Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7077
Назва: Сучасні тенденції методики навчання: мовно-літературна царина
Автори: Бакум, Зінаїда Павлівна
Пальчикова, Олександра Олександрівна
Шарманова, Наталя Миколаївна
Артеменко, Любов Іванівна
Березовська-Савчук, Наталя Анатоліївна
Салата, Ірина Анатоліївна
Євтушенко, Наталя Іванівна
Гарлицька, Тетяна Сергіївна
Негуляєва, Алла Олександрівна
Яременко, Наталя Володимирівна
Коломієць, Наталія Євгенівна
Мішеніна, Тетяна Михайлівна
Колоїз, Жанна Василівна
Ключові слова: мовна особистість
профільна школа
міжкультурна компетентність
професійна підготовка
синтаксис української мови
дистанційна освіта
допрофільний рівень
англійська мова
психологічні чинники
психолінгвістичні чинники
математична компетентність
лінгводидактичний аспект
цифрові проєкти
літературна освіта
методологія
лінгвістична методологія
Дата публікації: 13-тра-2023
Бібліографічний опис: Сучасні тенденції методики навчання: мовно-літературна царина : колективна монографія / за заг. ред. проф. З. П. Бакум. Кривий Ріг : КДПУ, 2023. 251 с.
Короткий огляд (реферат): Колективну монографію присвячено теоретичним і методичним засадам, пов’язаним із сучасними тенденціями навчання української й англійської мов, української та зарубіжної літератур у різних закладах освіти. Порушено питання наукових розвідок у методології, формування ключових, предметної компетентностей, мовної особистості, міжкультурної комунікації, інтегрування цифрових технологій у мовно-літературну галузь.
Опис: 1. Андрейко І. В. Особливості впливу освіти та культури на формування особистості в контексті сучасних реалій глобалізації. Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Київ, 2009. № 3 (27). Ч. 1. C. 14–18. URL : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9548 2. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії : монографія. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. 338 с. 3. Бакум З. П. Українська мова як іноземна : Лінгводидактичні проблеми. Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2010. С. 226–232. 4. Білоус Р., Белова А. Психологічні особливості соціального інтелекту в юнацькому віці. Наука і освіта. Психологія. Одеса, 2016. No 7. С. 11–15. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665- 2016-7-4 5. Голуб Н. Б. Підходи до навчання української мови в основній школі. Українська мова і література в школі. Київ, 2015. № 3 (155). С. 2–10. 6. Груба Т. Л. Методика формування мовної особистості старшокласника на уроках української мови (профільний рівень) : дис. д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2019. 524 с. 7. Груба Т. Л. Сутнісні характеристики мовної особистості випускника профільної школи. Науковий вісник Донбасу. 2018. № 1–2 (37–38). URL : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2018/N1- 2(37-38)/gtlvps.PDF 8. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії : навч. посіб. Київ : Ленвіт, 2000. 272 с. 9. Крейдун Н. П., Прядко Н. В. Про деякі психологічні особливості старшокласників. Вісник Харківського національного університету. Психологія. Харків, 2011. № 959. С. 70–75. 10. Ляховець Л. О. Соціальний інтелект: поняття, функції, структура. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Психологічні науки. Чернігів, 2013. Вип. 114. С. 128–133 11. Мацько Л., Груба Т., Семеног О., Симоненко Т. Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. 2017. 84 с. 12. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / О. Б. Бігич та ін. ; за ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с. 13. Мова наша – українська : навч.-метод. посіб. / Л. І. Мацько та ін. ; за ред. Л. І. Мацько. Київ : Богданова А. М., 2011. 512 с. 14. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10–11 класи. Англійська мова. Німецька мова. Французька мова. Іспанська мова. 2017. 72 с. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20 serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11- 19.09.2017.pdf 15. Нова українська школа : концептуальні засади реформування середньої школи / за заг. ред. М. Грищенка. 34 с. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20ser ednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf 16. Пальчикова О. О. Реалізація крос-культурного підходу до навчання української мови іноземних студентів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Кривий Ріг, 2016. 255 с. 17. Пентилюк М. Мовна особистість майбутнього вчителясловесника в контексті професійної підготовки : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2014. № 2. Ч. 1. С. 290–297. URL : http://znp.udpu.edu.ua/article/view/197244 18. Пентилюк М. І., Окуневич Т. Г. Методика навчання української мови у таблицях і схемах : навч. посіб. Київ : Ленвіт, 2006. 134 c. 19. Полонська Т. К. Профільне навчання іноземної мови учнів старшої школи : метод. рекомендації. Київ : Педагогічна думка, 2014. 80 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/9566/1/14- 08_3.pdf 20. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс : навч. посіб. / З. П. Бакум та ін. ; за ред. М. І. Пентилюк. Київ : Ленвіт, 2011. 366 с. 21. Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 : Постанова від 12.06.2019 р. № 509. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/509-2019-п#Text 22. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1392-2011-п#n9 23. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 р. № 776. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/prozatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti 24. Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старші школі : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 р. № 854. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v0854290-09#Text 25. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145- VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. Ст. 380. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 26. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 р. № 463-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 31. Ст. 226. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463- 20/ed20200116 27. Романченко А. П. Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти : монографія. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. 541 с. 28. Семеног О. М. Мовна особистість учителя в соціокультурній парадигмі ХХІ століття. Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український щорічник / за. ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. ЧенстоховаКиїв, 2007. Вип. ІХ. С. 323–332. URL : https://lib.iitta.gov.ua/ 6558/1/Стаття_Олени_Семеног_учител__22.01.07.pdf 29. Beacco J., Byram M., Cavalli M., Coste D. Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. The right of learners to quality and equity in education – the role of linguistic and intercultural competencies : forum proceedings. Geneva, 2–4 Nov. 2010. Geneva, 2010. 100 p. https://www.researchgate.net/publicati on/260120379_Guide_for_the_development_and_implementation_of_ curricula_for_plurilingual_and_intercultural_education_- _Document_prepared_for_the_Policy_Forum_%27The_right_of_learner s_to_quality_and_equity_in_educatio 30. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion volume with new descriptors. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2018. 235 p. URL : https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-withnew-descriptors-2018/1680787989 31. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching. Assessment. Сompanion volume. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2020. 274 p. URL : https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-forlanguages-learning-teaching/16809ea0d4 32. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union. 13 p. URL https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 33. From linguistic diversity to plurilingual education : Guide for the development of language education policies in Europe. Executive Version. Strasbourg, 2007. URL : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDC TMContent?documentId=09000016806a892c 34. Lenz P., Berthele R. Assessment in plurilingual and intercultural education : guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. The right of learners to quality and equity in education – the role of linguistic and intercultural competencies : forum proceedings. Geneva, 2–4 Nov. 2010. Geneva, 2010. 31 p. URL : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDC TMContent?documentId=09000016805a1e55 1. Andreiko I. V. Osoblyvosti vplyvu osvity ta kultury na formuvannia osobystosti v konteksti suchasnykh realii hlobalizatsii. Visnyk NTUU “KPI”. Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika. Kyiv, 2009. № 3 (27). Ch. 1. C. 14–18. URL : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9548 2. Bakum Z. P. Teoretyko-metodychni zasady navchannia fonetyky ukrainskoi movy v himnazii : monohrafiia Kryvyi Rih : Vydavnychyi dim, 2008. 338 s. 3. Bakum Z. P. Ukrainska mova yak inozemna : Linhvodydaktychni problemy. Filolohichni studii : naukovyi visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu : zb. nauk. prats. Kryvyi Rih, 2010. S. 226–232. 4. Bilous R., Belova A. Psykholohichni osoblyvosti sotsialnoho intelektu v yunatskomu vitsi. Nauka i osvita. Psykholohiia. Odesa, 2016. No7. S. 11–15. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665- 2016-7-4 5. Holub N. B. Pidkhody do navchannia ukrainskoi movy v osnovnii shkoli. Ukrainska mova i literatura v shkoli. Kyiv, 2015. № 3 (155). S. 2–10. 6. Hruba T. L. Metodyka formuvannia movnoi osobystosti starshoklasnyka na urokakh ukrainskoi movy (profilnyi riven) : dys. d-ra ped. nauk : 13.00.02. Kyiv, 2019. 524 s. 7. Hruba T. L. Sutnisni kharakterystyky movnoi osobystosti vypusknyka profilnoi shkoly. Naukovyi visnyk Donbasu. 2018. № 1– 2 (37–38). URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2018/N1-2(37- 38)/gtlvps.PDF 8. Karaman S. O. Metodyka navchannia ukrainskoi movy v himnazii : navch. posib. Kyiv : Lenvit, 2000. 272 s. 9. Kreidun N. P., Priadko N. V. Pro deiaki psykholohichni osoblyvosti starshoklasnykiv. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. Psykholohiia. Kharkiv, 2011. № 959. S. 70–75. 10. Liakhovets L. O. Sotsialnyi intelekt: poniattia, funktsii, struktura. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Psykholohichni nauky. Chernihiv, 2013. Vyp. 114. S. 128–133. 11. Matsko L., Hruba T., Semenoh O., Symonenko T. Ukrainska mova. 10–11 klasy. Prohrama dlia profilnoho navchannia uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Filolohichnyi napriam, profil – ukrainska filolohiia. 2017. 84 s. 12. Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka : pidruchnyk / O. B. Bihych ta in. ; za zah. red. S. Yu. Nikolaievoi. Kyiv : Lenvit, 2013. 590 s. 13. Mova nasha – ukrainska : navch.-metod. posib. / L. I. Matsko ta in. ; za red. L. I. Matsko. Kyiv : Bohdanova A. M., 2011. 512 s. 14. Navchalni prohramy z inozemnykh mov dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv i spetsializovanykh shkil iz pohlyblenym vyvchenniam inozemnykh mov 10–11 klasy. Anhliiska mova. Nimetska mova. Frantsuzka mova. Ispanska mova. 2017. 72 s. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20 serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11- 19.09.2017.pdf 15. Nova ukrainska shkola : kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly / za zah. redaktsiieiu M. Hryshchenka. 34 s. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/ media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf 16. Palchykova O. O. Realizatsiia kros-kulturnoho pidkhodu do navchannia ukrainskoi movy inozemnykh studentiv : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02. Kryvyi Rih, 2016. 255 s. 17. Pentyliuk M. Movna osobystist maibutnoho vchyteliaslovesnyka v konteksti profesiinoi pidhotovky : zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Uman, 2014. № 2. Ch. 1. S. 290–297. URL : http://znp.udpu.edu.ua/article/view/197244 18. Pentyliuk M. I., Okunevych T. H. Metodyka navchannia ukrainskoi movy u tablytsiakh i skhemakh : navch. posib. Kyiv : Lenvit, 2006. 134 s. 19. Polonska T. K. Profilne navchannia inozemnoi movy uchniv starshoi shkoly : metod. rekomendatsii. Kyiv : Pedahohichna dumka, 2014. 80 s. URL : https://lib.iitta.gov.ua/9566/1/14-08_3.pdf 20. Praktykum z metodyky navchannia ukrainskoi movy v zahalnoosvitnikh zakladakh: modulnyi kurs : navch. posib. / Z. P. Bakum ta in. ; za red. M. I. Pentyliuk. Kyiv : Lenvit, 2011. 366 s. 21. Pro vnesennia zmin u dodatok do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r. № 1341 : Postanova vid 12.06.2019 r. № 509. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/509-2019-p#Text 22. Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu bazovoi i povnoi zahalnoi serednoi osvity : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2011 r. № 1392. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1392-2011-p#n9 23. Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.07.2018 r. № 776. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennyakoncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti 24. Pro zatverdzhennia novoi redaktsii Kontseptsii profilnoho navchannia u starshi shkoli : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 11.09.2009 r. № 854. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v0854290-09#Text 25. Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2017. № 38–39. St. 380. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 26. Pro povnu zahalnu seredniu osvitu : Zakon Ukrainy vid 16.01.2020 r. № 463-IKh. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2020. № 31. St. 226. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/463-20/ed20200116 27. Romanchenko A. P. Elitarna movna osobystist u prostori naukovoho dyskursu: komunikatyvni aspekty : monohrafiia. Odesa : Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I. I. Mechnykova, 2019. 541 s. 28. Semenoh O. M. Movna osobystist uchytelia v sotsiokulturnii paradyhmi KhKhI stolittia. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia: Polsko-ukrainskyi shchorichnyk / za. red. T. Levovytskoho, I. Vilsh, I. Ziaziuna, N. Nychkalo. Chenstokhova-Kyiv, 2007. Vyp. IX. S. 323–332. URL : https://lib.iitta.gov.ua/6558/1/Stattia_Oleny_Semenoh_uchytel__22 .01.07.pdf 29. Beacco J., Byram M., Cavalli M., Coste D. Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. The right of learners to quality and equity in education – the role of linguistic and intercultural competencies : forum proceedings. Geneva, 2–4 Nov. 2010. Geneva, 2010. 100 p. https://www.researchgate.net/publication/260120379_Guide_for_th e_development_and_implementation_of_curricula_for_plurilingual_an d_intercultural_education_- _Document_prepared_for_the_Policy_Forum_%27The_right_of_learner s_to_quality_and_equity_in_educatio 30. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion volume with new descriptors. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2018. 235 p. URL : https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-withnew-descriptors-2018/1680787989 31. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching. Assessment. Sompanion volume. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2020. 274 p. URL : https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-forlanguages-learning-teaching/16809ea0d4 32. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union. 13 p. URL : https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 33. From linguistic diversity to plurilingual education : Guide for the development of language education policies in Europe. Executive Version. Strasbourg, 2007. URL : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDC TMContent?documentId=09000016806a892c 34. Lenz P., Berthele R. Assessment in plurilingual and intercultural education : guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. The right of learners to quality and equity in education – the role of linguistic and intercultural competencies : forum proceedings. Geneva, 2–4 Nov. 2010. Geneva, 2010. 31 p. URL : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDC TMContent?documentId=09000016805a1e55 1. Бастун М. В. Культурологічний підхід в освіті та його психолого-педагогічне забезпечення. Горизонти освіти. 2012. № 3, 2 (36). С. 170–175. 2. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів. Біологія і хімія в школі. 2003. № 2. С. 8–9. 3. Бондаренко Н. Інкультурація здобутків освіти у процесі компетентнісного навчання української мови. Дивослово. 2019. № 9. С. 2–6. 4. Василенко Н. В. Компетентнісний підхід в освіті : реалізація теорії та практики. Харків : Основа, 2017. 128 с. 5. Васянович Г. П., Дегтярьова Г. Л., Клос Є. Б. Дидактичні аспекти культурологічної підготовки спеціаліста у вищій школі. Педагогіка і психологія професійної освіти. 1998. № 5. С. 214–222. 6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Т. Бусел. Київ : Перун, 2003. 1440 с. 7. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2007. 616 с. 8. Вольянська С. Є. Словник педагога. Завучу. Усе для роботи. 2017. № 1–2. С. 21–26. 9. Гаманюк В. А. Іншомовна освіта Німеччини у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика : монографія. Кривий Ріг : Видавничий Дім, 2012. 376 с. 10. Голуб Н. Компетентнісне навчання української мови в загальноосвітній школі: проблеми й перспективи. Українська мова і література в школі. 2014. № 7. С. 2–6. 11. Горошкіна О. М. Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту : метод. посіб. Київ : КонвіПрінт, 2020. 128 с. 12. Гошовська О. Формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови та літератури через мовленнєву діяльність. Дивослово. 2018. № 9. С. 7–9. 13. Державний стандарт базової середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL : https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/ 14. Дмитренко К. А., Коновалова М. В., Семиволос О. П., Бекетова С. В. Звичайні форми роботи – новий підхід: розвиваємо ключові компетентності : метод. посіб. Харків : Основа, 2019. 119 с. 15. Життєва компетентність особистості : наук.-метод. посіб. / за ред. Л. В. Солохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен. Київ : Богдана, 2003. 520 с. 16. Івченко А. Тлумачний словник української мови. Харків : Фоліо, 2000. 540 с. 17. Концепція “Нова українська школа”. URL : https: //nus.org.ua/wpcontent/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf. 18. Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філологів у вищому навчальному закладі. 2012. 429 с. 19. Кульбабська О. В., Шатілова Н. О. Крок у професію. Методика навчання української мови у вищій школі : навч. посіб. Чернівці, 2022. 