Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1760
Назва: Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу : монографія
Автори: Токарева, Наталя Миколаївна
Шамне, Анжеліка Володимирівна
Макаренко, Наталя Миколаївна
Ключові слова: ґенеза буття
підлітковий період
психологічний профіль
деструктивні прояви
психолого-педагогічний супровід
консультативна робота
корекція девіацій
Дата публікації: 2014
Видавництво: Тов ВНП "Інтерсервіс"
Бібліографічний опис: Токарева Н. М. Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу : монографія / Н. М. Токарева, А. В. Шамне, Н. М. Макаренко. – Кривий Ріг, 2014. – 312 с.
Короткий огляд (реферат): У монографії викладено основні теоретичні аспекти дослідження підліткового періоду розвитку: психологічні закономірності психічного розвитку особистості, специфіка психічного розвитку особистісної, когнітивної, емоційно-вольової, поведінкової сфери суб’єкта життєтворчості. Теоретико-інформаційний блок видання доповнюють результати емпіричного дослідження психологічного профілю сучасного підлітка великого промислового міста. Методичні рекомендації щодо системного психолого-педагогічного супроводу процесу дорослішання підлітків носять практико-орієнтовний характер і будуть цікавими для практичних психологів, педагогів і студентів педагогічного, психологічного та соціологічного профілів.Монографія вирізняється способом організації інформації у тематичні блоки, характером аргументації, об’єктивними світоглядними установками авторів.Видання адресоване практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам, батькам дітей підліткового віку та іншим особам, зацікавленим у конструктивному вирішенні проблем особистісного дорослішання підлітків.
Опис: 1. Абасов З. Эта вечная проблема – неуспеваемость / З. Абасов // Директор школы. – 1998. – № 3. – С.12 – 14. 2. Абрамова Г. С. Возрастная психология: учеб. пособ. / Г. С. Абрамова – М.: Академия, 1998. – 672 с. 3. Адаптація дитини до школи / упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 111 с. – (Сер. : Психол.інструментарій). 4. Адаптація дітей у 1, 5, 10 класах / Упоряд. Т. Червона. – К.: Шк. світ,2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). 5. Ананьев Б. Г. Онтогенетическая эволюция и продолжительность жизни человека / Б. Г. Ананьев // Избранные сочинения : в 2 т. – М. : Наука, 1980. Т.1. – С. 31 – 153. 6. Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками / Л. Ф. Анн. – СПб : Питер Пресс, 2008. – 270 с. 7. Антонова Н. В. Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психологии / Н. В. Антонова // Вопросы психологии – 1996. – № 1. – С.131 – 143. 8. Барышева Т. А. Психолого-педагогические основы развития креативности / Т. А Барышева, Ю. А. Жигалов – СПб. : Питер, 2006. – 253 с. 9. Бедлінський О. І. Проблема періодизації підліткового віку в сучасному суспільстві / О. І. Бедлінський // Практична психологія та соціальна робота. – 2011 – № 2. – С. 49 – 54. 10. Бендас Т. В. Гендерная психология : учеб. пособ. / Т. В. Бендас. – СПб.: Питер, 2006. – 431 с. (Сер.: «Учебное пособие»). 11. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе / М. Р. Битянова. – М.: Совершенство, 1998. – 298 с. 12. Бодалев А. А. Психология о личности / А. А. Бодалев. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 188 с. 13. Божович Л. И. Проблемы формирования личности : Избранные психологические труды / Лидия Ильинична Божович / под ред. Д. И. Фельдштейна. – М. : Издательство «Институт практическойпсихологии», Воронеж : НПО «МОДЭК», 1997. – 276 с. 14. Божович Л. И. Психологическое развитие школьника и его воспитание / Л. И. Божович, Л. С. Славина. – М. : Педагогика, 1979. – 176 с. 15. Божович Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л. И. Божович // Вопросы психологии. – 1978. – № 4. – С. 23 – 24. 