Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/595
Назва: Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні чисельних методів у об’єктно-орієнтованій технології програмування
Автори: Семеріков, Сергій Олексійович
Ключові слова: активізація пізнавальної діяльності
чисельні методи
об’єктно-орієнтована технологія програмування
бібліотека класів
методика вивчення
Дата публікації: 2000
Видавництво: Криворізький держ. педагогічний ун-т
Бібліографічний опис: Семеріков С. О. Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні чисельних методів у об’єктно-орієнтованій технології програмування : дис... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики / Семеріков Сергій Олексійович ; Криворізький держ. педагогічний ун-т. – Кривий Ріг, 2000. – 255 арк. – Бібліогр.: арк. 191–215.
Короткий огляд (реферат): В дисертації обґрунтована можливість активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні чисельних методів із застосуванням об’єктно-орієнтованих бібліотек математичних, алгоритмічних та проблемних класів. Розроблено методику вивчення курсу “Чисельні методи” на фізико-математичних факультетах педагогічних та програмуючих спеціальностях технічних вузів.
Опис: 1. Аврамчук Л.А. Формування активної пізнавальної діяльності студе- нтів // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 122-126. 2. Актуальные проблемы современного программирования. Всесоюз- ная конференция. Секция «Объектно-ориентированное программи- рование» / АН Эстонии, Ин-т кибернетики. – Таллинн, 1990. – 100 с. 3. Алгоритмы и программы восстановления зависимостей. – М.: Наука, 1984. – 816 с. 4. Алексюк А.М., Кашин С.О. Удосконалення навчального процесу в середній школі. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с. 5. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К.: Либідь, 1998. – 557 с. 6. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: Курс лекцій. – К.: УСДО, 1993. – 220 с. 7. Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров. – М.: Наука, 1964. 8. Андронов И.К., Окунев А.К., Сырнев Н.И. Вычислительный практи- кум. Пособие для студентов I и V курсов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. – М.: М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской, 1963. – 92 с. 9. Аристова Л.П. Активность учения школьника. – М.: Просвещение, 1968. – 138 с. 10. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе и его зако- номерные основы и методы. – М.: Высш. шк., 1980. – 368 с. 11. Бакушинский А.Б., Власов В.К. Элементы высшей математики и численные методы. Учеб. пособие для учащихся 9–10 кл. математич. школ. / Под ред. И.С. Березина. – М.: Просвещение, 1968. – 334 с. 12. Бартків А.Б., Гринчишин Я.Т., Ломакович А.М., Рамський Ю.С. Turbo Pascal: Чисельні методи в фізиці і математиці. – К.: Вища школа, 1992. – 247 с. 13. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Наука, 1987. – 598 с. 14. Безикович Я.С. Математика. Руководство для поверителей. – М.-Л.: Центр. Упр-ние Промпроганды и Печати ВСНХ СССР, 1926. – 188 с. 15. Белецки Я. Фортран 77: Пер. с польск. О.И. Гуськовой / Под ред. В.Р. Носова. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с. 16. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. Учеб. пособие для вузов. – Т. 1, 2. – М.: Физматгиз, 1959. 17. Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование: Учебное пособие для студентов втузов. – М.: Высшая школа, 1990. – 544 с. 18. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Изд-во Ростовского ун-та, 1983. – 183 с. 19. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики. – Минск: Вы- шейшая школа, 1998. – 431 с. 20. Брадис В.М. Вычислительная работа в курсе математики средней школы. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1962. – 252 с. 21. Брунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной информации / Пер. с англ. К.И. Бабицкого. – М.: Прогресс, 1977. – 412 с. 22. Бугаєнко Г.О., Триус Ю.В., Яринич Ю.О. Лінійні динамічні системи і їх комп’ютерне моделювання // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Збірник наукових праць – К.: «Комп’ютер у школі та сім’ї», 1998. – С. 62–70. 23. Бурда М.І. Методичні основи диференційованого формування гео- метричних умінь учнів основної школи: Дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / АПН України, Інститут педагогіки. – К., 1994. – 347 с. 24. Бут Э.Д. Численные методы. – М.: Физматгиз, 1959. – 239 с. 25. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения. – М.: И.В.К., К.: Диалектика, 1992. – 519 с. 26. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с при- мерами приложений на С++. – 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: Бином, СПб.: Невский диалект, 1999. – 560 с. 27. Быков В.И., Кытманов А.М., Лазман М.З. Методы исключения в компьютерной алгебре многочленов. – Новосибирск: Наука, 1991. – 233 с. 28. Быч Е.В., Семериков С.А. Теоретико-числовое преобразование в вы- числениях с произвольной точностью // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках. – Кривий Ріг: Ви- давничий відділ КДПУ, 2000. – С. 443-446. 29. Вабищевич П.Н. Численное моделирование. – М.: Изд-во Моск. ун- та, 1993. – 152 с. 30. Вайнер Р., Пинсон Л. С++ изнутри. – К.: ДиаСофт, 1993. – 304 с. 31. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика. – Київ: Квазар-Мікро, 1998. – 200 с. 32. Верлань А.Ф., Олецький О.В. Методика створення інтелектуалізова- ного інтегрованого середовища для комп’ютерного моделювання складних систем: Сб. научн. трудов по материалам ежегодных конф. ин-та 1996 г. и 1997 г. – К.: НАН Украины, Институт проблем моде- лирования в энергетике, 1997. – 86 с. 33. Верлань А.Ф., Широчин В.П. Информатика и ЭВМ. – К.: Техніка, 1987. – 344 с. 34. Владимиров В.Б. Введение в объектно-ориентированное программи- рование // Компьютеры+программы. – 1993. – №2. – С. 70-73. 35. Волков Е.А. Численные методы. Учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов. – М.: Наука, 1982. – 254 с. 36. Воробьев А.Ф., Данелян Т.Я., Данилина Н.И. Вычислительная математика. – М.: Статистика, 1966. – 164 с. 37. Выготский Л.С. Развитие высших психологических функций. – М.: Изд-во АПН СССР, 1960. 38. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень: Підруч. для студ. вузів, які навч. за спец. «Прикладна математика». – Ч. 1, 2. – К.: Ви- ща школа, 1995. 39. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1953. – 492 с. 40. Гласc Д., Стэнли Д. Статистические методы в педагогике и психоло- гии / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1971. – 495 с. 41. Гокунь О.О., Жалдак М.I., Машбиць Ю.I. та ін. Основи нових інфо- рмаційних технологій навчання. Посібник для вчителів. – К.: Віпол, 1997. – 262 с. 42. Головань М.С. Розвиток пізнавальної активності учнів в процесі на- вчання алгебри і початку аналізу на основі НІТ: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Укр. держ. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1997. – 177 с. 43. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической стати- стики в педагогических исследованиях: Непараметрические методы. – М.: Просвещение, 1977. – 136 с. 44. Грегори Р.Т., Кришнамурти Е.В. Безошибочные вычисления: Мето- ды и приложения. – М.: Мир, 1988. – 207 с. 45. Гринчишин Я.Т. TURBO PASCAL: Чисельні методи в фізиці та ма- тематиці: Навч. посібник. – Тернопіль, 1994. – 121 с. 46. Грищенко Н.В. Використання чисельного об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення для розрахунків твердотільних структур // Друга Всеукраїнська конференція молодих науковців «Інформаційні технології в науці та освіті». 18-20 квітня 2000 р. – Черкаси: ЧДУ. – 1998. – С. 9-10. 47. Грищенко Н.В., Семериков С.А., Хараджян А.А., Чернов Е.В. Срав- нительный анализ методов аппроксимации. – Кривой Рог: КГПИ, 1998. – 25 с. 48. Грищенко Н.В., Хараджян О.А., Семеріков С.О. Дивергентне мис- лення та його роль у навчальній діяльності // Сучасна трудова та професійна підготовка шкільної молоді. Збірник наукових праць. – Кривий Ріг. – 1998. – С. 102-105. 49. Грищенко Н.В., Чернов Є.В., Семеріков С.О. Фізичні моделі в курсі «Основи комп’ютерного моделювання» // Перша міжнародна науко- во-практична конференція «Методичні та організаційні аспекти ви- користання мережі ІНТЕРНЕТ в закладах науки та освіти» (ІНТЕРНЕТ – ОСВІТА – НАУКА – 98). Матеріали конференції. – Том 2. – Вінниця: «УНІВЕРСУМ-Вінниця». – 1998. – С. 341-348. 50. Грузман М.З. Обучение учащихся средней школы программирова- нию на основе структурного подхода: Автореферат дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / НИИ педагогики. – К., 1987. – 22 с. 51. Грузман М.З. Эвристика в информатике. – Винница: Арбат, 1998. – 308 с. 52. Гусак А.А. Элементы методов вычислений. – Минск: Изд-во БГУ, 1974. – 167 с. 53. Гутер Р.С. и др. Программирование и вычислительная математика. – Т. 1, 2. – М.: Наука, 1971. 54. Дал У.-И., Мюрхауг Б., Нюгорд К. Симула–67: универсальный язык программирования. – М.: Мир, 1969. – 100 с. 55. Данилович В.П. Чисельні методи в задачах і вправах: Навчальний посібник для студ. спец. «Прикладна математика». – Львів: ІСДО «Львівська політехніка», 1995. – 248 с. 56. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики: Учеб. пособие для втузов. – М.: Физматгиз, 1960. – 659 с. 57. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. – М.: Физматгиз, 1963. – 400 с. 58. Джидарьян И.А. Категория активности и ее место в системе психо- логического знания // Категории материалистической диалектики и психологии / Под. ред. И.А. Анциферовой. – М.: Наука, 1988. – С. 56-89. 59. Дьюхарст С., Старк К. Программирование на С++. – К.: ДиаСофт, 1993. – 272 с. 60. Дэвенпорт Дж., Сирэ И., Турнье Э. Системы и алгоритмы алгебраи- ческих вычислений. – М.: Мир, 1991. – 350 с. 61. Дэкин А. Прикладная математика для школ, курсов и самообразова- ния / Пер. с англ. под ред. Д.А. Крыжановского. – М.: Госиздат, 1926. – 452 с. 62. Еникеев М.И. Теория и практика активизации учебного процесса. – Казань: Татариздат, 1963. – 122 с. 63. Ерофеев И.Г., Ляшук С.Р. Техническая математика. – Вып. ІІ – М.- Л.: Огиз – Гос. изд. с.-х. и колхоз.-кооп. лит-ры, 1931. – 223 с. 64. Ершов А.П. Компьютеризация школы и математическое образование // Информатика и образование. – 1992. – № 5-6. – С. 3-20. 65. Ершов А.П. Об объектно-ориентированном взаимодействии с ЭВМ // Микропроцессорные средства и системы. – 1985. – № 3. – С. 2. 66. Єпішин О.В., Федоренко Д.С., Поліщук О.