384 с. 20. Кожевникова А., Дудко Я., Голубенко Н. Формування міжкультурної компетентності сучасного вчителя як важливий чинник успішної педагогічної діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2016. № 2 (17). С. 120–125. 21. Малихін О. В., Гриценко І. С. Формування загальнокультурної компетентності студентів філологічних спеціальностей : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2015. 492 с. 22. Мельник С. А. Інтегрований урок як засіб формування загальнокультурної компетентності учнів основної школи : дис. ... канд. пед. наук. Харків, 2010. 226 c. 23. Миронюк С. В. Компетентнісний підхід у навчанні української мови і літератури. Вивчаємо українську мову та літературу. 2007. № 29. С. 11–14. 24. Нова українська школа: ключові компетентності. URL : https://uied.org.ua/nova-ukrayinska-shkola-klyuchovikompetentnosti/ 25. Омельчук С. Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців : монографія. Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2019. 356 с. 26. Отич О. М. Культурологічна педагогічна парадигма як методологічна основа сучасної освіти. 2010. URL :https://docplayer.net/107358176-Udk-377-378-olena-otichm-kiyiv-kulturologichna-pedagogichna-paradigma-yakmetodologichna-osnova-suchasnoyi-osviti.html 27. Пентилюк М. І. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті. Українська мова і література в школі. 2010. № 2. С. 2–3. 28. Подлевська Н. Соціокультурна компетентність учнів ЗЗСО на уроках української мови. Українська мова і література в школі. 2018. № 6. С. 11–15. 29. Попович А. С. Методика навчання української мови в старших класах : навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський, 2014. 95 с. 30. Про вищу освіту: Закон України від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII (останні зміни від 25.09.2020). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 31. Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей : метод. посіб. Суми, 2023. 212 с. 32. Словник іншомовних слів / за ред. О. А. Давидової. Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. 480 с. 33. Сніговська О. В. Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин в освітньому середовищі класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Умань, 2014. 22 с. 34. Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями : монографія /ред. С. О. Сисоєва ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. Маріуполь ; Донецьк : АРТ-ПРЕС, 2008. 400 с. 35. Стратегічна піраміда розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки. URL :https://mon.gov.ua/storage/app/media/ news/2022/04/15/VO.plan.2022-2032/Stratehichna.piramida23.02.22.pdf 36. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки. URL : https: //mon.gov.ua/storage/app/media/news/ 2022/04/15/VO.plan.2022-2032/Stratehiya. rozv.VO-23.02.22.pdf 37. Сучасні підходи та методи управління розвитком життєвих компетенцій учнів старших класів : навч.-метод. посіб. / укл. В. М. Швидун. Дніпропетровськ : Інновація, 2011. 62 с. 38. Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. 2017. 84 с. URL : https://mon.gov.ua/ua/ osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalniprogrami-dlya-10-11-klasiv 39. Формування загальнокультурної компетентності учнів загальноосвітнього навчального закладу відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів : наук.-метод. посіб. / уклад. О. В. Крутенко. Черкаси : ЧОІПОПП, 2014. 68 с. 40. Хомишин І. Ю. Компетентнісний підхід як основа оновлення змісту освіти. Право і суспільство. 2018. № 1. С. 196–200. 41. Хомський Н. Роздуми про мову. Київ : Ініціатива, 2000. 344 с. 42. Шевченко В. Л. Формула компетентності. Народна освіта. 2015. Вип. 2 (26), URL : https://www.narodnaosvita. kiev.ua/?page_id=2824 43. Штепа О. М. Сучасні компетентності на заняттях української літератури. Нива знань. 2020. № 1. С. 25–26. 44. A European reference document for languages of education / D. Coste (ed.). URL : https://rm.coe.int/a-european-referencedocument-for-languages-ofeducation-intergovernme/16805a31e4 45. Bakum Z., Kostiuk S. Psychological factors of intercultural competencies development of foreign students in the process of training the Ukrainian language. Association agreement: from partnership to cooperation : coll. monograph / M. Dey, O. Rudenko (ed.). Hamilton ; Ontario, 2018. P. 232–236. 46. Common European Framework of Reference for Languages : Learning, teaching, assessment. Companion volume with new description. Council of Europe. 2018. URL : https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-newdescriptors2018/1680787989 47. Cook V. Challenging Hidden Assumptions in Language Teaching. Learn Journal: Language Education and Acquisition Research Network. 2019. Vol 12. № 1. P. 30–37. URL : https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1225657.pdf 48. Dehnborstel P., Gillen Ju. Kompetenzentwicklung, reflexive Handlungsfähigkeit und reflexives Handeln in der Arbeit. Kompetenzentwicklung in vernetzten Lernstrukturen. Konzepte arbeitnehmerorientierter Weiterbildung. Bielefeld : Bertelsmann Verlag, 2005. S. 27–42. 49. Gilbert T. F. Human Competence: Engineering Worthy Performance. New York : McGraw-Hill, 1978. 417 р. 50. Gnahs D. Kompetenzen – Erwerb, Erfassung, Instrumente. Bielefeld : Bertelsmann Verlag, 2010. 129 s. 51. Goddard C. Cultural scripts: applications to language teaching and intercultural communication. Studies in Pragmatics 3. China : China-Pub.com, 2010. Р. 105–119. 52. Ji L. J., Peng K., Nisbett R. E. Culture, control, and perception of relationships in the environment. Journal of Personality and Social Psychology. 2000. Vol. 78 (5). S. 943–955. 53. Jung E. Kompetenzerwerb. Grundlagen, Didaktik, Überprüfbarkeit. München : Oldenbourg Verlag, 2010. 238 s. URL :https://doi.org/10.1524/9783486710120 54. Language. Culture. Discourse : monograph / A. Kyrysiuk [et al] ; ed. R. Vasko. Kharkiv : PC TECHNOLOGY CENTER, 2022. 172 p. URL : http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/3020 55. Levisen C., Waters S. Cultural Keywords in Discourse. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2018. 277 р. 56. Linguistic Competence: Definition and Examples. Glossary of Grammatical and Rhetorical Terms / by R. Nordquist. URL : https://www.thoughtco.com/what-is-linguistic-competence1691123 57. Mulder M. Kompetenz – Bedeutung und Verwendung des Begriffs in der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung. Einführung zur Sonderausgabe über Kompetenz. Europäische Zeitschrift für Berufsbildung. 2007. № 1 (40). Р. 5–24. URL : http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/ Bookshop/468/40_de_mulder.pdf 1. Бакум З. П. Проектні технології в підготовці вчителів-словесників. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Філологічні студії. Кривий Ріг, 2015. Вип. 13. С. 412–419. 2. Бакум З. П. Теоретико-методологічні засади навчання фонетики української мови в гімназії : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02. Київ – Кривий Ріг, 2009. 447 с. 3. Голуб Н. Б. Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі. Український педагогічний журнал, 2015. № 1. С. 107–118. 4. Державний стандарт базової середньої освіти. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavnistandarti (дата звернення: 03.01.2023). 5. Інноваційні педагогічні технології : посібник / за ред. О. І. Огієнко; Авт. кол.: О. І. Огієнко, Т. Г. Калюжна, Ю. С. Красильник, Л. О. Мільто, Ю. Л. Радченко, К. В. Годлевська, Ю. М. Кобюк. Київ, 2015. 314 с. 6. Концепція “Нової української школи”: затв. Наказом Мва освіти і науки України від 16 серпня 2016 р. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/ zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 03.01.2023). 7. Кучеренко І. Технологія проблемного навчання української мови: сутність та лінгводидактичний потенціал. Українська мова і література в школі. 2018. № 3. С. 14–21. 8. Шелехова Г. Т. Використання комп'ютерних технологій на уроках української мови. Українська мова і література в школі. 2006. № 8. С. 1–8. 1. Bakum Z. P. Proektni tekhnolohii v pidhotovtsi vchytelivslovesnykiv. Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Filolohichni studii. Kryvyi Rih, 2015. Vyp. 13. S. 412–419. 2. Bakum Z. P. Teoretyko-metodolohichni zasady navchannia fonetyky ukrainskoi movy v himnazii : dys. … doktora ped. nauk : 13.00.02. Kyiv – Kryvyi Rih, 2009. 447 s. 3. Holub N. B. Kontseptualni zasady suchasnoi metodyky navchannia ukrainskoi movy v zahalnoosvitnii shkoli. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 2015. № 1. S. 107‒118. 4. Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavnistandarti (data zvernennia: 03.01.2023). 5. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii : posibnyk / Za red. O. I. Ohiienko; Avt. kol.: O. I. Ohiienko, T. H. Kaliuzhna, Yu. S. Krasylnyk, L. O. Milto, Yu. L. Radchenko, K. V. Hodlevska, Yu. M. Kobiuk. Kyiv. 2015. 314 s. 6. Kontseptsiia “Novoi ukrainskoi shkoly”: zatv. Nakazom Mva osvity i nauky Ukrainy vid 16 serpnia 2016 r. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/ zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (data zvernennia: 03.01.2023). 7. Kucherenko I. Tekhnolohiia problemnoho navchannia ukrainskoi movy: sutnist ta linhvodydaktychnyi potentsial. Ukrainska mova i literatura v shkoli. 