Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7048
Назва: Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів в умовах євроінтеграції освіти
Автори: Василюк, Тамара Григорівна
Ключові слова: європейський освітній простір
компетентнісний підхід
професійна компетентність
формування професійної компетентності
підготовка соціальних педагогів
Дата публікації: 2022
Видавництво: Криворізький державний педагогічний університет
Бібліографічний опис: Василюк Т. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів в умовах євроінтеграції освіти. Концептуально-технологічна модель підготовки майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери : монографія / авт. кол. Т. Василюк, І. Лисоконь, І. Размолодчикова, І. Шимко ; упоряд. І. Лисоконь. Кривий Ріг : КДПУ, 2022. С. 51–90.
Короткий огляд (реферат): У роботі досліджена специфіка професійної підготовки соціальних педагогів. З ’ясовано, що освітня парадигма передбачає зосередження на положенні про те, що основними результатами діяльності закладу вищої освіти має стати сформованість компетентностей фахівця у певній сфері. Визначено, що професійна компетентність майбутніх соціальних педагогів розуміється як складне полікомпонентне поєднання парціальних компетентностей, які формуються протягом навчання.
Опис: 1. Абрамович Т. Розвиток професійної компетентності соціального педагога в системі післядипломної освіти. 13.00.04 / Міжнародний економікогуманітарний університет імені академіка Степана Дем ’янчука. Рівне, 2018. 310 с. 2. Англо-український словник / уклад. Л. Подвезько, М. Балла. Київ : «Радянська школа», 1974. 663 с. 3. Антонова О., Маслак Л. Європейський вимір компетентнісного підходу та його концептуальні засади. / О. Антонова, Л. Маслак // Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід : монографія / за ред. О. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. С. 81-100. 4. Арістова Н. Формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Педагогіка. Психологія. Філософія. Київ, 2014. Вип. 199. Ч. 2. С. 10-16. 5. Архипова С. Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності. Вісник Львівського університету. Сер. : Педагогічна. 2009. Вип. 25. Ч 1. С. 99-105. 6. Бєлєнька Г. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах університетської освіти. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки. 2012. № 4. С. 114-119. URL : http ://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_4_25 7. Бизяева А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия. / А. Безяева. Псков : ПГПИ, 2004. 216 с. 8. Болонский процесс (на основе опыта мониторингового исследования): глоссарий / авт.-сост. В. Байденко, О. Ворожейкина, Е. Карачарова и др.; под науч. ред. В. Байденко и Н. Селезневой. Москва : Исслед. Центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. 148 с. 9. Борбич Н. В. Проблема формування соціальної компетентності майбутнього вчителя у сучасній освітній системі : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-23 березня 2012 р.). 2012. С. 37-41. 10. Брушлинский А. В. Проблемы психологии субъекта. Москва : Институт психологии РАН, 1994. 109 с. 11. Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника. Харків : Видавнича група «Основа», 2007. 250 с. 12. Герасимова О. І. Формування рефлексивних умінь студентів педагогічного університету в процесі навчання філологічних дисциплін : дис. ... канд пед. наук : 13.00.09. Київ, 2013. 198 с. 13. Гребенкина Л. К. Формирование профессионализма учителя в системе непрерывного профессионального образования : д и с .. доктора пед. наук 13.00.01. Москва, 2000. 441 с. 14. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала. Москва : Издательство Московского психолого-социального института: Воронеж НПО «МОДЭК», 2004. 752 с. 15. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 618. 16. Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості: орієнтири для ХХІ століття. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : наук.-метод. зб. Київ : Контекст, 2000. С. 58-72. 17. Зимняя И. Ключевые компетентности - новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня. 2003. № 5 С. 34-44. 18. Зимняя И. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 40 с. 19. Компетентніший підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека освітньої політики / під заг. ред. О. Овчарук. Київ : «К.І.С.». 2004. 112 с. 20. Конаржевский Ю. Система. Урок. Анализ. Псков : Изд-во ПОИПКРО, 1996. 440 с. 21. Концепція педагогічної компетентності майбутніх учителів у системі ступеневої підготовки спеціалістів початкової ланки освіти. URL: http://www.kgpa.km.ua/?q=node/233 22. Корінна Г. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів в умовах закладів вищої освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Сер. : «Педагогічні науки». URL: https://ped-ejoumal.cdu.edu.ua/artide/view/2601 23. Кубенко І. Що таке компетентність і як її розуміють у світі. Теорія та методика управління освітою. 2010. Вип. 1. URL : http ://tme. umo .udu.ua/doc s/Dod/1_2010/kub enko .pdf. 24. Куземко Л. Зміст, форми і методи формування технологічної компетентності студентів педагогічних спеціальностей. Освітологічний дискурс. 2015. № 2 (10). С. 159-169. 