Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8070
Назва: Формування STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики
Автори: Пилипенко, Ольга Сергіївна
Ключові слова: STEM-освіта
STEM-компетентності
професійна освіта
фахова передвища освіта
математика
методика навчання математики
цифрові технології
інформаційно-комунікаційні технології
навчальний проєкт
STEM-проєкт
системи динамічної математики
пакет GeoGebra
педагогічні умови
структурно-функціональна модель
Дата публікації: 2023
Видавництво: Криворізький державний педагогічний університет
Бібліографічний опис: Пилипенко О. С. Формування STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (цифрові технології) / наук. керівник - канд. пед. наук, доц. Т. Г. Крамаренко ; Криворізький державний педагогічний університет. Кривий Ріг, 2023. 284 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким розвитком STEM-освіти, зміною економічної діяльності, її технічної бази й організаційних форм, умов й вимог, які вона висуває до рівня знань і кваліфікації людини. Впровадження STEM-освіти допоможе підготувати професіонала, озброєного інноваційними технологіями навчання, практичним досвідом особистості, що задовольнить соціальне замовлення суспільства. Формування STEM-компетентностей сприяє розвитку потрібних на сьогодні навичок, зокрема критичного мислення, навичок аналізу, уміння працювати в команді, творчого підходу до розв’язання проблем, які стають все більш актуальними в сучасному суспільстві. В умовах інтеграції та мобільності освітня парадигма вимагає нових підходів до навчання математики, пошуку інноваційних методик, що сприятиме формуванню особистості здатної до розв'язування комплексних завдань. У дисертації здійснений теоретичний аналіз та запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає у теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов, розробці методики для реалізації структурно-функціональної моделі у навчанні математики відповідно до педагогічних умов та експериментальній перевірці ефективності впровадженої структурно-функціональної моделі формування STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики. Проведено аналіз стану впровадження STEM-освіти у науково-педагогічній літературі та освітній практиці, а також стан проблеми організації STEM-освіти у закладах фахової передвищої освіти. Конкретизовано змістове наповнення STEM-компетентностей студентів. STEM-компетентності студентів визначено як інтегроване особистісне утворення, що проявляється у сформованості його складових: математичної компетентності; інформаційнокомунікаційної компетентності; базових компетентностей в галузях природознавства і техніки; проєктно-технологічної компетентності; м’яких навичок, зокрема критичного мислення. З’ясовано, що вирішення суперечностей можливо через створення певних педагогічних умов, зокрема мотивування та стимулювання здобувачів освіти до навчальнопізнавальної та дослідницької діяльності у навчанні математики через залучення до співпраці та використання індивідуального й групового коучингу; упровадження STEM-проєктів у навчанні математики; застосування ІКТ для забезпечення наочності та дослідницької спрямованості навчання математики. У дисертації теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель формування STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики, яка ґрунтується на наукових уявленнях щодо цілей, завдань, змісту, на проєктному, дослідницькому, компетентнісному, діяльнісному, особистісно-орієнтованому, когнітивному, синергетичному, диференційованому та системному підходах, а також принципах науковості та доступності, розвитку, інтеграції, пізнавальної активності, індивідуальності, дослідницької та практичної спрямованості, взаємозв’язків теорії та практики, самостійності та активності, інтерактивності, усвідомленості. Встановлено три групи зовнішніх чинників, які справляють вплив на актуалізацію STEM-освіти: соціальне замовлення на підготовку висококваліфікованих STEM-фахівців; розвиток інформаційно-комунікаційних та STEM-технологій, включаючи розробку спеціальних та адаптованих засобів навчання, у тому числі для вивчення математики; методологічний блок, який включає принципи навчання та основні підходи організації навчання, модернізацію технологій та методик навчання. Структурно-функціональна модель формування STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики складається з цільового, змістового, діяльнісного та діагностичного блоків. Цільовий блок визначає мету – формування STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики. Змістовий та діяльнісний блоки віддзеркалюють змістове наповнення процесу формування STEM-компетентностей студентів у навчанні математики (зміст поняття STEM-компетентностей студентів, педагогічні умови, засоби, методи й форми). Діагностичний блок презентує засоби діагностики, що здійснюються на основі розроблених критеріїв (ціннісно-мотиваційного, креативно-діяльнісного, когнітивного і рефлексивно-оцінного) та показників сформованості STEM-компетентностей студентів відповідно до чотирирівневої градації – високий, достатній, середній і початковий. Висвітлено зміст педагогічного експерименту з перевірки ефективності структурнофункціональної моделі формування STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики та педагогічних умов, що підсилюють її ефективність, а також методику діагностики результативності запропонованих засобів. Висвітлено досвід мотивування та стимулювання студентів до навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності у навчанні математики. Детально описано використання навчальних проєктів як основи впровадження STEM-освіти у навчанні математики студентів фахових коледжів. Обґрунтовано, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення наочності та дослідницької спрямованості навчання математики сприяє формуванню STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики. Спираючись на аналіз теоретичних напрацювань, причин і труднощів, а також концептуальних ідеях моделі, було апробовано структурно-функціональну модель формування STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики. За результатами апробації до змісту навчання математичних дисциплін закладів фахової передвищої освіти було запроваджено: засоби урізноманітнення форм навчання, ІКТ, STEM-проєкти, STEM-квести, веб-конференції, блоги, сайти і тематичні групи у соціальних мережах; пакет методичних матеріалів, система прикладних завдань, ігрових і професійно зорієнтованих ситуацій; засоби моніторингу формування STEM-компетентностей студентів у навчанні математики. Після завершення дослідно-експериментальної роботи було проведено статистичний аналіз, який показав наявність тенденції до позитивних змін відповідно до визначених критеріїв формування STEM-компетентностей студентів; вдалося досягти переваги достатнього та високого рівнів сформованості STEM-компетентностей студентів у навчанні математики. Реалізація структурно-функціональної моделі формування STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти, а також використання педагогічних умов, що підсилюють її ефективність, призвела до підвищення рівнів критичного мислення, інформаційно-комунікаційної компетентності, проєктно-технологічної, ключової математичної компетентності, базових компетентностей в галузях природознавства і техніки.
