Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8303
Назва: Авторські казки як засіб формування емоційного інтелекту учнів 3 класу на уроках літературного читання
Автори: Жук, Наталія Петрівна
Ключові слова: літературне читання
емоційний інтелект
казка
авторська казка
засоби формування емоційного інтелекту
Дата публікації: 29-лис-2023
Бібліографічний опис: Жук Н. П. Авторські казки як засіб формування емоційного інтелекту учнів 3 класу на уроках літературного читання : кваліфікаційна робота / науковий керівник – к.п.н., доцент Олександра Вікторівна Лисевич. Кривий Ріг, 2023. 122 с.
Короткий огляд (реферат): У кваліфікаційній роботі розглядаються питання формування емоційного інтелекту учнів 3-х класів засобом авторських казок на уроках літературного читання, розкрито зміст понять «емоційний інтелект», «авторська казка», з’ясовано специфіку уроків літературного читання, вікові особливості учнів третього класу. Запропоновано систему роботи щодо формування емоційного інтелекту учнів 3-х класів засобом авторських казок, проаналізовано досвід роботи вчителів з даної проблеми, проведено дослідно-експериментальну роботу щодо перевірки ефективності використання авторських казок як засобу формування емоційного інтелекту учнів 3-х класів.
Опис: 1. Артемова Л. В. Історія педагогіки України: Підручник для студ. вищ. пед. навч. закладів. Київ : Либідь, 2006. 421 с. 2. Бадер В. Розвиток інтонаційних умінь молодших школярів при опрацюванні казки Поч. шк. 2007. №11. С. 44-48. 3. Банькевич Г.А Витоки емоцій (екскурс в античність): соціокомунікативний аспект. Вісник харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». Вип.13. 2018. с.4-9. 4. Бібік Н.М. Нова українська школа: порадник для вчителя Київ: Літера ЛТД. 2019. 208 с. 5. Бідєнко В. В. Аналіз тексту твору на основі його багаторазового перечитування. Рідна школа. 2000. №12.С. 39–42 6. Буркова Л. В. Соціономічні професії: інноваційна підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах – К.: Інформаційні системи, 2010. Бібліогр.: C. 260–277. 7. ВарійМ.Й., Ортинський В.Л. Основи психології і педагогіки: підручник. Львів : Львівська політехніка, 2017. 548 с. 8. Винославська О. В. Психологія : навчальний посібник / наук. ред. Київ : ІНКОС, 2005. 351 с. 9. Вірста Світлана, Жалко Тетяна, Гончарук Олена Формування емоційного інтелекту на уроках літературного читання в початковій школі. Інноватика у вихованні. 2022. Випуск 15. С.164-172 10. Волков А. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці : Золоті литаври, 2011. 634 с. 11. Гаврош О. Казки і казкарі. Тернопіль: Навч. книга Богдан, 2017. 109с. 12. Галанов Б.Є. Книжка про книжки. М., 2013. 123с. 13. Герасимова Г.П. Енциклопедія історії України : у 10 т. редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. К. : Наукова думка. 2012. 944 с. 14. Головко Б. Філософія життя. Філософський енциклопедичний словник. В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. 742 с. 15. Горбач Надія, Здіховська Тетяна. Жанр авторської казки в українській дитячій літературі: витоки та перспективи Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: серія педагогічні науки. 2016. № 1(303).Т.1.С.39-44 16. Гордіюк Н. Особливості сприймання художніх текстів молодшими школярами .Мандрівець. 2000. №3-4. С. 75-78. 17. Гоулман Д. Емоційний інтелект. Пер. з англ. С. Л. Гумецької. Харків: Віват, 2019. 512 с. 18. Гоулман Д., Бояцис Р. Энни Макки Вміння керувати людьми на рівні емоційного інтелекту. Харків: Альбіна Бізнес Букс, 2005. 21с. 19. Гудзик І. Розвиток комунікативної компетенції на уроках читання. Початкова школа. 2004. №11. С. 25-28. 20. Давидюк В. Ф. Доісторичне поле української казки .Концепції і рецепції. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2007. С. 4-45 21. Державний стандарт початкової загальної освіти, від 24 липня 2019р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text 22. Жадько В. Український некрополь. К., 2011. 303 с 23. Журавльова М. О. Емоційний інтелект як проблема психологічних досліджень.URL:https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/l_2_2009/14.pdf.pdf 24. Журавльова М. О. Емоційний інтелект як проблема психологічних досліджень. Наука і освіта. 2009. № 1/2. С. 57–61. 25. Заблоцький В. Соціальний інтелект. Філософський енциклопедичний словник. В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. 742 с 26. Зінкевич-Євстигнєєва Т.