Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6934
Назва: Розвиток пізнавального інтересу старшокласників при вивченні теми «Степеневі функції» в курсі алгебри і початків аналізу
Автори: Кошута, Софія Василівна
Ключові слова: методика навчання математики
функції
степенева функція
пізнавальний інтерес
дистанційне навчання
Дата публікації: 1-гру-2022
Бібліографічний опис: Кошута С. В. Розвиток пізнавального інтересу старшокласників при вивченні теми «Степеневі функції» в курсі алгебри і початків аналізу : кваліфікаційна робота / науковий керівник – кандидат пед. наук Т. С. Армаш. Кривий Ріг, 2022. 81 с.
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі розглядаються питання розкриття змістової лінії «Степеневі функції» в шкільному курсі старшої та середньої школи. Використання форм, методів та засобів роботи для мотивації розвитку пізнавального інтересу учнів до вивчення теми дослідження. Методичні особливості вивчення теми під час очного та дистанційного навчання.
Опис: 1. Бевз В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів: Монографія / В. Г. Бевз. – К. : НПУ імені Драгоманова, 2005. – 360 с. 2. Бевз Г. П., Бевз В. Г. Алгебра: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2007. - 284с.: іл. 3. Бевз Г. П., Бевз В. Г. Алгебра: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2008. - 256с.: іл. 4. Бевз Г. П., Бевз В. Г. Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2009. - 288с.: іл. 5. Бевз Г.П. Методика викладання математики: Навч. Посібник. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Вища шк.., 1989. – 367 с. 6. Бєліцин І.В. Лекційний мультимедійний комплекс як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. - Барнаул, 2003. - 159 c. 7. Берестовий А. Дослідження нових методів навчання із застосуванням комп’ютеризованих інтерактивних засобів / А. Берестовий, І. Гуров, А. Лебідь //Вища школа. – Слов’янськ – 2011. – Вип. LV.,Ч.II. – с. 16 – 20 8. Бурда М.І., Апостолова Г.В., Бевз В.Г., Грінчук В.В., Мальований Ю.І. [та ін.]; Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів; «Перун», Київ, 2005 р. 9. Вилейтнер Г. История математики от Декарта до середины XIX столетия / Г. Вилейтнер. – М. : Наука, 1966. 10. Вікова і педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огороднійчук та ін., - 2-е вид., допов. -К.: Каравела, 2009. - 400 с. 11. Електронні інтерактивні дошки SMART Board - нові технології в освіті [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://smartboard.ru. 12. Жалдак М.І Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики / М.І. Жалдак // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 7. – 2003. – с. 3–16. 13. Жалдак М.І та інші. Математика з комп’ютером. – К. 2004 – с.77 – 114. 14. Жалдак М.І, Лапінський В.В., Шут М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики. посіб. для вчителів / М.І. Жалдак, В.В. Лапінський, М.І. Шут // Вкладка газети „Інформатика“, 2004. – №41–47. 15. Жильців О.Б. Розвиток розумової діяльності учнів 8 класів середньої школи під час вивчення математики з використанням НІТ. – Дисертація кандидата педагогічних наук./ УДПУ ім.. М.П.Драгоманова. – К.: 1994. – 227с. 16. Жук Ю.О. Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу освіти / Ю.О. Жук // Нові технології навчання: Наук. – метод. зб. – К.: ІЗМН, 1998. – №24. – с. 72–78. 17. Журавльова Л.А. Міжнародна програма запровадження сучасних комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №6. – с. 13–21. 18. Істер О. С. Алгебра і початки аналізу: (профіл. рівень) : підруч. Для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Олександр Істер, Оксана Єргіна. – Київ : Генеза, 2019. – 416 с. : іл. 19. Істер О. С. Алгебра: підручник для 7 класу загальноосвітніх начальних закладів. – К.: Освіта, 2009. – 220 с. 20. Істер О. С. Алгебра: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008. – 208 с. 21. Істер О. С. Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2010.–238 с. 22. Іщук Н.Ю. Застосування засобів мультимедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 20 с. 23. Коменский Я.А. Великая дидактика // Педагогическое наследие: Я.А.Коменский, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, Ч.