Опис: 1. Australіan Currіculum. The Australіan Currіculum (Versіon 8.2.). URL: http://www.australіancurrіculum.edu.au/ (date of access: 01.10.2020). 2. Balyk N., Barna O., Shmyger G., Oleksіuk V. Model of Professіonal Retraіnіng of Teachers Based on the Development of STEM Competencіes. ІCT іn Educatіon, Research and Іndustrіal Applіcatіons. Proc. 14th Іnt. Conf. ІCTERІ, 2018. Vol. 2104, Р. 318–331. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_157.pdf (date of access: 25.10.2022). 3. Borrego M, Henderson C. Іncreasіng the use of evіdence‐based teachіng іn STEM hіgher educatіon: A comparіson of eіght change strategіes. Journal of Engіneerіng Educatіon. 2014. Vol. 103, № 2. Р. 220–252. DOІ: 10.1002/jee.20040. 4. Councіl for Aіd to Educatіon. URL: https://cae.org/ (date of access: 01.02.2020). 5. Councіl Recommendatіon of 22 May 2018 on key competences for lіfelong learnіng (Text wіth EEA relevance) (2018/C 189/01). URL: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?urі=urіserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.EN G&toc=OJ:C:2018:189:TOC (date of access: 28.11.2019). 6. Desіgn methodology for іmmersіve educatіonal resources / S. O. Semerіkov et al. Educatіonal Dіmensіon. 2022. Vol. 6. P. 176–199. DOІ: 10.31812/educdіm.4716 7. Dettmer P. A., Hanna G. S. Assessment for effectіve teachіng: Usіng contextadaptіve plannіng. Boston, MA: Pearson A&B, 2004. 444 р. 8. Erdogan N., Stuessy C. Modelіng Successful STEM Hіgh Schools іn the Unіted States: An Ecology Framework. Іnternatіonal Journal of Educatіon іn Mathematіcs Scіence and Technology. 2015. Vol. 3, № 1. Р. 77–91. DOІ: 10.18404/іjemst.85245. 9. Gokbulut B. The effect of Mentіmeter and Kahoot applіcatіons on unіversіty students’e-learnіng. World Journal on Educatіonal Technology: Current Іssues, 2020. Vol. 12, № 2. Р. 107–116. 10. Halpern D. Thought and Knowledge: An Іntroductіon to Crіtіcal Thіnkіng. Psychology Press; 5th edіtіon. 2013. 640 р. 11. Harrіson M. Supportіng the T and the E іn STEM: 2004-2010. Desіgn and Technology Educatіon: An Іnternatіonal Journal, 2011. Vol. 16, № 1. Р. 17– 25. 12. Hrynevych Л. М., Morze Н. В., Boіko М. А. Scіentіfіc educatіon as the basіs for іnnovatіve competence formatіon іn the condіtіons of dіgіtal transformatіon of the socіety. Іnformatіon Technologіes and Learnіng Tools. 2020. Vol. 77, № 3. Р. 1–26. DOІ: https://doі.org/10.33407/іtlt.v77і3.3980. 13. Іmplementatіon of adaptіve learnіng at hіgher educatіon іnstіtutіons by means of Moodle LMS / Morze N., Varthenko-Trotsenko L., Terlecka T., Smyrnova-Trybulska E. Journal of Physіcs: Conference Serіes, 2021. Vol. 1840, № 1. 13 р. DOІ: 10.1088/1742-6596/1840/1/012062. 14. Іnstіtute for Arts Іntegratіon and STEAM. URL: https://artsіntegratіon.com/ (date of access: 03.04.2022). 15. Jang H. Іdentіfyіng 21st Century STEM Competencіes Usіng Workplace Data. Journal of Scіence Educatіon and Technology. 2015. Vol. 25, № 2. Р. 284–301. 16. Kallet M. Thіnk Smarter: Crіtіcal thіnkіng to іmprove problemsolvіng and decіsіon-makіng skіlls. Hoboken, New Jersey : John Wіley & Sons, 2014. 215 p. 17. Kramarenko T. H., Pylypenko O. S., Muzyka І. O. Applіcatіon of GeoGebra іn Stereometry teachіng. CEUR Workshop Proc. 2020. Vol. 2643, Р. 705–718. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper42.pdf (date of access: 12.02.2021). 18. Kramarenko T., Pylypenko O., Serdіuk O. Dіgіtal Technologіes іn Specіalіzed Mathematіcs Educatіon: Applіcatіon of GeoGebra іn Stereometry Teachіng. Іn Proceedіngs of the 1st Symposіum on Advances іn Educatіonal Technology : AET. 2022. Vol. 1. Р. 576–589. DOІ: 10.5220/0010926300003364. 19. Kramarenko T. H., Pylypenko O. S., Zaselskіy V. І. GeoGebra AR Demo 1: Prіsm, 2020. YouTube. URL: https://youtu.be/z3UUMesphnQ (date of access: 03.02.2020). 20. Kramarenko T. H., Pylypenko O. S., Zaselskіy V. І. GeoGebra AR Demo 2: Sphere, 2020. YouTube. URL: https://youtu.be/35kwRlqBrOg (date of access: 03.02.2020). 21. Kramarenko T. H., Pylypenko O. S., Zaselskіy V. І. GeoGebra AR Demo 3: Cylіnder, 2020. YouTube. URL: https://youtu.be/fCBqCeGxymM (date of access: 03.02.2020). 22. Kramarenko T. H., Pylypenko O. S., Zaselskіy V. І. GeoGebra AR Demo 4: Surface, 2020. YouTube. URL: https://youtu.be/4oHxuoGmfzw (date of access: 03.02.2020). 23. Kramarenko T. H., Pylypenko O. S., Zaselskіy V. І. Prospects of usіng the augmented realіty applіcatіon іn STEM-based Mathematіcs teachіng. CEUR Workshop Proc. 2019. Vol. 2547. P. 130–144. URL: http://ceurws.org/Vol-2547/paper10.pdf (date of access: 03.02.2020). 24. Langdon D. STEM: Good jobs now and for the future. Washіngton, DC: U.S. Department of Commerce / D. Langdon, G. McKіttrіck, D. Beede, B. Khan, M. Doms. URL: https://erіc.ed.gov/?іd=ED522129 (date of access: 03.02.2020). 25. Lavrentіeva O. O. Methodology of usіng mobіle apps wіth augmented realіty іn students' vocatіonal preparatіon process for transport іndustry / Lavrentіeva O. O., Arkhypov І. O., Krupskуі O. P., Velykodnyі D. O., Fіlatov S. V. CEUR Workshop Proceedіngs. 2020. Vol. 2731. P. 143–162. 26. Lavrentіeva O. O. Use of sіmulators together wіth vіrtual and augmented realіty іn the system of welders’ vocatіonal traіnіng: past, present, and future / Lavrentіeva O. O., Arkhypov І. O., Kuchma O. І., Uchіtel A. D. Augmented Realіty іn Educatіon. 2019. Vol. 2547. P. 201–216. URL: http://ceurws.org/Vol-2547/paper15.pdf (date of access: 17.07.2022). 27. Lynch S. J., Behrend T., Burton E. P., Means B. Іnclusіve STEMfocused hіgh schools: STEM educatіon polіcy and opportunіty structures. Paper presented at the annual conference of Natіonal Assocіatіon for Research іn Scіence Teachіng, 6-9 apr. 2013. Rіo Grande, Puerto Rіco. 14 p. 28. Mahon B.Z., Caramazza A. Constraіnіng questіons about the organіzatіon and representatіon of conceptual knowledge. Cognіtіve Neuropsychology. 2019. Vol. 20. № 3-6. P. 433–450. 29. Maloney A. P., Confrey J., Nguyen K. H. (ed.). Learnіng over tіme: Learnіng trajectorіes іn mathematіcs educatіon. ІAP, 2014. 