16. Бреслав Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве : норма и отклонения / Г. М. Бреслав. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с. 17. Бурлачук Л. Б. Основи психотерапії / Л. Б. Бурлачук, Н. А. Грабская, А. С. Кочарян. – К. : Ника-Центр; М. : Алетейа, 1999. – 232 с. 18. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер, 2001. – 528 с. 19. Вартанова И. И. Структура ценностей в системе мотивации старших подростков и юношей / И. И. Вартанова // Мир психологии. – 2008. – № 3. – C. 131 – 142. 20. Венгер А. Л. Ребенок в обществе : исторический кризис детства / А. Л. Венгер // Вопросы психологии. – 2008. – № 4. – С. 3 – 12. 21. Вершловский С. Г. Личность, семья, Интернет (проблемы социализации учащихся) / С. Г. Вершловский, Н. В. Зубрицкая – СПб.: Речь, 1996. – 220 с. 22. Вікова психологія : підручник / за ред. проф. Г.С. Костюка. – К. : Рад. школа, 1976. – 268 с. 23. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко,Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.] – К. : Просвіта, 2001. – 416 с. 24. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков / под ред. Д. Б. Эльконина, Т. В. Драгуновой. – М. : Просвещение, 1967. – 216 с. 25. Волков Б. С. Возрастная психология : учеб. пособ. для студ. вузов : в 2 ч. Ч.1 : От рождения до поступления в школу / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 366 с. 26. Волков Б. С. Возрастная психология : учеб. пособ. для студ. вузов : в 2 ч. Ч.2 : От младшего школьного возраста до юношества / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 343 с. 27. Говорухіна М. Ю. Віртуалізація сучасного світу : роздвоєння реальності / М. Ю. Говорухіна. – К.: Наукове знання, 2009. – 93 с. 28. Голобуцький О. П. Електронний уряд / О. П. Голобуцький. – К.: ЗАТ Атлант UMS, 2002. – 174 с. 29. Гребенкин Е. В. Школьная конфликтология для педагогов и родителей / Е. В. Гребенкин. – Ростов / н/ Д.: Феникс, 2013. – 171 с. 30. Грецов А. Г. Тренинг общения для подростков / А. Г. Грецов. – М.: Академический Проект, 2008. – 160 с. 31. Дарвиш О. Б. Возрастная психология : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав. / О. Б. Дарвиш – М. : Владос-Пресс, 2003. – 264 с. 32. Дольто Ф. На стороне подростка / Франсуаза Дольто ; [пер. с фр. А. К. Борисовой; предисл. М. М. Безруких]. – Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2013. – 423 с. – (Сер.: «Авторитетные детскиепсихологи»). 33. Дружилов С. А. Психология выживания в современном мире / С. А.Дружилов. – Х.. : Гуманитарный Центр, 2012. – 300 с. 34. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин – СПб. : Питер Ком, 1999. – 319 с. 35. Дружинин В. Н. Варианты жизни : Очерки экзистенциальной психологии / В. Н. Дружинин – М.: ПЕР СЭ; СПб.: ИМАТОН-М, 2000. – 135 с. 36. Дубровина И. В. Взаимодействие школьного психолога с подростками и старшеклассниками / И. В. Дубровина // Воспитание школьников. – 2005. – № 4. – С.41–44. 37. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління: навч. посіб./ Т. В. Дуткевич – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с. 38. Емельянова Е. В. Психологические проблемы современного подростка и их решение в тренинге / Е. В. Емельянова. – СПб. : Речь, 2008. – 336 с. 39. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества / Л. Б. Ермолаева-Томина. – М. : Академический проект : Культура, 2005 – 304 с. 40. Жельвис В. И. Поле брани. Сквернословие как актуальная проблема / В. И. Жельвис. – М. : Ладомир, 1997. – 346 с. 41. Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в Интернете / А. Жичкина. – М. : Дашков и Ко, 2004. – 117 с. 42. Змановская Е. В. Девиантология : психология отклоняющегося поведения : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав. / Е. В. Змановская. – М. : Академия, 2004. – 288 с. 43. Змановская Е. В. Девиантное поведение личности и группы : учеб. пос. для студ. высш. учеб. зав. / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников – СПб. : Питер, 2010. – 352 с. 44. Иванов А. Е. Виртуальная реальность / А. Е. Иванов. – М. : Интерпресс сервис, 2002. – 186 с. 45. Ивановская О. Г. Семантический резонанс и понимание текстов : монография / Ольга Геннадиевна Ивановская – СПб. : Речь, 2011. – 302 с. 46. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2004. – 701 с. – (Сер. : «Мастера психологии»). 47. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 448 с.– (Сер. : «Мастера психологии»). 48. Казанская В. Г. Подросток : социальная адаптация : книга для психологов, педагогов и родителей / В. Г. Казанская. – СПб. : Питер, 2011. – 288 с. 49. Караванова О. А. Игра в коррекции психологического развития / О. А. Караванова. – М. : Российское педагогическое агентство, 1997. – 192 с. 50. Класні години з психологом / укл. О. В. Скворчевська, О. С. Нурєєва. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 240 с. – (Сер. : «Школа класного керівника. Психологія виховання»). 51. Кле М. Психология подростка : (Психосексуальное развитие) / Мишель Кле ; [пер. с фр. ]. – М. : Педагогика, 1991. – 298 с. 52. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения : учеб. пособ. для вузов / Ю. А. Клейберг – М. : ТЦ Сфера, 2003. – 160 с. 53. Кон И. С. Психология половых различий / И. С. Кон // Вопросы психологии. – 1981 – № 2. – С. 47–57. 54. Кон И. С. Психология ранней юности : книга для учителя / И. С. Кон – М : Просвещение, 1989. – 255 с. 55. Кондратенко Л. Розумові здібності дитини (Диференційнодіагностичний довідник психолога школи І ступеня) / Л. Кондратенко. – К : Главник, 2004. – 112 с. – (Сер. : Психологічний інструментарій). 56. Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков : социальнопсихиатрические аспекты. / В. Т. Кондрашенко – Минск : Беларусь, 1988. – 207 с. 57. Кондратьев М. Ю. Типологические особенности психосоциального развития подростков / М. Ю. Кондратьев // Вопросы психологии. – 1997. – № 3. – С. 69–78. 58. Конопкин О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности / О. А. Конопкин – М. : Просвещение, 1980. – 185 с. 59. Корнилова Т. В. Методологические основы психологии. / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. – СПб.: Питер, 2006. – 320 с. – (Сер. : «Учебное пособие»). 60. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк / за ред. Л. М. Проколієнко. – К. : Рад. школа, 1989. – 608 с. 61. Котляров А. В. Другие наркотики, или Homo Addictus : Человек зависимый. / А. В. Котляров – М. : Психотерапия, 2006. – 480 с. 62. Кравцов Ф. П. Українська Інтернет культура : соціальні мережі /Ф. П. Кравцов. – К. : Либідь, 2008. – 321 с. 63. Крайг Г. Психология развития / Грэйс Крайг ; [пер. с англ. Н. Мальгиной и др.]. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с. 64. Краткий психологический словарь / сост. Л. А. Карпенко ; Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с. 65. Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников. Книга для учителей и классных руководителей / В. А. Крутецкий – М.: Просвещение, 1976. – 303 с. 66. Кудашкіна О. З. Кіберсоціалізація як новий вид соціалізації у віртуальному середовищі / О. З. Кудашкіна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 1. – С. 12–18. 