Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7165
Назва: Літо-хімічна трансформація донного ґрунту р. Інгулець під дією антропогенних чинників
Автори: Ерстенюк, Анастасія Сергіївна
Ключові слова: донні відкладення
Інгулець
забруднюючі речовини
літо-хімічна трансформація
Дата публікації: 29-тра-2023
Бібліографічний опис: Ерстенюк А. С. Літо-хімічна трансформація донного ґрунту р. Інгулець під дією антропогенних чинників : кваліфікаційна робота (101 «Екологія») / Криворізький державний педагогічний університет, кафедра ботаніки та екології ; наук. керівник – к. б. н., ст. н. співр., доцент кафедри ботаніки та екології Т. М. Альохіна. – Кривий Ріг, 2023. – 35 с.
Короткий огляд (реферат): Донні відкладення – це відкрита фізико-хімічна система, через межі якої (водна товща – донні відклади) здійснюється матеріальний обмін з навколишнім природним середовищем. Донні відклади поєднують в собі як автохтонні (утворені в водоймах безпосередньо), так і алохтонні (ті, що надійшли ззовні) частки. Склад донних грунтів, як найбільш важливих компонентів аквальних ландшафтів, відображає геохімічні особливості водозбірної території, інтенсивність та масштаб техногенного забруднення ландшафтів. На сьогодні це інформативний показник в процесі екологічної оцінки гідроекосистем. Донні осадки р. Інгулець – це суміжна техногенно-природна система, яка містить велику кількість сполук, що потрапляють до неї зовні, виникають у ній, трансформуються та осаджуються, а значить являють собою індикатор загального стану річки Інгулець. Результати визначення низки літологічних характеристик донних осадків р.Інгулець свідчать про відмінності властивостей в залежності від зони в якій вони відбиралися: природно-антропогенній чи техногенній. Розподіл матеріалу проб за гранулометричним складом, що характеризує різні ділянки річища Інгульця, разом зі змінами хімічного складу седименту дозволяє виявити наявність техногенної компоненти в донних осадка. Співвідношення природного та техногенного джерел постачання оксидів заліза свідчить, що матеріал, який потрапив до седименту р. Інгулець, збагачений природними та техногенними мінералами заліза. Таким чином, можна зазначити, що під дією антропогенних чинників відбувається літо-хімічна трансформація донного ґрунту р. Інгулець, що безпосередньо впливає на стан усієї гідроекосистеми.
Опис: 1. Альохіна Т.М. Магнітні властивості донних осадків як критерій оцінки техногенного впливу на гідроекосистеми. Питання біоіндикації та екології. 2017. Вип. 22, №1. С. 110–127. 2. Альохіна Т.М. Природа мінливості хімічного складу донних осадків річки Інгулець: Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. К. : ІГНС, 2009. Вип. 17. С. 125–131. 3. Альохіна Т.М. Техногенні донні осадки як компонент сучасних гідроекосистем. Питання біоіндикації та екології. 2011. Вип. 16. С. 64–71. 4. Аніщенко Л.Я. Оцінка впливу регульованого скидання високомінералізованих шахтних вод Кривбасу на господарське використання р. Інгулець. Інженерія природокористування. 2019. № 4 (14). С. 91–102. 5. Багрій І.Д. Гідроекосистема Криворізького басейну стан і напрямки поліпшення. К. : Фенікс, 2005. 213 с. 6. Барщевська Н.М. Особливості басейнового підходу в геоморфології (на прикладі р. Інгул). Географія в інформаційному суспільстві: Збірник наук. праць. К., 2008. 309 c. 7. Бирюков Н.С., Казарновський В.Д. Мотылев Ю.Л. Методическое пособие по определению физико-механических свойств грунтов. М.: Недра, 1975. 178 с. 8. Богиня О.С. Хімічний склад донних відкладень річки Саксагань //Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2020. Т. 1. №. 36. С. 138–142 9. Бойков М.Ф. Природа Херсонської області: фізіко-географічний нарис / М. Ф. Бойко Фітосоціоцентр, 1998. 120 c. 10. Бойчук Б. Я. Антропогенний вплив на основні гідрохімічні параметри річки Прут в околицях міста Яремче. Екологічна безпека. 2019. Вип. 1. С. 50–57. 11. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. Москва. 1965. 94 с. 12. Вишневський В.І. Гідрологічні характеристики річок України. К.: Ніка-Центр, 2003. 324 с. 13. Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу / В.К. Хільчевський, О.М. Гончар, М.Р. Забокрицька та iн.; за ред. В.К. Хільчевського та В.А. Сташука. К.: Ніка-Центр. 2013. 