П. Створення спеціалізо- ваних математичних класів та їх застосування при викладанні чисе- льних методів // Фізика. Математика. Нові технології навчання. Збі- рник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Кіровоград: РВГІЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 1999. – С 36-37. 67. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроке. – М.: Учпедгиз, 1961. – 239 с. 68. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики. – К.: Техніка, 1997. – 303 с. 69. Жалдак М.І. Методика вивчення основ інформатики та обчислюва- льної техніки в педагогічному вузі: Учбовий посібник / КДПІ ім. О.М. Горького. – К., 1986. – 74 с. 70. Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию инфор- мационной технологии в учебном процессе. Дисс. … докт. пед. наук. – М., 1989. – 48 с. 71. Жалдак М.І., Ковбасенко Б.С., Рамський Ю.С. Обчислювальная ма- тематика. Спец. курс факультативних занять у 9-х і 10-х кл. – К.: Рад. школа, 1973. – 184 с. 72. Жалдак М.I., Кузьміна Н.М., Берлінська С.Ю. Теорія ймовірностей і математична статистика з елементами інформаційної технології. – К.: Вища школа, 1995. – 352 с. 73. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Інформатика: Навч. посібник / За ред. М.І. Шкіля. – К.: Вища шк., 1991. – 319 с. 74. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Чисельні методи математики: Посібник для самоосвіти вчителів. – К.: Рад. школа, 1984. – 206 с. 75. Жильцов О.Б. Розвиток розумової діяльності учнів 7 класів серед- ньої школи при вивченні математики з використанням НІТ: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. – К., 1994. – 227 с. 76. Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ: Справочное пособие. – К.: Наукова думка, 1986. – 568 с. 77. Иванова Л.А. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физик: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983. – 160 с. 78. Иванова Т.П., Пухова Т.В. Вычислительная математика и програм- мирование: Учебное пособие для студентов физико-математических факультетов педагогических ин-тов. – М.: Просвещение, 1978. – 320 с. 79. Извеков Б.И. Сборник задач по прикладной математике: Для студен- тов, аспирантов, и препод. втузов. – Ч. 1. – Л.-М.: Гос. техн.- теоретич. изд., 1932. – 396 с. 80. Ильин В.С. Проблема воспитания потребности в знаниях у школьни- ков: Дис. … д-ра пед. наук. – М., 1971. 81. Использование Turbo Assembler при разработке программ. – К.: Диа- лектика, 1993. – 288 с. 82. Калайда О.Ф., Янішевський А.Т. Елементи програмування та обчис- лювальної математики. – Ч. 1, 2. – К., 1972. 83. Калеева И.Н. Основы теории вычислений. – М.: Статистика, 1973. – 136 с. 84. Калиткин Н.Н. Численные методы: Учеб. пособие для вузов / Под. ред. А.А. Самарского. – М.: Наука, 1978. – 512 с. 85. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обуче- ния. – М.: Знание, 1979. – 48 с. 86. Кантор И.Л., Солодовников А.С. Гиперкомплексные числа. – М. Наука, 1973. – 144 с. 87. Касаткин А.И., Вальвачев А.Н. От Turbo C к Borland C++. – Минск: Вышейшая школа, 1992. – 228 с. 88. Касаткин В.Н., Верлань А.Ф. Основы информатики и вычислитель- ной техники: Проб. учеб. пособие для 10-11 кл. сред. шк. – К.: Рад. шк., 1989. – 223 с. 89. Козин А.С., Лященко Н.Я. Вычислительная математика: Пособие для факультатив. занятий в 10 классе. – К.: Рад. школа, 1983. – 191 с. 90. Коллатц Л. Функциональный анализ и вычислительная математика. – М.: Мир, 1969. – 447 с. 91. Компьютерная алгебра: Символьные и алгебраические вычисления / Бухбергер Б., Калле Ж., Калтофен Э. и др. – М.: Мир, 1986. – 392 с. 92. Коновалец Л.С. Познавательная самостоятельность учащихся в условиях компьютерного обучения // Педагогика. – 1999. – № 2. – С. 46-50. 93. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в приме- рах и задачах: Учеб. пособие для втузов. – М.: Наука, 1972. – 367 с. 94. Корольский В.В., Соловйов В.М., Семеріков С.О. Комп’ютерна підт- римка курсу лінійної алгебри. – Кривий Ріг: КДПІ, 1998. – 26 с. 95. Кочанов Н.С. О вычислениях с помощью арифмометра. – М.: Зна- ние, 1967. – 80 с. 96. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников: Пособие для учителей и классных руководителей. – М.: Просвеще- ние, 1976. – 303 с. 97. Крылов А.Н. Лекции о приближенных вычислениях: Учеб. пособие для вузов. – Изд. 6-е. – М.: Гостехиздат, 1954. – 400 с. 98. Крылов В.И., Бобков В.П., Монастырский П.И. Вычислительные ме- тоды высшей математики: Учеб. пособие для фак. прикл. математи- ки ун-тов. – Т. 1, 2. – Минск: Вышейшая школа, 1975. 99. Кузнецов А.Б. Программа курса «Основы объектно- ориентированного программирования» // Информатика и образова- ние. – 1998. – № 7. – С. 17-24. 100. Ланина И.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на уроках физики: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с. 101. Лебедев М.П. Поняття пізнавальної активності учнів і шляхи її вимі- рювання // Радянська школа. – 1970. – № 9. – С. 6-11. 102. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Высш. шк., 1976. – 302 с. 103. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Изд-во Моск. ун- та, 1981. – 584 с. 104. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 185 с. 105. Лесневский А.С. Практикум по объектно-ориентированному проек- тированию и программированию // Информатика и образование. – 1998. – № 5. – С. 114-121. 