67. Кузікова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції : навч. посіб. / С. Б. Кузікова. – Сумы : ВТД «Университетская книга», 2008. – 384 с. 68. Кузина С. В. Все врут! Учимся вычислять людей по их внешнему виду / С. В. Кузина. – М. : ACT : Астрель, 2011. – 544 с. 69. Кулагина И. Ю. Возрастная психология : (Развитие ребенка от рождения до 17 лет) : учеб. пособ. / И. Ю. Кулагина – М. : Изд-во УРАО, 1997. – 176 с. 70. Латта Н. Пока ваш подросток не свел вас с ума / Найджел Латта; [пер. с англ. М. М. Яблокова]. – М. : РИПОЛ классик, 2012. – 352 с. 71. Левитов Н. Д. Фрустрация как один из видов психологических состояний / Н. Д. Левитов // Вопросы психологии. – 1967. – № 6. – С. 117–224. 72. Леонтьев А. Н. К теории развития психики ребенка / Алексей Николаевич Леонтьев // Избранные психологические труды : в 2 т. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1983. – Т. 1. – 575 с. 73. Лейтес Н. С. К проблеме сенситивных периодов психического развития человека / Н. С. Лейтес // Принцип развития в психологии. – М. : Наука, 1978. – С. 196–223. 74. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков : монография / Андрей Евгеньевич Личко – СПб : Речь, 2010. – 256 с. 75. Лучинкіна А. І. Психологічні аспекти віртуальної соціалізації / А. І. Лучинкіна // Проблеми сучасної педагогіки. – 2011. – № 14. – С. 445–454. 76. Мадорский Л. Р. Глазами подростков : книга для учителя / Л. Р. Мадорский. – М. : Просвещение, 1991. – 176 с. 77. Макаренко Н. М. Самостійне вивчення курсу «Психологія обдарованої дитини» / Н. М. Макаренко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 345 с. 78. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі : в 2 т. Т.1 : Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології : монографія / Сергій Дмитрович Максименко – К. : Форум, 2002. – 319 с. 79. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі : в 2 т. Т.2 : Моделювання психологічних новоутворень : генетичний аспект : монографія / Сергій Дмитрович Максименко – К.: Форум, 2002. – 335с. 80. Максименко С. Д. Ґенеза здійснення особистості : монографія / Сергій Дмитрович Максименко – К.: Видавництво ТОВ «КММ», 2006. – 240 с. 81. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы : справочник практического психолога / И. Г. Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2004. – 896 с. 80. Н. Манолова // Мир психологии. – 2007. – № 4 (52). – С. 116–124. 83. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном воздасте / А. К. Маркова – М. : Просвещение, 1983. – 96 с. 84. Маркова А. К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / А. К. Маркова, А. Б. Орлов, Л. М. Фридман. – М. : Педагогика, 1983. – 63 с. 85. Мащенко В. Моніторінг індивідуального розвитку особистості підлітка / В. Мащенко // Психолог. – 2003. – № 28. – С. 11–15. 86. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения : учеб. пособ. / В. Д. Менделевич – М. : МЕДпресс, 2001. – 432 с. 87. Менегетти А. Психология лидера / Антонио Менегетти ; [пер. с итал. Славянской ассоциации Онтопсихологии]. – М. : ННБФ «Онтопсихология», 2001. – 208 с. 88. Мид М. Культура и мир детства : Избранные произведения / Маргарет Мид ; [пep. с англ. Ю. А. Асеева]. – М. : Эксмо, 1988. – 455 с. 89. Моргун В. Ф. Проблемы периодизации развития личности в психологии : учеб. пособ. / В. Ф. Моргун, Н. Ю.Ткачева – М. : Наука, 1981. – 332 с. 90. Морська Л. Кіберпростір і перспектива формування особистості школяра / Л. Морська // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» – 2010. – № 3 (62). – С. 28–32. 