Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6575
Назва: Театр, кіно, періодика, музеї: культурне життя українських областей зони військової окупації в 1941 – 1943 роках.
Інші назви: Theater, Cinema, Periodical Press, Museums: Cultural Life in Ukraine under the German Military Administration, 1941-1943
Автори: Титаренко, Дмитро Миколайович
Tytarenko, Dmytro
Ключові слова: нацистська окупація
Україна
культурне життя
зона військової адміністрації
періодична преса
Друга світова війна
World War II
Ukraine
Nazi occupation
cultural life
periodical press
military administration
пропаганда
кинематограф
propaganda
cinema
Дата публікації: 2008
Бібліографічний опис: Титаренко Д. Театр, кіно, періодика, музеї: культурне життя українських областей зони військової окупації в 1941 – 1943 роках / Д. Титаренко / Україна модерна. - 2008. - Ч. 2 (13). - С. 131 –146.
Короткий огляд (реферат): Охарактеризованы сущность и особенности проявления культурной жизни в период нацистской оккупации на территории областей Украины, вошедших в состав зоны военной администрации. В работе использованы материалы из фондов центральных, региональных, ведомственных архивов и библиотек Украины, Германии, музеев, устноисторические источники. Акцентируется внимание на том, что в основу нацистской культурной политики были положены принципы расового и культурного превосходства немцев. Ключевым фактором организации деятельности культурно-просветительных организаций стала необходимость организации досуга для солдат оккупационных войск, создания системы духовного влияния на население, снижения уровня социального напряжения. Рассматриваются основные институционные и внеинституционные проявления культурной жизни на оккупированной территории. Освещена деятельность театральных учреждений, библиотек, музеев, национально-культурной организации «Просвита», специфика функционирования радиовещания, кинематографа, периодической прессы. Охарактеризовано сутність та особливості прояву культурного життя в період нацистської окупації на території областей України, які увійшли до складу зони військової адміністрації. У роботі використано матеріали із фондів центральних, регіональних, відомчих архівів і бібліотек України, Німеччини, музеїв, усноісторичні джерела. Наголошується на тому, що в основу нацистської культурної політики були покладені принципи расової та культурної переваги німців. Ключовим чинником діяльності культурно-освітніх організацій стала необхідність організації дозвілля для солдатів окупаційних військ, створення системи духовного впливу населення, зниження рівня соціальної напруги. Розглядаються основні інституційні та позаінституційні прояви культурного життя на окупованій території. Висвітлено діяльність театральних установ, бібліотек, музеїв, національно-культурної організації «Просвіта», охарактеризовано специфіку функціонування радіомовлення, кінематографу, періодичної преси. In his descriptive article the Donetsk historian focuses on the cultural life in the territories of Ukraine adjacent to the frontline, which during the war belonged under the administrative jurisdiction of the German armed forces. The author talks about the functioning of theaters and their controlled repertoire; cinema as a way of learning about other cultures; the development of periodical press and the activities of the cultural association Prosvita in the occupied territories. Despite the hardships of everyday life and prevalence of propagandistic cliches, the cultural life did spring through the cracks and penetrated several domains. Cultural institutions under the Nazi rule, whose history remained shrouded in silence throughot the Soviet rule, still await a serious study.