2018. № 3. S. 14‒21. 8. Shelekhova H. T. Vykorystannia kompiuternykh tekhnolohii na urokakh ukrainskoi movy. Ukrainska mova i literatura v shkoli. 2006. № 8. S. 1–8. 1. Боринштейн Є. Соціокультурні особливості мовної особистості. Соціальна психологія. 2004. № 5 (7). С. 63–72. 2. Вдовцова С. Проблеми розвитку мовної освіти в умовах глобалізації. Київ: Видавництво “Академія”, 2018. 244 с. 3. Дігтяр О. Ю. Проблеми дистанційного навчання іноземних мов у вузі. Світ науки, культури, освіти. 2019. № 1 (74). С. 356–357. 4. Канюк О. Основні переваги та недоліки вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей в умовах дистанційної освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Гельветика, 2022. № 50. С 296–303. 5. Кашина О. Курс лекцій з методики викладання англійської мови. Київ: Крок, 2019. 312 с. 6. Китченко А. С. Використання інтернет-ресурсів при вивченні англомовної лексики. Використання моделі змішаного навчання при викладанні іноземних мов: тези доповідей. Київ.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. С. 53–55. 7. Коваленко А. Дистанційне навчання іноземної мови за умов пандемії: специфіка форм і методів роботи. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. № 35. Т. 3. С. 250–255. 8. Коваль І. Проблеми вивчення англійської мови в контексті індивідуалізації навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018, № 175. С. 32–37. 9. Коломієць І. Проблеми педагогічного забезпечення культурологічної складової в освітньому процесі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 8. C. 213– 220. 10. Мартинюк А. М. Мовна освіта в умовах глобалізації: виклики та перспективи. Київ: Видавництво “Ін Юре”, 2020. 240 с. 11. Мельник Н. М. Теоретичний аспект впливу дистанційного навчання на формування іншомовної мовленнєвої компетенції студентів немовних спеціальностей. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2021. URL : http: // zfs-journal. uzhnu. uz. ua / archive / 18 / 24. pdf (дата звернення: 23.02.2023). 12. Ніколаєва С. В., Вовк О. В. Інноваційні технології викладання іноземної мови в професійній підготовці майбутніх фахівців. Київ: Академія, 2014. 240 с. 13. Полонська Т. К. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні іноземних мов учнів профільної школи. Педагогіка і психологія. 2014. № 3. С. 76–80. 14. Сотников А. В. Складові компоненти мовної особистості в контексті міжкультурної комунікації. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. 2012. С. 267–271. 15. Яковлєва М. Л. Сучасні тенденції в навчанні іноземних мов студентів вищих технічних навчальних закладів. Закарпатські філологічні студії. 2018. № 4 (2). С. 36–39. 16. Adams J. E-learning offer myriad opportunities for rapid talent development. T+D. 2008. P. 69–73. 17. Gerha Gerhart N. Technology addiction: How social network sites impact our lives. Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline. 2017. No. 20. pp. 179–194. 18. Ismail Fayed. Moodle as a Supporting VLE in ESL Secondary Education. URL: http: // elexforum. hbmeu. ac. ae / Moodle. pdf. 2 (дата звернення: 23.02.2023). 19. Kahoot! URL: https: // kahoot. com/ (дата звернення: 23.02.2023). 20. LearningApps. URL: https: // learningapps. org/ (дата звернення: 23.02.2023). 21. Metaari’s Learning Technology Research Taxonomy. Research Methodology, Product Definitions and Licensing Model. Metaari advanced learning technology research. 2017. 60 p. 22. ProProfs. URL : https: // www. proprofs. com/ (дата звернення: 23.02.2023). 23. Sabat S. MyEnglishlab as an effective component of blended learning approach in English language teaching. Молодий вчений. 2020. № 3 (79). С. 158–162. 24. UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. Paris: UNESCO, 2011. 68 p. 25. Vymetalkova D., Milkova E. Experimental Verification of Effectiveness of English Language Teaching Using MyEnglishLab. 2019. URL : https: // www. mdpi. com / journal / sustainability/ (дата звернення: 23.02.2023). 26. Wordwall. URL : https: // wordwall. net/ (дата звернення: 23.02.2023). 1. Borynshtein Ye. (2004) Sotsiokulturni osoblyvosti movnoi osobystosti [Sociocultural features of linguistic personality]. Sotsialna psykholohiia, Vol. 5 (7). PP. 63–72. 2. Vdovtsova S. (2018) Problemy rozvytku movnoi osvity v umovakh hlobalizatsii [Problems of language education development in the context of globalization]. Kyiv: Vydavnytstvo “Akademiia”. 244 p. 3. Dihtiar O. Yu. (2019) Problemy dystantsiinoho navchannia inozemnykh mov u vuzi [Problems of distance learning of foreign languages at the university]. Svit nauky, kultury, osvity. Vol. 1 (74). PP. 356–357. 4. Kaniuk O. (2022) Osnovni perevahy ta nedoliky vyvchennia inozemnoi movy studentamy nemovnykh spetsialnostei v umovakh dystantsiinoi osvity [The main advantages and disadvantages of learning a foreign language by students of non-linguistic specialties in the conditions of distance education]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. Drohobych: Helvetyka. Vol. 50. PP. 296–303. 5. Kashyna O. (2019) Kurs lektsii z metodyky vykladannia anhliiskoi movy [Course of lectures on methods of teaching English]. Kyiv : Krok. 312 p. 6. Kytchenko A. S. (2018) Vykorystannia internet-resursiv pry vyvchenni anhlomovnoi leksyky [The use of Internet resources in the study of English vocabulary]. Vykorystannia modeli zmishanoho navchannia pry vykladanni inozemnykh mov: tezy dopovidei. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. PP. 53–55. 7. Kovalenko A. (2021) Dystantsiine navchannia inozemnoi movy za umov pandemii: spetsyfika form i metodiv roboty [Distance learning of a foreign language during a pandemic: specifics of forms and methods of work]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. Vol. 35. T. 3. PP. 250–255 8. Koval I. (2018) Problemy vyvchennia anhliiskoi movy v konteksti indyvidualizatsii navchannia [Problems of learning English in the context of individualization of learning]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, № 175. P. 32–37. 9. Kolomiiets I. (2018) Problemy pedahohichnoho zabezpechennia kulturolohichnoi skladovoi v osvitnomu protsesi [Problems of pedagogical support of the cultural component in the educational process]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, № 8. P. 213–220. 10. Martyniuk A. M. (2020) Movna osvita v umovakh hlobalizatsii: vyklyky ta perspektyvy [Language education in the context of globalization: challenges and prospects]. Kyiv : Vydavnytstvo “In Yure”. 240 p. 11. Melnyk N. M. (2021) Teoretychnyi aspekt vplyvu dystantsiinoho navchannia na formuvannia inshomovnoi movlennievoi kompetentsii studentiv nemovnykh spetsialnostei [Theoretical aspect of the influence of distance learning on the formation of foreign language speech competence of students of nonlanguage specialties. Transcarpathian Philological Studies]. Zakarpatski filolohichni studii. Uzhhorod. Available at: http: // zfsjournal. uzhnu. uz. ua / archive / 18 / 24. pdf (accessed 23 February 2023). 12. Nikolaieva S. V., Vovk O. V. (2014) Innovatsiini tekhnolohii vykladannia inozemnoi movy v profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv [Innovative technologies of teaching a foreign language in the professional training of future specialists]. Kyiv: Akademiia. 240 p. 13. Polonska T. K. (2014) Realizatsiia kompetentnisnoho pidkhodu v navchanni inozemnykh mov uchniv profilnoi shkoly [Implementation of the competence approach in teaching foreign languages to students of a specialized school]. Pedahohika i psykholohiia. Vol. 3. PP. 76–80. 14. Sotnykov A. V. (2012) Skladovi komponenty movnoi osobystosti v konteksti mizhkulturnoi komunikatsii [Components of linguistic personality in the context of intercultural communication]. Linhvistyka KhKhI stolittia: novi doslidzhennia i perspektyvy. PP. 267–271. 15. Yakovlieva M. L. (2018) Suchasni tendentsii v navchanni inozemnykh mov studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Modern trends in teaching foreign languages to students of higher technical educational institutions]. Zakarpatski filolohichni studii. Vol. 4 (2). PP. 36–39. 16. Adams J. (2008) E-learning offer myriad opportunities for rapid talent development. T+D. P. 69–73. 17. Gerha Gerhart N. (2017) Technology addiction: How social network sites impact our lives. Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline. Vol. 20. РР. 179–194. 18. Ismail Fayed. Moodle as a Supporting VLE in ESL Secondary Education. Available at: http: // elexforum. hbmeu. ac. ae / Moodle. pdf. 2 (accessed 23 February 2023). 19. Kahoot! Available at: https: // kahoot. com/ (accessed 23 February 2023). 20. LearningApps. Available at: https: // learningapps. org/ (accessed 23 February 2023). 21. Metaari’s Learning Technology Research Taxonomy. Research Methodology, Product Definitions and Licensing Model. Metaari advanced learning technology research. (2017). 60 p. 22. ProProfs. Available at: https: // www. proprofs. com/ (accessed 23 February 2023). 23. Sabat S. (2020) MyEnglishlab as an effective component of blended learning approach in English language teaching. Molodyi vchenyi. Vol. 3 (79). PP. 158–162. 24. UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (2011). Paris: UNESCO. 