106. Лисовский В.Т., Дмитриев А.В. Личность студента. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – 183 с. 107. Ломонова М.Ф. Формирование творческого отношения студентов к учению: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. / Одесский пед. ин-т им. К.Д. Ушинского. – Одесса, 1992. – 168 с. 108. Лукас П. С++ под рукой. – К.: ДиаСофт, 1993. – 176 с. 109. Лященко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи: Підручник для студ. пед. навч. закладів. – К.: Либідь, 1996. – 287 с. 110. Маликов В.Т., Кветный Р.Н. Вычислительные методы и применение ЭВМ: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1989. – 213 с. 111. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. – Новосибирск: Наука, 1973. – 352 с. 112. Маслов С.Г. О некоторых различиях объектно-ориентированного и сборочного программирования // Всесоюзная конференция «Акту- альные проблемы современного программирования». Секция «Объ- ектно-ориентированное программирование» / АН Эстонии, Ин-т ки- бернетики. – Таллинн. – 1990. – С. 25. 113. Математический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энцикл., 1988. – 846 с. 114. Махмутов М.И. Развитие познавательной активности и самостоя- тельности учащихся в школах Татарии. – Казань: Татариздат, 1963. – 80 с. 115. Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. – М.: Знание, 1986. – 80 с. 116. Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. – К.: Выща школа, 1987. – 224 с. 117. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютериза- ции обучения. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с. 118. Медовой М.И. Абу-л-Вафа и средневековая бесцифровая вычисли- тельная техника в странах Ислама. Автореферат дисс. канд. … физ.- мат. наук. / МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 1960. – 9 с. 119. Методи обчислень: Практикум на ЕОМ. Навч. посібник для студ. ву- зів, які навчаються із спец. «Прикладна математика» / Бурківсь- ка В.Л., Войцехівський С.О., Гаврилюк І.П. та ін. – К.: Вища школа, 1995. – 303 с. 120. Моисеев Н.Н. Человек. Среда. Общество. Проблемы формализован- ного описания. – М.: Наука, 1982. – 284 с. 121. Молонов Г.Ц. Формирование познавательной активности школьни- ков в процессе обучения и воспитания: Дис. … д-ра пед. наук. – Улан-Уде, 1986. – 426 с. 122. Монахов В.М. Введение в школу приложений математики, связан- ных с использованием ЭВМ: Автореф. … докт. пед. наук. – М., 1973. – 63 с. 123. Морозов С.В. Объектно-ориентированная инструментальная среда для создания приложений численного моделирования. Дисс. … кан- дидата физ.-мат. наук. – М.: ИСП РАН, 1998. 124. Морозов С.В., Семенов В.А. Объектно-ориентированное программи- рование задач численного анализа // Вопросы кибернетики. Прило- жения системного программирования / Под ред. В.П. Иванникова. – М.: Науч. совет по комплексной проблеме «Кибернетика» РАН, 1995. – C. 189-211. 125. Морозов С.В., Семенов В.А., Тарлапан О.А., Ширяева Е.Ю. Объект- но-ориентированная инструментальная среда для разработки вычис- лительных приложений // Материалы XXIII международной конференции "Новые информационные технологии в науке, образовании и бизнесе", Украина, Крым, Ялта – Гурзуф, 15-24 мая 1996 г. – С. 63- 66. 126. Мудров А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Форт- ран и Паскаль. – Томск: Раско, 1991. – 280 с. 127. Нивельгерт Ю., Фаррар Дж., Рейнголд Э. Машинный подход к ре- шению математических задач. – М.: Мир, 1977. – 351 с. 128. Низамов Р.А. Дидактические основы активизации учебной деятель- ности студентов. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1975. 129. Оглоблин Н.В. Определение степени точности при логарифмических вычислениях. – К.: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1911. – 12 с. 130. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – 846 с. 131. Основы компьютерной грамотности / Е.И. Машбиц, Л.П. Бабенко, Л.В. Верник и др. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988. – 215 с. 132. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. Петров- ского А.В. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 303 с. 133. Педагогічна психологія. Навч. посібник / Л.М. Проколієнко та ін.; За ред. Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколенка. – К.: Вища школа, 1991. – 183 с. 134. Перри Д. Практическая математика. – М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1909. – 300 с. 135. Петровский В.А. К психологии активности личности // Вопросы психологии. – 1975. – № 3. – С. 26-39. 136. Петухова Н.А., Жернак А.Н., Петухов О.А. Машинные методы вы- числений: Учебное пособие. – Ярославль: СЗПИ, 1979. – 67 с. 137. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.: Международная педаг. академия, 1994. – 680 с. 138. Повышение вычислительной культуры учащихся средней школы. Сборник статей. Пособие для учителей. Ред.-сост. П.В. Стратилатов. – М.: Просвещение, 1965. – 168 с. 139. Пол А. Объектно-ориентированное программирование на С++. – 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: Бином, СПб.: Невский диалект, 1999. – 560 с. 140. Полищук А.П. Персональный компьютер и его программирование (С, С++, Паскаль): Учебно-справочное пособие. – Кривой Рог, 1997. – 475 с. 141. Полищук А.П., Семериков С.