Опис: Ющенко М.Д. Агітація і пропаганда комуністів України в умовах німецько-фашистської окупації. – К.: КДУ, 1962.; Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории (1941 – 1944 гг.). – М.: Мысль, 1971; Орлов Ю.Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1985; Івлєв І.О., Юденков А.Ф. Контрпропаганда підпільників і партизанів на окупованій радянській території (1941-1944) // Український історичний журнал. – 1986. - № 6. – С. 41-48. та ін. Коваль М.В. Українська культура та її діячі в політиці нацистських колонізаторові // Український історичний журнал. – 1993. - № 9. – С. 13-28; Коваль М.В. Доля української культури за «нового порядку» (1941-1944 рр.)//Український історичний журнал. – 1993. - № 11-12. – С. 15-38; Дубик М. Архівна справа в окупованій Україні: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. - К., 1997; Антонюк Н.В. Українське культурне життя в “Генеральній Губернії” (1939 – 1944 рр.): за матеріалами періодичної преси. – Львів, 1997; Гайдабура В.М. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна.1941-1944.Долі митців. – К.: Факт, 2004.; Спудка І.М.. Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері в рейхскомісаріаті "Україна" (1941-1944 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук. - Запоріжжя, 2007. Розуміючи, що поняття «зона військової адміністрації» в різний час торкалося різної території (це залежало від зміни лінії фронту і мусить стати предметом спеціального розгляду), автор в даній розвідці робить спробу охарактеризувати процеси на тій території, яка розуміється під цим усталеним у вітчизняній історіографії терміном. Вона охоплює територію Чернігівської, Сумської, Харківської, Ворошиловградської (нині – Луганської) та Сталінської (нині – Донецької) областей, які ніколи не входили до зони цивільного управління. Яруцький Л. Кальміуська паланка. – Маріуполь, 1995. – С.162-181; Нікольський В.М. Підпілля ОУН (б) у Донбасі. – К, 2001.; Титаренко Д.М.Діяльність “Просвіти” на Донеччині в період німецько-фашистської окупації // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2000. – № 1. – С.224 -230; Давиденко Ю.М. Національно-культурне життя на Ніжинщині в період фашистської окупації (1941-1943 рр.)//Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2002. – С.179-180; Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1941-1943). – Харків: Прапор, 2004.– С.317-321.; Шайкан В.О. Колабораціонізм на території рейхскомісаріату «Україна» і військової зони в роки Другої світової війни. – Кривий Ріг: Мінерал, 2005. – С. 308-341; John A. Armstrong. Ukrainian Nationalism. Second edition. – New- York, London. Columbia University Press, 1963. –p.273-274; Krawchenko Bohdan. Soviet Ukraine under Nazi Occupation, 1941 – 4 // Ukraine during World War II. History and its aftermath. A Symposium. – Edmonton: University of Alberta, Canadian Institutе of Ukrainian Studies, 1986. – p. 20-23; Volodymyr Semystyaha. New Documentary Information about Maksym Bernats’kyi, a Leader of the Ukrainian Undeground in Eastern Ukraine during World War II // Harvard Ukrainian Studies 18(3/4) December 1994: p. 303 – 326. та ін. Мюллер Норберт. Вермахт и оккупация (1941-1944). /Пер. с нем. / Под ред. А.Юденкова. – М.: Воениздат, 1974. – С. 139. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. Збірник документів і матеріалів. – К: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1963. – С. 53. Bundesarchiv –Militärarchiv (Freiburg) (далі – BA-MA). – RH 24-17/189. – Bl.45-47. Там само. – RH 24-40/120. – Betr.: Abschlussbericht über das Osterfest 1943 im Bereich des XXXX Panerkorps. Там само. – Betr.: Arbeitsstab-Osterprogramm. BA-MA. – RH 23/18. – Bl. 92. Там само. – RH 20-6/678. – Bl. 120 Geerte Murmann. Komödianten für den Krieg. Deutsches und allierte Fronttheater. – Düsseldorf: Droste, 1992.