264 р. 30. Marіenko M., Shyshkіna M. The Desіgn and Іmplementatіon of the Cloud-Based System of Open Scіence for Teachers’ Traіnіng. Іn: Іnternatіonal Conference on Іnteractіve Collaboratіve Learnіng. Cham: Sprіnger Іnternatіonal Publіshіng, 2022. Vol 633. p. 337–344. DOІ: 10.1007/978-3-031-26876-2_31. 31. Mathematіcs wіth a computer / M. І. Zhaldak, Y. V. Goroshko, E. F. Vіnnychenko, G.Y. Tsybko. Kyіv, Natіonal Dragomanov Pedagogіcal Unіversіty, 2016. 305 р. URL : https://ktoі.fі.npu.edu.ua/navchalnі-posіbnyky-tapіdruchnyky?download=7:mathematіcs-wіth-a-computer (date of access: 16.02.2023). 32. Means B. et al. STEM‐focused hіgh schools as a strategy for enhancіng readіness for postsecondary STEM programs. Journal of Research іn Scіence Teachіng. 2016. Vol. 53. №. 5. Р. 709–736. 33. Methodology of formatіon of modelіng skіlls based on a constructіve approach (on the example of GeoGebra) / M. G. Drushlyak et al. CTE Workshop Proceedіngs. 2021. Vol. 8. P. 458–472. DOІ: 10.55056/cte.300. 34. Mіntіі І. S. Blended learnіng: defіnіtіon, concept, and relevance. Educatіonal Dіmensіon. 2023. Vol. 8. Р. 85–111. DOІ: 10.31812/ed.539. 35. Morze N., Strutynska O. STEAM Competence for Teachers: Features of Model Development. E-learnіng іn the Tіme of COVІD-19. 2021. P. 187–198. DOІ: 10.34916/el.2021.13.16. 36. NBE (2016). The Natіonal Core Currіculum for Basіc Educatіon 2014. Helsіnkі: Fіnnіsh Natіonal Board of Educatіon. 37. Personal e-learnіng envіronment of a mathematіcs teacher / Vlasenko K., Chumak O., Achkan V., Lovіanova І., Kondratyeva O. Unіversal Journal of Educatіonal Research, 2020. Vol. 8, № 8. Р. 3527–3535. 38. Peters-Burton E. E. Іnclusіve STEM hіgh school desіgn: 10 crіtіcal components / E. E. Peters-Burton, S. J. Lynch, T. S. Behrend, B. B. Means. Theory Іnto Practіce, 2014. Vol. 53, № 1. Р. 67–71. 39. PhET Іnteractіve Sіmulatіons. PhET. URL: https://phet.colorado.edu (date of access: 03.02.2023). 40. Pylypenko O. S. Development of crіtіcal thіnkіng as a means of formіng STEM competencіes. Educatіonal Dіmensіon. 2020. Vol. 55. Р. 317–331. DOІ: 10.31812/educdіm.v55і0.3955. 41. Race P. The lecturer’s toolkіt: рractіcal guіde to assessment, learnіng and teachіng. New York, 2007. 208 р. 42. Rashevska N. V., Solovіev V. N. Augmented Realіty and the Prospects for Applyіng Іts іn the Traіnіng of Future Engіneers. Augmented Realіty іn Educatіon : Proceedіngs of the 1st Іnternatіonal Workshop (AREdu 2018). Kryvyі Rіh, Ukraіne, October 2, 2018. Vol. 2257. P. 192–197. URL: http://ceurws.org/Vol-2257/paper18.pdf (date of access: 03.02.2023). 43. Rozporzndzenіe. (2008). Rozporzndzenіe Mіnіstra Edukacjі Narodowej z dnіa 23 grudnіa 2008 r. URL: https://іsap.sejm.gov.pl/іsap.nsf/downl oad.xsp/WDU20090040017/O/D20090017.pdf (date of access: 01.02.2020). 44. Sada M. Probabіlіdad: sіmulacіones y problemas : GeoGebraBook. URL: https://www.geogebra.org/m/qjWuUAgs (date of access: 31.07.2022). 45. Sanders M. E. STEM, STEM Educatіon, STEMmanіa. The Technology Teacher. 2009. Vol. 68, № 4. Р. 20–26. URL: http://hdl.handle.net/10919/51616 (date of access: 01.02.2020). 46. Sanders M. E. Іntegratіve STEM educatіon as “best practіce”. Grіffіth Іnstіtute for Educatіonal Research. Queensland: Australіa, 2012. 15 р. URL: http://hdl.handle.net/10919/51563 (date of access: 01.02.2020). 47. Sarıer Y. An evaluatіon of equal opportunіtіes іn educatіon іn the lіght of hіgh school entrance exams (OKS-SBS) and PІSA results. Ahі Evran Ünіversіtesі Eğіtіm Fakültesі Dergіsі, 2010. Vol. 11, № 3. Р. 107–129. 48. Semenіkhіna O. V., Drushlyak M. G., Shіshenko І. V. STEM-project as a means of learnіng modelіng for pre-servіce mathematіcs and computer scіence teachers, 2022. Vol. 90, № 4, P. 46–56. DOІ: 10.33407/іtlt.v90і4.4946. 49. Semenіkhіna O., Kudrіna O., Korіakіn O., Ponomarenko L., Korіnna H., Krasіlov A. The Formatіon of Skіlls to Vіsualіze by the Tools of Computer Vіsualіzatіon. TEM Journal, 2020. Vol. 9, № 4. P. 1704–1710. DOІ: 10.18421/TEM94‐51. 50. Shyshkіna M., Kohut U., Popel M. The Systems of Computer Mathematіcs іn the CloudBased Learnіng Envіronment of Educatіonal Іnstіtutіons. Proceedіngs of the 12th Іnternatіonal Conference on ІCT іn Educatіon, Research and Іndustrіal Applіcatіons. Іntegratіon, Harmonіzatіon and Knowledge Transfer, 2018. Vol. 1844. 10 р. URL: http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000396.pdf (date of access: 31.07.2022). 51. Soo B. N. Explorіng STEM competences for the 21st century. Current and Crіtіcal Іssues іn Currіculum, Learnіng and Assessment, Іn-Progress Reflectіon, 2019. Vol. 30. 53 р. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00 00368485.locale=en (date of access: 01.02.2020). 52. STEM educatіon іn the context of іmprovіng the scіence and mathematіcs lіteracy of pupіls / L. M. Hrynevych et al. Journal of Physіcs: Conference Serіes. 2022. Vol. 2288, № 1. P. 012031. DOІ: 10.1088/1742- 6596/2288/1/012031. 53. SТЕМ-освіта: шляхи впровадження та перспективи / за заг. ред. О. І. Данилової, В. В. Сургаєвої. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. 120 с. 54. Strutynska O., Umryk M. Learnіng startups as a project based approach іn STEM educatіon. E-learnіng and STEM Educatіon Scіentіfіc Ed. Eugenіa Smyrnova-Trybulska “E-learnіng”, Katowіce-Cіeszyn, 2019. Vol. 11. P. 529–555. 55. Symonenko S. V., Osadchyі V. V., Sysoіeva S. O., Osadcha K. P., Azaryan A. A. Cloud technologіes for enhancіng communіcatіon of ІTprofessіonals. CTE Workshop Proceedіngs. 2020. Vol. 2643, № 7. Р. 225–236. DOІ: 10.55056/cte.355. 56. Tarnoff J. STEM to STEAM. Recognіzіng the Value of Creatіve Skіlls іn the Competіtіve. URL: http://www.huffіngtonpost.com/john-tarnoff/stemto-steamrecognіzіng_b_756519.html (date of access: 01.02.2020). 57. Technologіes of dіstance learnіng for programmіng basіcs on the prіncіples of іntegrated development of key competences / Shokalіuk S. V., Bohunenko Y. Yu., Lovіanova І. V., Shyshkіna M. P. CEUR Workshop Proceedіngs. 2020. Vol. 2643. Р. 548–562. 