Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6843
Назва: Узагальнення та систематизація знань учнів при вивченні методу координат
Автори: Головань, Анастасія Валеріївна
Ключові слова: методика навчання математики
метод координат
узагальнення та систематизація
система навчальних задач
Дата публікації: 28-лис-2022
Бібліографічний опис: Головань А. В. Узагальнення та систематизація знань учнів при вивченні методу координат : кваліфікаційна робота/ Анастасія Валеріївна Головань ; науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Лариса Олександрівна Черних. Кривий Ріг, 2022. 94 с.
Короткий огляд (реферат): У кваліфікаційній роботі розглядається питання узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів при вивченні теми «Метод координат» в основній і старшій школі. Розроблено педагогічні засади систематизації та узагальнення в процесі навчання. Запропоновано методику навчання учнів координатного метода з використанням алгоритмічного підходу, прийомів аналогії, доцільної системи навчальних задач, що відповідають різним етапам вивчення методу координат.
Опис: 1. Апостолова Г. В. Геометрія: дворівневий підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Генеза, 2009. 304 с. 2. Атанасян Л. С. Метод координат на плоскости. Уравнение множества точек. Сборник задач по геометрии : учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. Москва: Просвещение, 1973. С. 25–50. 3. Бевз В. Г. Практикум з методики навчання математики. Основна школа. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. 267 с. 4. Бевз В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів: Монографія. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. 360 с. 5. Бевз В. Г. Метод координат і його вивчення в школі. Didactics of mathematics: Problems and Investigations. 2010. № 34. С. 82-86. 6. Бевз Г. П. Методи навчання математики. Харків: Видавнича група «Основа», 2003. 96 с. 7. Бевз Г. П. Методика викладання математики: навч. посібник. 3- тє вид., перероб. і доп. Київ: Вища школа, 1989. 367 с. 8. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владіміров В. М., Владімірова Н. Г. Геометрія. Профільний рівень : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої школи. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2018. 272 с. 9. Біляніна О. Я., Білянін Г. І., Швець В. О. Геометрія. Академічний рівень: підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої школи. Київ: Генеза, 2010. 256 с. 10. Бурда М. І., Тарасенкова Н. А. Геометрія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Зодіак-ЕКО, 2009. 240 с. 11. Возняк О. Г. Метод координат у геометричних задачах. Навч. посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. 64 с. 12. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. Москва: Изд-во АПН РСФСР, 1956. 520 с. 13. Габович И., Горнштейн П. Вооружившись методом координат. Квант. 1978. № 11. С. 42–47. 14. Гельфанд И. М., Глаголева Е. Г, Кириллов А. А. Метод координат. Москва: Наука, 1966. 80 с. 15. Гордієнко І. В. Метод аналогії у вивченні шкільного курсу стереометрії : автореф. дис. канд. пед. наук :13.00.02. Київ, 2003. 20 с. 16. Горский Д. П. Обобщение и познание. Москва: Мысль, 1985. 208 с. 17. Грідіна О. О. Використання онлайнового сервісу Learningаpps.org для узагальнюючого повторення теми «Рівняння». Тези доповідей IX міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021). Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. С. 136-137. 18. Грохольська А. Декартові координати на площині та в просторі на кодопозитивах. Математика в школі. 2006. №2. С. 17-23. 19. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов). Москва: Педагогика, 1972. 424 с. 20. Далингер В. А. Деятельностный подход к обучению математике в школе – требование новых образовательных стандартов. Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 11-2. С. 55-56. 21. Далингер В. А. Методика обобщающих повторений при обучении математике: пособие для учителей и студентов. Омск: ОГПИ, 1992. 88 с. 22. Далингер В. А., Кабирова Ж. М. Деятельностный метод как средство достижения новых результатов школьного образования. Современные наукоемкие технологии. 2014. № 4. С. 150-153. 23. Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов С. В. Геометрія: підруч. для 9 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків : Вид-во «Ранок», 2017. 