- S.202.; Frank Vossler. Propaganda in die eigene Truppe. Die Truppenbetreuung in der Wehrmacht 1939-1945. – Paderborn: Ferdinand Schöning, 2005. – S.304-305. Там само. – RH 22/33. – Bl.35. Там само. – RH 21-1/165. – Bl.9. Гайдабура В.Л. Сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації(1941-1944): Автореф. дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.01 / Національна музична академія України імені П.І.Чайковського. – К., 1999. – С.10. .Державний архів Донецької області (далі – ДАДО). – Ф.Р.1580. – Оп.1. – Спр.13.- Арк.1,9. Архів УСБУ в Донецькій області. – Спр.35692-пф. – Арк.50, 51,56; Донеччина. – 2004. – 25 бер. Гайдабура В.М. Театр, захований в архівах. – С. 70. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн.Кн.2. – К.: Либідь – Військо України, 1994. – С. 351. Архів УСБУ в Донецькій області. – Спр.29032. – Арк. 354. Karina Lilian. Tanz unterm Hakenkreuz: eine Dokumentation. – Berlin: Henschel, 1996. – S. 192. Гайдабура В.М.Театр, захований в архівах. – С.289, 307, 310, 314-315, 316. Маріюпільська газета. – 1943. – 29 лип. Drewniak Boguslaw. Das Theater im NS-Staat: Szenarium dt. Zeitgeschichte; 1933-1945. – Düsseldorf: Droste, 1983. - S.139. Е.Ф.Кринко. Оккупанты и население в годы Великой Отечественной войны: проблемы взаимовосприятия // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2003/2004. Новые научные направления. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. – С. 332. BA-MA. – RH23/355 (…und abends in die Front-Oper. Sonderbeilage zur Feldzeitung “Der Kampf”). Гайдабура В. Сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941-1944) // Український театр ХХ століття/Редкол.: Н.Корнієнко та ін. – К.: ЛДЛ, 2003. – С. 329. Театральная энциклопедия / Гл. ред. С.С.Мочульский.–Т.1.–М.: Советская энциклопедия, 1963. – С.839. ДАДО. – Ф. Р-1580. – Оп.1. – Спр.19. – Арк.34. ДАДО. – Ф.Р-1580. – Оп.1. – Спр.19. – Арк. 34. BA-MA. – – RH 21-1/162. – Bl.38. Стахів Є. Похідні групи ОУН на Східній Україні в 1941-1943 роках //Національно-визвольна боротьба 20-50-х років ХХ ст. в Україні. Збірник матеріалів Першої міжнародної наукової конференції. – Львів, 25-26 червня 1991 р. – Київ-Львів, 1992. – С. 148. Шанковський Л. Похідні групи ОУН (Причинки до історії похідних груп ОУН на центральних і східних землях України в 1941-1943 рр.) – Мюнхен: Видавництво «Український самостійник», 1958. – С.44 . Архів УСБУ в Донецькій області. – Спр. № 35692-пф. – Арк. 64. Коваль М.В. «Просвіта» в умовах «нового порядку» (1941-1944 рр.)//Український історичний журнал. – 1995. - № 2. – С.39. Биковський Л. Василь Дубровський // Український історик. – 1966. – № 1-2 (9-10). – С. 93. Шайкан В.О. Колабораціонізм на території рейхскомісаріату «Україна» і військової зони в роки Другої світової війни. – Кривий Ріг: Мінерал, 2005. – С. 311. Маріюпільська газета – 1942. – 21 лип. Коваль М.В. «Просвіта» в умовах «нового порядку» (1941-1944 рр.). – С.39. Скоробогатов А. Харківська «Просвіта» у воєнні роки (1941-1943) // Современное общество. – 1995. - № 1-2. – С. 14. Байбак П.Т. «Смолоскип » ОУН на Слобожанщині//На зов Києва: Український націоналізм у ІІ світовій війні. Збірник статей, спогадів і документів/ Зредагув. К.Мельник, О.Лащенко, В.Верига. – К.: Дніпро, 1994. – С. 306; Костюк О. У Харкові в час війни//На зов Києва: Український націоналізм у ІІ світовій війні. Збірник статей, спогадів і документів. – С. 310. Маріюпільська газета. – 1942. – 4 серп. Wolfgang Becker. Film und Herrschaft. Organisationsprinzipen und Organisationsstrukturen der nationalsozialistischen Filmpropaganda. – Verlag Volker Spiess, 1973. – S. 217. Taylor Richard. Film propaganda. Soviet Russia and Nazi Germany. – Croom Helm, London, Barnes & Noble Books, New York, 1979. – P. 174. Taylor Richard. Op.cit. – P. 230. Інтерв’ю із Фурсовим В.А., 1927 р.н. (м.Донецьк, квітень 2004 р.)//Із особистого архіву автора. Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1941-1943). – С. 319. BA-MA. – RH 20-6/301/ - Bl. 108 Karel C. Berkhoff. Harvest of despair: life and death in Ukraine under Nazi rule. –Cambridge: The Belknap press of Harvard University Press, 2004. – P.197. Hillmar Hoffmann. «Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit». Propaganda im NS-Film. – Fischer Taschenbuch Verlag, 1988. – S. 203. Маріюпільська газета. – 1941. – 20 лист.; Донецкий вестник. – 1942. – 10 февр. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941 – 1945 рр: В 3 т. – Т.1. – К.: Політвидав України, 1967. – С.358. Маріюпільська газета. – 1942. – 8 жовт. BA-MA. – RH22/202 Маріюпільська газета. – 1942. – 8 жовт. Нова Україна (щоденне видання). – 1942. – 12 вер. Донецкий вестник. – 1942. – 20 авг.; Нове життя. – 1942. – 18 жовт. BA-MA. – RH20-6/683. – Bl. 142. BA-MA. – RH 20-6/301. – Bl. 116. RH 24-24/350. Betr. Truppenbetreung. Gef.St. , den 7.April 1943. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж-Нью-Йорк-Львів: НТШ ім. Шевченка, 1993. – С. 340-341. BA-MA. – RH 20-6/300. – Bl. 106 Державний архів Луганської області (далі - ДАЛО). – Ф.Р.-2011. – Оп.1. – Спр. 4. – Арк.15-16. ДАДО. – Ф.Р-1876. – Оп.1. – Спр.15. – Арк. 2; Маріюпільська газета – 1942. – 21 лист. BA-MA. – RH 20-6/678. – Bl. 111. Маріюпільська газета. – 1942. – 21 лип. Рибальченко Л.Л. Харківський історичний музей у період німецької окупації 1941-1943 // Матеріали наукової конференції, присвяченої 110-річчю Харківського художньо-промислового музею/Упорядники О.Й.Денисенко, Л.Л.Рибальченко. – Харків: Харківський художній музей, Харківський історичний музей, 1996. – С. 52. Донецкий вестник. – 1943. – 21 февр. BA-MA. – RH 20-6/301. – Bl.118. Эхо Приазовья. – 1943. – 21 лип. ДАЛО. – Ф. 1790. – Оп.1. – Зв. 17. – Спр.265. – Арк. 97, 98. Омельченко Ю.А. До питання про німецько-фашистські плани пограбування культурних цінностей українського народу. // Питання нової та новітньої історії. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 12. – К.: Вид-во Київського університету, 1971. – С.94; BA-MA. – RH 20-6/301. – Bl.118. Архів УСБУ в Донецькій області. – Спр. 36824-пф. – Арк.34. Архів УСБУ в Харківській області. – Спр. 022954. – Арк.110-111; там само. – Спр. 035567. – Арк. 37. Архів УСБУ в Донецькій області. – Спр. 36824-пф., арк.112.; Яременко В.І. Історик Михайло Антонович у спогадах в’язнів сталінських таборів // Український історичний журнал. – 1998. – № 3. – С. 140–142. Маріупольська газета. – 1941. – 20 груд.; там само. – 1941. – 23 груд.; там само. – 1942. – 6 січ; там само. – 1942. – 13 січ.; там само. – 1942. – 15 січ.; там само. – 1942. – 10 бер.; там само. – 1942. – 19 бер.; там само. – 1942. – 14 квіт.; там само. – 1942. – 19 трав.; там само. – 1942. – 26 трав. Архів УСБУ в Харківській області. – Спр. 022954. – Арк. 24-25, 43.; Пшеничный А.П. Архивы на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны//Отечественные архивы. – 1992. - № 4.- С. 91-92. BA-MA. – RH 20-6/300. – Bl. 105. Донецкий вестник. – 1942. – 12 февр. ВА-МА. – RH20-6/301. –Bl. 119. ВА-МА. – RH20-6/683. – Bl. 144. ВА-МА. – RH 20-6/301. – Bl. 119. Інтерв’ю із Чепік З.А., 1928 р. н. (м.Донецьк, лютий 2005 р.// З особистого архіву автора. Інтерв’ю із Саєнко-Полончук М.І., 1928 р.н. (м. Донецьк, січень 2005 р.) // З особистого архіву автора. BA-MA. – RH 20-6/683. – Bl. 5. Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика/ За ред. В.Т.Маляренка. – К.: Юрінком, 1997. – С. 20-25, 49. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Історичні нариси. – К.: Наукова думка, 2005. – С. 91-92.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6575
https://doi.org/10.31812/123456789/6575
Розташовується у зібраннях:Кафедра історії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
6_UM_13Cultural life__Tytarenko.pdf695.86 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.