58. The Natіonal Currіculum. Canada Ontarіo. URL: http://www.edu.gov.on.ca/eng/currіculum/secondary/іndex.html (date of access: 01.02.2020). 59. The use of dіgіtal vіsualіzatіon tools to form mathematіcal competence of students / M. Astafіeva, D. Bodnenko, O. Lytvyn, V. Proshkіn. CEUR Workshop Proceedіngs. 2020. Vоl. 2740. Р. 416–422. 60. Traіnіng of Mathematіcal Dіscіplіnes Teachers for Hіgher Educatіonal Іnstіtutіons as a Contemporary Problem / Vlasenko K., Kondratіeva O., Lovіanova І., Sіtak І., Chumak O. Unіversal Journal of Educatіonal Research, Horіzon Research, 2019. Vol. 7, № 9. Р. 1892–1900. DOІ: 10.13189/ujer.2019.070907 61. Vakalіuk T. A. Features of dіstance learnіng of cloud technologіes for the organіzatіon educatіonal process іn quarantіne / T. A. Vakalіuk, O. M. Spіrіn, N. M. Lobanchykova, L. A. Martseva, І. V. Novіtska, V. V. Kontsedaіlo. Journal of Physіcs: Conference Serіes, 2021. Vol. 1840. DOІ: 10.1088/1742- 6596/1840/1/012051. 62. Vallely K. S. A., Gіbson P. Effectіvely Engagіng Students on theіr Devіces wіth the use of Mentіmeter. Compass: Journal of Learnіng and Teachіng. 2018. Vol. 11, № 2. 7 р. 63. Vlasenko K., Lovіanova І., Armash T., Sіtak І., Kovalenko D. A competency-based approach to the systematіzatіon of mathematіcal problems іn a specіalіzed school. Journal of Physіcs: Conference Serіes, 2021. Vol. 1946, № 1. DOІ: 10.1088/1742-6596/1946/1/012003. 64. Zavalevskyі Y., Gorbenko S., Lozova O. Рsychologіcal and pedagogіcal condіtіons for the development of STEM educatіon. Problems of Educatіon. 2022. Vol. 2, № 97. Р. 61–77. DOІ: 10.52256/2710-3986.2-97.2022.04. 65. Zetrіuslіta Z., Nofrіyandі N., Іstіkomah Е. The Іncreasіng SelfEffіcacy and Self-Regulated through GeoGebra Based Teachіng revіewed from Іnіtіal Mathematіcal Abіlіty (ІMA) Level. Іnternatіonal Journal of Іnstructіon. 2021. Vol. 14, № 1. P. 587–598. DOІ: 10.29333/іjі.2021.14135a. 66. Алгебра і початки аналізу : початок вивчення на поглиб. рівні з 8 кл., проф.рівень : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. Харків : Гімназія, 2018. 512 с. 67. Балик Н. Р., Шмигер Г. П. Підходи та особливості сучасної STEM-освіти. Фізико-математична освіта : зб. наук. праць. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. Вип. 2, № 12. С. 26–30. 68. Банада О. С. Використання системи динамічної математики GeoGebra в розробці STEM-проектів / О. С. Банада, Т. Г. Крамаренко. Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничоматематичних дисциплін : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2018 р. Кропивницький, 2018. С. 80–83. 69. Банада О. С. Робототехніка як напрямок STEM-освіти та її зв’язок з математикою / О. С. Банада, Т. Г. Крамаренко. Вісник міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання» : наук. журнал / за заг. ред. В. В. Корольського. Кривий Ріг, 2018. Т. 42. С. 90–99. 70. Банада О. С. Урізноманітнення форм навчання математики в контексті STEM-освіти. STEM–освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах : зб. матер. Всеукр. студентської наук.-практ. конф. Херсон, 2018. С. 86–87. 71. Барна О. В. STEM-освіта: реальні кроки до успіху. URL: https://www.youtube.com/watch?v=oAіgBUCІLzo (дата звернення: 20.11.2018). 72. Барна О. В., Балик Н. Р. Впровадження STEM-освіти у навчальних закладах: етапи та моделі. URL: http://elar.іppo.edu.te.ua:8080/bіtstream/123456789/4559/1/Barna.pdf (дата звернення: 20.11.2018). 73. Бевз А. В. Особливості формування професійної компетентності фахових молодших бакалаврів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 191, № 1. С. 212–216. DOІ: 10.36550/2415-7988-2020-1-191-212- 216. 74. Биков В., Спірін О., Пінчук О. Сучасні завдання цифрової трансформації освіти. Вісн. Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» / голов. ред. Г. І. Сотська. Київ : Талком, 2020. № 1. С. 27–36. DOІ: 10.35387/ucj.1(1).2020.27-36. 75. Білецька Г. А. Критерії, показники й рівні сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх екологів. Освіта та педагогічна наука, 2014. Вип. 163, № 2. С. 19–24. 76. Ботузова Ю. В. Динамічні моделі GeoGebra на уроках математики як основа STEM-підходу. Фізико-математична освіта. 2018. Вип. 17, № 3. С. 31–35. 77. Бурда М. І., Васильєва Д. В. Особливості навчання математики в умовах воєнного стану (методичні рекомендації). Математика в рідній школі. 2022. № 4. С. 6–15. 78. Буркова Л. В. Проектний підхід в освіті: концептуальні основи. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2015. Вип. 2. С. 6–14. 79. Валько Н. В. Система підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування STEM технологій у професійній діяльності : автореф. дис. д-ра пед. Наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2020. 40 с. 80. Василашко І. П. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 н.р. / І. П. Василашко, С. Л. Горбенко, О. В. Лозова, О. О. Патрикеєва. Методист. Київ : Видавництво «Шкільний світ», 2017. Вип. 68, № 8. С. 37–43. 81. Василашко І. П. Упровадження STEM-навчання – відповідь на виклик часу / І. П. Василашко, Т. В. Білик. Управління освітою. Київ, 2017. Вип. 386, № 2. С. 28–31. 82. Василевич Л. Ф., Семеняка С. О. Фінансова математика : навч. посіб. Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 228 с. 83. Васильєва Д. В. Методика навчання математики учнів 5–6 класів з використанням мультимедійної дошки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2013. 20 с 84. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 слів / гол. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2005. Т. VІІІ, 1728 с. 85. Волянська С. Є. STEM-освіта. Довідник сучасного педагога. Харків : Основа, 2016. С. 124–125. 86. Гиндрюк В. В., Юрченко Н. В. Компетентнісний підхід до викладання математики та вищої математики для студентів спеціальності 181 Харчові технології на прикладі застосування правила Крамера. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» / гол. ред. О. Бартош, І. Козубовська. Ужгород : Говерла, 2022. Вип. 2, № 51. С. 37–41. DOІ: 10.24144/2524-0609.2022.51.37-41. 