Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6922
Назва: Використання імерсивних технологій у навчанні математики учнів професійно-технічних закладів освіти
Автори: Кочина, Ольга Сергіївна
Ключові слова: методика навчання математики
імерсивні технології
віртуальна реальність
доповнена реальність
освітнє середовище
Дата публікації: 1-гру-2022
Бібліографічний опис: Кочина О. С. Використання імерсивних технологій у навчанні математики учнів професійно-технічних закладів освіти : кваліфікаційна робота / науковий керівник – кандидат пед. наук, доцент Тетяна Григорівна Крамаренко. Кривий Ріг, 2022. 82 с.
Короткий огляд (реферат): У роботі розглянуто сутність та основні види імерсивних технологій, визначено переваги та складнощі застосування їх в освітніх процесах. Розглянуті психолого-педагогічні умови використання імерсивних технологій у навчанні. Проведено огляд вітчизняного досвіду використання імерсивних технологій у навчанні. Запропонована теоретична модель використання імерсивних технологій. Визначено психологічні критерії сформованості мотивації до отримання знань з математики учнів професійно-технічних закладів освіти. Висвітлено досвід використання мобільного застосунку АR_Воок в навчанні математики.
Опис: 1. Баценко С.В. Імерсивні технології: теоретичний аспект. Імерсивні технології в освіті: матеріали І Науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021. С.36-38. 2. Бевз Г. П. Бевз В. Г. Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ : Видавничий дім «Освіта». 2019. 272 с. 3. Голіяд І.С., Тропіна М.А. Імерсивні технології у графічній підготовці майбутнього вчителя. Імерсивні технології в освіті: матеріали І Науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021. С.68-71. 4. Грунтова Т., Єчкало Ю., Стрюк А., Пікільняк А. Інструменти доповненої реальності у навчанні фізики у закладах вищої технічної освіти. Педагогіка вищої та середньої школи. 2018. №51. С. 47–57. 5. VR-технології в освіті та мистецтві. URL: https://cocodobrando.com/vr (дата звернення: 12.09.2022). 6. Істер О.С. Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 11-го кл. закл. заг. серед. Освіти. Київ: Генеза, 2019. 304 с. 7. Климнюк В.Є. Віртуальна реальність в освітньому процесі. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 2. С. 207–212. 8. Ковальчук О.І., Бондаренко М.П., Охрей А.Г., Прибитько І.Ю., Решетник Є.М. Особливості використання імерсивних технологій (віртуальної і доповненої реальності) в медичній освіті та практиці. Методологія наукових досліджень. 2020. № 3. С. 158–164. 9. Кочина О.С., Крамаренко Т.Г. Використання імерсивних технологій у навчанні математики учнів професійно-технічних навчальних закладів / Проблеми педагогічної освіти: реалії сьогодення, нові ідеї та перспективи. Матеріали науково-практичної конференції (м. Полтава, 25-26 листопада 2022 р.). Одеса : Видавництво «Молодий вчений», 2022. 10. Кочина О.С., Крамаренко Т.Г. Використання імерсивних технологій у навчанні математики учнів професійно-технічних навчальних закладів / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Математичні, природничі та комп’ютерні науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців». (м. Кривий Ріг, 1 грудня 2022 р.). 11. Кравченко Ю. А., Лежебоков А. А., Пащенко С. В. Особливості використання технології доповненої реальності для підтримки освітніх процесів. Відкрита освіта. №3. 2014. С. 49-54. 12. Крамаренко Т. Г., Корольський В. В., Семеріков С. О., Шокалюк С. В. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навч. посіб. Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун т, 2019. 444 с. 13. Крюкова Є.С., Голуб Т.П., Амерідзе О.С. Використання імерсивних технологій в освіті. Інноваційна педагогіка. 2021. № 32. С.186-188. 14. Літвінова Ю., Галушкіна Л. Особливості використання технології доповненої реальності у сучасному освітньому процесі. InterConf. 2021. № (90). С. 119-126. 15. Ляшенко О. С., Тарасова О. В. Професійне становлення особистості учнів ПТНЗ. Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників (Кривий Ріг, 16 листопада 2017 року), 2017. С.56-59. 16. Ляшенко О. С., Тарасова О. В. Розвиток професійної свідомості майбутніх педагогів професійного навчання / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників з міжнародною участю (Кривий Ріг, 14 листопада 2019 року) / Міністерство освіти і науки України, Криворізький національний університет. – Кривий Ріг, 2019. С.49-52, 17. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти. Харків: Видавничий дім «Гімназія». 2018. 256 с. 18. Математична освіта у Криворізькому педагогічному: особистісний вимір : біобібліографічні нариси / автор-упорядник Т. Г. Крамаренко. Кривий Ріг : КДПУ, 2020. 448 c. 19. Мельник І., Задерей Н., Нефьодова Г. Доповнена та віртуальна реальність як ресурс навчальної діяльності учнів. Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, (22 грудня 2018 р.) Івано-Франківськ, 2018. С. 61–64, С. 43–45. 20. Мерзликін О., Тополова І., Тронь В. Розвиток ключових компетентностей засобами доповненої реальності на уроках CLIL. Освітній вимір. 2018. №51. С.58–73. 21. Міністерство освіти і науки України. Освітні програми. Навчальні програми для 10-11 класів. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення 03.11.2022). 22. Панкратова О. П., Конопко Є. А., Катков К. А. Досвід застосування хмарних технологій у створенні інформаційного освітнього середовища ВНЗ. Проблеми сучасної педагогічної освіти. 2016. №53-2. З. 143-149. 23. Пінчук О. П., Лупаренко Л.А. Дидактичний потенціал використання цифрового контенту з доповненою реальністю. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. № 63. С. 39-57. 24. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси : наказ № 1060. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#Text (дата звернення: 12.09.2022). 25. Рашевська Н.В. Перспективи застосування засобів доповненої реальності у процесі навчання майбутніх інженерів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робот. 2018. № 2 (43). С.226–228. 26. Рубан В. Р. Ідентифікація динамічних об’єктів у системах машинного зору : кваліфікаційна робота учня групи Ім-16, ступінь вищої освіти «магістр» спеціальності 014.09 Середня освіта (інформатика) / Рубан Віталій Романович ; [науковий керівник : Семеріков Сергій Олексійович] ; Міністерство освіти і науки України, Криворізький державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет, кафедра інформатики та прикладної математики. Кривий Ріг, 2021. 62 с. 27. Сироватський О. В. Застосування систем доповненої реальності для розробки інтерактивних навчальних матеріалів : кваліфікаційна робота учня групи Ім-13, ступінь вищої освіти «магістр» спеціальності 014.09 Середня освіта (інформатика) / Сироватський Олександр Володимирович ; [науковий керівник : Семеріков Сергій Олексійович] ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет», фізико-математичний факультет, кафедра інформатики та прикладної математики. Кривий Ріг, 2018. 80 с. 28. Слободяник О. В. Імерсивні технології у працях вітчизняних та зарубіжних науковців. наукові записки. Серія: Педагогічні науки.2021. № 201. С.120-124. 29. Соколюк О. М. Імерсивність в сучасних освітніх середовищах. Імерсивні технології в освіті: збірник матеріалів І Науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021. С. 143-148. 30. Соколюк О.М. Вплив VR /AR на технології навчання й освітянські практики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2021. № 60. С. 108-116. 31. Сороко Н.В. Функції доповненої реальності для підтримки STEAM освіти в закладах загальної освіти. Фізико-математична освіта. 2021. Випуск 3(29). С.24-30. 32. Ткачук В.В., Єчкало Ю.В., Тарадуда А.С., Стеблівець І.П. Доповнена реальність як засіб реалізації дистанційного навчання в умовах карантину. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2020. № 4. С. 43–53 33. Шепілєв Д. С. Методика проєктування імерсивних освітніх ресурсів : кваліфікаційна робота учня групи Ім-16, ступінь вищої освіти «магістр» спеціальності 014.09 Середня освіта (інформатика) / Шепілєв Дмитро Сергійович ; [науковий керівник : Семеріков Сергій Олексійович] ; Міністерство освіти і науки України, Криворізький державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет, кафедра інформатики та прикладної математики. Кривий Ріг, 2021. 40 с. 34. Шепілєв Д. С. Розробка програмного забезпечення із доповненою реальністю для Web : кваліфікаційна робота учня групи І-16, ступінь вищої освіти «бакалавр» спеціальності 014.09 Середня освіта (інформатика) / Шепілєв Дмитро Сергійович ; [науковий керівник : Семеріков Сергій Олексійович] ; Міністерство освіти і науки України, Криворізький державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет, кафедра інформатики та прикладної математики. Кривий Ріг, 2020. 