68 p. 25. Vymetalkova D., Milkova E. (2019) Experimental Verification of Effectiveness of English Language Teaching Using MyEnglishLab. Available at: https: // www. mdpi. com / journal / sustainability/ (accessed 23 February 2023). 26. Wordwall. Available at: https: // wordwall. net/ (accessed 23 February 2023). 1. Бакум З. П., Пальчикова О. О., Костюк С. С. Навчання іноземних мов: крос-культурний підхід. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2019. 288 с. 2. Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с. 3. Боднар А. Я. Шляхи формування пізнавального інтересу особистості в процесі професійного самовизначення. Наукові записки НаУКМА. Сер. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2014. Т. 162. С. 32–38. 4. Греб М. М. Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Бердянський нац. пед. ун-т. Бердянськ, 2017. 502 с. 5. Дирда І. А. Розвиток полікультурної компетентності іноземних студентів на основному етапі навчання української мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Кривий Ріг, 2019. 253 с. 6. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. С. Ю. Ніколаєва. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с. 7. Костюк С. С. Розвиток компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців на основному етапі навчання української мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Київ, 2018. 292 с. 8. Крейдун Н. П., Прядко Н. В. Про деякі психологічні особливості старшокласників. Вісник Харківського національного університету. Сер. Психологія. 2011. № 959. С. 70–75. 9. Полонська Т. Профільне навчання іноземної мови учнів старшої школи. Київ: Педагогічна думка, 2014. 80 с. 10.Редько В. Концепція змісту навчання іноземної мови у старшій школі. Рідна школа. 2013. № 8–9. С. 50–53. 11. Ромашева Н. В. Особистісно орієнтована освіта в підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Педагогічні науки. 2009. Вип. 52. С. 357–361. 12. Семиченко В. Проблеми мотивації поведінки і діяльності людини : модульний курс психології. Модуль “спрямованість”: (лекції, практичні заняття, завдання для самостійної роботи). Київ : Миленіум, 2004. 521 с. 13. Apelt W. Motioation und Fremdsprachemmterrient. Leipzig : VEB Verlag Enzyklopadie, 1981. 276 p. 14. Atkins S., Walters L., Hill L. The Intercultural communication motivation scale: An instrument to assess motivational training needs of candidates for international assignments. Human Resource Management. 2009. Vol. 48. No. 5. pp. 717–744. 15. Bagby R., Widiger T. Five Factor Model personality disorder scales: An introduction to a special section on assessment of maladaptive variants of the five factor model. Psychological Assessment. 2018. Vol. 30 (1). pp. 1–9. 16. Bennett M. J. Towards Ethnorelativism : A developmental model of intercultural sensitivity. Education for the intercultural experience / еd. by M. Paige. Yarmouth : ME, 1993. рр. 21–71. 17. Budianto L. Students’ Psychological Factors in SLA: A Dillema for Teachers of English. LINGUA. Jurnal Ilmu bahasa dan Sastra. 2010. Vol. 5. № 1. pp. 62–68. 18. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union. 2018. Vol. 4 No. 6. pp. 189 (1–13). URL : https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29&fro m=EN (дата звернення: 29.01.2023). 19. Dewaele J. Learner-internal psychological factors. The Cambridge Handbook of Second Language Acquisition. Cambridge Handbooks in Language and Linguistics/ ed. by J. Herschensohn. and M. Young-Scholten. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012. pp. 159–179. 20. Hammer M. The intercultural development inventory. Contemporary Leadership and Intercultural Competence. 2009. Ch.16. pp. 203-218. 21. Ivashkevych E., Hudyma O. Psychological Ways of the Development of Intercultural Competence of Pupils in the Field of “Foreign Language Education” (according to the Experience of Education in Foreign Countries). Проблеми сучасної психології. 2020. Вип. 49. С. 84–105. 22. Kehl K., Morris J. Differences in global-mindedness between short-term and semester-long study abroad participants at selected private universities. Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad. 2007–2008. Vol. 15. рр. 67–79. 23. Oberg, K. Cultural Shock: adjustment to new cultural environments. Practical Anthropology. 1960. Vol. 7. pp. 177–182. 24. Oxford R., Shearin J. Language learning motivation: Expanding the theoretical framework. Modern Language Journal. 1994. Issue 78. pp. 12–28. 25. Osgood Ch. E. Psycholinguistics. Psychology: a study of a Science / ed. by S. Koch. V.6. New York, 1963. 837 p. 26. Pettigrew T., Tropp L. When groups meet: The dynamics of intergroup contact. New York : Psychology Press, 2012. 320 p. 27. Pochebut L., Logashenko Y. An intercultural sensitivity as a professional trait of specialists of humanitarian sphere. Society, Integration, Education : Proceeding of the International Scientific Conference, May 23-24. 2014. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014. Vol. 1. pp. 207–216. 28. Reid E. Models of intercultural competences in practice. International Journal of language and linguistics. 2013. Vol. 1. № 2. рр. 44–53. 29. Samovar L. A., Porter R. E., McDaniel E. R. Communication between cultures. Los Angeles : Cengage Learning, 2010. 483 p. URL : http://course.sdu.edu.cn/Download/6a200514- 34ca-4ab0-b25b-053cae8ea852.pdf 30. Wang W. L., Ching G. S. The role of personality and intercultural effectiveness towards study abroad academic and social activities. International Journal of Research Studies in Psychology. 2015. October. Vol. 4. No 4. pp. 13–27. 1. Bakum Z. P., Palchykova O. O., Kostiuk S. S. Navchannia inozemnykh mov: kros-kulturnyi pidkhid. Ternopil: FOP Osadtsa Yu. V., 2019. 288 s. 2. Bihych O. B., Borysko N. F., Boretska H. E. Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka : pidruchnyk dlia stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv / za zah. red. S. Yu. Nikolaievoi. Kyiv : Lenvit, 2013. 590 s. 3. Bodnar A. Ya. Shliakhy formuvannia piznavalnoho interesu osobystosti v protsesi profesiinoho samovyznachennia. Naukovi zapysky NaUKMA. Ser. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota. 2014. 4. Hreb M. M. Teoretyko-metodychni zasady navchannia leksykolohii ta frazeolohii maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv : dys. … d-ra ped. nauk : 13.00.02 / Berdianskyi nats. ped. un-t. Berdiansk, 2017. 502 s. 5. Dyrda I. A. Rozvytok polikulturnoi kompetentnosti inozemnykh studentiv na osnovnomu etapi navchannia ukrainskoi movy : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02 / Kryvyi Rih, 2019. 253 s. 6. Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia / nauk. red. S. Yu. Nikolaieva. Kyiv: Lenvit, 2003. 273 s. 7. Kostiuk S. S. Rozvytok kompetentnostei mizhkulturnoi komunikatsii studentiv-inozemtsiv na osnovnomu etapi navchannia ukrainskoi movy : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02 / Kyiv, 2018. 292 s. 8. Kreidun N. P., Priadko N. V. Pro deiaki psykholohichni osoblyvosti starshoklasnykiv. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. Ser. Psykholohiia. 2011. № 959. S. 70–75. 9. Polonska T. Profilne navchannia inozemnoi movy uchniv starshoi shkoly. Kyiv: Pedahohichna dumka, 2014. 80 s. 10. Redko V. Kontseptsiia zmistu navchannia inozemnoi movy u starshii shkoli. Ridna shkola. 2013. № 8–9. S. 50–53. 11. Romasheva N. V. Osobystisno oriientovana osvita v pidhotovtsi maibutnoho vchytelia inozemnoi movy. Pedahohichni nauky. 2009. Vyp. 52. S. 357-361. 12. Semychenko V. Problemy motyvatsii povedinky i diialnosti liudyny : modulnyi kurs psykholohii. Modul “spriamovanist”: (lektsii, praktychni zaniattia, zavdannia dlia samostiinoi roboty). Kyiv : Mylenium, 2004. 521 s. 13. Apelt W. Motioation und Fremdsprachemmterrient. Leipzig : VEB Verlag Enzyklopadie, 1981. 276 p. 14. Atkins S., Walters L., Hill L.. The Intercultural communication motivation scale: An instrument to assess motivational training needs of candidates for international assignments. Human Resource Management. 2009. Vol. 48. No. 5. pp. 717–744. 15. Bagby R., Widiger T. Five Factor Model personality disorder scales: An introduction to a special section on assessment of maladaptive variants of the five factor model. Psychological Assessment. 2018. Vol. 30 (1). pp. 1–9. 16. Bennett M. J. Towards Ethnorelativism : A developmental model of intercultural sensitivity. Education for the intercultural experience / еd. by M. Paige. Yarmouth : ME, 1993. рр. 21–71. 17. Budianto L. Students’ Psychological Factors in SLA: A Dillema for Teachers of English. LINGUA. Jurnal Ilmu bahasa dan Sastra. 2010. Vol. 5. № 1. pp. 62–68. 18. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union. 2018. Vol. 4 No. 6. pp. 189 (1–13). URL : https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29&fro m=EN (дата звернення: 29.01.23). 19. Dewaele J. Learner-internal psychological factors. The Cambridge Handbook of Second Language Acquisition. Cambridge Handbooks in Language and Linguistics/ ed. by J. Herschensohn. and M. Young-Scholten. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012. pp. 159–179. 20. Hammer M. The intercultural development inventory. Contemporary Leadership and Intercultural Competence. 2009. Ch. 16. pp. 203-218. 