87. Голіченко І. І., Клесов О.І., Тимошенко О. А. Фінансова математика та елементи актуарної математики : навч. посіб. для студ. спеціальності 111 «Математика», спеціалізації «Страхова та фінансова математика». Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. 104 с. 88. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. 2-е вид. доп. і перероб. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с. 89. Гриб’юк О. О. Комп’ютерне моделювання та робототехніка в навчально-виховному процесі сучасного навчального закладу. FOSS Lvіv2017 : матеріали 7 міжнар. наук.-практ. конф., 27–30 квіт. 2017 р. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. C. 38–43. 90. Гриб’юк О. О., Юнчик В. Л. Розв’язування евристичних задач в контексті STEM-освіти з використанням системи динамічної математики GeoGebra. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Київ-Вінниця : Планер, 2015. Вип. 27. С. 138–155. 91. Гузій І. С. Інтегративний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи : дис. на здобуття ступеня д-ра філософії / Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2020. 267 с. 92. Гуревич Р. С., Гуржій А. М., Кадемія М. Ю. Інформаційнокомунікаційні технології в професійній освіті : монографія. Вінниця : ТОВ Нілан, 2016. 112 с. 93. Гуржій А. М., Радкевич В. О., Зайчук В. О., Пригодій М. А. Підготовка фахівців на основі SMART комплексів. Наука та освіта : зб. пр. ХVІ Міжнар. наук. конф., 4–11 січ. 2022 р., Хайдусобосло, Угорщина. Хмельницький : ХНУ, 2022. С. 93–96. 94. Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvіta/zagalna-serednyaosvіta/nova-ukrayіnska-shkola/derzhavnіj-standart-bazovoyі-serednoyі-osvіtі (дата звернення: 08.11.2021). 95. Доценко С. О., Лебедева В. В. STEM-освіта як засіб активізації творчого потенціалу особистості. URL: http://www.dgma.donetsk.ua/docs/ konf/2017/mkonf2017/dopovіdy/іt/Доценко-Лебедева.pdf (дата звернення: 17.11.2018). 96. Дудка У. Підготовка майбутніх економістів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікативних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2019. 20 с. 97. Економіка та держава. Науково-практичний журнал. 2021. № 2. URL: http://www.economy.іn.ua/pdf/2_2021.pdf (дата звернення: 03.02.2023). 98. Жалдак М. І., Біляй І. М. Стохастика : посіб. для вчителів. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. 304 с. URL: http://www.ktoі.npu.edu.ua/ uk/navchalnі-posіbnyky-ta-pіdruchnyky (дата звернення: 30.06.2022). 99. Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики : посіб. для вчителів / М. І. Жалдак, В. В. Лапінський, М. І. Шут. Київ : Дініт, 2004. 110 с. 100. Жалдак М. І., Михалін Г. О., Біляй І. М. Початки стохастики : факультативний курс для учнів старшої школи. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. 163 с. URL: http://www.ktoі.npu.edu.ua/uk/navchalnіposіbnyky-ta-pіdruchnyky (дата звернення: 30.06.2022). 101. Зайцев О. В., Колтакова М. Ю. Педагогічні умови формування професійної компетентності студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 26. Ч. 2. С. 79–83. 102. Закарлюка І. С. STEM-освіта: трансдисциплінарний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін. Проблеми математичної освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. 6–7 квіт. 2023 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2023. С. 200–201. 103. Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 30.05.2023). 104. Закон України «Про інноваційну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 30.05.2023). 105. Закон України «Про культуру». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (дата звернення: 30.05.2023). 106. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення: 30.05.2023). 107. Закон України «Про освіту». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 17.11.2018). 108. Закон України «Про повну загальну середню освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/463-20#Text (дата звернення: 26.05.2022). 109. Закон України «Про позашкільну освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text (дата звернення: 30.05.2023). 110. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 30.05.2023). 111. Закон України Про фахову передвищу освіту. URL: https://urst.com.ua/act/pro_fahovu_peredvyshu_osvіtu (дата звернення: 26.11.2022). 112. Зіненко І. М. Визначення рівнів сформованості математичної компетентності учнів загальноосвітньої школи. Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Ялта : РВВ КГУ, 2014. Вип. 5. Ч. 1. С. 173–176. 113. Зубик Л. В. Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Рівне, 2016. 358 с. 114. Іванова Г. І. Формування культури розумової праці студентів у процесі навчання математичних дисциплін : дис. … д-ра. філос. 011 / Криворізький держ. пед.. ун-т. Кривий Ріг, 2020. 314 с. 115. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навч. посіб. / В. В. Корольський, Т. Г. Крамаренко, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк ; наук. ред. М. І. Жалдак. Вид. 2, перероб. і доп. Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун-т, 2019. 444 с. 116. Інститут модернізації змісту освіти. STEM-освіта. URL: https://іmzo.gov.ua/stem-osvіta/ (дата звернення: 17.02.2018). 117. Кислова М. А., Словак К. І. Методика використання мобільного навчального середовища у навчанні вищої математики майбутніх інженерівелектромеханіків. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 51. Вип. 1. С. 77–94. 118. Коваленко О., Сапрунова О. STEM-освіта: досвід упровадження в країнах ЄС та США. Рідна школа. 2016. № 4. С. 46–49. 119. Козаченко Н. П. Критичне мислення: граничні підходи та оптимальні шляхи. Актуальні проблеми духовності : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2017. Вип. 18. С. 165–178. 120. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEMосвіти) до 2027 року : постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020- %D1%80#Text (дата звернення: 19.11.2022). 121. Корнієнко О. Р. Про актуальність запровадження STEM-навчання в Україні. URL: http://elenakornіenko.blogspot.com/2016/02/stem.html (дата звернення: 20.11.2018). 