68 с. 35. Шепілєв Д. С. Розробка прототипу програмного забезпечення для профорієнтаційних квестів у доповненій реальності / Дмитро Шепілєв, Сергій Семеріков // Збірник наукових праць здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету (приурочено до 90- річчя КДПУ). Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2020. С. 164-167. 36. Шмиголь М.Ф., Юшкевич Ю.С. Віртуальна реальність як феномен інформаційного суспільства: світоглядний аспект. Гілея: науковий вісник. 2019. № 142 (2). С. 212–215 37. Alphabets Planet - Full. URL: https://apkcombo.com/ru/alphabets-planet-full/com.blink.alphabetsplaneten/(Дата звернення: 19.10.2022). 38. AR_Teacher та AR_Book. URL: https://arbook.info/ (Дата звернення: 19.10.2022). 39. ARToolKit. URL: http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/ (Дата звернення: 19.10.2022). 40. ARCore (Google). URL: https://developers.google.com/ar/ (Дата звернення: 19.10.2022). 41. Augmented and Virtual reality survey report (2020). Presented by PERKINS COIE. URL: https://www.perkinscoie.com/images/content/2/3/v4/231654/2020-AR-VR-Survey-v3.pdf. (Дата звернення: 19.10.2022). 42. Augmented Assessment 2021. URL: https://augmented-assessment.eu/the-project/ (Last accessed: 19.10.2022). 43. Augmented Book Prototype. 2016. URL: https://www.instructables.com/Augmented-Book-Prototype/(Last accessed: 19.10.2022). 44. Augment. URL: https://www.augment.com/ (Дата звернення: 19.10.2022). 45. Aurasma. URL: https://www.aurasma.com/ (Дата звернення: 19.10.2022). 46. BBC Civilisations. URL: https://www.bbc.co.uk/programmes/p05ws2kj (Дата звернення: 19.10.2022). 47. Bockholt N. VR, AR, MR and what does immersion actually mean? Cross-media, Global, Media &Entertainment, Technology, Industry Perspectives, 2017. 48. Doak D. G., Denyer G. S., Gerrard J. A., Mackay J. P., Allison J. R. Peppy: a virtual reality environment for exploring the principles of polypeptide structure. Special Issue: Tools for Protein Science. 2020. № 29. P. 157–168 49. EasyAR. URL: https://www.easyar.com/ (Дата звернення: 19.10.2022). 50. Cars 4D+. URL: https://apps.apple.com/us/app/cars-4d/id1189511298 (Дата звернення: 19.10.2022). 51. InfinityAR. URL: https://www.infinityar.com/ (Дата звернення: 19.10.2022). 52. FLARE Atma. URL: https://augmentedreality.by/apps/flare-atma/ (Дата звернення: 19.10.2022). 53. Kramarenko T., Pylypenko O.S. Application of GeoGebra in Stereometry teaching. CEUR Workshop Proceedings. 2020. № 2643. P. 705–718. 54. Kudan ARSD. URL: https://www.kudan.io/ (Дата звернення: 19.10.2022). 55. Pinchuk Olga P., Tkachenko Vitaliy A., Burov Oleksandr Yu. AV and VR as Gamification of Cognitive Tasks. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2387/20190437.pdf (дата звернення: 18.11.2022). 56. Philly Insects AR. URL: https://apps.apple.com/us/app/philly-insects-ar/id1439015028 (Дата звернення: 19.10.2022). 57. Sirakaya M. Trends in educational AR studies: a systematic review. Malaysian Online Journal of Educational Technology. 2018. №2. 58. Sparklab digital learning. URL: https://sparklab.lt/ (Дата звернення: 19.10.2022). 59. Spacecraft AR. URL: https://apps.apple.com/us/app/spacecraft-ar/id1452909829 (Дата звернення: 19.10.2022). 60. Tagme3D Book1. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.vproductions.tm3dbooknew1&hl=uk&gl=KR&pli=1 (Дата звернення: 19.10.2022). 61. Virtual workshop explores cutting-edge immersive experiences. 2021. URL: https://mitnano.mit.edu/news/virtual-workshop-explores-cutting-edge-immersive-experiences (Дата звернення: 19.10.2022). 62. Virtual reality and its potential in Europe. Brussels, Lausanne, 2017. URL: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/vr_ecosystem_eu_report_0.pdf (Дата звернення: 19.10.2022). 63. Vuforia. URL: https://vuforia.com/ (Дата звернення: 19.10.2022). 64. Zhu Y., Ye H., Tang S. Research on the Communication Effect of Augmented Reality Technology in Electronic Publications among Youth-A Case Study of “Augmented Reality Interactive Science Reading”. Advances in Applied Sociology. 2017. № 7. P. 305-318. 65. Welcome to Meta. 2021. URL: https://about.facebook.com/meta/ (Дата звернення: 19.10.2022).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6922
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліфікаційна_робота_Кочиної_Ольги_Сергіївни.pdf1.82 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.