91. Мухина В. С. Возрастная психология : феноменология развития,детство, отрочество : учебник для студ. пед. институтов / В. С. Мухина. – М. : Просвещение, 2000. – 396 с. 92. Нагорна А. М. Наркоманія : Адаптація молоді до праці та життя : монографія / А. М. Нагорна, В. В. Безпалько. – Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2005. – 384 с. 93. Нартова-Бочавер С. К. Введение в психологию развития : учеб. пособ. / С. К. Нартова-Бочавер, А. В. Потапова. – М. : Флинта : МПСИ, 2008. – 216 с. 94. Новожилова Н. И. Социально-психологические особенности современной детско-юношеской организации / Н. И. Новожилова // Психологическая наука и образование. – 2009. – № 1. – C. 32 – 40. 95. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка / Нора Ньюкомб ; [пep. сангл. В. Белоусова]. – СПб. : Питер, 2003. – 640 с. 96. Основи практичної психології / В. Г. Панок, Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелєва [та ін.] : підручник. – К. : Либідь, 1999. – 536 с. 97. Пейсахов Н. М. Закономерности динамики психических явлений : монография / Нисон Меерович Пейсахов – Казань : КГУ, 1984. – 321 с. 98. Петровская Л. А. Компетентность в общении : социальнопсихологический тренинг / Л. А. Петровская. – М. : Класс, 1989. – 134 с. 99. Петровский А. В. Развитие личности с позиций социальной психологии / А. В. Петровский // Вопросы психологии – 1984. – № 4. – С. 3–21. 100. Пилипенко В. Д. Особистісно орієнтовані технології у школі / В. Д. Пилипенко, О. А. Коваленко. – Х. : Вид. група «Основа» : «Тріада +», 2007. – 160 с. 101. Пищик В. И. Поколения : социально-психологический анализ ментальности / В. И. Пищик // Социальная психология и общество. – 2011.– № 2. – C. 80–88. 102. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий / К. К. Платонов – М. : Высшая школа, 1984 – 174 с. 103. Пов’якель Н. І. Психологія вирішення педагогічних конфліктів / Н. І. Пов’якель. – К. : Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Сер. : Бібліотека «Шкільного світу»). 104. Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав. / К. Н. Поливанова. – М. : Академия, 2000 – 186 с. 105. Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) : навч.-метод. посіб. / В. М. Поліщук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 330 с. 106. Практическая психология образования : учеб. пособ. для вузов / И. В. Дубровина, А. Д. Андреева, Н. И. Гуткина [и др.]; Под ред. И. В. Дубровиной. – М. : Просвещение, 2003. – 480 с. 107. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми : учеб. пособ. для студ. пед. учеб. зав. / И. В. Дубровина, А. Д. Андреева, Е. Е. Данилова, Т. В. Вохмянина / под ред. И. В. Дубровиной. – М. : Изд. центр «Академия», 1998. – 160 с. 108. Психологічні основи розвитку креативності особистості в умовах педагогічної інноватики : метод. посіб. / С. Ф. Устименко, Н. М. Токарева, А. І. Воронін [та ін.]. – Кривий Ріг. : Видавничий дім, 2007. – 268 с. 109. Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте / под общ. ред. И. В. Дубровиной. – М. : Педагогика, 1995. – 124 с. 110. Психологический словарь / под ред. А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1985. – 201 с. 111. Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова [и др.] – М. : Педагогика, 1983. – 247 с. 112. Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – М. : Прогресс, 1982. – 440 с. 113. Психологическая профилактика недисциплинированного поведения учащихся / под. ред. Л. М. Проколиенко, В. А. Татенко. – К. : Вища школа. 1989. – 254 с. 114. Психология общения. Энциклопедический словарь / под общ. ред. А. А. Бодалева. – М. : Изд-во «Когито-Центр», 2011. – 600 с. 115. Психология одаренности : от теории к практике / под ред. Д. В. Ушакова. – М. : ПЕР СЭ, 2000. – 80 с. 116. Психология подростка. Полное руководство. / под ред. А. А. Реана. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 432 с. – (Сер. : «Психологическая энциклопедия»). 