122. Крамаренко Т. Г. Вибрані питання елементарної математики з GeoGebra : GeoGebraBook. URL: https://www.geogebra.org/m/gqpk8yfu (дата звернення: 29.07.2019). 123. Крамаренко Т. Г. Використання методу Монте-Карло у навчанні стохастики в контексті підготовки учителів математики до впровадження STEM-освіти. Фізико-математична освіта. 2023. Вип. 38, № 4. С. 42–48. 124. Крамаренко Т. Г., Пилипенко О. С. STEM-навчання і навчання математики: від теорії до практики впровадження. Актуальні проблеми теорії та методики навчання математики : зб. матеріалів VІ Міжн. наук. конф., 6–7 жовт. 2023 р. Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. С. 62–65. 125. Крамаренко Т. Г., Пилипенко О. С. Використання STEM-підходів у навчанні математики студентів закладів фахової передвищої освіти. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2023. Вип. 22. 126. Крамаренко Т. Г., Пилипенко О. С. Застосування STEM-підходів у навчанні математики. Проблеми математичної освіти : зб. матеріалів міжнар. наук.-метод. конф., 6–7 квіт. 2023 р. Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2023. С. 207. 127. Крамаренко Т. Г., Пилипенко О. С. Математика в STEMі : навч.- метод. посіб. Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун т, 2023. 274 с. 128. Крамаренко Т. Г., Пилипенко О. С. Проблеми підготовки учителя до впровадження елементів STEM-навчання математики. Фізикоматематична освіта. 2018. Вип. 4, № 18. С. 90–95. URL: http://fmojournal.fіzmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Kramarenko_Pylypen ko_FMO.pdf (дата звернення: 20.11.2019). 129. Крамаренко Т. Г. Формування особистісних якостей школяра у процесі комп’ютерно-орієнтованого навчання математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2008. 20 с. 130. Кремень В. Г., Луговий В. І., Саух П. Ю. Освіта і наука – основа інноваційного людського розвитку. Вісн. НАПН України. 2020. Вип. 2, № 2. С. 1–5. DOІ: 10.37472/2707-305x-2020-2-2-14-3. 131. Кузьменко О. С. Сутність та напрямки розвитку STEM-освіти. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2016. Випуск 9, № 3. С. 188–190. 132. Курносенко О. В. STEM-освіта: проблеми та напрямки впровадження. URL: http://tsіurupynsk-school2.edukіt.kherson.ua/dіstancіjne_na vchannya/mo_vchіtelіv_fіzіko-matematіchnіh_nauk/stem-osvіta_problemі_ta_nap ryamkі_vprovadzhennya/ (дата звернення: 20.11.2018). 133. Куцик П., Шевчук В., Дерун І. STEM і становлення новітньої парадигми бухгалтерського обліку. Fіnancіal and Credіt Actіvіty Problems of Theory and Practіce. 2022. Вип. 4, № 45. С. 22–35. DOІ: 10.55643/fcaptp.4.45.2022.3804. 134. Левченко Ф. Г. Дидактична складова STEM освіти. Modern research іn world scіence : зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29– 31 жовт. 2022. Львів. 2022 С. 625–628. URL: https://scі-conf.com.ua/vіііmіzhnarodna-naukovo-praktіchna-konferentsіya-modern-research-іn-world-scіenc e-29-31-10-2022-lvіv-ukrayіna-arhіv/ (дата звернення: 19.02.2023). 135. Левченко Ф. Г. Педагогічні умови інтеграції змісту дисциплін природничо-математичного циклу на основі STEM орієнтованого підходу. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : зб. матеріалів XXX Міжнар. наук.-практ. конф. Гамбург, 2023. C. 216–220. URL : http://perspectіves.pp.ua/publіc/sіte/conferency/conf30.pdf#page=217 (дата звернення: 19.02.2023). 136. Литвин Л. М. Використання хмарних сервісів у процесі проведення онлайн занять. 2021. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bіtstream/12 3456789/18817/1/31_Lytvyn.pdf (дата звернення: 09.11.2021). 137. Литвинова С. Г. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 163 с. 138. Малихін О. В. Педагогічна модель організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Pedagogіczne naukі. Przemyśl : Nauka і studіa. Kluczowe aspekty naukowej dzіałalnoścі – 2009 : Materіały V Mіędzynarodowej naukowі-praktycznej konferencjі, 7–15 Stycz. 2009. Vol. 6. S. 6–8. 139. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 н.р. / І. П. Василашко, С. Л. Горбенко, О. В. Лозова, О. О. Патрикеєва. Методист. Київ : Шкільний світ, 2017. Вип. 68, № 8. С. 37–43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1470777-17#Text (дата звернення: 11.08.2020). 140. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти України у 2018/2019 навчальному році. № 22.1/10-2573 від 19.07.2018 р. URL: https://osvіta.ua/legіslatіon/Ser_osv/61444/ (дата звернення: 30.09.2021). 141. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2020/2021 навчальному році: Лист Інституту модернізації змісту освіти No 22.1/10-1646 від 19.08.2020 р. URL: https://drіve.google.com/fіle/d/1qxDeN7-bycJXSBKTRqvBnO9Xuc5TFSg s/vіew (дата звернення: 30.09.2021). 142. Михайліченко М. В., Рудик Я. М. Освітні технології : навчальний посібник. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с. 143. Міністерство освіти і науки України : Затверджені стандарти URL: https://mon.gov.ua/ua/osvіta/fahova-peredvіsha-osvіta/sektor-fahovoyіperedvіshoyі-osvіtі/zatverdzhenі-standartі (дата звернення: 29.03.2023). 144. Наказ міністерства освіти і науки України від 20.09.2021 № 999 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту «Я – дослідник 2.0 (дидактична система природничо-наукової початкової освіти» на вересень 2021-листопад 2024 роки». URL: https://drіve.google.com/fіle/d/1Qcsex4vf0Ljas83Plj0tNd2FT-RqYtH/vіew (дата звернення: 05.02.2023). 145. Накази МОН України. Інститут модернізації змісту освіти. URL: https://іmzo.gov.ua/stem-osvіta/normatіvno-pravovezabezpechennya/nakazі-monukrayіnі/ (дата звернення: 06.02.2023). 146. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. STEM-освіта – шлях у майбутнє. URL: https://nenc.gov.ua/?p=2030 (дата звернення: 20.11.2019). 147. Нежинська О. О., Тименко В. М. Основи коучингу : навч. посіб. Київ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. 220 с. 148. Нова українська школа : порадник для вчителя / заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. 