Г. Песталоцци. – М., 1988. – 416с. 24. Комп'ютерна система тестування знань OpenTEST [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://opentest.com.ua. 25. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ їм. М. П. Драгоманова. - Вип. 4. - 2001. - 230 с. 26. Кононова M. B. Психологічний аспект комп'ютеризації освіти // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // 36. наук. пр. / Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця ДОВ Вінниця, - 2000. – с. 179-180. 27. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. - К, 1989. - 608 с. 28. Красношликова О.Г.// Проблеми розвитку професіоналізму педагогів та їх вирішення в рамках муніципальної методичної служби. - Інформатика та освіта. - 2007. - № 1. с.100-103. 29. Математика. 5-11 класи: навчальні програми, методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2017/2018 навчальному році / Укладач Б. В. Кудренко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017.– 144 с. 30. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра: Підручн. для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — X.: Гімназія, 2008. — 286 с.: іл. 31. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра: Підручн. для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — X.: Гімназія, 2009. — 320 с.: іл. 32. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра: Підручн. для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — X.: Гімназія, 2009. — 320 с.: іл. 33. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра: підручник для 8 класу з поглибленим вивченням математики. - X.: Гімназія, 2009. - 386с.: іл. 34. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра: підручник для 10 класу з поглибленим вивченням математики. - X.: Гімназія, 2009. - 284с.: іл. 35. Міщенко О.А. Сутність мультимедійних технологій навчання. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія / за ред. проф. С.С. Єрмакова – Харків: ХДАДМ, 2006. – № 3. – 156 с. 36. Мойсеюк Н.Є.// Педагогіка. Навчальний посібник. 4-те видання, доповнене., 2003. – 615 с. 37. Навчальні програми МОН (математика) [Електронний ресурс] // Інформаційний портал. – Режим доступу: 93 http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html. – Назва з екрану. – Мова укр 38. Палій А. А. //Диференціальна психологія - К.:Академвидав, 2010. - 432 с. 39. Поліщук В.М. // Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Суми : Університетська книга, 2007. - 330 с. 40. Пометун О.І, Пироженко Л.В.// Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002. 41. Портал застосування Advanced Grapher [Електронний ресурс] – Режим доступу: 42. Портал застосування Maple від компанії Waterloo Maple [Електронний ресурс] – Режим доступу: 43. Програмне забезпечення Microsoft Office PowerPoint компанії Microsoft [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://office.microsoft.com/ru- ru/ 44. Програмний засіб GeoGebra [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://freesoftware.in.ua/84-zhiva-geometriya.html 45. Програмний засіб GRAN [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zhaldak.npu.edu.ua/index.php/prohramnyi-zasib-gran 46. Руденко-Моргун О. І. «Комп’ютерні технології як нова форма навчання» //Іноземні мови в школі. - 2002.- №4.- с. 19-20 47. Савчин М.В., Василенко Л.П.// Вікова психологія: Навчальний посібник. - 2-ге вид. - К.:Академвидав, 2009. - 360 с. 48. Система програм для створення і проведення комп'ютерного тестування MyTestX [Електронний ресурс] – Режим доступу: 49. Слєпкань З. І. Методика навчання математики : підруч. для студ. мат. спец. вищ. пед. навч. закл. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Вища школа, 2006. – 582 с.: іл. 50. Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 240 с. 51. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: в 2-х т. /К. : Радянська школа, 1983. 52. Фіцула М.М. //Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти //К.:Видавничий центр „Академія”, 2007. – 544 с. 53. Шилов Г. Е. Що таке функція ? / Г.Е. Шилов // Математика в школе. – 2003. – № 1.– С. 4-10.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6934
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліфікаційна робота Кошути Софії..pdf3.95 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.