Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/339
Назва: Художні моделі національної ідентичності
Автори: Донченко, Лариса Олексіївна
Ключові слова: українська література
національна ідентичність
національний характер
ментальність
Валерій Шевчук
необарокова проза
Дата публікації: сер-2014
Видавництво: КНТ
Бібліографічний опис: Донченко Л. О. Художні моделі національної ідентичності : монографія / Л. О. Донченко. – Київ : КНТ, 2014. – 220 с.
Короткий огляд (реферат): У монографії йдеться про художні моделі національної ідентичності в українській літературі. Означено поняття „національний характер” і „ментальність” у філософському та культурологічному дискурсах. Розкрито своєрідність висвітлення національної ідентичності у творах письменників 20-30-х років. Висвітлена художня модель українського світу в прозі Валерія Шевчука. У структурі індивідуальної міфосистеми виявлено функції космологічних та антропологічних міфологем, зокрема, категорії „sacrum” у художньому універсумі. Окреслено міфологічні параметри необарокової прози, визначено духовно-ментальні засади українства. Проаналізовано авторські версії національного характеру, простежено специфіку вираження ментальних спонукань, міфологем і архетипів народної культури як структуруючих чинників художніх творів. Монографія адресована викладачам, аспірантам, студентам-філологам, учителям гімназій та ліцеїв. Усім, хто цікавиться українською літературою.
Опис: 1. Аверинцев С. Боже! Ты – Бог мой / С. Аверинцев // Литературная газета. – 1991.– №2 (16 января). – С. 14. 2. Агеєва В. Жіночий простір: феміністичний дискурс україн- ського модернізму / В. Агєєва. – К.: Факт, 2003. – 320 с. 3. Андрухович Ю. Дванадцять обручів / Ю. Андрухович. – К.: Критика, 2007. – 335 с. 4. Андрухович Ю. Апологія блазенади. Українські літератур- ні школи та групи 60-90-х років ХХ століття: Антологія вибраної поезії та есеїстики / Ю. Андрухович; [упоряд. В. Габор]. – Львів: ЛА Піраміда, 2009. – 620 с. 5. Андрухович Ю. Дезорієнтація на місцевості: Спроби / Ю. Ан- друхович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. – 109 с. 6. Андрухович Ю. Екзотичні птахи і рослини з додатком„Індія” / Ю. Андрухович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 112 с. 7. Андрухович Ю. Перверзія / Ю. Андрухович. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2004. – 304 с. 8. Андрухович Ю. Рекреації / Ю. Андрухович. – Львів: Піраміда, 2005. – 144 с. 9. Антонич Б.-І. Вибрані твори / Ю. Андрухович; [упоряд. Д. Павличко]. – К.: Рад. письменник, 1989. – 454 с. 10. Арістотель. Поетика / Арістотель; [пер. Б. Тена, вступ. ст. і коментарі Й. Кобова]. – К.: Мистецтво, 1967. – 136 с. 11. Арутюнов Л. Национальный художественный опыт и миро- вой литературный процесс / Л. Арутюнов. – М.: Наука, 1972. – 26 с. 12. Ашер О. Передмова / О. Ашер // Літературно-наукова спад- щина / М. Драй-Хмара. – К.: Наукова думка, 2002. – C. 17-33. 13. Бальмонт К. Элементарные слова о символической поэ- зии / К. Бальмонт; [сост. Н. А. Трифонов] // Русская литература ХХ века. Дооктябрьский период: хрестоматия. – М.: Просвеще- ние, 1980. – С. 373-375. 14. Баранова Л. Плід любові і снаги / Л. Баранова. – Кривий Ріг: Можливості Кімерії, 2012. – 125 с. 15. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт; [пер. с фр., сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. – М.: Про- гресс, 1989. – 615 с. 16. Бахтин М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин; [сост. С. Г. Бочаров]. – М.: Искусство, 1979. – 424 с. 17. Башляр Г. Дім (поетика простору) / Г. Башляр // Україн- ські проблеми. – 1994. – №4-5. – С. 92-97. 18. Белый А. Символизм как миропонимание / А. Белый; сост., [вступ. ст. и прим. Л. А. Сугай]. – М.: Республика, 1994. – 528 с. 19. Бергер Р. Пространственный образ мира (парадигма позна- ния) в структуре художественного стиля / Р. Бергер // Вопросы философии. – 1995. – №4. – С. 123-131. 20. Бергсон А. Вступ до метафізики / А. Бергсон; [за ред. М. Зубицької] // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літе- ратурно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 1996. – С. 73-86. 21. Бердяев Н. Смысл творчества. Опыт, оправдания челове- ка / Николай Бердяев // Русская идея и ее творцы / А. Гулыга. – М.: Мысль, 1995. – С. 157-178. 22. Бердяев Н. О достоинстве христианства и недостоинстве христиан / Николай Бердяев // Человек. – 1991. – №5. – С. 14-25. 23. Бердяев Н. Русская идея / Николай Бердяев // Вопросы философии. – 1990. – №1. – С. 76-77. 24. Бердяев Н. Философия свободного духа / Николай Бердя- ев. – М.: Республика, 1997. – 480 с. 25. Бердяєв М. Національність і людство / Микола Бердяєв // Сучасність. – 1993. – №1. – С. 154. 26. Берегуляк А. Магічний реалізм та літературний міф – зцілення чи панацея у постколоніальному контексті / А. Берегу- ляк // Сучасність. – 1993. – №3. – С. 67-76. 27. Берлін І. Націоналізм: знехтувана сила / І. Берлін // Су- часність. – 1993. – №3. – С. 95 111. 28. Блок А. Без божества, без вдохновенья / А. Блок // Рус- ская литература ХХ века. Дооктябрьский период: хрестоматия. – М.: Просвещение, 1980. – С. 494-500. 29. Брюсов В. Ключи тайн / В. Брюсов // Русская литература ХХ века. Дооктябрьский период: хрестоматия. – М.: Просвеще- ние, 1980. – С. 375-377. 30. Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, ре- лігійних поглядах та віруваннях / Г. О. Булашев. – К.: Довіра, 1992. – 414 с. 31. Вальо М. Забутий світ Ірини Вільде / М. Вальо // Незбаг- нене серце / Ірина Вільде. – Львів: Каменяр, 1990. – С. 3-23. 32. Вальо М. Ірина Вільде: літературно-критичний нарис / М. Вальо. – К.: Рад. письменник, 1962. – 137 с. 33. Веселовский А. Историческая поэтика / А. Веселовский. – М.: Высшая школа, 1989. – 408 с. 34. Вико Д. Основания Новой науки об общей природе наций / Д. Вико; [пер. с итал. А. А. Губера]. – М.-К.: „REFL-book”-„ИСА”, 1994. – 656 с. 35. Винниченко В. Щоденник (1926-1928 pp.) / В. Винничен- ко // Слово і час. – 2011. – №5. – С. 114-117. 36. Винниченко В. Сонячна машина: роман / В. Винничен- ко. – К.: Дніпро, 1955. – 619 с. 37. Вільде І. Твори: в 5 т. Т. 5 / Ірина Вільде // Мене питали, я відповідала. – К.: Дніпро, 1968. – С. 523-529. 38. Вільде І. Твори: в 5 т. Т. 3. / Ірина Вільде // Сестри Річин- ські: роман. – К.: Дніпро, 1987. – 478 с. 39. Вічна загадка любові: літературна спадщина Григора Тю- тюнника, спогади про письменника / [упоряд. А. Шевченко]. – К.: Рад. письменник, 1988. – 495 с. 40. Вороний М. Драма живих символів: Поезії. Перекла- ди. Критика. Публіцистика / М. К. Вороний; [упоряд. і приміт. Т. І. Гундорової]. – К.: Наукова думка, 1996. – 602 с. 41. Вундт В. Миф и религия / В. Вундт // История религии / М. Мюллер, В. Вундт; [пер. с нем., англ.]. – М.: Эксмо; СПб.: Ter- ra Fantastica, 2002. – 864 с. 42. Вышеславцев Б. Русский национальный характер / Б. Вы- шеславцев // Вопросы философии. – 1995. – №6. – С. 110-113. 43. Гадамер Г.-Г. Батьківщина і мова / Г.-Г. Гадамер // Герме- невтика і поетика. – К.: Юнкерс, 2001. – С. 188-194. 44. Гайдеггер М. Навіщо поети? / М. Гайдеггер; [за ред. М. Зу- бицької] // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літератур- но-критичної думки XX ст. – Львів: Літопис, 2001. – С. 230-249. 45. Галич О. Мемуаристика на порозі XXI віку / О. Галич // Вітчизна. – 2001. – №7-8. – С. 124-131. 46. Гачев Г. Национальные образы мира / Георгий Гачев. – М.: Academia, 1988. – 448 с. 47. Гачев Г. Ментальность или национальный космопсихо-ло- гос / Георгий Гачев // Вопросы философии. – 1994. – №1. – С. 16-25. 48. Гегель Г. Эстетика: в 4 т. Т. 1 / Г. Гегель; [под общ. ред., предисл. М. Лифшица]. – М.: Искусство, 1968. – 312 с. 49. Герасим’юк В. Діти Трепети / Василь Герасим’юк. – К.: Молодь, 1991. – 128 с. 50. Гердер И.