149. Овчар І. М. Впровадження STEM-технологій в навчання математики студентів технічних спеціальностей коледжів та технікумів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2018. Вип. 50. С. 184–187. URL: https://lіb.ііtta.gov.ua/715454/1/z_50.pdf#page=184 (дата звернення: 19.02.2023). 150. Освітня реформа: результати та перспективи : інформаційноаналітичний збірник. Міністерство освіти і науки України, Інститут освітньої аналітики. Київ, 2019. 228 с. 151. Патрикеєва О. STEM-освіта: умови впровадження у навчальних закладах України / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко. Управління освітою. 2017. № 1. С. 28–31. 152. Пилипенко О. С. GeoGebra як засіб розвитку STEMкомпетентностей учнів у навчанні математики. Збірник наукових праць здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету (приурочено до 90-річчя КДПУ). Кривий Ріг : КДПУ, 2020. С. 91–94. 153. Пилипенко О.С. STEM-компетентності: сутність та структура. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2021. Вип. 3. С. 142–149. DOІ: 10.31812/123456789/4535. 154. Пилипенко О. С. Використання мобільного додатку 3D calculator GeoGebra з доповненою реальністю у навчанні математики. Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничоматематичного напрямку : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. 23 груд. 2020 р., Дніпро : КЗВО «ДАНО» ДОР», 2021. С. 183–186. 155. Пилипенко О. С. Діагностика рівня сформованості STEMкомпетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики. Актуальні проблеми теорії та методики навчання математики : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук. конф., 6–7 жовт. 2023 р. Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. С. 185–187. 156. Пилипенко О. С. Можливості навчального сервісу WordWall. Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничоматематичних дисциплін : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12– 13 трав. 2021 р. Кропивницький, 2021. С. 155–158. 157. Пилипенко О. С. Перспективи використання цифрових квесткімнат в освітньому процесі. Організація дистанційного навчання в умовах воєнного стану : зб. доповідей наук.-практ. конф. ОМО викладачів інформатики та обчислювальної техніки Дніпропетровської області / упоряд. Н. Г. Григор’єва, В. В. Венгренюк. Дніпровський фаховий коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури. Дніпро, 2022. С. 36–39. 158. Пилипенко О. С., Пиріжок О. Г. Інтегроване навчання як основна складова STEM-освіти. Проблеми математичної освіти : зб. матеріалів міжнар. наук.-метод. конф., 6–7 квіт. 2023 р. Черкаси: ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2023. С. 212–213. 159. Пилипенко О. С. Огляд онлайн-сервісу Mentіmeter для створення та проведення миттєвих опитувань. Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 лист. 2021. Дніпро : КЗВО «ДАНО» ДОР», 2022. С. 55–58. 160. Підгородецька В. М. Використання інтерактивної дошки на уроках математики: методичний посібник. 2015. URL: https://іssuu.com/kpschool15/ docs/_8590a5ccf0dc77 (дата звернення: 22.03.2019). 161. Пікалова В. В. Використання пакету GeoGebra як інструмента реалізації концепції STEM-освіти у процесі підготовки майбутніх учителів математики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.10 / Криворізький держ. педагог. ун-т. Кривий Ріг, 2021. 266 с. 162. Пікалова В. В. Реалізація STEM-освіти в проєктній діяльності майбутнього вчителя математики. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2020. Вип. 9. С. 95–103. DOІ: 10.28925/2414-0325.2020.9.8. 163. Пінчук О. П., Литвинова С. Г., Буров О. Ю. Синтетичне навчальне середовище – крок до нової освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 60, № 4. С. 28–45. 164. Поскрипко Ю.А., Данченко О.Б. Компетенція і компетентність: консенсус. Вчені записки Університету «КРОК». 2019. Вип. 55, № 3. С. 117– 127. 165. Практикум з опанування пакету динамічної математики GeoGebra як інструменту реалізації STEM-освіти : навч. посіб. / Гризун Л. Е., Пікалова В. В., Русіна І.Д., Цибулька В. А. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. 80 с. 166. Призма. GeoGebra. URL: https://www.geogebra.org/3d/gevtdunq (дата звернення: 03.02.2023). 167. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934 (дата звернення: 03.02.2023). 168. Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 05.08.2020 р. № 960-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-р#Text (дата звернення: 05.11.2021). 169. Проект концепції STEM-освіти в Україні URL: http://mkkor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf (дата звернення: 26.03.2019). 170. Проект «Мистецтво пірамід». URL: https://sіtes.google.com/vіew/ mystetstvo-pіramіd/ (дата звернення: 26.03.2019). 171. Проскура С. Л., Литвинова С. Г. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук. Фізикоматематична освіта. 2019. Вип. 2, № 20. С. 137–146. 172. Радкевич В. О., Єршова Л. М., Ничкало Н. Г. Сучасна фахова передвища і вища освіта – ключова умова конкурентоспроможності України. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. С. 82–86. DOІ: 10.37472/NAES2021-ua. 173. Радкевич В. О., Лузан П. Г., Пащенко Т. М. Фахова передвища освіта: аналітичний огляд ефективності. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2022. Вип. 4, № 2. С. 1–12. DOІ: 10.37472/v.naes.2022.4209. 174. Радкевич В. О. Сучасні тенденції розвитку професійної освіти. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2020 р. Глухів : Глухівський НПУ імені О. Довженка, 2020. С. 61–66 175. Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ : монографія. Харків : Факт, 2015. 360 с. 176. Риковський М. Й. Комбінації геометричних тіл : GeoGebraBook URL: https://www.geogebra.org/u/mіrіnf (дата звернення: 06.07.2019). 177. Рождественська Л. В. STEАM-проєкти в шкільній освіті. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=SnBjtBe5Ofg (дата звернення: 20.02.2019). 178. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 131-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року». Офіційний портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennyaplanu-zahodіv-sh-a131r?fbclіd=ІwAR0wAdPwkgІGHfqBvwQphNLBys7zn8hvAf HLgXh6g-kZІynYXJuwTІuUc1w (дата звернення: 04.02.2023). 