Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6713
Назва: Англійськомовні запозичення в молодіжному сленгу (на матеріалі прози сучасних українських письменників)
Автори: Грачова, Оксана Михайлівна
Ключові слова: соціолект
сленг
молодіжний сленг
англійськомовні запозичення
адаптація запозичень
емоційна функція
оцінна функція
Дата публікації: 17-лис-2022
Бібліографічний опис: Грачова О. М. Англійськомовні запозичення в молодіжному сленгу (на матеріалі прози сучасних українських письменників) : магістерська робота / науковий керівник – к. філол. наук, доц. Тетяна Іванівна Вавринюк. Кривий Ріг, 2022. 77 с.
Короткий огляд (реферат): У кваліфікаційній роботі на матеріалі прози сучасних українських письменників досліджено англійськомовні запозичення в молодіжному сленгу. Розкрито зміст понять сленг, молодіжний сленг; проаналізовано погляди науковців щодо потрактування зазначених понять; окреслено параметри визначення молодіжного сленгу; визначено особливості адаптації англійськомовних запозичень в українській мові, тематичні групи та функційне навантаження в тому чи тому художньому тексті.
Опис: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Ажнюк. Б. М. Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації. Мовознавство. №3. 2001. 45 с. 2. Англо-український словник : близько 20 000 слів / уклад. Н. М. Биховець, І. І. Борисенко, Г. О. Герасименко та ін. ; за ред. Ю. О. Жлуктенка. 4-е вид. Київ : Освіта, 1994. 432 с. 3. Андрусяк І. В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу: автореф. дис. канд. філол. наук. Київ, 2003. 15 с. 4. Архипенко Л. М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові : етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця XX – початку XXI ст.) : автореф. дис ... канд. філол. наук. Харків, 2005. 20 с. 5. Бабич Н. Причини, наслідки і «перспективи» вульгаризації сучасного мовлення. Мова і суспільство: зб. наук. праць. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. Вип. 1. С. 141–148. 6. Балабін В. В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу: автореф. дис. … канд. філ. наук : спец. 10.02.16. Київ, 2002. 19 с. 7. Бессонова О. Л. Оцінний тезаурус англійської мови : когнітивний і гендерний аспекти : автореф. ... дис. д-ра філол. наук: 10.02.04. Київ : Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2003. 29 с. 8. Бойко Н. І. Українська експресивна лексика : семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти : монографія. Ніжин : ТОВ Аспект-Поліграф, 2005. 552 с. 9. Борис Д. П. Визначення сленгу у вітчизняній та зарубіжній термінологічних традиціях. URL : http://philology.knu.ua/files/library/movni_i_ konceptualni/51/13.pdf 10. Бороденко Л. Проблема запозичень у сучасній українській мові. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонНУ, 2009. Вип. 19. С. 115–119. URL : http://litmisto.org.ua/?p=8379 11. Бузько С. А. Функціонально-прагматичний потенціал нелітературної лексики в художніх постмодерністських текстах. Мова і культура. Серія : Філологія: наук. Журнал. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. Вип. 11. Т. II (114). С. 70–75. 12. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СД) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь : ВТФ Перун, 2007. 1736 с. 13. Верста І. Значення терміна соціолект у сучасних мовознавчих дослідженнях. Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. Київ : КНЕУ, 2005. Вип. VI. С. 265– 269. 14. Воскресенська А. А. Вплив англіцизмів на сучасний український молодіжний сленг. URL : http: www.rusnauka.com/33_DWS.../33.../74411.doc. 15. Врублевська Г. Й. Лінґвокреативні процеси формування молодіжного сленгу. URL : http://studentam.net.ua/content/view/8350/97/. 16. Гаврилова О. Процеси калькування в сучасній українській мові (на прикладах комп’ютерної лексики). Science and Education a New Dimension. Philology. 2018. VI (45). Issue: 152. URL : https://conferences. vntu. edu. ua/ index.php/all-hum/allhum-2016/paper/viewFile/242./111. 17. Глущук Н. Лінгвопрагматика сучасного англомовного сленгу : витоки, класифікаційні та семантичні ознаки. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови, 2013. Вип. 21. С. 22–36. 18. Горбач О. Т. Арго в Україні. Львів : НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2006. 686 с. 19. Грабовий П. Дослідження українського молодіжного сленгу в аспекті мовної картини світу. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. Вип. 81 (3). С. 260–263. 20. Грабовий П. Молодіжний сленг у системі соціолектів сучасної української мови. URL : http://litmisto.org.ua/?p=7963. 