А. Автоматика: Учебное пособие. – Кривой Рог: Издательский отдел КГПИ, 1999. – 277 с. 142. Полищук А.П., Семериков С.А. Концепция курса «Численные мето- ды в объектной методологии» // Комп’ютерне моделювання та інфо- рмаційні технології в освітній діяльності. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ. – 1999. – С. 131-138. 143. Полищук А.П., Семериков С.А. Методы вычислений в классах языка С++: Учебное пособие. – Кривой Рог: Издательский отдел КГПИ, 1999. – 350 с. 144. Полищук А.П., Семериков С.А. Последовательный симплекс-поиск в задачах параметрической идентификации // Комп’ютерне моделю- вання та інформаційні технології в природничих науках. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2000. – С. 125-136. 145. Полищук А.П., Семериков С.А., Грищенко Н.В. О выборе языка про- граммирования для начального обучения // Комп’ютерне моделю- вання та інформаційні технології в природничих науках. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2000. – С. 212-228. 146. Половникова Н.А. Исследование процесса формирования познава- тельной активности школьников в обучении. – Казань, 1976. – 198 с. 147. Поттосин И.В. Об объектно-ориентированном подходе к конструи- рованию программ // Всесоюзная конференция «Актуальные проблемы современного программирования». Секция «Объектно- ориентированное программирование» / АН Эстонии, Ин-т киберне- тики. – Таллинн. – 1990. – С. 65-67. 148. Придатко С. Практические вычисления: Рук-во для физико- математических факультетов … – М.: Государственное Издатель- ство, 1924. – 158 с. 149. Пулькин С.П. Вычислительная математика: Пособие для учащихся 9–10-х кл. по факультативному курсу. – М.: Просвещение, 1974. – 239 с. 150. Пулькин С.П. Вычислительная математика: Пособие для учителей по факультативному курсу. – М.: Просвещение, 1972. – 271 с. 151. Пулькин С.П. Теория и практика вычислений: Учеб. пособие для студентов заоч. отд-ний физ.-мат. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвеще- ние, 1967. – 183 с. 152. Пышкало А.М. Методическая система обучения геометрии в началь- ной школе. Авторский доклад по монографии «Методика обучения элементам геометрии в начальных классах», представленной на со- искание ученой степени докт. пед. наук. – М.: НИИ СиМО АПН СССР, 1975. 153. Ракитин В.И., Первушин В.Е. Практическое руководство по методам вычислений с приложением программ для персональных компьюте- ров. – М.: Высшая школа, 1998. – 383 с. 154. Рамський Ю.С. Формування інформаційної культури вчителя мате- матики при вивченні методів обчислень у педагогічному вузі // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Збірник наукових праць. Випуск 2. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – С. 25-47. 155. Рассудовская М.М. Проблемы вычислительной математики на фа- культативных занятиях в 9-ом и 10-ом классах средней школы: Ав- тореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – М., 1973. – 20 с. 156. Родькин Д.И., Хараджян А.А., Михайлов С.Л., Чернов Е.В., Семери- ков С.А. О методах определения параметров и энергодиагностике систем электропривода // Збірник наукових праць Східноукраїнсько- го державного університету. Серія «Машинобудування». – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського державного університету. – 1998. – С. 170-182. 157. Родькин Д.И., Хараджян А.А., Семериков С.А. Метод определения параметров двигателя постоянного тока // Комп’ютерне моделюван- ня та інформаційні технології в освітній діяльності. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ. – 1999. – С. 27-33. 158. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. – М.: Изд- во АН СССР, 1958. – 147 с. 159. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Госучпедгиздат Мин-ва просвещения, 1946. – 704 с. 160. Руденко М.П. Критерії активності пізнавальної діяльності учнів // Фізика та астрономія в школі. – 1999. – № 3. – С. 6-10. 161. Салтыков А.И., Семашко Г.Л. Программирование для всех. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1986. – 176 с. 162. Самарский А.А. Введение в численные методы. – М.: Наука, 1987. – 286 с. 163. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «Прикладная математика». – М.: Наука, 1989. – 430 с. 164. Самохин А.Б., Самохина А.С. Численные методы и программирова- ние на Фортране для персонального компьютера. – М.: Радио и связь, 1996. – 224 с. 165. Семенов В.А., Морозов С.В. Объектно-ориентированное программирование квадратурных методов // Вопросы кибернетики. Приложе- ния системного программирования / Под ред. В.П. Иванникова. – М.: Науч. совет по комплексной проблеме «Кибернетика» РАН. – 1996. – Вып. 2. – С. 120-146. 166. Семенов В.А., Морозов С.В., Тарлапан О.А., Ширяева Е.Ю. Объект- но-ориентированная инструментальная среда для разработки систем численного моделирования // Вопросы кибернетики. Приложения системного программирования / Под ред. В.П. Иванникова. – М.: Науч. совет по комплексной проблеме «Кибернетика» РАН. – 1997. – Вып. 3. – С. 205-226. 167. Семенов В.А. Об объектно-ориентированном подходе к разработке численного математического обеспечения // Вопросы кибернетики. Приложения системного программирования / Под ред. В.П. Иванникова. – М.: Науч. совет по комплексной проблеме «Ки- бернетика» РАН, 1995. – С. 140-163. 