-Г. Идеи к философии истории человечества: Се- рия „Памятники исторической мысли” / И.-Г. Гердер. – М.: На- ука, 1977. – 705 с. 51. Гессе Г. Сіддхартха. Степовий вовк / И.-Г. Гердер. – К.: Молодь, 1992. – 256 с. 52. Гете И. В. О немецком зодчестве / И. В. Гете; [пер. с нем.; под общ. ред. А. Аникста и Н. Вильмонта] // Собрание сочине- ний: в 10 т. – М., 1980. – Т. 10 – С. 7-15. 53. Гоголь Н. В. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 2 / Н. В. Го- голь. – М.: Правда, 1984. – 389 с. 54. Головей В. Категорія священного: проблема етимології та семантики / В. Головей // Проблеми гуманітарних наук: науко-ві записки Дрогобицького держ. пед. університету. – Дрогобич, 2002. – Вип. 10. – С. 39-47. 55. Голосовкер Я. Логика мифа / Я. Голосовкер. – М.: Наука, 1987. – 217 с. 56. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – К.: Т-во „Знання” Україна, 1991. – 240 с. 57. Гумилев Л. Древняя Русь и Великая степь / Лев Гу- милев. – М.: Мысль, 1989. – 766 с. 58. Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли / Л. Гумилев; [под ред. доктора геогр. наук, профессора В. С. Жекулина]. – Л.: ЛГУ, 1989. – 496 с. 59. Гундорова Т. Постмодерністська фікція Андруховича з по- стколоніальним знаком питання / Т. Гундорова // Сучасність. – 1994. – №7. – С. 79-83. 60. Гуссерль Э. Витгенштейн и Гуссерль / Э. Гуссерль, Т. С. Кнабе // Вопросы философии. – 1998. – №5. – С. 56-61. 61. Дзюба І. Він хотів „жить і творити на своїй землі…” / Іван Дзюба // Вибране / М. Драй-Хмара. – К.: Дніпро, 1989. – С. 5-39. 62. Дзюба І. „Засвітився сам од себе” / Іван Дзюба; [упор. В. Яременко, Є. Федоренко] // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: у 3 кн. Кн. 1. – К.: Рось, 1994. – С. 402-410. 63. Дмитренко М. Українськісимволи/ М. Дмитренко, Л. Іван- нікова, Г. Лозко. – К.: Редакція часопису „Народознавство”, 1994. – 140 с. 64. Довга Л. До питання про барокову ментальність україн- ців / Л. Довга // Mediaevalia Vcrainica: Ментальність та історія ідей. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 22-29. 65. Дончик В. Через правду життя – до істинної культури / В. Дончик // Прапор. – 1989. – №8. – С. 159-167. 66. Драгоманов М. Малороссия в ее словесности / М. Драгома- нов // Вибране. – К.: Либідь, 1991. – С. 5-46. 67. Драй-Хмара М. Вибране / М. Драй-Хмара. – К.: Дніпро, 1989. – 542 с. 68. Драй-Хмара-Ашер О. Переглядаючи батьків архів / О. Драй-Хмара-Ашер; [упор. В. Агеєва] // Київські неокласи- ки. – К.: Факт, 2003. – С. 161-174. 69. Дрозд В. Інна Сіверська, суддя / Володимир Дрозд. – К.: Рад. письменник, 1983. – 286 с. 70. Дрозд В. Інтелігенція і народ // Літературна Україна. – 1983. – 6 лютого. – С. 3. 71. Думанский В. Памяти В. Михайличенко / В. Думан- ский // Криворожские ведомости. – 1995. – №38 (22 сентября). – С. 13. 72. Євшан М. Суспільний і артистичний елемент у творчості / М. Євшан; [упор. В. Яременко, Є. Федоренко] // Українське сло- во. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: у 3 кн. Кн. 1. – К.: Рось, 1994. – С. 565-575. 73. Жулинський М. У вічному змаганні за істину / М. Жулин- ський // Три листки за вікном / В. Шевчук.– К.: Дніпро, 1986. – С. 3-14. 74. Жулинський М. Шлях із неволі, з небуття / М. Жулин- ський // Літературно-наукова спадщина / М. Драй-Хмара. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 3-17. 75. Забужко О. Мова і влада / О. Забужко // Хроніки від Фортінбраса. – К.: Факт, 1999. – С. 99-124. 76. Забужко О. Польові дослідження українського сексу / О. Забужко. – К.: Згода, 1996. – 116 с. 77. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. Забужко. – К.: Наукова думка, 1992. – 126 с. 78. Зарев П. Панорама болгарской литературы: в 2 т. Т. 1 / П. Зарев. – М.: Мысль, 1976. – 359 с. 79. Зарев П. Панорама болгарской литературы: в 2 т. Т. 2 / П. Зарев. – М.: Мысль, 1976. – 512 с. 80. Захарченко В. Він переміг / В. Захарченко // Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина. – К.: Україн- ський письменник, 1993. – С. 26-43. 