21. Гудима Н. В. Семантика та стилістичні функції запозичень у мові української постмодерністської прози : автореферат... канд. філол. наук : 10.02.01. Чернівці, 2011. 20 с. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/ cgibin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=FILE_DOWNLOAD=1 22. Гудима Н. В. Лексико-семантичні групи слів іншомовного походження (на матеріалі української постмодерністської прози). URL : http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1127 23. Дегтярьова І. О. Стилістичний потенціал української постмодерної прози : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2009. 20 с. 24. Довгаль Є. А. Молодіжний сленг : щодо проблеми класифікації сленгізмів. URL : www.nbuv.gov.ua/portal/.../u1113dov.pdf. 25. Дорда В. О. Гендерні аспекти молодіжного сленгу США. URL : www.nbuv.gov.ua/portal/soc...3/.../20.pdf. 26. Дорда В. Cпіввідношення студентського сленгу з загальним та спеціальним сленгом URL : https://www.researchgate.net/publication/277819670 _Cpivvidnosenna_studentskogo_slengu_z_zagalnim_ta_specialnim_slengom. 27. Дьолог О. С. Процес адаптації новітніх англійських запозичень у сучасному українському мовленні. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Том 24 (63). 2011. № 4. Ч. 2. С. 118–121. URL : http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2011/uch24_42fn/ 018.pdf. 28. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». URL : https://zakononline. com.ua/documents/show/149941_ 586845 29. Кирилова, І. П. Особливості англіцизмів в сучасних німецькій та українських мовах. Мовні і концептуальні картини світу, вип. 43, част. 2, 2013, с. 174–181. 30. Ковальчук О. С. Комп’ютерний сленг як форма молодіжного спілкування. URL : http://lingvj.oa.edu.ua/articles/2014/n46/29.pdf 31. Кондратюк О. Молодіжний сленг як мовне явище. URL : http://www. Ji.lviv.ua/n38texts/kondratyuk.htm 32. Котелевець К. В. Аспекти дослідження джерельної бази та способів творення сучасного українського студентського сленгу. URL : http://www.конференция.com.ua/pages/view/161. 33. Котелевець К. В. Особливості антонімії в молодіжному сленгу. URL : http: конференция.com.ua/pages/view/365. 34. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Київ : ВЦ «Академія», 2003. 464 с. 35. Ледняк Ю. Англіцизми в українській лексиці кінця ХХ – початку ХХІ ст. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. 2015. Вип. 1. С. 100–105. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2015_1_14. 36. Маленко О. Вербальні візії постмодерного тексту в українській літературі кінця ХХ століття. Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць / гол. ред. О. Мішуков. Херсон : Айлант, 2002. Вип. ХІV. С. 82–85. 37. Мартос С. А. Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м. Херсона : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова». Луганськ, 2006. 20 с. 38. Масенко Л. Усні форми побутування мови. Явище вульгаризації мови. URL : http://www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-usni_formy.htm 39. Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. Київ : Наук. думка, 1990. 168 с. 40. Миколенко Т. М. «Криміналізація» духу і мови (вплив арго на розмовнопобутове мовлення). Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції / уклад. та наук. ред. Т. С. Пристайко. Дніпропетровськ : ПБП Економіка, 2003. Вип. 9. С. 31–33. 41. Олійник С. В. Оцінні фразеологічні одиниці в англійській та українській мовах : лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис ... канд. філол. наук. Донецьк, 2008. 22 с. 42. Онлайнова версія академічного тлумачного «Словника української мови» в 11 томах (1970–1980). URL : http://sum.in.ua/ 43. Пасічник А. В. Сучасні англійські неологізми та способи їх перекладу на українську мову. URL : http://confcontact.com/2013_02_20/ 16_Pasichnik.html. 44. Перший словник українського молодіжного сленгу / Укл. С. Пиркало. Київ : АТ «ВІПОЛ», 1998. 84 с. 45. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник. Київ : Либідь, 1993. 248 с. 46. Попова Н. О. Запозичення з англійської мови в лексико-семантичну систему української мови кінця ХХ та початку ХХІ : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. URL : www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe. 47. Поповченко О. І. Словник жаргону злочинців. Київ : ТОВ «Оберіг», 1996. 267 с. 48. Поцулко О. А. Українськомовний комп’ютерний сленг як комунікативна девіація сучасної молоді. URL: http://www.tpspjournal. kpu.zp.ua/archive/1_2017/14.pdf 49. Прасол О. М. Історія дослідження явища запозичення в українському мовознавстві : проблемні питання. Лінгвістичні дослідження. 