21. Ivashkevych E., Hudyma O. Psychological Ways of the Development of Intercultural Competence of Pupils in the Field of “Foreign Language Education” (according to the Experience of Education in Foreign Countries). Проблеми сучасної психології. 2020. Вип. 49. С. 84–105. 22. Kehl K., Morris J. Differences in global-mindedness between short-term and semester-long study abroad participants at selected private universities. Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad. 2007-2008. Vol. 15. рр. 67–79. 23. Oberg, K. Cultural Shock: adjustment to new cultural environments. Practical Anthropology. 1960. Vol. 7. pp. 177–182. 24. Oxford R., Shearin J. Language learning motivation: Expanding the theoretical framework. Modern Language Journal. 1994. Issue 78. pp. 12–28. 25. Osgood Ch. E. Psycholinguistics. Psychology: a study of a Science / ed. by S. Koch. V.6. New York, 1963. 837 p. 26. Pettigrew T., Tropp L. When groups meet: The dynamics of intergroup contact. New York : Psychology Press, 2012. 320 p. 27. Pochebut L., Logashenko Y. An intercultural sensitivity as a professional trait of specialists of humanitarian sphere. Society, Integration, Education : Proceeding of the International Scientific Conference, May 23-24. 2014. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014. Vol. 1. pp. 207–216. 28. Reid E. Models of intercultural competences in practice. International Journal of language and linguistics. 2013. Vol. 1. № 2. рр. 44–53. 29. Samovar L. A., Porter R. E., McDaniel E. R. Communication between cultures. Los Angeles : Cengage Learning, 2010. 483 p. URL: http://course.sdu.edu.cn/Download/6a200514- 34ca-4ab0-b25b-053cae8ea852.pdf 30. Wang W. L., Ching G. S. The role of personality and intercultural effectiveness towards study abroad academic and social activities. International Journal of Research Studies in Psychology. 2015. October. Vol. 4. No 4. pp. 13–27. 1. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії : монографія. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. 338 с. 2. Бакум З. П. Українська мова як іноземна : Лінгводидактичні проблеми. Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2010. С. 226–232. 3. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика : теорія і методика навчання дітей рідної мови : підручник. Київ : Вища школа, 2007. 542 с. 4. Голуб Н. Б. Підходи до навчання української мови в основній школі. Українська мова і література в школі. 2015, № 3 (155). С. 2–10. 5. Колесникова И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков: справочное пособие / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. Москва : Дрофа, 2008. 431 с. 6. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : навчальнометодичний посібник / за ред. В. Г. Редька, Т. К. Полонської, Н. П. Басай та ін.; за наук. ред. В. Г. Редька. Київ : Педагогічна думка, 2013. 360 с. 7. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник / кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2002. 328 с. 8. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін., за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с. 9. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 10–11 класи. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/progr amy-10-11-klas/20 18-2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf (дата звернення: 01. 02. 2023). 10.Негуляєва А. О. Категорія “математична компетентність” у навчанні іноземних мов. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: педагогічні науки. Вип. 50 (Ч. 2). 2022. С. 245–251. 11.Ніколаєва С. Ю. Сучасні підходи до реалізації міжкультурної іншомовної освіти. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (66), Вип. 162. 2018. С. 31–36. 12.Овсієнко Л. М. Компетентнісний підхід до навчання : теоретичний аналіз. Педагогічний процес: теорія і практика. 2017. № 2. С. 82–87. 13.Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс : посібник для студентів пед. університетів та інститутів / кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. Київ : Ленвіт, 2011. 366 с. 14.Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посібн. за ред., Київ : Видавництво А.С.К., 2004. 136 с. 15.Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145- VIII. Дата оновлення : 01. 01. 2023. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 09.02.2023). 16.Сидоренко В. В. Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : акме-синергетичний аспект : термінологічний словник – довідник / автор-укладач В. В. Сидоренко. Донецьк : Каштан, 2013. 100 с. 17. Ediger M., Dutt B., Rao D. Teaching English Successfully. New Delhi : Discovery Publishing house, 2007. 160 p. 18.Graaff E., Kolmos A. Characteristics of Problem-Based Learning. International Journal of Engineering Education. 2003.Vol. 19, No. 5. P. 657–662. 19.Reddy P. S. Importance of English and Different Methods of Teaching English. Journal of Business Management & Social Sciences Research (JBM&SSR). 2012. Vol. 1, No 3. P. 25–28. 20.Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 419 p. 21.Savery J. R. Overview of problem-based learning: Definition and distinctions. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning. 2006. Vol. 1 (1). P. 9–20. 22.Willis D., Willis J. Doing Task-based Teaching. Oxford : Oxford University Press, 2007. 296 p. 1. Bakum Z. P. Teoretyko-metodychni zasady navchannia fonetyky ukrainskoi movy v himnazii : monohrafiia. Kryvyi Rih : Vydavnychyi dim, 2008. 338 s. 2. Bakum Z. P. Ukrainska mova yak inozemna : Linhvodydaktychni problemy. Filolohichni studii : naukovyi visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu : zb. nauk. prats. Kryvyi Rih, 2010. S. 226–232. 3. Bohush A. M., Havrysh N. V. Doshkilna linhvodydaktyka : teoriia i metodyka navchannia ditei ridnoi movy : pidruchnyk. Kyiv : Vyshcha shkola, 2007. 542 s. 4. Holub N. B. Pidkhody do navchannia ukrainskoi movy v osnovnii shkoli. Ukrainska mova i literatura v shkoli. 2015, № 3 (155). S. 2–10. 5. Kolesnykova Y. L. Anhlo-russkyi termynolohycheskyi spravochnyk po metodyke prepodavanyia ynostrannыkh yazыkov: spravochnoe posobye / Y. L. Kolesnykova, O. A. Dolhyna. Moskva : Drofa, 2008. 431 s. 6. Linhvodydaktychni zasady navchannia inozemnoi movy uchniv starshykh klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv : navchalno-metodychnyi posibnyk / za red. V. H. Redka, T. K. Polonskoi, N. P. Basai ta in.; za nauk. red. V. H. Redka. Kyiv : Pedahohichna dumka, 2013. 360 s. 7. Metodyka vykladannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh : pidruchnyk / kol. avtoriv pid kerivn. S. Yu. Nikolaievoi. Kyiv : Lenvit, 2002. 328 s. 8. Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka : pidruchnyk dlia stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv / O. B. Bihych, N. F. Borysko, H. E. Boretska ta in., za zahaln. red. S. Yu. Nikolaievoi. Kyiv : Lenvit, 2013. 590 s. 9. Navchal`ni programy` z inozemny`x mov dlya zagal`noosvitnix navchal`ny`x zakladiv i specializovany`x shkil iz pogly`bleny`m vy`vchennyam inozemny`x mov. 10–11 klasy. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf (data zvernennya: 01. 02 2023). 10. Nehuliaieva A. O. Katehoriia “matematychna kompetentnist” u navchanni inozemnykh mov. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka. Seriia: pedahohichni nauky. Vyp. 50 (Ch. 2). 2022. S. 245–251. 11. Nikolaieva S. Yu. Suchasni pidkhody do realizatsii mizhkulturnoi inshomovnoi osvity. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (66), Vyp. 162. 2018. S. 31– 36. 12. Ovsiienko L. M. Kompetentnisnyi pidkhid do navchannia : teoretychnyi analiz. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka. 2017. № 2. S. 82–87. 13. Praktykum z metodyky navchannia ukrainskoi movy v zahalnoosvitnikh zakladakh: modulnyi kurs : posibnyk dlia studentiv ped. universytetiv ta instytutiv / kol. avtoriv za red. M. I. Pentyliuk. Kyiv : Lenvit, 2011. 366 s. 14. Pometun O. I., Pyrozhenko L. V. Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia : nauk.-metod. posibn. za red., Kyiv : Vydavnytstvo A.S.K., 2004. 136 s. 15. Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145- VIII. Data onovlennia : 01.01.2023. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (data zvernennia: 29.10.2022). 16. Sydorenko V. V. Pedahohichna maisternist uchytelia ukrainskoi movy i literatury v systemi pisliadyplomnoi osvity : akmesynerhetychnyi aspekt : terminolohichnyi slovnykdovidnyk / avtorukladach V. V. Sydorenko. Donetsk : Kashtan, 2013. 100 s. 17. Ediger M., Dutt B., Rao D. Teaching English Successfully. New Delhi : Discovery Publishing house, 2007. 160 p. 18. Graaff E., Kolmos A. Characteristics of Problem-Based Learning. International Journal of Engineering Education. 2003.Vol. 19, No. 5. P. 657–662. 19. Reddy P. S. Importance of English and Different Methods of Teaching English. Journal of Business Management & Social Sciences Research (JBM&SSR). 2012. Vol. 1, No 3. P. 25–28. 20. Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 419 p. 21. Savery J. R. Overview of problem-based learning: Definition and distinctions. Interdisciplinary Journal of ProblemBased Learning. 2006. Vol. 1 (1). P. 9–20. 22. Willis D., Willis J. Doing Task-based Teaching. Oxford : Oxford University Press, 2007. 