Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6952
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorЗадорожна, Лілія Віталіївна-
dc.date.accessioned2022-12-17T08:23:42Z-
dc.date.available2022-12-17T08:23:42Z-
dc.date.issued21-03-
dc.identifier.citationЗадорожна Л. В. Використання методу історичних аналогій в умовах дослідницького навчання старшокласників / Л. В. Задорожна // Virtus. – 2021. – № 56. – С. 40-45.uk
dc.identifier.urihttp://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6952-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31812/123456789/6952-
dc.description1. Андрощук І. Фрейм як спосіб візуалізації навчальної інформації / І. Андрощук // Молодь і ринок. − №6 (77). − 2011. – С. 78-83. 2. Бойко-Бойчук Л. Метод аналогій у соціально-політичних дослідженнях / Л. Бойко-Бойчук // Політичний менеджмент – 2007. – № 4. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456789/9686 3. Велика Українська Енциклопедія. – Режим доступу: https://vue.gov.ua. 4. Іваненко В.В. Уведення в науково-педагогічну діяльність: навчальний посібник / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик, І.С. Накашидзе. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – 120 с. 5. Конверський А.Є. Логіка. Підручник для студентів юридичних факультетів / А. Є. Конверський. – 3-тє вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с. 6. Костюкова Т., Cівак В. Аналогія як метод формування у студентів продуктивно – творчого мислення / Т. Костюкова, В. Cівак // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 1.1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_73 7. Костюченко Р.Ю. Аналогия в науке и обучении / Р.Ю. Костюченко // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – № 4 (24). – 2017. – С. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/analogiya-v-nauke-i-obuchenii 8. Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. Пособие для учителей / И. Я. Лернер. – M.: Просвещение, 1982. – 191 с. 9. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учеб. пособие / Л.Н. Мазур. – 2-е изд. – Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2010. – 608 с. 10. Методичні рекомендації щодо викладання предметів громадянської та історичної галузі у 2021/2022 навчальному році. – Режим доступу: https://mon.gov.ua 11. Мороз П.В. Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України: методичний посібник / Мороз П.В. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 128 с. 12. Мудрий М.М., Аркуша О.Г. Історія : Україна і світ 10 клас. Підручник. Рівень стандарту / М.М. Мудрий. О.Г. Аркуша. – К: Генеза, 2018. – 288 с. 13. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія: Україна і світ. 10 – 11 класи. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/ 14. Новий словник української мови : у 3-х т. / укл. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Вид-во “Аконіт”, 2008. – Т. 1. – 928 с. 15. Петько Л.В. Метод аналогії як засіб підвищення якості процесу навчання в умовах університету/ Л.В. Петько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 158-163. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11617 16. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / Отв. ред. А.О. Чубарьян. – М.: Аквилон, 2014. – 576 с. 17. Томова Н. Аналогия / Н. Томова // Философская антропология, 2020. – Т. 6. – № 1. – С. 102-119. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/analogiya 18. Фреймовые опоры. Методическое пособие / Р. В. Гурина, Е. Е. Соколова, О. А. Литвинко, А.М. Тарасевич, С. И. Фѐдорова, А. Д. Уадилова / Под ред. Р.В. Гуриной. − М. : НИИ школьных технологий, 2007. – 96 с. 19. Шигаль Д. А. Аналогія і типологізація у порівняльному історико-правовому дослідженні / Д. А. Шигаль // Проблеми законності. – 2015. – Вип. 128. – С. 95-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2015_128_ 1. Androschuk I. Frame as a way to visualize educational information / I. Androschuk // Youth and Market. - №6 (77). - 2011. - P. 78 - 83. 2. Boyko-Boychuk L. Method of analogies in socio-political research / L. Boyko-Boychuk // Political Management - 2007. - № 4. - Access mode: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789 / 9686 3. The Great Ukrainian Encyclopedia. - Access mode: https://vue.gov.ua. 4. Ivanenko VV Introduction to scientific and pedagogical activity: a textbook / V.V. Ivanenko, GG Кривчик, І.С. Nakashidze. - Dnipro: LIRA, 2018. - 120 p. 5. Konversky AE Logic. Textbook for law students / A.Ye. Conversion. - 3rd type. rework. and ext. - Kyiv: Center for Educational Literature, 2012. - 296 p. 6. Kostyukova T., Sivak V. Analogy as a method of forming in students productive - creative thinking / T. Kostyukova, V. Sivak // New pedagogical thought. - 2013 - № 1.1. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_73 7. Kostyuchenko R.Yu. Analogy in science and education / R.Yu. Kostyuchenko // Bulletin of the Siberian Institute of Business and Information Technology. - № 4 (24). - 2017. - P. - Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/analogiya-v-nauke-i-obuchenii 8. Lerner IY Development of students' thinking in the process of learning history. Manual for teachers / I.Ya. Lerner. - M.: Enlightenment, 1982. - 191 p. 9. Mazur LN Methods of historical research: textbook. allowance / LN Mazur. - 2nd ed. - Ekaterinburg: Izd-vo Ural, un-ta, 2010. - 608 p. 10. Methodical recommendations for teaching civil and historical subjects in the 2021/2022 academic year. - Access mode: https://mon.gov.ua 11. Moroz PV Research activity of students in the process of learning the history of Ukraine: a manual / Moroz PV - K .: Pedagogical thought, 2012. - 128 p. 12. Mudry MM, Arkusha OG History: Ukraine and the world 10th grade. Textbook. Level of standard / MM Mudry. OG Arkusha. - К: Генеза, 2018. - 288 с. 13. Curriculum for secondary schools. History: Ukraine and the world. Grades 10 - 11. - Access mode: www.mon.gov.ua/ 14. New dictionary of the Ukrainian language: in 3 volumes / incl. V. Yaremenko, O. Slipushko. - Kyiv: Aconite Publishing House, 2008. - Vol. 1. - 928 p. 15. Petko LV Method of analogy as a means of improving the quality of the learning process in the university / L.V. Petko // Scientific Notes of Berdyansk State Pedagogical University. - 2016. - Vip. 2. - P. 158 - 163. - Access mode: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/ 123456789/11617 16. Theory and methodology of historical science. Terminological dictionary / Otv. ed. AO Chubaryan. - М .: Аквилон, 2014. - 576 с. 17. Tomova N. Analogy / N. Tomova // Philosophical Anthropology, 2020. - Vol. 6. - № 1. - P. 102 - 119. - Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/analogiya 18. Frame supports. Methodical manual / R.V. Гурина, Е.Е. Соколова, О.А. Litvinko, A.M. Tarasevich, S.I. Фѐдорова, А.Д. Uadilova / Ed. R.V. Гуриной. M .: Research Institute of School Technologies, 2007. - 96 p. 19. Shigal DA Analogy and typology in comparative historical and legal research / DA Shigal // Problems of legality. - 2015. - Vip. 128. - P. 95 –103. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2015_128uk
dc.description.abstractСтаття присвячена методичним аспектам використання методу історичних аналогій в шкільній історичній освіті у процесі дослідницької пізнавальної діяльності старшокласників.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectісторична освітаuk
dc.subjectдослідницьке навчання-
dc.subjectметод аналогії-
dc.subjectісторичні аналогії-
dc.subjectметод фреймових опорних схем-
dc.subjectслот-
dc.titleВикористання методу історичних аналогій в умовах дослідницького навчання старшокласниківuk
dc.typeArticleuk
Розташовується у зібраннях:Кафедра всесвітньої історіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.