Д. Практикум з казкотерапії: Мова, 2000. 324с. 27. Ігнатенко Н. Особливості розуміння навчальних текстів молодшими школярами : Світло. 2012. № 4. С. 40 – 43. 28. Ігнатенко Н.В. Психологічна характеристика тексту й проблеми його розуміння. Уманський державний педагогічний університет імені Павла тичини. 9 с. https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/6/vis nuk_19.pdf 29. Кизилова В. В. Українська література для дітей та юнацтва: новітній дискурс: навч.-мотод. посібник для студ. вищих навч. закл. Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка», 2015. 236 с. 30. Ковалів Ю.І. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 1 : А.Л. С. 568-569. 31. Ковальова Т. В. Великий тлумачний словник української мови. Упоряд. Харків: Фоліо, 2005.767 с. 32. Коменський Я. А., Коваленко Є. І., Бєлкіна Н.І. Історія зарубіжної педагогіки: хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. К. : Центр учбової літ-ри, 2006. С. 155–185 33. Костецький А. Пригоди славнозвісних книг. К.: Початкова школа, 2005. 223с. 34. Котик Т. Нова українська школа: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи: навчально методичний посібник для вчителів початкової школи. Тернопіль. Астон. 2020. 192 с. 35. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Видання 3-тє, доповнене. К.: ВЦ «Академія», 2010. 464 с. 36. Кремень В. Г. Про «Дитиноцентризм», або чому освіта України потребує структурних змін Василь Григорович Кремень. Щоденна всеукраїнська газета «День». 2009. №210 (3130).С. 16. 37. Лящ О.П. Емоційний інтелект як предмет психологічних досліджень. Проблеми сучасної психології. 2013. № 22. С. 324–335. 38. Максим Ольга Василівна, Рябовол Тетяна Анатоліївна Використання казкотерапія в роботі з соціально дезадаптованими школярами. Молодий вчений.2014.№ 12(2). С.260-263. 39. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: навч. посібник. Київ: МАУП, 2000. 256 с. 40. Мартиненко В.О. Труднощі сприймання художніх творів молодшими школярами. Укр.. мова і л-ра в шк., 2012. № 6. С. 16-20. 41. Марчук С. В. Теоретичний аналіз поняття емоційного інтелекту в психології. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Психологія. Випуск 3. 2021. С.20-23 42. Махній М. М. Історія психології : навчальний посібник. Київ: Видавничий дім «Слово».2016.472 с. 43. Маценко Ж. М. Духовність: феномен психології та об’єкт виховання. К., Освіта України. 2010. 100 с. 44. Мельник О.М. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 73, Т. 1. С.128-133 45. Михальська Н. Щавурський Б. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник : у 2 т. Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 2006. С. 432. 46. Мовчун А., Мовчун Л. Абетка моральності: Що в характері твоїм? К.: Навчальна книга, 2004. С. 270. 47. Моцкус Л.В. Застосування методу казкотерапії в початковій школі: методична розробка. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2018. 44с. https://naurok.com.ua/zastosuvannya-metodu-kazkoterapi-pochatkoviy-shkoli-1497.html 48. Музичук О.О. Казка як засіб розвитку особистісних цінностей молодших школярів. Проблеми сучасної психології. 2012. № 17. С. 317–326. 49. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. 2016р. 40 с. 50. Носенко Е.Л., Коврига Н.В. Емоційний інтелект : концептуалізація феномену, основні функції : монографія. Київ, 2003. 159 с. 51. Омельченко С. Розвиток мислення та фантазії на уроках читання. Початкова освіта. 2015. № 41 С. 5-9. 52. Піх Юлія Андріївна Казкотерапія на уроках у початковій школі. https://vseosvita.ua/library/kazkoterapia-na-urokah-u-pocatkovij-koli343592.html 53. Подановська Г.В. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(34), Issue: 69, 2015, р.53-56 54. Просалова В.А. Українська діаспора: літературні постаті, твори, бібліографічні відомості . – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. 516 с 55. Прудник, С. Якби ти був добрим. Львів: Аверс. 2011. 42 с. 56. Розуміння емоцій та почуттів. URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-4773.html 57. Сабат Г. П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система: автореф. дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.01.06; 10.01.; КНУ ім. Т. Шквченка. К., 2009. 32 с. 58. Савченко О. Я Методика читання у початкових класах: Посіб. для вчителя. К.: Освіта, 2007. 334 с. 59. Савчук М.