25. Куц М. Про особливості тлумачення терміна «імплементація». Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 133-138. 26. Леонтьев Д. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Дмитрий Алексеевич Леонтьев. 3-е изд. Москва : Смысл, 2007. 511 с. 27. Лєпіхова Л. Соціально-психологічна компетентність у психологічній взаємодії. Вища освіта України. 2004. № 3. С. 4-7. 28. Липатникова И., Паршина Т. Формирование когнитивной компетентности в процессе обучения студентов педагогических вузов элементарной математике. Современные проблемы науки и образования. URL: www.science-education.ru/101-5492. 29. Макаренко О. Об интерактивной компетенции как одной из составляющих профессиональной культуры специалиста. Философия образования. 2010. № 3. С. 142-147. 30. Метаева В. Рефлексия как метакомпетентность. Педагогика. 2006. № 3. С. 37-51. 31. Горылев А., Пономарева Е., Русаков А. Методология TUNING: компетентностный подход при определении содержания образовательных программ. Нижний Новгород, 2011. 46 с. 32. Мудрик А. Социализация человека : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. 050711 (031300) - Социальная педагогика. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Академия, 2006. 304 с. 33. Нагорна Н. В. Формування у студентів понять компетентності й компетенції. Виховання і культура. 2007. № 1-2 (11-12) С. 266-268. 34. Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. № 600. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf 35. Нові програми та можливості, відкрита наука, розвиток дослідницьких інфраструктур : плани МОН у науковій євроінтеграції на 2022 рік. URL : http s: //cutt. ly/tHp OMQG 36. Освіта для демократичного громадянства і освіта прав людини : хартія ради Європи. URL : www.academia.edu/2053430 37. Освітня політика та освіта «рівний - рівному»: проект ПРООН. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України. URL : http://www.ime.eduua.net/osv_pol.html 38. Пантюк И. Профессиональные компетенции специалиста по социальной работе : учеб. пособ. Минск : БГУ, 2011. С. 118-167 39. Петрук В. Формування базового рівня професійної компетентності у майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інтерактивних технологій : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2011. С. 21 40. Поліщук В. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2006. 454 с. 41. Пометун О. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище. Рідна школа. 2007. № 5. С. 46-49. 42. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 1 липня 2014 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 43. Прямикова Е. Развитие социального мышления старшеклассников в процессе изучения общественных дисциплин: дис. ... канд. соц. наук : 22.00.06. Екатеринбург, 2004. 166 с. 44. Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / пер. Э. Гусинский, Ю. Турчанинова. 2-е, изд. испр. Москва : Когито-Центр, 2001. 142 с. 45. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва : Когито-Центр, 2002. 396 с. 46. Радишевська М. Філософсько-педагогічні засади формування інтерактивної компетентності майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей. Вісник Житомирського державного університету. Сер. : «Педагогічні науки». Вип. 48. 2009. С. 116-119. 47. Родигіна І. Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання. Харків : Основа, 2005. 96 с. 48. Селевко Г. Компетентости и их классификация. Народное образование. 2004. № 4. С. 138-143. 49. Сергійчук О. Професійна компетентність майбутнього учителя у системі підготовки до педагогічної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. № 4. Ч. 2. 2011. С. 188-206. 50. Сластенин В. А. Гуманитарная культура специалиста. Магистр. 1991. № 4. С. 3-22. 51. Словарь по социальной педагогике : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / авт.-сост. Л. Мардахаев. Москва : Издательский центр «Академия», 2002. 368 с. 52. Спіріна Т. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців - соціальних педагогів. Наукові записки. Сер. : «Педагогічні науки». URL : https://www.researchgate.net/publication/277279753_Formuvanna_profesijnih _kompetentnostej_majbutnih_fahivciv_socialnih_pedagogiv 53. Ульянич І. В. Рефлексивна компетентність у педагогічній діяльності. Практична психологія та соціальна робота. № 2. 2009. С. 49-51. 54. Хомский Н. Язык и мышление. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. 126 с. 55. Чудинский Р., Лукъянчикова Н. Формирование оценочной компетенции обучающихся на ступени основного общего образования. Социальноэкономические процессы. № 2 (048), 2013. С. 17-21. 56. Щедровицкий Г. Коммуникация, деятельность, рефлексия/ Исследования рече-мыслительной деятельности. Психология. Вып. ІІІ Алма-Ата : Изд-во Казахского педагогического института, 1974. С. 12-28. 57. Tuning, Educational Structures in Europe. Learning outcomes. Competences. Methodology. 2001 - 2009. URL: www. Relintdeusto / Tuning Project.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7048
https://doi.org/10.31812/123456789/7048
Розташовується у зібраннях:Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи (монографії)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Монографія Частина 2.pdf555.96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.