296 p. 1. Биков В., Лещенко М., Тимчук Л. Наративно-цифрова парадигма у міжнародному освітньому просторі : посібник. Київ, 2017. С. 35–114. 2. Осадча К., Осадчий В., Круглик В. Роль інформаційнокомунікаційних технологій підчас епідемій: спроба аналізу. Ukrainian Journal of Educational Studiesand Information Technology. Vol. 8, Issue 1, 2020. С. 62–82. 3. Павленко Н. Музичне мистецтво у проектуванні педагогічних цифрових наративів. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. 2018. Вип. 163. С. 115–119. 4. Семеріков С., Теплицький І., Шокалюк С. Мобільне навчання: історія, теорія, методика. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2008. № 6. С. 72– 82. 5. Тимчук Л. Проектування процесу створення цифрових наративів майбутніми вчителями. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 4 (48). 2015. С. 376–389. 6. 2020 Global Education Meeting Declaration. URL : https: //unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374704 7. Barber J. Digital storytelling: New opportunities for humanities scholarship and pedagogy. Cogent Arts & Humanities. 2016. Р. 1–14. URL : https://www.tandfonline.com/doi/full/ 10.1080/23311983.2016.1181037# 8. Barkhuizen G. A narrative approach to exploring context in language teaching. ELT Journal, V. 62, Issue 3. 2008. P. 231–239. 9. Brow J., Bryan J., Brown T. Twenty-first century literacy and technology in classrooms. Innovate. 2005, № 1 (3). 10. Clarke R., Adam A. Digital storytelling in Australia: Academic perspectives and reflections. Sage journals. 2012. № 11 (1-2). P. 157–176. 11. Godheanna L. Creating and assessing multimodal texts. Negotiations at the boundary : doctoral dissertation. University of Gothenburg. 2014. 179 с. 12. Danielsson K., Selander S. Reading multimodal texts for learning. A model for cultivating multimodal literacy. Designs for learning. 2016. V. 8. № 1. P. 25–36. 13. Digital transformation of learning environment: aspect of cognitive activity of students / O. Pinchuk et al. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, 21 December 2018. CEUR Workshop Proceedings. Vol-2433. С. 90–101. 14. Düerkop К., Bakker A. Literary education with narrative digital games. Design Research in Education: A Practical Guide for Early Career Researchers. New York. 2018. 15. Education in emergencies data. URL : https://drive.google.com/file/d/1PTfuHFNH4xO7y3jCUR8zP0UJrtA nfylW/view 16. Informatization of education as a pledge of the existence and development of a modern higher education / E. Fedorenko et al. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, 21 December 2018. CEUR Workshop Proceedings. Vol-2433. С. 20–32. 17. Korhonen A., Vivitsou M. Digital Storytelling and Group Work: Integrating the Narrative Approach into a Higher Education Computer Science Course. ITiCSE '19: Proceedings of the 2019 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. July 2019. P. 140–146. 18. Li X., Conle C., Elbaz-Luwisch F. Shifting polarized positions: A narrative approach in teacher education. Peter Lang. 2009. 345 р. 19. Lim J., Polio C. Multimodal assignments in higher education: Implications for multimodal writing tasks for L2 writers. Journal of second language writing. Volume 47. March 2020. 20. Liu Z., Levina V., Frolova Y. Information visualization in the educational process: Current Trends. International Journal of emerging technologies in learning. 2020. № 15 (13). Р. 49–62. 21. McLellan, H. Digital storytelling in higher education. J. Comput. High. Educ. № 19. 2007. Р. 65–79. 22. Multimodalidade da transmissão de conhecimentos filológicos durante atividades de sala de aula usando as TIC / Yaremenko N. et al. Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, V. 25, n. esp. 5, 2021. P. 3007–3030. 23. Ogawa N., Shimizu A. Visualization of extra curriculum education for promoting active learning. 2016 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE). Bangkok. 2016. P. 101–108. 24. Rossiter M., Garcia, P. Digital Storytelling: A new player on the narrative field. New directions for adult and continuing education. № 126. 2020. Р. 37–48. 25. Serafini F. Expanding perspectives for comprehending visual images in multimodal texts. Journal of adolescent & Adult literacy. 2011. P. 342–350 26. Shelton C., Warren A., Archambault L. Exploring the use of interactive digital storytelling video: promoting student engagement and learning in a university hybrid course. TechTrends 2016. № 60, Р. 465–474. 27. Skouge J., Rao K. Digital Storytelling in Teacher Education: Creating Transformations through Narrative. Educational Perspectives, 2009. № 42. (1–2). P. 54–60. 28. The students’ brainwork intensification via the computer visualization of study materials / Ivanova H. et al. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019), Kryvyi Rih. 20 December 2019. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2643. 2019. P. 185–209. 1. Bykov V., Leshchenko M., Tymchuk L. Naratyvno-tsyfrova paradyhma u mizhnarodnomu osvitnomu prostori [Narrative-digital paradigm in the international educational space] : posibnyk. Kyiv, 2017. S. 35–114. 2. Osadcha K., Osadchyi V., Kruhlyk V. Rol informatsiinokomunikatsiinykh tekhnolohii pidchas epidemii: sproba analizu [The role of information and communication technologies during epidemics: an attempt at analysis]. Ukrainian Journal of Educational Studiesand Information Technology. Vol. 8, Issue 1, 2020. S. 62–82. 3. Pavlenko N. Muzychne mystetstvo u proektuvanni pedahohichnykh tsyfrovykh naratyviv [Musical art in the design of pedagogical digital narratives]. Naukovi zapysky. Seriia : Pedahohichni nauky. 2018. Vyp. 163. S. 115–119. 4. Semerikov S., Teplytskyi I., Shokaliuk S. Mobilne navchannia: istoriia, teoriia, metodyka [Mobile learning: history, theory, methodology]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh. 2008. № 6. S. 72–82. 5. Tymchuk L. Proektuvannia protsesu stvorennia tsyfrovykh naratyviv maibutnimy vchyteliamy [Designing the process of creating digital narratives by future teachers]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. № 4 (48). 2015. S. 376–389. 6. 2020 Global Education Meeting Declaration. URL: https: //unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374704 7. Barber J. Digital storytelling: New opportunities for humanities scholarship and pedagogy. Cogent Arts & Humanities. 2016. R. 1–14. URL : https://www.tandfonline.com/doi/full/ 10.1080/23311983.2016.1181037# 8. Barkhuizen G. A narrative approach to exploring context in language teaching. ELT Journal, V. 62, Issue 3. 2008. P. 231–239. 9. Brow J., Bryan J., Brown T. Twenty-first century literacy and technology in classrooms. Innovate. 2005, № 1(3). 10. Clarke R., Adam A. Digital storytelling in Australia: Academic perspectives and reflections. Sage journals. 2012. № 11 (1– 2). P. 157–176. 11. Godheanna L. Creating and assessing multimodal texts. Negotiations at the boundary : doctoral dissertation. University of Gothenburg. 2014. 179 s. 12. Danielsson K., Selander S. Reading multimodal texts for learning. A model for cultivating multimodal literacy. Designs for learning. 2016. V. 8. № 1. P. 25–36. 13. Digital transformation of learning environment: aspect of cognitive activity of students / O. Pinchuk et al. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, 21 December 2018. CEUR Workshop Proceedings. Vol2433. S. 90–101. 14. Düerkop K., Bakker A. Literary education with narrativedigital games. Design Research in Education: A Practical Guide for Early Career Researchers. New York. 2018. 15. Education in emergencies data. URL: https://drive.google.com/file/d/1PTfuHFNH4xO7y3jCUR8zP0UJrtA nfylW/view 16. Informatization of education as a pledge of the existence and development of a modern higher education / E. Fedorenko et al. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, 21 December 2018. CEUR Workshop Proceedings. Vol-2433. S. 20–32. 17. Korhonen A., Vivitsou M. Digital Storytelling and Group Work: Integrating the Narrative Approach into a Higher Education Computer Science Course. ITiCSE 19: Proceedings of the 2019 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. July 2019. P. 140–146. 18. Li X., Conle C., Elbaz-Luwisch F. Shifting polarized positions: A narrative approach in teacher education. Peter Lang. 2009. 345 r. 19. Lim J., Polio C. Multimodal assignments in higher education: Implications for multimodal writing tasks for L2 writers. Journal of second language writing. Volume 47. March 2020. 20. Liu Z., Levina V., Frolova Y. Information visualization in the educational process: Current Trends. International Journal of emerging technologies in learning. 2020. № 15 (13). R. 49–62. 21. McLellan, H. Digital storytelling in higher education. J. Comput. High. Educ. № 19. 2007. R. 65–79. 22. Multimodalidade da transmissão de conhecimentos filológicos durante atividades de sala de aula usando as TIC / Yaremenko N. et al. Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, V. 25, n. esp. 5, 2021. P. 3007–3030, 23. Ogawa N., Shimizu A. Visualization of extra curriculum education for promoting active learning. 2016 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE). Bangkok. 2016. P. 101–108. 24. Rossiter M., Garcia P. Digital Storytelling: A new player on the narrative field. New directions for adult and continuing education. № 126. 