168. Семенов В.А. Объектная систематизация и парадигмы вычислитель- ной математики // Программирование. – 1997. – №4. – С. 14-25. 169. Семенов В.А. Объектно-ориентированная методология эволюцион- ной разработки математического обеспечения. Дисс. … доктора физ.-мат. наук. – М.: ИСП РАН, 1998. 170. Семенов В.А., Тарлапан О.А. Методика разработки библиотеки шаб- лонов BLAS для разреженных матриц // Вопросы кибернетики. При- ложения системного программирования / Под ред. В.П. Иванникова. – М.: Науч. совет по комплексной проблеме «Кибернетика» РАН. – 1997. – Вып. 3. – С. 227-239. 171. Семенов В.А., Тарлапан О.А. Объектно-ориентированный подход к программированию прямых методов линейной алгебры // Вопросы кибернетики. Приложения системного программирования / Под ред. В.П. Иванникова. – М.: Науч. совет по комплексной проблеме «Кибернетика» РАН, 1996. – Вып. 2. – С. 147-170. 172. Семенов В.А., Тарлапан О.А. Технологии реализации разреженных матричных классов // Вопросы кибернетики. Приложения системно- го программирования / Под ред. В.П. Иванникова. – М.: Науч. совет по комплексной проблеме «Кибернетика» РАН, 1995. – С. 164-188. 173. Семенов В.А., Ширяева Е.Ю. Объектная классификация задач и ме- тодов нелинейной безусловной оптимизации // Вопросы кибернети- ки. Приложения системного программирования / Под ред. В.П. Иванникова. – М.: Науч. совет по комплексной проблеме «Ки- бернетика» РАН. – 1996. – Вып. 2. – С. 86-119. 174. Семеріков С.О., Завізєна Н.С. Розробка та використання електрон- них довідників з інформатики // Всеукраїнська конференція молодих науковців «Інформаційні технології в науці та освіті». – Черкаси: ЧДУ. – 1997. – С. 49. 175. Семеріков С.О., Завізєна Н.С. Розробка та використання електрон- них довідників з інформатики // Матеріали Всеукраїнської конфере- нції молодих науковців «Інформаційні технології в науці та освіті». – Частина 1. – Черкаси: ЧДУ. – 1997. – С. 212-224. 176. Семеріков С.О. Методика викладання чисельних методів у об’єктній методології // Тезисы докладов научно-методического семинара «Информационные технологии в учебном процессе». – Одесса: ЮУГПУ им. К.Д. Ушинского. – 1999. – С. 24. 177. Семеріков С.О. Застосування об’єктно-орієнтованого програмування до викладання курсу чисельних методів // Математика, її застосу- вання та викладання: Матеріали міжвузівської регіональної наукової конференції. – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 1999. – С. 134-137. 178. Семеріков С.О. Об’єктно-орієнтований підхід як засіб активізації пі- знавальної діяльності // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск третій. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – С. 69-75. 179. Семериков С.А. Объектный подход к преподаванию численных ме- тодов // VII Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование», г. Дубна, 23-30 января 2000 г. Тезисы. – М.: Прогресс- Традиция, 1999. – С. 291. 180. Семеріков С.О. Чисельні методи: об’єктний підхід // Комп’ютерно- орієнтовані системи навчання. Збірник наукових праць. Випуск 2. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – С. 122-128. 181. Сенько Ю.В. Формирование научного стиля мышления учащихся. – М.: Знание, 1986. – 80 с. 182. Скарборо Д.Г. Численные методы математического анализа. – М.-Л.: Гос. техн.-теоретич. изд., 1934. – 440 с. 183. Скаткин М.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся в обучении. – М.: АПН РСФСР, 1965. – 48 с. 184. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. Конспект лекцій. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – 150 с. 185. Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения матема- тике: Метод. пособие. – К.: Рад. школа, 1983. – 192 с. 186. Соловйов В.М., Семеріков С.О., Теплицький І.О. Інструментальне забезпечення курсу комп’ютерного моделювання // Комп’ютер у школі і сім’ї. – 2000. – № 4. – С. 28-31. 187. Сорокин А.С. Техника счета (Методы рациональных вычислений). – М.: Знание, 1976. – 120 с. 188. Спиваковский А. Педагогические программные средства: объектно- ориентированный подход // Информатика и образование. – 1990. – № 2. – С. 71-73. 189. Справочник по классам Borland C++ 3.1-4.0 /Под ред. Дериева И.И. – К.: Диалектика, 1994. – 256 с. 190. Страуструп Б. Язык программирования С++: В 2-х частях. – К.: Диа- софт, 1993. 191. Сырнев Н.И. Вычислительная культура в средней школе: Авторефе- рат дисс. … кандидата пед. наук. / Акад. пед. наук. РСФСР. Науч.- исслед. ин-т общего и политехн. образования, 1961. – 9 с. 192. Талызина Н.Ф. Технология обучения и ее место в педагогическом процессе // Современная высшая школа. – 1977. – Т. 1 (17). 193. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: Изд- во МГУ, 1975. – 343 с. 194. Тарлапан О.А. Исследование и разработка объектно- ориентированного матричного обеспечения. Дисс. … кандидата физ.-мат. наук. – М.: ИСП РАН, 1998. 195. Телло Э. Объектно-ориентированное программирование в среде Windows. – М.: Наука-Уайли, 1993. – 347 с. 196. Теория и практика педагогического эксперимента / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Педагогика, 1979. – 208 с. 197. Токарь С., Штонда В. Объектно-ориентированный анализ для про- граммистов // Soft Review. – 1993. – Октябрь. – С. 3-8. 