81. Зборовська Н. Танцююча зірка „Тодося Осьмачки” / Ні- ла Зборовська. – К.: Козаки, 1996. – 64 с. 82. Зборовська Н. Українська реконкіста: Анти-роман / Ні- ла Зборовська. – Тернопіль: Джура, 2003. – 304 с. 83. Зборовська Н. Шістдесятники / Ніла Зборовська // Слово і час. – 1999. – №1. – С. 74-78. 84. Зборовська Н. Юрко Гудзь. Психометафізичний портрет / Ніла Зборовська // Літературна Україна. – 2011. – 11 серпня. – С. 10-11. 85. Зборовська Н. На карнавалі мертвих поцілунків. Фемініс- тичні роздуми / Н. Зборовська, М. Ільницька. – Львів: Центр гу- манітарних досліджень ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 336 с. 86. Зеров М. „Сонячна машина” як літературний твір / М. Зе- ров; [упор. Д. В. Павличко, Г. П. Кучер] // Твори: в 2 т. Т. 2. – К.: Дніпро, 1990. – С. 435-457. 87. Зеров М. Євразійський ренесанс чи пошехонські сосни / М. Зеров // Твори: в 2 т.– К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 573-581. 88. Зеров М. Лекції з історії української літератури / М. Зе- ров. – Торонто, 1977. – 271 с. 89. Иванов В. Две стихии в современном символизме / В. Ива- нов // Поэтические течения в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века: Литературные манифесты и художественная практика. – М.: Искусство, 1988. – С. 64-66. 90. Иванов В. Мысли о символизме / В. Иванов // Поэтические течения в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века: Литературные манифесты и художественная практика. – М.: Ис- кусство, 1988. – С. 66-69. 91. Иванов В. Исследование в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции тек- стов: монография / В. Иванов, В. Топоров. – М.: Наука, 1974. – 342 с. 92. Иванова Н. Смех против страха, или Фазиль Искандер / Н. Иванова. – М.: Сов. писатель, 1990. – 313 с. 93. Истратова Н. Эрнст Неизвестный / Н. Истратова // Ино- странная литература. – 1989. – № 1. – С. 16-21. 94. Киричук О. Ментальність: сутність, функція, ґенеза / О. Киричук // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особис- тості. – К.; Луцьк, 1994. –С. 7-20. 95. Клен Ю. Освальд Бурґгардт. Вибране / Юрій Клен. – К.: Дніпро, 1991. – 460 с. 96. Клен Ю. Спогади про неокласиків / Юрій Клен // Київські неокласики. – К.: Факт, 2003. – С. 7-64. 97. Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко. – К.: КМ Academia, 1999. – 32 с. 98. Костомаров М. Дві руські народності / Михайло Костома- ров. – Лейпциг-Берлін, 1913. – 111 с. 99. Костомаров М. Слов’янська міфологія / Михайло Костома- ров. – К.: Либідь, 1994. – 385 с. 100. Костюк Г. М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара / Григорій Костюк // Київські неокласики. – К.: Факт, 2003. – С. 195-236. 101. Кравченко А. Валерій Шевчук / А. Кравченко; [за ред. В. Г. Дончика] // Історія української літератури ХХ ст.:у2 кн. – К., 1995. – Кн. 2. – С. 383-389. 102. Кудряшова Н. Образ України в творах неокласиків / Н. Кудряшова // Дивослово. – 1998. – №4. – С. 8. 103. Куліш В. Слово про будинок „Слово” / В. Куліш // Березіль. – 1991. – №5.– С. 85-119. 104. Куновський Б. Кривбасу я іще з колиски син / Б. Кунов- ський // Полум’я / В. Михайличенко. – К., 1997. – С. 167-168. 105. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Психология мышления / Л. Леви-Брюль; [под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. В. Петухова]. – М.: МГУ, 1980. – С. 130-140. 106. Леви-Строс К. Структурная антропология / К. Леви-Строс; [пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова]. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с. 107. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард; [пер. с нем. В. М. Липинской; под ред. В. М. Блейхера]. – К.: Вища школа, 1981. – 392 с. 108. Липа Ю. Призначення України / Ю. Липа. – Нью-Йорк, 1958. – 306 с. 109. Липинський В. Листи до братів-хліборобів / В. Липин- ський. – Нью-Йорк, 1954. – 470 с. 110. Липинський В. Хам і Яфет: з приводу десятих роковин 16-29 квітня 1918 р. / В. Липинський // Сучасність. – 1992. –№6. – С. 66. 111. Лосев А. Знак. Символ. Миф / А. Лосев. – М.: МГУ, 1982. – 480 с. 112. Лосев А. Миф. Число. Сущность / А. Лосев. – М.: Мысль, 1994. – 919 с. 113. Лосев А. Очерки античного символизма и мифологии / А. Лосев. – М.: Мысль, 1993. – 959 с. 114. Лотман Ю. Символ в системе культуры / Ю. Лотман // Ученые записки Тарт. гос. ун-та; Труды по знаковым системам. ХХІ. – Тарту, 1987. – Вып. 724. – С. 10-21. 115. Макаров А. Світло українського бароко / А. Макаров. – К.: Мистецтво, 1994. – 288 с. 116. Маланюк Є. Ієрархія / Є. Маланюк // Хроніка 2000. – К.: Наш край, 1992. – Вип. 2. – С. 15-25. 117. Маланюк Є. Книга спостережень: в 2 т. Т. 2. / Є. Мала- нюк. – Торонто, 1964. – 478 с. 118. Малкович І. Пракорабель / І. Малкович // Літературна Україна. – 1990. – 25 жовтня. – С. 4. 119. Манеа Н. Про чужинство / Н. Манеа // Сучасність. – 1993. – №7. – С. 109-114. 120. Медвідь В. Поєднав традиційну оповідь з модерном / В. Медвідь // Літературна Україна. – 1997. – 30 січня. – С. 6. 121. Мельвіль Ю. Пути буржуазной философии ХХ века / Ю. Мельвіль. – М.: Мысль, 1983. – 247 с. 122. Мифологический словарь: Мифы народов мира / Энцик- лопедия: в 2 т. Т. 2.: К-Я; [под. ред. С. А. Токарева]. – М.: Рос. энциклопедия, 2000. – 720 с. 123. Михайличенко В. Полум’я: Поезії, щоденник, статті, спогади / Володимир Михайличенко. – К.: Деміур, 1997. – 224 с. 124. Михайличенко Н. Про себе, про людей, про Кривий Ріг / Володимир Михайличенко // Полум’я. – К.: Деміур, 1997. – С. 181-202. 125. Мних В. Новела Юрія Клена „Пригоди Архангела Ра- фаїла”: декілька штрихів до інтерпретацій твору / В. Мних // Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласициз- му та вісниківського неоромантизму. – Дрогобич: Відродження, 2004. – С. 264-272. 126. Мойсеїв І. Рідна хата – категорія української духовно- сті / І. Мойсеїв // Сучасність. – 1993. – №8. – С. 112-117. 127. Монтескье Ш. Избранные произведения / Ш. Монтескье; [под общ. ред. М. П. Баскина]. – М.: Госполитиздат, 1955. – 799 с. 128. Москалець К. Символ троянди: поезії / К. Москалець. – Львів: Кальварія, 2001. – 32 с. 129. Москалець К. Незадоволення твором / К. Москалець // Сучасність. – 1994. – №9. – С. 70-74. 130. Набитович І. Sacrum і Біблія в українській літературі / І. Набитович; [за ред. Ігоря Набитовича]. – Lublin Jngvarr, 2008. – 812 s. 131. Набитович І. Універсум sacrum’y художній прозі (від Мо- дернізму до Постмодернізму): монографія / І. Набитович. – Дро- гобич-Люблін: Посвіт, 2008. – 600 с. 132. Наливайко Д. Українські неокласики і класицизм / Д. Наливайко // Теорія літератури й компаративістика. – К.: Ки- єво-Могилянська академія, 2006. – С. 322-338. 133. Нарівська В. Національний характер в українській про- зі 50-70-х років XX століття / В. Нарівська. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1994. – 204 с. 134. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ес- кіз української міфології / І. Нечуй-Левицький. – К.: Обереги, 1992. – 88 с. 135. Ницше Ф. Так говорил Заратустра: книга для всех и ни для кого / Ф. Ницше; [под ред. И. В. Розовой]. – М.: Интербук, 1990. – 112 с. 136. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (Рожде- ние трагедии, или Эллинство и пессимизм) / Ф. Ницше. – М.: Ad Marginem, 2001. – 91 с. 137. Новиченко Л. Стиль – метод життя / Л. Новиченко // Життя як діяння. – К, 1974. – Т. 1. – С. 27-67. 138. Павлишин М. Відлиги, література та національне питан- ня: проза Валерія Шевчука / М. Павлишин // Канон та іконо- стас. – К.: Час, 1997. – С. 113-133. 