2020. R. 37–48. 25. Serafini F. Expanding perspectives for comprehending visual images in multimodal texts. Journal of adolescent & Adult literacy. 2011. P. 342–350 26. Shelton C., Warren A., Archambault L. Exploring the use of interactive digital storytelling video: promoting student engagement and learning in a university hybrid course. TechTrends 2016. № 60, R. 465–474. 27. Skouge J., Rao K. Digital Storytelling in Teacher Education: Creating Transformations through Narrative. Educational Perspectives, 2009. № 42. (1–2). P. 54–60. 28. The students’ brainwork intensification via the computer visualization of study materials / Ivanova H. et al. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019), Kryvyi Rih. 20 December 2019. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2643. 2019. P. 185–209. 1. Білецький Л. Основи літературно-наукової критики (Спроба літературно-наукової методології) : у 2-х томах. Кн. 1. Прага : Український громадський видавничий фонд, 1925. 307 с. 2. Богдан С. К. Методи й методика лінгвостилістичних досліджень : метод. рекомендації. Луцьк, 2011. 28 с. 3. Бойків І., Ізюмов О., Калишевський Г., Трохименко М. Словник чужомовних слів. 2-ге вид. випр. Нью-Йорк : Вид-во Михайла Борецького, 1955. 532 с. 4. Вернигора Н. М. Написання сучасної наукової статті : метод. рекомендації. Київ : Білий Тигр, 2015. 28 с. 5. Габідулліна А. Р., Колесніченко О. Л. Методологія сучасних лінгвістичних досліджень: навч. посіб. Слов’янськ : Видво Б. І. Маторіна, 2019. 322 с. 6. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. Харків : ХНАУ, 2017. 57 с. 7. Дащенко Н. Л. Науковий текст : оформлення й редагування : навч. посіб. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 432 с. 8. Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни. Т. 2: К–О. Донецьк : ДонНУ, 2012. 350 c. 9. Євтушенко М., Хижняк М. Методологія та організація наукових досліджень. навч. посіб. Київ : Центр наукової літератури, 2019. 350 с. 10. Колоїз Ж. В. Основи академічного письма : практикум. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2019. 178 с. 11. Колоїз Ж. В. Проблемні питання сучасної методології. Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України : матеріали конференції. Дніпро : Ліра, 2022. С. 28–30. 12. Конкретно-наукові методи лінгвістичних досліджень : метод. рекомендації / С. Ф. Алексенко. Суми : СумДПУ, 2020. 44 с. 13. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. Київ : Кондор, 2016. 206 с. 14. Ладанюк А. П., Власенко Л. О., Кишенько В. Д. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. 352 с. 15. Мацько Л. І., Денискіна Г. О. Українська наукова мова (теорія і практика) : навч. посіб. Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. 272 с. 16. Медвідь В. Ю., Данько Ю. І., Коблянська І. І. Методологія та організація наукових досліджень (у структурнологічних схемах і таблицях): навч. посіб. Суми : СНАУ, 2020. 220 с. 17. Методи лінгвістичних досліджень : навч. посіб. / упоряд.: Н. А. Цимбал. Умань: Візаві, 2019. 107 с. 18. Методологія лінгвістичних досліджень : конспект лекцій / уклад.: М. В. Черник, В. С. Куліш, О. Л. Овсянко, А. В. Зінченко. Суми : СДУ, 2018. 78 с. 19. Мосейчук О. М. Методи проведення лінгвістичних досліджень. Житомир, 2012. 75 с. 20. Огієнко І. Український стилістичний словник. Львів, 1924. 496 с. 21. Орел А. Словник чужомовних слів: у 3-х частинах. Ч. 2: Л–С. Нью-Йорк, 1964. 388 с. 22. Основи лінгвометодології : метод. рекомендації / С. Ф. Алексенко. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. 33 с. 23. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. Тернопіль, 2014. 272 с. 24. Селіванова О. О. Засади сучасної лінгвометодології. URL : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/581 25. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми : підручник. Полтава : Довкілля - К, 2008. 712 с. 26. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : ВЦ “Академія”, 2010. 216 с. 27. Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів / В. Доманіцький. Київ : Друкарня С. А. Борисова, 1906. 128 с. 28. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ : Вид-во “Українська радянська енциклопедія”, 1974. 776 с. 29. Тулайдан В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. Ужгород : ДВНЗ Ужгород. нац. ун-т, 2017. 105 с. 30. Федоренко О. І., Сухорольська С. М., Руда О. В. Основи лінгвістичних досліджень : підручник. Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 296 с. 31. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. 7-ме вид., стер. Київ : Знання, 2011. 310 с. 32. Koloiz Zh. and Yelovska Yu. Academic writing as an academic course: problematic issues. The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning. 2020. Vol. 75. DOI : https://doi.org/10.1051/shsconf/20207503006 1. Biletskyi L. Osnovy literaturno-naukovoi krytyky (Sproba literaturno-naukovoi metodolohii) : u 2-kh tomakh. Kn. 1. Praha : Ukrainskyi hromadskyi vydavnychyi fond, 1925. 307 s. 2. Bohdan S. K. Metody y metodyka linhvostylistychnykh doslidzhen : metod. rekomendatsii. Lutsk, 2011. 28 s. 3. Boikiv I., Iziumov O., Kalyshevskyi H., Trokhymenko M. Slovnyk chuzhomovnykh sliv. 2-he vyd. vypr. Niu-Iork : Vyd-vo Mykhaila Boretskoho, 1955. 532 s. 4. Vernyhora N. M. Napysannia suchasnoi naukovoi statti : metod. rekomendatsii. Kyiv : Bilyi Tyhr, 2015. 28 s. 5. Habidullina A. R., Kolesnichenko O. L. Metodolohiia suchasnykh linhvistychnykh doslidzhen: navch. posib. Slov’iansk : Vyd-vo B. I. Matorina, 2019. 322 s. 6. Hutorov O. I. Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen : navch. posib. Kharkiv : KhNAU, 2017. 57 s. 7. Dashchenko N. L. Naukovyi tekst : oformlennia y redahuvannia : navch. posib. Ternopil : TNPU im. V. Hnatiuka, 2015. 432 s. 8. Zahnitko A. Slovnyk suchasnoi linhvistyky : poniattia i terminy. T. 2: K–O. Donetsk : DonNU, 2012. 350 c. 9. Yevtushenko M., Khyzhniak M. Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen. navch. posib. Kyiv : Tsentr naukovoi literatury, 2019. 350 s. 10. Koloiz Zh. V. Osnovy akademichnoho pysma : praktykum. Kryvyi Rih : FOP Marynchenko S. V., 2019. 178 s. 11. Koloiz Zh. V. Problemni pytannia suchasnoi metodolohii. Linhvistychni ta linhvokulturolohichni aspekty navchannia inozemnykh studentiv u zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy : materialy konferentsii. Dnipro : Lira, 2022. S. 28–30. 12. Konkretno-naukovi metody linhvistychnykh doslidzhen : metod. rekomendatsii / S. F. Aleksenko. Sumy : SumDPU, 2020. 44 s. 13. Krushelnytska O. V. Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen : navch. posib. Kyiv : Kondor, 2016. 206 s. 14. Ladaniuk A. P., Vlasenko L. O., Kyshenko V. D. Metodolohiia naukovykh doslidzhen : navch. posib. Kyiv : Vyd-vo Lira-K, 2018. 352 s. 15. Matsko L. I., Denyskina H. O. Ukrainska naukova mova (teoriia i praktyka) : navch. posib. Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky, 2011. 272 s. 16. Medvid V. Yu., Danko Yu. I., Koblianska I. I. Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen (u strukturno-lohichnykh skhemakh i tablytsiakh): navch. posib. Sumy : SNAU, 2020. 220 s. 17. Metody linhvistychnykh doslidzhen : navch. posib. / uporiad.: N. A. Tsymbal. Uman: Vizavi, 2019. 107 s. 18. Metodolohiia linhvistychnykh doslidzhen : konspekt lektsii / uklad.: M. V. Chernyk, V. S. Kulish, O. L. Ovsianko, A. V. Zinchenko. Sumy : SDU, 2018. 78 s. 19. Moseichuk O. M. Metody provedennia linhvistychnykh doslidzhen. Zhytomyr, 2012. 75 s. 20. Ohiienko I. Ukrainskyi stylistychnyi slovnyk. Lviv, 1924. 496 s. 21. Orel A. Slovnyk chuzhomovnykh sliv: u 3-kh chastynakh. Ch. 2: L–S. Niu-Iork, 1964. 388 s. 22. Osnovy linhvometodolohii : metod. rekomendatsii / S. F. Aleksenko. Sumy : SumDPU imeni A. S. Makarenka, 2019. 33 s. 23. Osnovy naukovykh doslidzhen: navch. posib. / za zah. red. T. V. Honcharuk. Ternopil, 2014. 272 s. 24. Selivanova O. O. Zasady suchasnoi linhvometodolohii. URL : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/581 25. Selivanova O. O. Suchasna linhvistyka : napriamy ta problemy : pidruchnyk. Poltava : Dovkillia - K, 2008. 712 s. 26. Semenoh O. M. Kultura naukovoi ukrainskoi movy : navch. posib. Kyiv : VTs “Akademiia”, 2010. 216 s. 27. Slovaryk. Poiasnennia chuzhykh ta ne duzhe zrozumilykh sliv / V. Domanitskyi. Kyiv : Drukarnia S. A. Borysova, 1906. 128 s. 28. Slovnyk inshomovnykh sliv / za red. O. S. Melnychuka. Kyiv : Vyd-vo “Ukrainska radianska entsyklopediia”, 1974. 776 s. 29. Tulaidan V. Osnovy naukovykh doslidzhen : navch. posib. Uzhhorod : DVNZ Uzhhorod. nats. un-t, 2017. 105 s. 30. Fedorenko O. I., Sukhorolska S. M., Ruda O. V. Osnovy linhvistychnykh doslidzhen : pidruchnyk. Lviv : VTs LNU imeni Ivana Franka, 2009. 296 s. 31. Sheiko V. M., Kushnarenko N. M. Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti : pidruchnyk. 7-me vyd., ster. Kyiv : Znannia, 2011. 310 s. 32. Koloiz Zh. and Yelovska Yu. Academic writing as an academic course: problematic issues. The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning. 2020. Vol. 75. DOI : https://doi.org/10.1051/shsconf/20207503006
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7077
https://doi.org/10.31812/123456789/7077
Розташовується у зібраннях:Кафедра української мови (монографії)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.