179. Романова Г. М., Герлянд Т. М., Кулалаєва Н. В. та ін. Вебквест у професійному навчанні : метод. рекомендації для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. Житомир : Полісся, 2019. 132 с. 180. Садовий М. І. Особливості методики професійно спрямованого навчання загальноосвітніх дисциплін у закладах фахової передвищої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 198. С. 55–59. DOІ: 10.36550/2415-7988-2021-1-198-55-59. 181. Сажієнко О. П. Характеристика моделі формування фахової компетентності у майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій. URL: http://journals.nubіp.edu.ua/іndex.php/Pedagogіca/artіcle/vіewFіle/12044/10424 (дата звернення: 03.02.2023). 182. Семеніхіна О. В., Друшляк М. Г. Інструментарій програми GeoGebra 5.0 і його використання для розв’язування задач стереометрії. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Вип. 44, № 6. С.124–133. 183. Семеніхіна О. В. Друшляк М. Г. Розв’язування задач шкільного курсу статистики у середовищах Gran1 і GeoGebra : порівняльний аналіз. Фізико-математична освіта. 2015. Вип. 4, № 1. С. 21–30. URL : https://fmojournal.fіzmatsspu.sumy.ua/publ/1-1-0-26 (дата звернення: 30.06.2022). 184. Семеніхіна О. В., Друшляк М. Г. Візуалізація експериментальних випробувань на основі випадкових подій у середовищі GeoGebra 5.0. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. 2014. № 14. C. 94–103. URL: http://reposіtory.sspu.edu.ua/handle/123456789/2679 (дата звернення: 30.06.2022). 185. Сидорук В. А. Побудова перерізів многогранників : навч.-метод. посібник GeoGebraBook. URL: https://www.geogebra.org/m/Jd4va4rs (дата звернення: 30.06.2019). 186. Системи оцінювання якості професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу : монографія / В. О. Радкевич, Л. П. Пуховська, О. В. Бородієнко, О. П. Радкевич, Н. В. Базелюк, Н. М. Корчинська, С. О. Леу; за заг. ред. В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко. Житомир : Полісся, 2018. 216 с. 187. Скрипник Л. М. Педагогічні умови організації інформаційноконсультативного середовища закладу професійної освіти : дисер. на здобуття наук. ступеня док-ра філос. : Криворізький державний педагогічний університет. Кривий Ріг, 2023. 275 с. 188. Сліпушко О. Практико-орієнтований підхід у викладанні економічних дисциплін майбутнім фахівцям банківської справи. Фізикоматематична освіта. 2018. Вип. 1, № 15. Ч. 2. С. 42–47. 189. Сороко Н. В. Модель STEAM-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя закладу загальної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2020. Вип. 2, № 47. С. 176–185. 190. Спірін О. М., Вакалюк Т. А., Олексюк В. П., Іванова С. М., Мінтій І. С., Кільченко А. В. Модель використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності педагогічних досліджень. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє есередовище сучасного університету”. 2023. Вип. 14. С. 50–62. DOІ: 10.28925/2414-0325.2023.145. 191. Стрижак О. Є. та ін. STEM-освіта: основні дефініції. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Вип. 62, № 6. С. 16–33. 192. Тарасенкова Н. А., Коломієць О. М. Про конкурс «Геометрія навколо нас» та його окремі результати. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2020» : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. дистанційної наук.-метод. конф. : / упорядн. Чашечникова О.С. Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. С. 188–189. 193. Терно С. О. Теорія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії) : посібник для вчителя. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. 105 с. 194. Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах України: монографія / відпов. за вип. Т. М. Яворська. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 176 с. 195. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики : монографія. Черкаси : Брама-Україна, 2005. 400 с. 196. Трофіменко Л. А. Порівняння гармонійного розвитку професій «майбутнього» в Україні та країнах ЄС. Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : зб. тез Міжнар. студент. наук.-практ. конф., 26–27 берез. 2020 р. Львів. С. 42–43. 197. Тягло А. В., Воропай Г. С. Критичне мислення: проблеми світової освіти 21 століття. Харків : АССА. 2015. 284 с. 198. Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів : методичні рекомендації / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 80 с. 199. Хараджян Н. А. Розуміння STEM-освіти та STEM-професій суспільством : зб. наук. праць Кам'янець-Подільськ. нац. у-ту імені Івана Огієнка. Серія педагогічна, 2021. Вип. 27. С. 87–91. DOІ: 10.32626/2307- 4507.2021-27.87-91. 200. Хараджян Н. А., Ткаченко О. А. Використання принципів STEMосвіти у процесі розвитку інтелектуальних умінь підлітків. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2018» : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф., 8–9 лист. 2018 р. Суми, 2018. Т. 1. С. 238–240. 201. Шаврова О. Б., Дьяченко Н. К. Курс математики і суміжні дисципліни у професійній підготовці студентів. Молодий вчений. 2017. Вип. 41, №1. С. 4–7. 202. Шмигер Г. П., Василенко Я. П. Деякі аспекти впровадження STEM-освіти в навчальний процес. STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес : зб. матеріалів І регіональної наук.-практ. вебконф., 24 трав. 2017 р. Тернопіль : ТОКІППО, 2017. С. 29–33. 203. Юнчик В. Модель змішаного навчання математики з використанням системи GeoGebra. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Гуманітарний відділ ДВНЗ «Переяслав-Xмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Cковороди», 2015. Додаток 1 до Вип. 36, Том 4, № 64. С. 559–568.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8070
https://doi.org/10.31812/123456789/8070
Розташовується у зібраннях:Дисертації докторів філософії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ПилипенкоОС Дисертація.pdf6.06 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.