DSpace Repository

Використання хмарних технологій у підготовці майбутніх податківців Державної фіскальної служби України

Show simple item record

dc.contributor.author Ніжегородцев, Владислав Олександрович
dc.date.accessioned 2018-08-19T18:30:48Z
dc.date.available 2018-08-19T18:30:48Z
dc.date.issued 2015-12-25
dc.identifier.citation Ніжегородцев В. О. Використання хмарних технологій у підготовці майбутніх податківців Державної фіскальної служби України / Владислав Олександрович Ніжегородцев // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг, 2015. – Том XIII : спецвипуск «Хмарні технології в освіті». – С. 56-64. uk
dc.identifier.issn 2309-1460
dc.identifier.uri http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/2420
dc.identifier.uri https://doi.org/10.55056/nocote.v13i0.884
dc.description 1. Биков В. Ю. Хмарна комп’ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів / В. Ю. Биков // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 1. – С. 81-98. 2. Дюлічева Ю. Ю. Упровадження хмарних технологій в освіту : проблеми та перспективи / Ю. Ю. Дюлічева // Інформаційні технології в освіті. – 2013. –№ 14. – С. 58-64. 3. Глазунова О. Г. Принципи формування «академічної хмари» сучасного університету на основі відкритих програмних платформ / О. Г. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 43. – № 5. – С. 174-188. 4. Литвинова С. Г. Хмарні технології в управлінні дошкільними навчальними закладами / С. Г. Литвинова // Информационнокомпьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. – Симферополь : ФЛП Бондаренко О. А., 2013. – Выпуск 8. – С. 99- 101. 5. Одинець В. А. Інформатика. Курс лекцій : Навчальний посібник / За ред. кандидата економічних наук, доцента В. А. Одинця. – Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 586 с. 6. Одинець В. А. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб якісної професійної підготовки фахівців податкової та митної служби / Одинець В. А., В. О. Ніжегородцев // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до вип. 31. – Том ІХ (51) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2013. – С. 402-409. 7. Регета Д. М. Хмарна платформа Windows Azure / Д. М. Регета / Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науковометодичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 111. 8. Теплицький І. О. Модель мобільного навчання в середній та вищій школі / І. О. Теплицький, С. О. Семеріков, О. П. Поліщук // Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали ІІІ Всеукраїнського науковометодичного семінару. – Кривий Ріг, 24 квітня 2008 р. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – С. 45-46. 9. Хмарна платформа «jПарус» [Електронний ресурс] / Корпорация Парус – 2000-2013. – Режим доступу : http://j.parus.ua/ua/358/. 10. Хмарна технологія Windows Azure офіційно доступна в Україні [Електронний ресурс] / Віртуальний прес-центр «Майкрософт Україна» – 2014. – Режим доступу : http://www.microsoft.com/ukraine/news/issues/ 2012/06/windows-azure-it.mspx.
dc.description.abstract У сфері професійної підготовки майбутніх податківців Державної фіскальної служби України (ДФСУ) здійснилась можливість використання професійних додатків на основі використання хмарних сервісів у навчальному процесі. Ціллю виступає розкриття перспектив використання професійних хмарних додатків, які відкривають нові можливості для їх використання і в професійно-орієнтованому просторі. Дослідження направлене на розгляд хмарних технологій, що застосовуються в освіті та окреслення основних напрямків і перспектив їх застосування при підготовці фахівців ДФСУ. Найбільш відомі хмарні платформи створюють можливість здійснювати інтерактивну онлайн взаємодію викладачів та студентів у професійній підготовці та дозволяють впроваджувати нові інноваційні форми організації використання сучасних засобів передачі даних. Актуальними залишаються питання розробки професійних клієнтських додатків на основі хмарних сервісів та організації методик з їх використання у професійній підготовці майбутніх фахівців ДФСУ. Використання хмарних технологій у навчальному процесі стимулює їх професійний ріст майбутніх податківців, розвиває інтелектуальні здібності та надає можливість краще зрозуміти професію. The use of professional applications in the educational process on the basis of cloud services was realized in the sphere of professional training of future tax specialists of State Fiscal Service of Ukraine (SFSU). The purpose is to research professional prospects of cloud applications that open up new possibilities for their use in the professional-oriented space. The research is directed at the studies of the cloud technologies used in education and at the outline of main trends and prospects for their use in the training of specialists of the SFSU. The most famous cloud platforms provide the opportunity for interactive online interaction between teachers and students in training and allow introducing new innovative forms of use of modern means of data transmission. The development of professional client applications based on cloud services and the organization of methods of their use in the training of future tax professionals is still actual. The use of cloud technologies in the training process stimulates professional growth of future tax specialists, develops intellectual abilities and allows possibilities to understand the profession better. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет» uk
dc.subject хмарні технології uk
dc.subject хмарна платформа uk
dc.subject хмарні сховища uk
dc.subject хмарний офіс uk
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології uk
dc.subject cloud technology uk
dc.subject cloud platform uk
dc.subject cloud storage uk
dc.subject cloud-based office uk
dc.subject information and communication technologies uk
dc.title Використання хмарних технологій у підготовці майбутніх податківців Державної фіскальної служби України uk
dc.title.alternative The using cloud technologies in training future tax specialists of State Fiscal Service of Ukraine uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics