Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5591
Назва: Метафоризація політичної публіцистики Бориса Джонсона
Автори: Негуляєва, Алла Олександрівна
Ключові слова: метафора
концептуальна метафора
політична публіцистика
метафорична модель
фрейм
Дата публікації: 6-гру-2021
Бібліографічний опис: Негуляєва А. О. Метафоризація політичної публіцистики Бориса Джонсона : магістерська робота студентки факультету іноземних мов, кафедри англійської філології, групи ЗАМ-м-16 / А. О. Негуляєва ; наук. керівник Л. О. Луценко. - Кривий Ріг : КДПУ, 2021. - 80 с.
Короткий огляд (реферат): У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні основи поняття «метафора», особливості її класифікації, досліджено сучасну політичну публіцистику. Також описано специфіку метафоричного моделювання політичної публіцистики діючого прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, зокрема виділено 9 видів метафоричних моделей сфери-мішені «Брекзит», а саме: антропоморфну, транспортну, морбіальну, натуралістичну, спортивну, військову, економічну, театральну та гастрономічну. Обґрунтовано реалізацію маніпулятивного впливу кожного виду зазначених моделей на потенційний електорат. Результати цього дослідження доводять, що застосування комплексного метафоричного моделювання є надзвичайно ефективним маніпулятивним засобом, який використовується Джонсоном з метою створення бажаної суспільно-політичної картини у свідомості читачів та впливу на їхню думку щодо Брекзиту, його позитивних аспектів та наслідків.
Опис: Список літератури: 1. Античные теории языка и стиля / под ред. О. М. Фрейденберг. Санкт-Петербург : Алетейя, 1996. 344 с. 2. Аристотель. Поэтика. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории / пер. Н. И. Новосадского. Минск : Литература, 1998. C.1013–1112. 3. Аристотель. Риторика. Аристотель и античная литература / под. ред. М. Л. Гаспарова. Москва : Наука, 1978. C. 164–334. 4. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык : учебник для вузов. Москва : Флинта : Наука, 2010. 383 с. 5. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс. Теория метафоры : сборник : пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз.; вступ ст. и сост. Н. Д. Арутюновой / под общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. Москва : Прогресс, 1990. С.5–32. 6. Баранов А. Н. Что нас убеждает? (Речевое воздействие и общественное сознание) / под ред. А. Н. Баранова. Москва : Знание, 1990. 64 с. 7. Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания / пер. с англ.; сост.; примеч.; послесл. С. А. Никитиной. Екатеринбург : Урал, 1998. 352 с. 8. Блэк М. Метафора. Теория метафоры : сборник : пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз.; вступ ст. и сост. Н. Д. Арутюновой / под общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. Москва : Прогресс, 1990. С. 153–172. 9. Бюлер К. Теория языка: репрезентативная функция языка. Москва : Прогресс, 1993. 502 c. 10. Гак В. Г. Метафора : универсальное и специфическое. Метафора в языке и тексте : монография / под ред. В. Н. Телии. Москва : Наука, 1988. С.11–26. 11. Горохов В. М. Закономерности публицистического творчества. Пресса и публицистика. Москва : Мысль, 1975. 190 с. 12. Гуцол С. Ю. Метафора як спосіб символічного вираження внутрішнього досвіду особистості. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. Київ. 2007. № 3 (21). Ч. 1. С. 109–116. 13. Доценко Е. Л. Психология манипуляции : феномены, механизмы и защита. Москва : ЧеРо, Изд-во МГУ, 1997. 344 с. 14. Завьялова О. Н. Речевое (языковое) манипулирование. Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. Москва : Флинта : Наука, 2007. С. 566–570. 15. Захарчук В. О. Метафора як засіб відображення мовної картини світу : Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 8-9 лютого 2019 р.). Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2019. С. 56–59. 16. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. Львів : ПАІС, 2000. 180 с. 17. Казимір В. О. Значення когнітивного підходу в дослідженні метафори. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2012. Вип. 30. С. 118–121. 18. Калантаєвська Г. П. Історія публіцистики : навчальний посібник / за ред. Г. П. Калантаєвська. Суми : Сумський державний університет, 2018. 238 с. 19. Кассирер Э. Сила метафоры. Теория метафоры : сборник : пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз.; вступ ст. и сост. Н. Д. Арутюновой / под общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. Москва : Прогресс, 1990. С. 33–43. 20. Кобозева И. М. Семантические проблемы политической метафоры : Весник МГУ. Филология. 2001. Сер 9. №6. С. 132-149. 21. Козина Е. С. ЗМІ і вибори: ресурс і загрози політичної міфотворчості. Москва : Флинта : Наука, 2005. 