117. Психология. Словарь. / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с. 118. Психология современного подростка / под ред. Л. А. Регуш. – СПб. : Речь, 2005. – 400 с. 119. Психологія суїциду : посібник / за ред. В. П. Москальця. – К.: Академвидав, 2004. – 288 с. (Сер. : Альма-матер). 120. Рабочая книга школьного психолога / И. В. Дубровина, М. К. Акимова, Е. М. Борисова [и др.]; под. ред. И. В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – 303 с. – (Сер. : Психол. наука – школе). 121. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Филип Райс ; [пep. с англ. Н. Мальгиной и др.]. – СПб. : Питер, 2000. – 624 с. 122. Рибалка В. О. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. О. Рибалка. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с. (Сер. : Бібліотека «Шкільного світу»). 123. Рождественская Н. В. Креативность : пути развития и тренинги / Н. В. Рождественская, А. В. Толшин – СПб. : Речь, 2006. – 320 с. 124. Савиных Н. В. Психолого-педагогические основания позитивного разрешения кризиса отрочества / Н. В. Савиных // Психология обучения. – 2007. – № 5. – С. 56–66. 125. Савчин М В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академвидав, 2005. – 360 с. 126. Сапогова Е. Е. Психология развития человека : учеб. пособ. / Е. Е. Сапогова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 460 с. 127. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для родителей и педагогов / А. Э. Симановский. – Ярославль : Гринго, 1996. – 192 с. 128. Синягина Н. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детскородительских отношений / Н. Ю. Синягина. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 96 с. (Сер. : Библиотека школьного психолога). 129. Слесик К. М. Виховання лідерів / К. М. Слесик. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 128 с. – (Сер. : «Управління школою». – Вип.5 (77)). 130. Словарь психолога-практика / сост. С. Ю. Головин. – Минск : Харвест, 2001. – 976 с. 131. Снегирева Т. В. Восприятие сверстников и взрослых подростками и старшеклассниками / Т. В. Снегирева // Вопросы психологии. – 1985. – № 5 – С. 61–70. 132. Соколова Е. Т. Зависимость самооценки подростка от отношения к нему родителей / Е. Т. Соколова, И. Г. Чеснова // Вопросы психологии. – 1986. – № 2. – С. 110–117. 133. Старшенбаум Г. В. Аддиктология : психология и психотерапия зависимостей / Г. В. Старшенбаум. – М. : Когито-Центр, 2006. – 367 с. 134. Степанов В. Г. Психология трудных школьников : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / В. Г. Степанов. – М.: Академический проект, 2004. – 560 с. 135. Теоретико-методологічні засади психологічної корекції особистості соціально дезадаптованих неповнолітніх : монографія / [Н. Ю. Максимова, І. Ф. Манілов, А. М. Грись та ін.]; за ред. Н. Ю. Максимової. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 258 с. 136. Толстых Н. Н. Подростки и их родители : что ценят и чего хотят сегодня ? / Н. Н. Толстых // Психологическая наука и образование. – 2012. – № 4. – C. 70–78. 137. Торшина К. А. Современные исследования креативности в зарубежной психологии / К. А. Торшина // Вопросы психологии. – 1998. – № 4. – С. 123–132. 138. Туріщева Л. В. Настільна книга шкільного психолога : навч.-метод. посіб. для вчителя. / Л. В. Туріщева. – Х. : Вид. група «Основа» : «Тріада+», 2008. – 256 с. 139. Туріщева Л. В. 101 схема й таблиця. На допомогу шкільному психологу / Л. В. Туріщева – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 94 [2] с. – (Сер. : «Золота педагогічна скарбниця»). 140. Фалькович Т. А. Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая работа в кризисных ситуациях : 8 – 11 классы / Т. А. Фалькович, Н. С. Толстоухова, Н. В. Высоцкая. – М. : ВАКО, 2006. – 256 с. – (Сер. : Педагогика. Психология. Управление). 141. Фанталова Е. Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта / Е. Б. Фанталова. – Самара : Бахрах-М., 2001. – 128 с. 142. Федосенко Е. В. Психологическое сопровождение подростков : система работы, диагностика, тренинги : монография / Екатерина Владимировна Федосенко. – СПб. : Речь, 2008. – 192 с. 143. Фельдштейн Д. И. Психологические основы общественно полезной деятельности подростков : монография / Давид Иосифович Фельдштейн ; Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. – М. : Педагогика, 1982. – 224 с. 144. Фельдштейн Д. И. Психология современного подростка : монография / Давид Иосифович Фельдштейн. – М.: Педагогика, 1988. – 114 с. 145. Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе : монография / Давид Иосифович Фельдштейн ; Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. – М. : Педагогика, 1989. – 208 с. 146. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 490 с. 147. Фридман Л. М. Психологический справочник учителя / Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М. : Совершенство, 1998. – 432 с. 148. Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования : монография / Марина Александрова Холодная. – СПб. : Питер, 2002. – 272 с. – (Сер. : «Мастера психологии»). 149. Хухлаева О. В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. / О. В. Хухлаева. – М. : Академия, 2001. – 208 с. 150. Шапарь В. Б. Психология кризисных ситуаций / В. Б. Шапарь. – Ростов /н/ Д.: Феникс, 2010. – 452 с. – (Сер. : Психологический факультет). 151. Шевченко Н. Ф. Шлях до Я-відкриття. Уроки психології для 8-х класів / Н. Ф. Шевченко, Є. М. Калюжна. – Запоріжжя : Інтерпрінт, 2007. – 124 с. 152. Широкорадюк Л. Лихослів’я у шкільному середовищі : профілактика і корекція / Л. Широкорадюк. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Сер. : Бібліотека «Шкільного світу»). 153. Шостром Э. Терапевтическая психология. Основы консультирования и психотерапии / Эверетт Л. Шостром, Лоренс М. Браммер; [пер. с англ. В. Абакова, В. Гаврилова]. – СПб. : Сова; М. : Эксмо, 2002. – 624 с. – (Сер. : Психологическая коллекция). 154. Шэффер Д. Дети и подростки : психология развития / Дэвид Шэффер; [пер. с англ. А. Богачев, С. Комаров и др.] – 6-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 976 с. – (Сер. : «Мастера психологии»). 155. Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – СПб. : Питер, 1999. – 656 с. – (Сер. : «Мастера психологии»). 156. Эриксон Э. Идентичность : юность и кризис / Эрик Эриксон. – М. : Прогресс, 1996. – 344 с. 157. Ясперс К. Смысл и назначение истории / Карл Ясперс. – М. : Политиздат, 1991. 158. Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції : Активнесоціально-психологічне навчання : навч. посіб. / Т. С. Яценко. – К.: Вища школа, 2004. – 679 с. 159. Palfrey J. Born Digital. Understanding the first generation of digital natives/ J. Palfrey, U.Gasser. – New York, 2008. – P. 7. 160. Howe N. Generations : The History of America's Future, 1584 to 2069 / N. Howe, W. Strauss. – New York : Perennial, 1991. – Р. 541 с. 161. Lev E., Lewinsky A. The Presentation of Self in Online Life : The Importance of Nicknames in Online Environments [електронний ресурс] – / E. Lev, А. Lewinsky – режим доступу : http://gsb.haifa.ac.il/~sheizaf/AOIR5/nameseimianat.ppt. 162. Wallace P. M. The Psychology of the Internet / Patricia M. Wallace // Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 1999. – 264 pp.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1760
https://doi.org/10.31812/0564/1760
ISBN: 978-617-696-216-8
Розташовується у зібраннях:Кафедра загальної і вікової психології (монографії)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
підліток.pdfМонографія3.44 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.