Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8305
Назва: Підліткова література у шкільних програмах як складова університетського курсу «Зарубіжна література»
Автори: Кірєєва, Маргарита Вікторівна
Ключові слова: підліткова література
жанри підліткової літератури
шкільні програми
підручники
зарубіжна література
силабус
робоча програма
курс «Зарубіжна література»
Дата публікації: 29-лис-2023
Бібліографічний опис: Кірєєва М. В. Підліткова література у шкільних програмах як складова університетського курсу «Зарубіжна література» : магістерська робота / науковий керівник – д-р філ. наук, доцент Марина Володимирівна Варданян. Кривий Ріг, 2023. 75 с.
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі розглядається поняття, специфіка та жанри підліткової літератури. Проаналізовано навчальні програми та підручники із зарубіжної літератури для середньої школи. Також розроблено силабус, робочу програму та заняття університетського курсу «Зарубіжна література».
Опис: 1. Burton D. The Novel for the Adolescent. The English Journal. Vol. 40, No. 7 (Sep., 1951), pp. 363-369. URL: https://doi.org/10.2307/807711. 2. Bushman J. Young Adult Literature in the Classroom- Or Is It? / John Bushman. English Journal: The Choices We Offer: Canon Formation; March, 1997. P. 40-45. 3. Cart M. Young Adult Literature: From Romance to Realism / M. Cart. Chicago: American Library Association, 2010. 242 p. 4. Cocinos С. What is Ecocriticasm? Defining Ecocritical Theory and Practice Sixteen Position Papers from the 1994 Western Literature Association Meeting Salt Lake City, Utah-6 October 1994. https://www.asle.org/wpcontent/uploads/ASLE_Primer_DefiningEcocrit.pdf 5. Gladwin D. Ecocriticism. URL: https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780190221911/obo9780190221911-0014.xml. 6. Glotfelty Ch., Fromm H. Introduction. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens and London: University of Georgia Press, 1996. Pp. XV–XXXVII. URL: https://www.amazon.de/Ecocriticism-ReaderLandmarks-Literary-Ecology/dp/0820317810/ 7. Karre A. The YA Perspective. Spec. issue of Writers Digest. N. Y.: Writers Digest, 2011. P. 38-41 8. Niday D. English 394: Young Adult Literature. Ames: Iowa State University, 2011. URL: http://www.public.iastate.edu/~dniday/394syllabuss99.html 9. Slovic S. The Environment Knows No Borders: Environmental Literature, Public Awareness, and Opportunities for International Collaboration. URL: http://www.nafsa.org/_/File/_/ac08sessions/GS419.pdf 10. Баран У. Дитяча та підліткова література: процеси ідеологічної та естетичної канонізації-деканонізації. Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва «Література. Діти. Час». Вип. VI: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку» (11 жовтня 2016 року). Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», 2016. С. 8-16. 11. Варданян М. В. «Дитяча література» : навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 013 «Початкова освіта») [2-ге видання, виправлене і доповнене]. Кривий Ріг, 2018. 128 с. 12. Варданян М. В. Свій – Чужий в українській діаспорній літературі для дітей та юнацтва: національна концептосфера, імагологічні моделі: монографія. Кривий Ріг: Видавництво «Діонат» (ФО-П Чернявський Д.О.), 2018. 406 с. 13. Вовк О. В. Основні завдання української дитячої літератури (роздуми над проблемою). Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. 2009. Вип. XX. С. 249. 14. Волощук Є.В. Зарубіжна література: підручн. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти. 2-ге вид., переробл. Київ: Генеза, 2020. 240 с. 15. Волощук Є.В. Зарубіжна література: підручн. для 8-го кл. закл. заг. серед. освіти. 2-ге вид., переробл. Київ: Генеза, 2021. 256 с. 16. Волощук Є.В. Зарубіжна література: підручн. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Генеза, 2017. 304 с. 17. Гнідець У. С. Концептуалізація розуміння сучасної літератури для дітей та юнацтва в світлі наукової критики. Література. Діти. Час. 2011. Вип. 2. URL: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/46. 18. Державний стандарт базової середньої освіти. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 19. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text 20. Зарубіжна література. 6-9 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.zarubizhna.literatura-6-9.pdf 21. Кадобʼянська Н.М. Зарубіжна література: підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Харків: ТОВ «СИНИЦЯ», 2017. 272 с. 22. Качак Т. Українська література для дітей та юнацтва: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2016. 352 с. 23. Кизилова В. Динаміка української літературної прозової казки: монографія. Київ: Талком, 2020. 211 с. 24. Кизилова В. Дитяча література: стан, проблеми, перспективи. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст., 2009. Вип. XX. С. 237-241. 25. Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література: підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Літера ЛТД. 2021. 334 с. 26. Колонькова О.О. Формування екологічної компетентності старшокласників засобами дистанційної освіти. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Кам’янецьПодільський, 2007. Вип. 10. Т. 1. С. 379-387. 27. Куманська О. Екологічні аспекти сучасної літератури для дітей (на матеріалі прози З. Мензатюк, О. Ільченка, І. Андрусяка): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / О. Куманська. Тернопіль, 2021. 23 с. 28. Левчук Т., Соколова В. Екологічні компетентності в курсі «Історія зарубіжної літератури»: методологічні пропозиції. Волинь філологічна: текст і контекст. 2020. №. 30. С. 97-116. 29. Мельник Т. Англійська підліткова література ХХ-ХХІ ст.: ґенеза, тематика й проблематика. Мова і культура: Науковий журнал. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. Вип. 22. Т.VІ (201). С. 84-89. 30. Міляновська Н.Р. Зарубіжна література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Астон, 2017. 304 с. 31. Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В. Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А.) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Zar.lit.5-9-kl/Zar.lit.5-6-kl.Nikolenko.ta.in.14.07.pdf 32. Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В.Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А.) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Zar.lit.5-9-kl/Zar.lit.5-9-kl.Nikolenko.ta.in.14.07.pdf 33. Модельна навчальна програма. «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автор Є. В. Волощук) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Zar.lit.5-9-kl/Zar.lit.5-6-kl.Voloshchuk.14.07.pdf 34. Ніколенко О., Мацевко-Бекерська Л., Рудніцька Н. Зарубіжна література: підручн. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Академія. 2022. 271 с. 35. Ніколенко О., Мацевко-Бекерська Л., Рудніцька Н. Зарубіжна література: підручн. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Академія. 2023. 259 с. 36. Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В. Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Zar.lit.5-9-kl/Zar.lit.5-9-kl.Nikolenko.ta.in.14.07.pdf 37. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf 38. Освітні програми / Міністерство освіти й науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi 39. Слижук О. Особливості читацьких інтересів сучасних підлітків. Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Львів, 2016. Вип. 6. С. 139-143. 40. Стецюк К. Художня література для підлітків на українському видавничому ринку: пропозиція і вимоги сучасності. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. 2014. Вип. 6. С. 180-195. 41. Титаренко Л.М. Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2007. 22 с. 42. Шмалєй С. В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу: дис. доктора пед. наук: 13.00.01. Київ, 2005. 479 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8305
Розташовується у зібраннях:Кафедра перекладу та слов'янської філології (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Маргарита Кірєєва_Магістерська робота.pdf3.18 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.