256 с. 14. ГОСТ 12536-79. Ґрунти. Методи лабораторного визначення зернового (гранулометричного) складу. 15. Дятлов С.Є. Антропогенне забруднення та токсичність донних відкладень узмор'я р. Дунай: матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р. Вінниця, 2015. С. 34 16. Загальна характеристика р. Інгулець URL: http://www.novaecologia.org/voecos-1908-1.html (дата звернення: 10.05.2023) 17. Іванченко В.В. Мінералогія донних відкладів р. Інгулець: Записки Українського мінералогічного товариства. 2011. Т. 8. С. 99–102 18. Клименко М. О. Методичні рекомендації до проведення екологічної оцінки якості донних відкладів водних об’єктів. Рівне: НУВГП, 2016. 28 с. 19. Ковальчук П.И. Сценарне моделювання промивки річки Інгулець при подачі води на зрошення. Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2016. Вип. 8. С. 117–126. 20. Коновець І.М. Еколого-токсикологічне дослідження рівнів забруднення води та донних відкладень р. Нивка в районі аеропорту «Київ». Рибогосподарська наука України. 2013. №2. С. 32–44. 21. Кравчинський Р. Л. Стік розчинених хімічних речовин з водами р. Інгулець. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2010. Т. 2. С. 155–161 22. Кравчук Г. О. Сучасні зміни умов осадконакопичення та бентосні форамініфери як індикатори забруднення донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря: дис. канд. геол. наук: 04.00.10 / Генадій Олегович Кравчук, 2004. 214 с. 23. Лепихин А. П. Роль донных отложений в формировании качества воды рек западного Урала. М. : Прогресс, 1995. 158 с. 24. Літологія сучасних донних осадків поверхневих водойм Криворізького залізорудного басейну / Агаджанов М.Є., Бобко А.О., Малахов І.М., Альохіна Т.М., Іванченко В.В. Сер. Геологічне середовище антропогенної екосистеми. – Кривий Ріг: Октан Прінт, 2008. 110 с 25. Мадж С.М. Визначення потенційної небезпеки донних відкладів гідроекосистем з інтенсивним техногенним навантаженням. Наукоємні технології. 2016. № 3. С. 331–334 26. Маджд С. М. Екологічна оцінка якості поверхневих і ґрунтових вод, в районі експлуатації та ремонту авіаційної техніки.Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць. Міністерство освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. К., 2012. Вип. 9. С. 116–122. 27. Максимова Н.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну річки Інгулець в середній течії. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. Технічні науки. 2019. С. 137–145. 28. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: підручник/ Г.І. Гринь та ін. Сєвєродонецьк. Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 420 с. 29. Ніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. К.: НікаЦентр, 2001. 264 с. 30. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Частина 1. Нормування інгредієнтного забруднення: навчальний посібник / Петрук В. Г. та ін. Вінниця : ВНТУ, 2013. 253 с. 31. Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов: РД 52.24.609-2013. Введен 02.09.2013 32. Романчук М.Є. Аналіз змін хімічного складу води в басейні середнього та Нижнього Дніпра (на прикладі річок Псел, Хорол та Інгулець). Водні біоресурси та аквакультура, 1 (9). 2021 С. 247–263. 33. Салій І. В. Аналіз і дослідження стану ґрунтів і гідросфери Кривбасу. Екологічні науки. 2020. № 4. С. 20–26. 34. Федорус С. В. Особливості поліпшення екологічного стану р. Інгулець. Біорізноманіття: теорія, практика, формування здоров'язбережувальної компетентності у школярів та методичні аспекти вивчення у закладах освіти: Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, 2020. С. 220–223. 35. Якість води. Відбирання проб. Частина 12. Настанови щодо відбирання проб донних відкладів: ДСТУ ISO 5667-12-2001. Чинний з 01.01.2003 36. Google Maps URL: https://maps.google.com/ (дата звернення:10.05.2023) 37. Дослідження екологічного стану територій пост-майнінгу в Україні на прикладі Криворізького басейну та його оточення. Колективна монографія / С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев, Т.М.Альохіна // Київ, «Ніка-Центр». ‒ 2021. ‒ 196 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7165
Розташовується у зібраннях:Кафедра ботаніки та екології (бакалаврські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ерстенюк_кваліфікаційна робота.pdf1.49 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.