Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1916
Назва: Модель соціалізації дошкільників з особливими потребами у системі спеціальної освіти
Інші назви: Model of Socialization of Preschoolers with Special Needs in the System of Special Education
Автори: Коломоєць, Таміла Григорівна
Ключові слова: спеціальна освіта
інклюзивна освіта
соціалізація
діти з особливими потребами
психофізичні порушення
соціальна адаптація
дошкільна освіта
special education
inclusive education
socialization
children with special needs
psychophysical disturbances
social adaptation
preschool education
Дата публікації: 2017
Видавництво: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Бібліографічний опис: Коломоєць Т. Г. Модель соціалізації дошкільників з особливими потребами у системі спеціальної освіти / Т. Г. Коломоєць // Наука і освіта. – Одеса, 2017. – № 2 (CXXXXXV). – С. 42-47.
Короткий огляд (реферат): У статті доведена актуальність соціалізації дітей з особливими потребами ще на етапі дошкільного віку. Здійснено критичний аналіз наукових праць з питань сутності соціалізації. Обґрунтовано відсутність єдиної думки на вказане поняття та узагальнено основні наукові погляди з цього питання. Сформовано основні завдання спеціальних закладів освіти, що дозволять покращити процес соціалізації дітей з особливими потребами. Доведено суб’єктно-суб’єктний характер взаємовідносин працівника спеціального закладу освіти з його вихованцями. Побудовано модель такої взаємодії.
Опис: 1. Авраменко О. О. Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема / О. О. Авраменко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. Електронне наукове фахове видання. – 2013. – Вип. 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2013_5_3 2. Парыгин Б. Д. Основысоциально-психологическойтеории / Б. Д. Парыгин. – Москва : Мысль, 1971. – 351 с. 3. Кон И. С. Ребенок и общество : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. С. Кон. – Москва : Издательский центр “Академия”, 2003. – 336 с. 4. Левада Ю. А. Собраниесочинений / Ю. А. Левада. – Москва : Наука, 1970. – 344 с. 5. Мудрик А. В. Социализациячеловекакак проблема / Анатолий Мудрик // Социальнаяпедагогика. – 2005. – № 4. – С. 47–57. 6. Андреева Г. М. Социальнаяпсихология / Г. М. Андреева. – Москва : Аспект-Пресс, 1996. – 376 с. 7. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретическиепроблемыв психологии / Б. Ф. Ломов. – Москва : Наука, 1984. – 446 с. 8. Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 341 с. 9. Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Капської. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с. 10. Савченко С. В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / С. В. Савченко. – Луганськ, Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. 2004. – 61 с. 11. АндриенкоЕ. В. Социальнаяпсихология / Е. В. Андриенко – Москва : Академия, 2002. – 264 с. 12. Москаленко В.В. Социализацияличности / В. В. Москаленко – Київ : Вища школа, 1986. – 200 с. 13. Литвиненко С. Я. Дитина і середовище: проблеми взаємодії / С. Я. Литвиненко, В. М. Ямницький// Оновлення змісту та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2002. – Вип. 22. – С. 216–219. 14. Мухина В. С. Возрастнаяпсихология : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Мухина. – Москва : Академия, 1997. – 432 с. 15. Кравченко Т. В. Теоретико-методичні засади соціалізації дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Т. В. Кравченко. – Київ : Iнститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, 2010. – 40 с. 16. Рогальська І. П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / І. П. Рогальська. – Луганськ, 2009. – 43 с. 17. Коломоєць Т. Г. Нормативне забезпечення майбутньої соціалізації та соціальної адаптації вихованців корекційних закладів освіти / Т. Г. Коломоєць // Суспільні науки, історія, сучасність і майбутнє : матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 вересня 2014 р. – Київ. : Київська наукова суспільнознавча організація, 2014. – С. 48–51. 18. Українське студентство у пошуках ідентичності : монографія / [за ред. В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 520 с. 19. Хижняк Л. М. Державна освітня політика в умовах глобалізації: пошуки оптимальної моделі / Л. М Хижняк // Державне будівництво. – 2007. – № 1. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http:// www. kbuapa. kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/index.html 20. Коломоєць Т. Г. Формування системи спеціальної освіти для дітей з особливими потребами: соціологічний аспект / Т. Г. Коломоєць // Нова парадигма. – 2014. – № 123. - С. 195-205. 21. Абульханова К. А. Предисловие / К. А. Абульханова, А. Н. Славская // Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. – Москва : Мысль, 2003. – С. 6–33. 22. Идеясистемности в современнойпсихологии / [под ред. В. А. Барабанщикова]. – Москва : Ин-тпсихологии РАН, 2005. – 496 с. 23. Сокурянська Л. Г. Ціннісна детермінація становлення соціальної суб’єктності студентства в умовах соціокультурної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Людмила Георгіївна Сокурянська ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 36 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1916
https://doi.org/10.31812/0564/1916
Розташовується у зібраннях:Кафедра дошкільної освіти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Коломоєць-стаття - копия.docx75.73 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/Відкрити
Коломоєць-стаття eng..docx84.24 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.