198. Томащук О.П. Професійна спрямованість викладання математичного аналізу в умовах диференційованої підготовки вчителя математики: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. – 247 с. 199. Тополянский Д.Б. Зв’язок між математикою та виробництвом в су- часній школі. – Харків: Радянська школа, 1932. – 76 с. 200. Турчин В.М. Математична статистика. Навч. посіб. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 240 с. 201. Тыугу Э., Мацкин М., Меристе М., Пеньям Я., Шмундак А. Пара- дигма объектно-ориентированного программирования // Всесоюзная конференция «Актуальные проблемы современного программирования». Секция «Объектно-ориентированное программирование» / АН Эстонии, Ин-т кибернетики. – Таллинн. – 1990. – С. 18-24. 202. Тюхтин В.С. О природе образа: Психическое отражение в свете идеи кибернетики. – М.: Высшая школа, 1963. – 123 с. 203. Уилкинсон Дж., Райнш К. Справочник алгоритмов на языке Алгол. Линейная алебра. – М.: Машиностроение, 1976. 204. Уткіна С.В., Наришкіна Л.С. Алгебра і числові системи: Навч. посіб- ник. – К.: Вища школа, 1995. – 304 с. 205. Файнерман І. Виробнича математика: Підр. для шкіл, ФЗУ. – Харків- К.: Держтехвидав, 1931. – 304 с. 206. Файнерман І. Збірник виробничо-математичних завдань. – Вип. ІІ. – Харків-К.: Держ. вид. України, 1930. – 145 с. 207. Фейсон Т. Объектно-ориентированное программирование на Borland C++ 4.5. – К.: Диалектика, 1996. – 824 с. 208. Фільчаков П.Ф. Математичний практикум. Обчислення: Посібник для фізико-математичних факультетів пед. ін-тів УРСР. – К.: Рад. школа, 1958. – 278 с. 209. Фихтенгольц Г.М. Математика для инженеров. – М.: ГТТИ, 1933. – Ч. 1, 2. 210. Форсайт Д., Малькольм М., Моллер К. Машинные методы математи- ческих вычислений. – М.: Мир, 1980. – 320 с. 211. Хараджян А.А. Использование объектно-ориентированного подхода для моделирования электромеханических систем // Комп’ютерне мо- делювання та інформаційні технології в природничих науках. – Кри- вий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2000. – С. 137-140. 212. Хараджян А.А. Использование объектно-ориентированного подхода для идентификации динамических систем // Комп’ютерне моделю- вання та інформаційні технології в природничих науках. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2000. – С. 137-140. 213. Хараджян А.А., Семериков С.А., Завизена Н.С. Использование ал- гебраических структур при моделировании атомных процессов в фи- зике твёрдого тела (факультативный курс) // Международная науч- но-практическая конференция «ELBRUS’97 Новые информационные технологии и их региональное развитие». Тезисы докладов. – Наль- чик: Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова. – 1998. – С. 87-89. 214. Харламов И.Ф. Активизация учения школьников. – Минск: Народ- ная асвета, 1970. – 158 с. 215. Хаусхолдер А.С. Основы численного анализа. – М.: Изд. иностр. лит., 1956. – 320 с. 216. Хемминг Р.В. Численные методы для научных работников и инже- неров. – М.: Наука, 1968. – 400 с. 217. Цибко Г.Ю. Підвищення рівня теоретичної підготовки з інформати- ки на фізико-математичних факультетах педагогічних вузів: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – 200 с. 218. Черных Л.А. Теоретические основы разработки методической си- стемы обучения // Евристика та дидактика точних наук: Збірник нау- кових робіт. – Вип. 3. – Донецьк: Донецька школа евристики та точ- них наук, 1995. – С. 15-19. 219. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 208 с. 220. Швець В.О. Оновлення методичної системи навчання математики // Проблеми навчання математики в університеті й школі: Тези допові- дей науково-методичної конференції математичного факультету. – Донецьк: Донецький державний університет, 1994. – С. 3-6. 221. Шиманский С.В., Шиманский Ю.А. Принципы числовых расчетов. Теория и практика ведения числовых расчетов. – СПб., 1909. – 70 с. 222. Широчин В.П. Моделювання на ЕОМ. Конспект лекцій для студен- тів спец. 22.01 «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мере- жі» всіх форм навчання. – К.: КПІ, 1994. – 64 с. 223. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Проб. підруч. для 10-11 класів серед. шк. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 608 с. 224. Шлеер С., Меллор С. Нотация для объектно-ориентированного про- ектирования (OOD), не зависимая от языка программирования // Soft Review. – 1993. – Декабрь. – С. 3-9. 225. Шлеер С., Меллор С. Объектно-ориентированный анализ: моделиро- вание мира в состояниях. – К.: Диалектика, 1993. – 240 с. 226. Шмулевич П.К. Прикладная математика. – Ч. 1. – Л.: Прибой, 1931. – 236 с. 227. Шуп Т.Е. Прикладные численные методы в физике и технике. – М.: Высшая шк., 1990. – 254 с. 228. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1979. – 160 с. 229. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. – М.: Педагогика, 1971. – 352 с. 230. Элементы вычислительной математики. Под. ред. С.Б. Норкина. – М.: Высшая школа, 1960. – 164 с. 231. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. – М.: Высшая школа, 1988. – 223 с. 232. Юрченко В.А., Семериков С.А. Эффективное использование ресур- сов компьютера для решения прикладных задач (факультативный курс) // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2000. – С. 270-274. 