117 c. 22. Копнина Г. А. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) : словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. Красноярск : Изд-во Сибирского федерального университета, 2012. С. 458 – 459. 23. Кубрякова Е. С., Демьянков В. Э., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов. Москва : Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. 245 с. 24. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Теория метафоры : сборник : пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз.; вступ ст. и сост. Н. Д. Арутюновой / под общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. Москва : Прогресс, 1990. С. 387–415. 25. Левкова О. В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів) : автореф. дис. ... канд. наук із соц ком. : 27.00.04. Київ, 2008. 16 с. 26. Локк Дж. Сочинения : в 3 т. / под ред. И. С. Нарского, А. Л. Субботина; ред. I т.; авт. вступит, статьи и примеч. И. С. Нарский; пер. с англ. А. Н. Савина. Москва : Мысль, 1985. 621 с. 27. Маккормак Э. Когнитивная теория метафоры. Теория метафоры : сборник : пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз.; вступ ст. и сост. Н. Д. Арутюновой / под общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. Москва : Прогресс, 1990. С. 358 – 387. 28. Михалева О. Н. Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного воздействия : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. Иркутск, 2004. 289 с. 29. Москвин В. П. Русская метафора: Очерк семиотической теории / под ред. В. П. Москвин. изд. 2, перераб. и доп. Москва : ЛЕНАНД, 2006. 184 с. 30. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики : уч. пособ., 2-е изд., доп. и испр. Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. 819 с. 31. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Москва : Советская энциклопедия, 1973. 846 с. 32. Ортега-и-Гассет X. Две великие метафоры. Теория метафоры : сборник : пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз.; вступ ст. и сост. Н. Д. Арутюновой / под общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. Москва : Прогресс, 1990. С. 68–81. 33. Остапчук І. І. Тропи та тропеїзація англомовного масмедійного дискурсу : дис. … канд. філол. наук 10.02.04 / Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України. Львів, 2016. 230 с. 34. Павлюх М. В. Соціально-політична комунікація в сучасних польських медіа : дис. … канд. наук із соц. ком. : 27.00.04. Львів, 2016. 224 с. 35. Пемпусь Т. С. Метафора : теоретико-літературний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2006. № 1 (26). С. 117-121. 36. Політична енциклопедія / редкол. : Ю. Левенець, Ю. Шаповал та ін. Київ : Парламентське видавництво, 2011. 808 с. 37. Политическая журналистика: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. С. Г. Корконосенко. Москва : Издательство Юрайт, 2016. 319 с. 38. Прохоров Е. П. Публицист и действительность / под ред. Е. П. Прохорова. Москва : Издательство МГУ, 1973. 315 с. 39. Прутцков Г. В. Введение в мировую журналистику : Антология в двух томах: учебное пособие по курсу «История зарубежной журналистики. Введение в мировую журналистику». Москва : Омега-Л, ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2003. Т. 1. 416 с. 40. Ричардс А. Философия риторики. Теория метафоры : сборник : пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз.; вступ ст. и сост. Н. Д. Арутюновой / под общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. Москва : Прогресс, 1990. С. 44–67. 41. Cахнюк О. С. Теорії метафори. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : серія «Філологія». Острог. 2019. Вип. 6(74). С. 30–33. 42. Селіванова О. О. Когнітивне підґрунтя метафоричної номінації. Психолінгвістика. Переяслав-Хмельницький, 2012. Вип. 11. С. 195–204. 43. Селіванова О. О. Коґнітивні механізми метафоризації. Слов’янський збірник. Київ, 2012. Вип. 17. С. 203–211. 44. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми : підручник / за ред. О. О. Селіванової. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с. 45. Сентенберг И. В., Карасик В. И. Псевдоаргументация: некоторые виды речевых манипуляций / под ред. И. В. Сентерберга, В. И. Карасика. Речевое общение и аргументация. Вып. 1. Санкт-Петербург, 1993. С. 30–38. 46. Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка : монография. Санкт-Петербург : Наука, 1993. 152 с. 47. Словник літературознавчих термінів. URL : https://onlyart.org.ua/dictionary-literary-terms/metafora (дата звернення 02.03. 2021). 48. Словник української мови: у 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні / за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1971. Т. 2. 550 с. 49. Стретович Т. П. Класифікаційне розмаїття видів метафор. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сучасні тенденції розвитку мов. 2017. Вип. 16. С. 232 – 239. 50. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / под ред. В. Н. Телия. Москва : Наука, 1986. 143 с. 51. Титаренко М. Феномен публіцистики: проблема дефініцій. Вісник Львівського університету, серія журналістики. Львів, 2007. Вип.30. С.41–50. 52. Ученова В. В. Публіцистика і політика / под ред. В. В. Ученова. Москва : Политиздат, 1979. 271 c. 53. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 308 с. 54. Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации : монография. Екатеринбург : УГПУ, 2003. 248 с. 55. Чудинов А. П. Политическая лингвистика. Москва : Флинта : Наука, 2006. 256 с. 56. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры : монография. Екатеринбург : УГПУ, 2001. 238 с. 57. Чудинов А. П. Очерки по современной политической метафорологии: монография. Екатеринбург : УГПУ, 2013. 176 с. 58. Шапар В. П. Сучасний тлумачний психологічний словник. Xарків: Прапор, 2007. 640 с. 59. Шейнов В. П. Скрытое управление человеком / под ред. В. П. Шейнова. Минск : АСТ, Харвест, 2008. 816 с. 60. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / пер. с англ.; под науч. ред. Я. Н. Засурского. Москва : Мысль, 1980. 326 с. 61. Black M. Models and Metaphor. Studies in Language and Philosophy. London : Cornell University Press, 1962. P. 25–47. 62. Galperin I. R. Stylistics / ed. by I. R. Galperin. 2nd ed., revised. Moscow : Higher School, 1977. 336 p. 63. Lakoff G. Metaphors we live by. Chicago : University of Chicago Press, 2003. 191 p. 64. Merriam-Webster dictionary URL : https://www.merriam-webster.com/dictionary/political%20process (accessed 06.04.2021). 65. Newmark P. Approaches to Translation. Oxford : Pergamon Press, 1981. 213 p. 66. Newmark P. Approaches to Translation. Hertfordshire : Prentice Hall, 1988. 293 p. 67. Online etymology dictionary. URL : https://www.etymonline.com/ (accessed 06.04.2021). 68. Oxford English dictionary. URL : https://www.oed.com /(accessed 05.08.2021). 69. Rogers R. Metaphor : A psychoanalytic view. Berkeley : University of California Press, 1978. 148 p. Список джерел фактологічного матеріалу 70. A deal is oven-ready. Let’s get Brexit done and take this country forward. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/11/05/deal-oven-ready-get-brexit-done-take-country-forward/ (accessed 20.12.2020). 71. Don't take out your Brexit frustrations on our hard-working Tory councilors. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/04/28/would-wrong-take-brexit-frustrations-hard-working-tory-councillors/ (accessed 17.11.2020). 72. The EU will turn us into captives if we sign up to this appalling sell-out of a deal. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/11/18/eu-will-turn-us-captives-sign-appalling-sell-out-deal. (accessed 16.02.2021). 73. I passionately believe that I can strike a Brexit deal within weeks. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/09/15/passionately-believe-can-strike-eu-deal-within-weeks/ (accessed 23.12.2020). 74. If the PM is ready to fight back against Brussels then her deal could yet be fixed. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/27/pm-ready-fight-back-against-brussels-deal-could-yet-fixed/ (accessed 25.11.2020). 75. Is this June election talk a ploy to scare MPs into backing Theresa May's appalling deal? URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/02/03/june-election-talk-ploy-scare-mps-backing-theresa-mays-appalling (accessed 23.03.2021). 76. It's been three long years since we voted to Leave – which is why we can, must and will do so by October 31. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/06/23/three-long-years-since-voted-leave-can-must-will-do-october/ (accessed 26.03.2021). 77. Let’s reboot 'left-behind' Britain with a turbo-charged broadband revolution. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/06/16/reboot-left-behind-britain-turbo-charged-broadband-revolution (accessed 29.02.2021). 78. My brother is right – Mrs May's deal is the biggest statecraft failure since Suez. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/11/11/brother-right-mrs-mays-deal-biggest-statecraft-failure-since (accessed 06.02.2021). 79. My plan for a better Brexit. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/09/27/boris-johnson-plan-better-brexit/ (accessed 14.01.2021). 80. My vision for a bold, thriving Britain enabled by Brexit. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/0/boris-johnson-vision-for-brexit-bold-thriving-britain/ (accessed 15.01.2021). 81. No-deal is our Brexit bargaining chip and we must hold our nerve now more than ever. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/10/brussels-has-treated-british-government-condescension-bordering/ (accessed 23.12.2020). 82. No wonder Dyson's off to Singapore - Britain is doomed to humiliation. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/10/28/no-wonder-dysons-singapore-britain-currently-doomed-humiliation (accessed 20.02.2021). 83. Only a proper Brexit can spare us from this toxic polarization. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/04/14/proper-brexit-can-spare-us-toxic-polarisation/ (accessed 23.12.2020). 84. The EU are treating us with naked contempt - we must abandon this surrender of our country. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/10/14/remaining-eus-customs-union-would-disastrous-surrender-country/ (accessed 23.12.2020). 85. The Government's can't-do attitude to Brexit has got us into this mess - but there is a way out. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/11/25/governments-cant-do-attitude-brexit-has-got-us-mess-way/ (accessed 10.12.2020). 86. The people’s day of jubilation has been hijacked by spineless pirates. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/26/peoples-day-jubilation-has-hijacked-spineless-pirates/ (accessed 17.02.2021). 87. The rest of the world believes in Britain. It’s time that we did too. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/07/15/rest-world-believes-britain-time-did/ (accessed 29.12.2020). 88. The state of Greece shows us why it is crucial to chuck the Chequers deal. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/08/26/state-greece-shows-us-crucial-chuck-chequers-deal (accessed 13.01.2021). 89. The Tories need to get on with Brexit and learn to believe in Britain again. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/31/tories-need-getbrexit- learn-believe-britain/ (accessed 13.01.2021). 90. Theresa May is a chicken who's bottled Brexit. The only way forward is to come out of the EU now. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/24/theresa-may-chicken-bottledbrexit- way-forward-come-eu-now/ (accessed 13.01.2021). 91. Theresa May's plan to enslave us in the customs union with Corbyn's help will never work. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/04/07/theresa-mays-plan-enslave-uscustoms- union-corbyns-help-will/ (accessed 29.12.2020). 92. These feeble plots won't stop Brexit - but they are destroying public trust in our politicians. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/20/feeble-plots-wont-stop-brexitdestroying- public-trust-politicians/ (accessed 09.11.2020). 93. To back the PM's deal, we need proof that the next stage of Brexit talks will be radically different. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/17/back-pms-deal-need-proof-nextstage- brexit-talks-will-radically/ (accessed 28.01.2021). 94. Victory for Brussels is inevitable. In adopting Chequers, we have gone into battle waving the white flag. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/09/02/victory-brussels-inevitableadopting- chequers-have-gone-battle/ (accessed 24.02.2021). 95. We are heading for a car crash Brexit under Theresa May's Chequers plan. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/09/16/heading-car-crashbrexit- theresa-mays-chequers-plan/ (accessed 28.01.2021). 96. We must be brave and vote down a deal that represents the worst of both worlds. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/13/must-bravevote- deal-represents-worst-worlds/ (accessed 08.01.2021). 97. We must ditch Chequers or be condemned to a crazed Corbynista takeover. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/09/23/boris-johnsonmust- ditch-chequers-condemned-crazed-corbynista/ (accessed 23.12.2020). 98. We need the ‘can do’ spirit of 1960s America to help us get out of the EU. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/07/21/need-can-do-spirit- 1960s-america-help-us-get-eu/ (accessed 23.12.2020). 99. We need to hold our nerve over Brexit - we can do so much better than this deal. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/02/need-hold-nervebrexit- can-do-much-better-deal/ (accessed 23.12.2020). 100. We will prove Vladimir Putin wrong by leaving the EU by October 31. URL : https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/06/30/will-prove-vladimir-putinwrong- leaving-eu-october-31 (accessed 23.12.2020)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5591
Розташовується у зібраннях:Кафедра англійської філології (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
магістерська робота. Негуляєва А.О. ЗАМм-16.pdf1.35 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.