2014. Вип. 37. С. 42–49. URL : http://oaji.net/articles/2014/918-1415353843.pdf. 50. Романова О. О. Молодіжний сленг як засіб самовираження студентів. С. 298–300. URL : Nznuoaf_2013_35_94.pdf. 51. Руденко М. Ю. Арго, жаргон і сленг у європейському й американському мовознавстві: історія і сучасний стан дослідження : дис. … канд. філол. наук : 10.02.15. Слов'янськ, 2019. 270 с. 52. Сліпецька В. Взаємозв’язок понять емоційність, оцінка, експресивність. Studia Ukrainica Posnaniensia. 2016. Zeszyt IV. S. 149–153. 53. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. 1-е вид. Київ : Головна редакція «Українська радянська енциклопедія», 1974 . 776 с. 54. Словник іншомовних слів : тлумачення, словотворення та слововживання / уклад. С. П. Бибик, Г. М. Сюта та ін. ; за ред. С. Я. Єрмоленко. Харків : Фоліо, 2006. 632 с. 55. Словник іншомовних слів / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. Київ : Довіра, 2000. 1018 с. 56. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ : Наук. думка, 2000. 680 с. 57. Словник лінгвістичних термінів : лексикологія, фразеологія, лексикографія / уклад. М. І. Голянич, Р. І. Стефурак, І. О. Бабій; за ред. М. І. Голянич. Івано-Франківськ : видавець Голіней О. М., 2011. 268 с. 58. Словник молодіжного сленгу : рофл, флекс, крінж та інші неологізми підлітків. URL: https://iod.media/article/slovnik-molodizhnogo-slengu-rofl-flekskrinzh-ta-inshi-neologizmi-pidlitkiv-3018 59. Словник сучасного українського сленгу / за ред. Т. Кондратюк. Харків : Фоліо, 2006. 350 с. 60. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленґ. Соціяльна диференціяція української мови. Київ : Критика, 2005. 464 с. 61. Ставицька Л. О. Короткий словник жаргонної мови. Київ : Критика, 2003. 336 с. 62. Ставицька Л. Національно-мовна характеристика сучасного українського сленгу. Філологічні науки : зб. наук. праць. Херсон : Айлант, 2002. Вип. ХІV. С. 115–121. 63. Ставицька Л. Проблеми й аспекти вивчення жаргонної лексики : Соціолінгвістичний аспект. Українська мова. 2001. №1. С. 55–68. 64. Ставицька Л. Про взаємодію жаргону і сленгу. Українська мова і література. 2000. № 15. С. 7–8. 65. Столяр М. Ю. Аксіологічні особливості лексики молодіжного сленгу (на матеріалі художнього дискурсу кінця ХХ – початку ХХІ століть). Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2016. Вип. 10. Том 3 (Р-Я). С. 102–108. 66. Столяр, М. Ю. Молодіжний сленг у постмодерній українській прозі: прагмалінгвістичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова». Одеса, 2018. 22 с. 67. Столяр М. Функції молодіжного сленгу (на матеріалі сучасного художнього дискурсу). Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 129. С. 262–266. 68. Токменко Г. В. Український молодіжний сленг. Юридична психологія та педагогіка. 2011. № 2 (10). С. 93–101. URL : http : www.nbuv.gov.ua/portal/.../tokmenk.htm. 69. Українська мова : Енциклопедія. Київ : Українська енциклопедія, 2000. С. 25. 70. Український молодіжний сленг. Сучасна картина світу / за ред. Ю. Л. Мосенкіса. Київ, Умань : ПП Жовтий, 2010. URL : http: dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73121 71. Фурса О. Англіцизми українського молодіжного сленгу : чинники динаміки та проблеми класифікації. Мова та історія: періодичний збірник наукових праць. Київ, 2002. Вип. 61. С. 57–65. 72. Чернікова Л.Ф., Смілик Т.І. Англіцизми в сучасній українській мові. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34810/36Chernikova. pdf?%20sequence=1. 73. Шовгун Н. О. Формування українського сленгу в мовленнєвій діяльності малих соціальних групп : дис. ... кандидата філол. Наук : 10.02.01. Київ, 2000.17 с. 74. Щур І. І. Український комп’ютерний сленг : формування і функціонування : автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2006. 20 с. 75. Coleman J. The Life of Slang. New York : Oxford University Press, 2012. 352 p. 76. Eble C. Slang and Sociability: in-group language among college students. NC : University of North Carolina Press, 1996. 228 p. 77. Google translate: сервіс компанії Google. 78. Hayakawa S. I. Language: Slang & Jargon. Language in Thought and Action. 1 Jan 1991. URL : http:// www.onlineslangdictionary.com 79. Mattiello E. An introduction to English slang : a description of its morphology, semantics and sociology. Milano : Polimetrica, International scientific publisher, 2008. 324 p.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6713
Розташовується у зібраннях:Кафедра української мови (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ГРАЧОВА О.М._МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА_2022.pdf1.54 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.