233. Aberth O., Schaefer M.J. Precise Computation Using Range Arithmetics, via C++ // j-TOMS. – 1992. – Vol. 18, No. 4. – P. 481-491. 234. Arndt J. Hfloat, a C++ library for high precision computations. – http://www.jjj.de/hfloat/, 1997. – 14 p. 235. Arndt J. Remarks on arithmetical algoritms and the computation of π. – http://www.jjj.de/hfloat/, 1997. – 55 p. 236. Barrett R., Berry M., Chan T.F., Demmel J., Donato J., Dongarra J., Eijk- hout V., Pozo R., Romine C., Van der Vorst H. Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods. – 2nd Edition. – Philadelphia: SIAM, 1994. – 124 p. 237. Budge K.G. Just What is Object-Oriented Numerics? – Sandia National Laboratories: http://www.sandia.gov/OOP/, 1994. – 20 p. 238. Budge K.G. Effective Numerical C++. – Sandia National Laboratories: http://www.sandia.gov/OOP/, 1995. – 63 p. 239. Cox B.J. Object-oriented programming. – NY: Addison-Wesley, 1987. – 374 p. 240. Goldberg A. Programmer as a reader. – IEEE Software. – 1987. – Vol. 9. – P. 62-70. 241. Haible B. CLN, a Class Library for Numbers. – http://clisp.cons.org/~haible/packages-cln.html, 1999. – 70 p. 242. Haible B., Papanikolaou T. Fast multiprecision evaluation of series of ra- tional numbers. // IMACS/ACA and ANTS III proceedings. – Honolulu. – 1997. – 8 p. 243. Haney S. Is C++ Fast Enough for Scientific Computing? // Computers in Physics. – 1994. – Vol. 8, No. 6. – P. 690-694. 244. Horstmann C.S. C++ class libraries for numerical programming // C++ Reports. – 1996. – Vol. 8, No. 1. – P. 61-66. 245. Jacky J.P., Kalet I.J. An object-oriented programming discipline for standard Pascal. – Comm. ACM. – 1987. – Vol. 30, No. 9. – P. 772-786. 246. Keefer T. Why C++ Will Replace Fortran // Dr. Dobb’s Journal of Soft- ware Tools. – 1992. – Vol. 17, No. 12. – P. 39-47. 247. Machiels L., Deville M.O. Fortran 90: An Entry to Object-Oriented Pro- gramming for Solution of Partial Differential Equations // ACM Transac- tions on Mathematical Software. – 197. – Vol. 23, No. 1. – P. 32-49. 248. McDonald J.A. Object-oriented programming for linear algebra // ACM SIG-PLAN Notices. – 1989. – Vol. 24, No. 10. – P. 175-184. 249. Meyer B. Reusability: the case of object-oriented design. – IEEE Soft- ware. – 1987. – Vol. 3. – P. 50-64. 250. Miller G. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information // The Psychological Review.– 1956. – Vol. 63 (2). – P. 86. 251. Miller G.R. An object-oriented approach to structural analysis and design // Computers and Structures. – 1991. – Vol. 40, No. 1. – P. 75-82. 252. Musser D.R., Stepanov A.A. Algorithm-oriented Generic Libraries // Software: Practice and Experience. – 1994. – Vol. 24, No. 7. – P. 632-642. 253. Pidaparti R.M.V., Hudli A.V. Dynamic analysis of structures using object- oriented techniques // Computers and Structures. – 1993. – Vol. 49, No. 1– P. 149-156. 254. Pozo R., Remington K.A. C++ Programming for Scientist. – Gaithersburg: NIST, 1998. – 115 p. 255. Press W.H., Teukolsky S.A., Vetterling W.T., Flannery B.P. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing, 2nd Edition. – Cambridge– New York: Cambridge University Press, 1997. – 1009 p. 256. Robinson A.D. C++ Gets Faster for Scientific Computing // Computers in Physics. – 1996. – Vol. 10. – P. 458-462. 257. Saunders J. A Survey of Object-oriented Programming Languages // Journal of Object-oriented Programming. – March/April 1989. – Vol. 1(6). 258. Stefik M., Bobrow D. Object-oriented Programming: Themes and Varia- tions. – AI Magazine. – 1986. – Vol. 6(4). – P. 41. 259. Stroustrup B. What is object-oriented programming? – IEEE Software. – 1988. – Vol. 5. – P. 10-20. 260. Sullivan S.J., Zorn B.G. Numerical Analysis Using Nonprocedural Para- digms // ACM Transactions on Mathematical Software. – 1995. – Vol. 21, No. 3. – P. 267-298. 261. The Object-Oriented Numerics Page. – http://oonumerics.org, 2000. 262. Tommila M. APFLOAT. A C++ High Performance Arbitrary Precision Arithmetic Package. Version 1.50. – http://www.iki.fi/~mtommila/apfloat/, 1998. – 35 p. 263. Veldhuizen T. Techniques for Scientific C++. – Indiana University Com- puter Science Department: http://seurat.uwaterloo.ca/blitz/papers/techtalk.ps, 1998. – 80 p. 264. Veldhuizen T. Expression Templates // C++ Report. – 1995. – Vol. 7, No. 5. – P. 26-31. 265. Veldhuizen T. Using C++ template metaprograms // C++ Report. – 1995.– Vol. 7, No. 4. – P. 36-43. 266. Veldhuizen T., Ponnambalam K. Linear algebra with C++ template met- aprograms // Dr. Dobb’s Journal of Software Tools. – 1996. – Vol. 21, No. 8. – P. 38-44. 267. Wong M.K.W., Budge K.G., Peery J.S., Robinson A.C. Object-Oriented Numerics: A Paradigm to Numerical Object-Oriented Programming // Computers In Physics. – 1993. – Vol. 7, No. 6. – P. 655-663. 268. Zeglinski G.W., Han R.S., Aitchison P. Object-oriented matrix classes for use in a finite element code using C++ // International Journal for Numer- ical Methods in Engineering. – 1994. – Vol. 37. – P. 3921-3937.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/595
https://doi.org/10.31812/0564/595
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis_cc2.pdfДисертація2.61 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.