139. Павлишин М. Мітологічне, релігійне та філософське у прозі Валерія Шевчука / М. Павлишин // Канон та іконостас. – К.: Час, 1997. – С. 143-157. 140. Павлишин М. Про можливість опозицій за гласності / М. Павлишин // Канон та іконостас. – К.: Час, 1997. – С. 199-213. 141. Павлишин М. Українська культура з погляду постмодер- нізму / М. Павлишин // Канон та іконостас. – К.: Час, 1997. – С. 213-223. 142. Пагутяк Г. Спалене листя: повість / Г. Пагутяк // Сучас- ність. – 1997. – №4. – С. 8-32. 143. Панченко В. Маленькі свята серед буднів / В. Панчен- ко // Вітчизна. – 1988. – №2. – С. 180-183. 144. Пашковський Є. Нічне тепло дороги / Є. Пашковський // Українська літературна газета. – 2012. – №18 (76) (07 вересня). – С. 3. 145. Пивоварська А. Дім на горі. Розмова з Валерієм Шевчу- ком / А. Пивоварська // Сучасність. – 1992. – №3. – С. 49-58. 146. Пилинська-Чілінгарова О. Що згадалося про поета / О. Пилинська-Чілінгарова // Мандрівник і риболов. Природа у творчості В. Свідзінського і М. Рильського. – К.: Деміур, 2003. – С. 300-311. 147. Пинкола К. О. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях / К. О. Пинкола.– М.: София, 2010. – 496 с. 148. Попович М. Мировоззрение древних славян / М. Попо- вич. – К.: Наукова думка, 1985. – 151 с. 149. Потебня А. Эстетика и поэтика / А. Потебня. – М.: Искусство, 1976. – 614 с. 150. Пропп В. Исторические корни волшебной сказки / В. Пропп. – Л.: ЛГУ. – 1986. – 364 с. 151. Римарук І. Діва Обида / Ігор Римарук. – Львів: Кальва- рія, 2001. – 135 с. 152. Рубчак Б. Перемога над прірвою / Б. Рубчак; [упор. О. Зі- невич, М. Француженко] // Василь Стус в житті, творчості, спо- гадах та оцінках сучасників. – Смолоскип-Балтимор-Торонто, 1987. – С. 315-351. 153. Рудницький Л. Василь Стус і німецька література (Від- ношення поета до Гете і Рільке) / Л. Рудницький; [упор. О. Зін- кевич, М. Француженко] // Василь Стус в житті, творчості, спо- гадах та оцінках сучасників. – Балтимор-Торонто: Смолоскип, 1987. – С. 352-367. 154. Сакович К. Трактат про душу / К. Сакович // Пам’ятки братських шкіл на Україні. – К.: Український письменник, 1983. – С. 445-490. 155. Сверстюк Є. Базилеос / Є. Сверстюк // Не відлюбив свою тривогу ранню. – К.: Український письменник, 1993. – С. 188-218. 156. Сверстюк Є. Шістдесятники і Захід / Є. Сверстюк // Блудні сини України. – К.: Т-во „Знання” України, 1993. – С. 23-33. 157. Свідзінський А. „Я виноград відновлення у ніч несу...” / А. Свідзінський. – К.: вид-во ім. О. Теліги, 2003. – 181 с. 158. Свідзінський В. Твори: в 2 т. / В. Свідзінський // Тво- ри: в 2 т.: [вид. підготувала Елеонора Соловей]. – К.: Критика, 2004. – Т. 1. – 512 с. 159. Сиваченко Г. „Сонячна машина” В. Винниченка і ро- ман-антиутопія ХХ сторіччя / Галина Сиваченко // Слово і час. – 1994. – №1. – С. 42-47. 160. Сковорода Г. С. Сад божественных песней / Г. С. Сковоро- да. – Харків: Фолио, 2009. – 286 с. 161. Сміт Е. Національна ідентичність / Е. Д. Сміт; [пер. з англ. П. Таращука]. – К.: Основи, 1994. — 224 с. 162. Стус В. Двоє слів читачеві / Василь Стус // Вікна в поза-простір. – К.: Веселка, 1992. – С. 12-13. 163. Стус В. Листи до друзів та знайомих / Василь Стус // Тво- ри: в 4 т.; У 6 кн. – Львів: Просвіта, 1997. – Т. 6 (додатковий). – Кн. 2. – 261 с. 164. Стус В. Листи до рідних / Василь Стус / Твори: в 4 т.; У 6 кн. – Львів: Просвіта, 1997. – Т. 6 (додатковий). – Кн. 1. – 494 с. 165. Суліга Я. В. Дерево життя. Сад / Ян Вітольд Суліга // Всесвіт. – 1996. – №4. – С. 28-37. 166. Талалай Л. Верхами біжить / Л. Талалай // Березіль. – 2001. – №7-8. – С. 16-21. 167. Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: абрис сучас-ної літературознавчої концептології / Л. Тарнашинська. – К.: Києво- Могилянська академія, 2006. – 534 с. 168. Українка Л. Лісова пісня: Зібрання творів: у 12 т. Т. 3 / Леся Українка. – К.: Наукова думка, 1976. – 399 с. 169. Українка Л. Мамо, іде вже зима / Українка Леся // Тво- ри: в 2 т. – К.: Наукова думка, 1987. – Т. 1. – 125 с. 170. Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко. – К.: Рад. письменник, 1969. – 191 с. 171. Франко І. Похорон / І. Франко // Твори: в 2 т. Т. 1. – К.: Дніпро, 1981. – С. 368-400. 172. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательно- му / Зигмунд Фрейд. – М.: Наука, 1993. – 172 с. 173. Фрейд З. Толкование сновидений / Зигмунд Фрейд; [под ред. Б. Г. Херсонского]. – К.: Здоровья, 1991. – 384 с. 174. Фрейденберг О. Миф и литература древности / О. Фрей- денберг. – М.: Восточная литература, 1978. – 799 с. 175. Фрейзер Д. Золотая ветвь: Исследование магии и рели- гии / Д. Фрейзер; [пер. с англ. М. Рыклина]; в 2 т. Т. 1. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. – 528 с. 176. Хамитов И. Пределы мужского и женского / И. Хами- тов // Философия человека: поиск пределов. Пределы мужского и женского; Введение в метаантропологию. – К.: Наук. думка, 1997. – С. 21-27. 177. Хвильовий М. Камо грядеш / М. Хвильовий; [упоряд. М. Г. Жулинський та П. І. Майдаченко] // Твори: в 2 т. – К.: Дні- про, 1990. – Т. 2. – С. 390-444. 178. Хвильовий М. Україна чи Малоросія? / М. Хвильовий; [упоряд. М. Г. Жулинський та П. І. Майдаченко] // Твори: в 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 576-622. 179. Хейзинга Й. Homo Ludens: Статьи по истории культу- ры / Й. Хейзинга; [коммент. Д. Э. Харитоновича]. – М.: Про- гресс-Традиция, 1997. – 416 с. 180. Храмова В. До проблеми української ментальності / В. Храмова // Українська душа. – К.: Фенікс, 1992. – С. 3-36. 181. Цивьян Т. К мифологеме сада / Т. В. Цивьян // Текст: семантика и структура. – М.: Мысль, 1983. – С. 140-152. 182. Цимбалістий Б. Родина і душа народу/ Б. Цимбалістий // Українська душа. – К.: Дніпро, 1992. – С. 66-97. 183. Чаадаев П. Философические письма / П. Чаадаев; [сост. В. Ю. Проскуріна] // Избранные сочинения и письма. – М.: Мысль, 1991. – С. 22-134. 184. Чеконін З. У нього в серці Україна виростала / З. Чеко- нін // Промінь просвіти. – 2006. – №2. – С. 4. 185. Человек мифотворящий. О литературе Испании, Порту- галии, Латинской Америке // [cост. И. Тертерян]. – М.: Сов. пи- сатель, 1988. – 560 с. 186. Чижевський Д. Історія філософії на Україні / Д. Чижев- ський. – Мюнхен, 1983. – 175 с. 187. Чубенко Є. Той, що любив твій дощ і гомін віт… / Єв- ген Чубенко // Червоний гірник. – 1996. – 5 травня. – С. 3. 188. Шафонский О. Черниговского наместничества топо- графическое описание / О. Шафонский. – К.: Наукова думка, 1981. – 231 с. 189. Шевельов Ю. Легенда про український неокласицизм / Ю. Шевельов // Вибрані праці: в 2 кн. – К.: Факт, 2008. – Кн. 2. – С. 393-446. 190. Шевченко Т. Москалева криниця / Тарас Шевченко; [ред. Є. П. Кирилюк] // Повне зібрання творів: у 12 т. Т. 6. – К.: На- укова думка, 1991. – 592 с. 191. Шевчук В. Барви осіннього саду: Повісті, оповідання / Валерій Шевчук. – К.: Дніпро, 1986. – 488 с. 192. Шевчук В. Бути митцем, а не його тінню / Валерій Шев- чук // Всесвіт. – 1995. – № 7. – С. 174-179. 193. Шевчук В. Вибрані твори / Валерій Шевчук; [передм. М. Жулинського]. – К.: Дніпро, 1989. – 526 с. 194. Шевчук В. Відлунок / Валерій Шевчук // Барви осіннього саду. – К.: Дніпро, 1986. – С. 410–427. 195. Шевчук В. Дзиґар одвічний / Валерій Шевчук. – К.: Молодь, 1990. – 263 с. 196. Шевчук В. Дім на горі / Валерій Шевчук // Вибрані тво- ри. – К.: Дніпро, 1989. – 526 с. 197. Шевчук В. Долина джерел: оповідання / В. Шевчук. – К.: Рад. письменник, 1981. – 240 с. 198. Шевчук В. З відкритим заборолом / Валерій Шевчук // Прапор. – 1989. – №7.– С. 101-103. 199. Шевчук В. Ілля Турчиновський / Валерій Шевчук // Три листки за вікном. – К.: Рад. письменник, 1986. – 587 с. 200. Шевчук В. Камінна луна / Валерій Шевчук. – К.: Мо- лодь, 1987. – 167 с. 201. Шевчук В. Крик півня на світанку: повісті / В. Шевчук. – К.: Молодь, 1979. – 240 с. 202. Шевчук В. Маленьке вечірнє інтермеццо / Валерій Шев- чук.