256 с. 24. Занкович Н. М. Використання сервісу LearningApps при вивченні математики. URL: https://naurok.com.ua/metodichniy-posibnik-vikoristannya-servisu-learningapps-pri-vivchenni-matematiki-19885.html 25. Иржавцева В. П., Федченко Л. Я. Систематизация и обобщение знаний учащихся в процессе изучения математики: пособие для учителя / Под ред. Н. Л. Коломинского. Киев: Радянська школа, 1988. 205 с. 26. Иржавцева В. П., Федченко Л. Я. Систематизация и обобщение знаний учащихся в процессе обучения математике. Киев: Радянська школа, 1989. 192 с. 27. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия. Москва: Наука, 1981. 232 с. 28. Істер О. С. Геометрія: підручн. для 10 кл. Профільний рівень. Київ: Генеза, 2018. 240 с. 29. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: в двух томах / Под ред. А. И. Пискунова и др. Москва: Педагогика, 1982. Т.1. 656 с. 30. Корнейчук І. В. Аналогія у розв’язуванні стереометричних задач. Didactics of mathematics: Problems and Investigations. 2006. №25. С. 238-243. 31. Крайзман М. Л. Розв’язування геометричних задач методом координат: посібник для самоосвіти вчителів. Київ: Радяньска. школа, 1983. 127с. 32. Крамор В. С. О совершенствовании методов обучения математики: сборник статей /Сост. В. С. Крамор Москва: Просвещение, 1978. 160 с. 33. Кушнір В. А., Ріжняк Р. Я. Практикум з методики навчання математики: навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. 224 с. 34. Магомедбеков П. К. Очерки преподавания геометрии в школе. Махачкала: Дагучпедгиз, 1970. 194с. 35. Математика. Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. URL: https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1iM_xCzAP_Pq-Td3xSZAcqQvP5oi9bj3TsPjIz9OXe1U 36. Матяш О. І., Савченко М. В. Використання прийому аналогій у навчанні стереометрії у старшій школі. Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет, 2013. 41 с. 37. Медяник А. Г. Учителеві про шкільний курс геометрії: кн. для вчителя. Київ: Радянська школа, 1988. 156с. 38. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія. Профільний рівень : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої школи. Харків : Гімназія, 2018. 240 с. 39. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія: підручн. для 9 кл. з поглибленим вивченням. Харків: Гімназія, 2017. 240 с. 40. Нелін Є. П. Геометрія (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 240 с. 41. Неліна О.Є. Систематизація та узагальнення знань і вмінь учнів з алгебри як засіб активізації їх пізнавальної діяльності: дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2003. 241 с. 42. Пойа Д. Математическое открытие. Москва: Наука, 1970. 452 с. 43. Понтрягін Л. С. Метод координат. Москва: Наука, 1978. 128 с. 44. Практикум з методики навчання математики. Основна школа: навчальний посібник для організації практичних занять і самостійної роботи студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів / За ред. В. О. Швеця. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. 267 с. 45. Середовище LearningApps. URL: https://learningapps.org 46. Сидорякина В. В., Аксайская Л. Н., Кумакова Е. А. Специфика использования метода координат при решении стереометрических задач в средней школе. Вестник Таганрогского государственного педагогического института. 2017. №2. С. 241-245. 47. Слєпкань З. І. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. 240 с. 48. Слєпкань З. І. Методика навчання математики : підручник для студентів математичних спеціальностей пед. навчальних закладів. Київ: Вища школа, 2006. 582 с. 49. Смогоржевський О. С. Метод координат. Київ: Радянська школа, 1959. 40 с. 50. Стеценко П. Є. Курс вищої математики для технікумів, інститутів: навч.-метод. посіб. Київ: Генеза, 2002. 312 с. 51. Українська радянська енциклопедія. Том 1/Ред. М. Бажан, 2-е видання. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1977. 542 с. 52. Уроки узагальнення та систематизації знань. Реферат. URL:.https://ru.osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14807/ 53. Федченко Л. Я. Методика організації узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів при навчанні математики: дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 1998. 179 с. 54. Ядренко М. Й., Дороговцев А. Я. Метод координат. Київ: Вища школа, 1972. 96 с. 55. Яковець В. П., Боровик В. Н., Ваврикович Л. В. Аналітична геометрія: навчальний посібник. Київ: Вища школа, 2003. 463 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6843
Розташовується у зібраннях:Кафедра математики та методики її навчання (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ДИПЛОМ_ГОЛОВАНЬ.pdf2.23 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.