Р. Теоретичні основи дослідження емоційного інтелекту. Ефективна економіка. №5. 2017.http://www.economy.nayka.com.ua/?op=I&z=5608 60. Савченко О. Я. Розвивай свої здібності. К.: Освіта, 1998. 158 с. 61. Савченко О. Я. Читання. Навчання і виховання учнів 3 класу. Початкова школа, 2004. С. 146–205. 62. Савченко О.Я. Українська мова та читання: Підручник для 3 класу ЗЗССО (у двох частинах): Частина 2 Київ: УОВЦ «Оріон», 2020. 160 с. 63. Савченко Юліана Юріївна Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку. Освіта та розвиток обдарованих особистостей. 2014. № 12 (31).С.12-16 64. Скрипченко О.В. Падалка О.С., Скрипченко Л.О Психолого-педагогічні основи навчання Український Центр духовної культури. 2003.328 с. 65. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві: Вибр. тв: У 5 т. Т. 2. С. 419–530. 66. Сухопара Ірина Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів на уроках літературного читання Acta Paedagogiсa Volynienses. 2022. Вип. 2. С.165-171 67. Тест на виявлення рівня емоційного інтелекту (EQ) Н. Холла. https://onlinetestpad.com/ua/test/2050017-metodika-nkholla-na-viznachennyar%D1%96vnya-emoc%D1%96jnogo-%D1%96ntelektu 68. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 3-4клас. 2022. 107с. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.3-4.Savchenko.pdf 69. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. 3-4клас.2022.73с. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.3-4.Shyyan.pdf 70. Туров М.П. Створи себе через казку. Посібник для батьків, учителів, вихователів, керівників гуртків і методистів. Під загальною редакцією С. Чередниченко. К.: Кобза, 2013. 128с 71. Федотова С. Методичні прийоми опрацювання казки на уроках літературного читання в початковій школі. Наукові записки .Серія: Педагогічні науки. 2020. Випуск 190. С.156-162 72. Фельдман Баррет Л.Ф. Як народжуються емоції. Таємне життя мозку. Клуб сімейного дозвілля, 2018. 480с. 73. Фурман О. Ф. Формування емоційного інтелекту учнів початкової школи засобом літературного читання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 77, Т. 2. С.69-73 74. Харченко Н. А. Формування поглядів Г. С. Костюка як передумова його професійного становлення на теренах психологічної думки України. Науковий вісник МНУ імені в. О. Сухомлинського. Психологічні науки. 2015. № 2 (15) с.162-166 75. Худолій Т. М. Нетрадиційне використання казки для навчання та виховання дітей. https://naurok.com.ua/prezentaciya-netradiciyne-vikoristannya-kazkidlya-navchannya-ta-vihovannya-ditey-60080.html 76. Чепа М. Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях: Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. К.: Академія праці і соціальних відносин, 2000. С. 194-202с. 77. Шевцова Г. Г. Молодший шкільний вік як предмет психолого-педагогічних досліджень: традиції та інновації . Молодший шкільний вік: традиції та інновації в дослідженнях .Педагогічні науки: Зб. наук. праць. Вип. LXVIII. м. Херсон, ХДУ, 2015. С. 134 – 138. 78. Шпак M. M. Емпіричне дослідження психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці. Психологічні перспективи. Випуск 29, 2017. С. 234-244. 79. Шпак М. М. Вікові особливості розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI(68), Issue: 164, 2018 Maj.P. 72-77. 80. Шпак М. М. Психологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів: монографія . – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. 372 с. 81. Astalos Lisa The relationship of nursing students’ spiritual care perspectives to their expressions of spiritual empathy" Chism ; Magnan, Morris A. The Journal of nursing education, 2011, Vol.48 (11), p.605 82. Bettelheim B., «Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni», t. 1, tłum. D. Danek, Warszawa, 2015, s. 23-39 83. Goleman D. Emotional intelligence D. Goleman. –New York: Bantam Books,2015. 352 p. 84. Harries E. W. Twice upon a Time Women Writers and the History of the Fairy Tale. Princeton University Press, 2001. 317 р. 85. Mayer J. D., Salovey P. The Intelligence of emotional intelligence. Intelligence. 2013. V.17. № 6. P. 433-442. 86. Plutchik Robert Emotion: A Psycho-evolutionary Synthesis. Harper and Row, 2003, 440 p.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8303
Розташовується у зібраннях:Кафедра початкової освіти (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дипломна_Жук 28.11.23.pdf2.3 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.