– К.: Молодь, 1984. – 279 с. 203. Шевчук В. Мислене дерево / Валерій Шевчук. – К.: Мо- лодь, 1989. – 257 с. 204. Шевчук В. На полі смиренному / Валерій Шевчук // Птахи з невидимого острова. – К.: Рад. письменник, 1989. – С. 189-263. 205. Шевчук В. Образ поета / Валерій Шевчук // Дорога в ти- сячу віків. – К.: Рад. письменник, 1990. – 411 с. 206. Шевчук В. Око Прірви / Валерій Шевчук. – К.: Україн- ський письменник, 1996. – 197 с. 207. Шевчук В. Петро Утеклий / Валерій Шевчук // Три лист- ки за вікном. – К., 1986. – С. 137-285. 208. Шевчук В. Постріл / Валерій Шевчук // Долина джерел. – К., 1981. – С. 211-239. 209. Шевчук В. Птахи з невидимого острова / Валерій Шев- чук. – К.: Рад. письменник, 1989. – 470 с. 210. Шевчук В. Свічення / Валерій Шевчук // Дім на горі. – К.: Дніпро, 1989. – С. 355-383. 211. Шевчук В. Стежка в траві. Житомирська сага / Вале- рій Шевчук. – Харків: Фоліо, 1994. – Т. 1. – 494 с. 212. Шевчук В. Стежка в траві. Житомирська сага / Вале- рій Шевчук. – Харків: Фоліо, 1994. – Т. 2. – 526 с. 213. Шевчук В. Три листки за вікном / Валерій Шевчук. – К.: Дніпро, 1986. – 587 с. 214. Шевчук В. Сад житейських думок, трудів і почуттів / Валерій Шевчук // Стежка в траві: у 2 т. – Харків: Фоліо, 1994. – Т. 1. – С. 49-78. 215. Шевчук В. У пащу дракона / Валерій Шевчук // Сучас- ність. – 1994. – №3. – С. 24-75. 216. Шевчук В. Юнаки з вогненної печі. Записки стандартно- го чоловіка: роман / Валерій Шевчук. – К.: Український пись- менник, 1999. – 303 с. 217. Шевчук В. На березі часу. Мій Київ. Входини: по- вість-есе / Валерій Шевчук. – К.: Темпора, 2002. – 272 с. 218. Шеллинг Ф. В. Философия искусства / Ф. В. Шеллинг. – М.: Мысль, 1966. – 496 с. 219. Шерех-Шевельов Ю. Го-Гай-Го (про прозу Ю. Андрухови- ча і з приводу) / Ю. Шерех-Шевельов // Твори: в 2 т. – К.: Факт, 2008. – Т. 2. – С. 1110-1122. 220. Шлемкевич М. Загублена українська людина / М. Шлем- кевич. – К.: Фенікс, 1992. – 168 с. 221. Шпенглер О. Закат Європы / О. Шпенглер; [пер. с нем. Н. Ф. Гарелина; вступ. ст. А. П. Дубновa]. – Новосибирск: Наука, 1993. – 569 с. 222. Штонь Г. Майстер психологічної світлотіні / Григо- рій Штонь // Жовтень. – 1980. – №10. – С. 126-131. 223. Шумук Д. Я також знав В. Стуса / Д. Я. Шумук // Не відлюбив свою тривогу ранню. – К.: Дніпро, 1993. – С. 77-87. 224. Щербак Ю. Хроніка міста Ярополя: повість / Ю. М. Щер- бак. – К.: Дніпро, 1986. – 144 с. 225. Юм Д. О национальных характерах / Д. Юм; [пер. с англ. С. И. Церетели; вступ. ст. А. Ф. Грязнова] // Сочинения: в 2 т. Т. 1. – М.: Мысль, 1996. – 735 с. 226. Юнг К. Г. Психологія та поезія / К. Г. Юнг; [за ред. М. Зубрицької] // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової лі- тературно-критичної думки ХХ ст. – Львів: Літопис, 2001. – С. 119-142 с. 227. Юнг К. Г. Подход к бессознательному / К. Г. Юнг; [сост. и вступ. ст. А. М. Руткевича] // Архетип и символ. – М.: Мысль, 1991. – С. 64. 228. Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов / К. Г. Юнг; [пер. с англ.]. – К.: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996. – 384 с. 229. Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божьего. Философские произведе- ния / П. Д. Юркевич. – М.: Правда, 1990. – 670 с. 230. Ярмусь С. Духовність українського народу: Короткий орієн- таційний нарис / Степан Ярмусь. – Вінніпег: Волинь, 1983. – 227 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/339
https://doi.org/10.31812/0564/339
Розташовується у зібраннях:Кафедра української та зарубіжної літератур (монографії)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
donchenko - hudozhni modeli nacionalnoji identychnosti.pdf22.66 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.