Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6926
Назва: Методи інтерполяції функцій та їх візуалізація у програмному середовищі MathCAD
Автори: Левченко, Владислав Юрійович
Ключові слова: методика навчання математики
інтерполяція функцій
STEM-освіта
програмне середовище MathCAD
методи інтерполяції
шкільний курс математики
Дата публікації: 1-гру-2022
Бібліографічний опис: Левченко В. Ю. Методи інтерполяції функцій та їх візуалізація у програмному середовищі MathCAD : кваліфікаційна робота / науковий керівник – кандидат пед. наук, доц. Олена Вікторівна Віхрова. Кривий Ріг, 2022. 95 с.
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі розглядаються питання створення спеціального уроку математики з елементами інформатики в розрізі курсу STEM-освіти для учнів старшої школи, що дозволить їм дізнатись про методи математичного моделювання, про такі поняття як апроксимація функції, використання її на практиці, можливостей таких розрахунків.
Опис: 1. Математичні методи моделювання : навчальний посібник / О. П. Чорний, В К. Титюк, Н. М. Істоміна та ін. ; заг. ред. О. П. Чорний. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2016. – 232 с. : іл. 2. Воронов, М. В. Прикладна математика: технології застосування: навчальний посібник для вузів / М. В. Воронов, В. І. Піменов, Є. Г. Суздалов. - 2-ге вид., Випр. та дод. - Москва: Видавництво Юрайт, 2019. - 376 с. 3. Конспект лекцій "Статичні методи аналізу кореляційних зв'язків" [Електронний ресурс] // Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://studfile.net/preview/2502081/page:2/. 4. Рижкова А. А. Інтерполяція кутових даних і їх згладжування у середовищі Matlab [Електронний ресурс] / А. А. Рижкова, Г. В. Лозинська // Національний авіаційний університет, Київ – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/LEV/Downloads/alexi,+p183.pdf. 5. Обчислювальна математика. Інтерполяція та апроксимація табличних даних : навчальний посібник / Л. В. Крилик, І. В. Богач, М. О. Прокопова. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 111 с. 6. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 8. — С. 76. 7. Інтерполяційний многочлен Лагранжа [Електронний ресурс] // Державний університет телекомунікацій. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://studfile.net/preview/7370221/page:2/. 8. Прокопенко Ю. В., Татарчук Д. Д., Казміренко В. А. Обчислювальна математика: Навч. посіб. – К.: Видавництво, 2013. – 224 с. 9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи обчислень» (частина 2), освітньо-професійної програми першого(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 «Прикладна математика» факультету електроніки та комп’ютерної техніки денної форми навчання / Укл. О.С.Косухіна Кам’янське: ДДТУ, 2017. 50 с 10. Пименов В. І. Прикладная математика: технологии применения 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов / В. І. Пименов, Є. Г. Суздалов, М. В. Воронов. – Москва: Юрайт, 2017. – 376 с. – (Авторський підручник). 11. Гаркуша Н.M. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова, О.О. Горошанська. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2012. — 591 с — (Вища освіта XXI століття). 12. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп’ютерна математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» денної та заочної форми навчання [Електронне видання] / Демчук О. С., Бачишина Л. Д. – Рівне : НУВГП, 2021. – 62 с. 13. Давидов С. О. Лабораторна робота №1 "Визначення статичної стримуючої здатності сітчастих фазорозподілювачів на основі експериментальних досліджень" / С. О. Давидов, В. Ю. Левченко. – Дніпро: ДНУ ім. О.Гончара, 2020. 14. Боєприпаси: навч.посібн/ А.В. Бабкін, В.А. Велданов, Є.Ф. Грязнов та ін.-М.: МДТУ ім. М.Е. Баумана, 2016.- 506 ст. 15. Планування та економічне прогнозування : навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 66 c. 16. STEM-освіта [Електронний ресурс] // Інститут модернізації змісту освіти. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/. 17. Лекція 5 "STEM-освіта" [Електронний ресурс] // Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника – Режим доступу до ресурсу: https://chemeducation.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/14/2019/11/%D0%9B%D0 %B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_5.pdf. 18. Основні завдання відділу Stem-освіти [Електронний ресурс] // Інститут модернізації змісту освіти – Режим доступу до ресурсу: https://imzo.gov.ua/pro- imzo/struktura/viddil-stem-osviti/. 19. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України [Електронний ресурс] // Інститут модернізації змісту освіти – Режим доступу до ресурсу: http://ru.osvita.ua/doc/files/news/837/83723/List_IMZO_1775_11082021.pdf. 20. Мілованова Л.Н.. Функції та їх дослідження. Москва. Видавництво академії педагогічних наук. 1958. 123 с. 21. Бевз Г. П. Алгебра: підручник для 7 класу загально-освітніх навчальних закладів / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – Київ: Видавництво "Відродження", 2015. – 288 с. 22. Календарно-тематичне планування з математики. 5-11 класи / Л.І. Кондратьєва, О.М. Тепцова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 128 с. 23. Концептуальні шляхи розвитку освіти та педагогічної науки. Матеріали науково-практичної конференції (м. Чернігів, 16-17 вересня 2022р.). – Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2022. – 33-34 с. 24. Терещенко О. О. Т 35 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. 25. Левченко В.Ю. Презентація до уроку «Інтерполяція та апроксимація функцій на етапі розв’язування задач практичного циклу» https://drive.google.com/drive/folders/1xp7ecR9naxBJShxYvR5BtQGmMiyWpLV1?u sp=share_link
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6926
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.