Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6514
Назва: Теоретико-методичні засади спортивного туризму у підготовці майбутніх фахівців
Автори: Петрова, Альона Анатоліївна
Ключові слова: методика викладання дисциплін зі спортивного туризму
порівняльна характеристика формування поняття «спортивний туризм» різними науковими школами
спортивний туризм
спортивно-оздоровчий туризм
вища освіта
спортивний туризм у ВНЗ
Дата публікації: 2021
Бібліографічний опис: Петрова А. А. Теоретико-методичні засади спортивного туризму у підготовці майбутніх фахівців. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 194. С. 218-222. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-194-218-221
Короткий огляд (реферат): Популярність спортивного туризму серед інших видів дозвілля з кожним роком зростає все більше як результат популяризації здорового та активного способу життя, пошуку шляхів мотивації, саморозвитку та формування викликів самому собі у подоланні внутрішніх страхів і фізичних перешкод. З’являються нові види туризму, нові різновиди активного відпочинку, нові умови організації окремих видів туризму, що, у свою чергу, призводить до генезису (трансформації) понятійнокатегорійного апарату туристичної галузі. У статті здійснено пошук спільного та відмінного у визначенні поняття спортивного туризму різними науковцями та визначено основні фахові компетентності фахівців зі спортивного туризму відповідно до предметної складової поняття.
Опис: 1.Вікіпедія Спорт. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата звернення 02.12.2020). 2.Зігунов В. М. Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації туристсько-спортивної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2015. 20 c. 3.Колотуха О. В. Теоретико-методичні засади активного туризму. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. 2018 р. Випуск 4. С. 104–108. 4.Колотуха О. В. Географія спортивного туризму та активної рекреації: Словник-довідник. Харків : Мачулін, 2019. 300 с. 5.Конох А. П., Конох О. Є. Підготовка фахівців спортивного та оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах. Вісник Запорізького національного університету. 2009. No 2. С. 55–60. 6.Конох А. П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2007. 45 с. 7.Федорченко В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму : дис. ... д-ра пед наук : 13.00.04 / Київ, 2004. 512 с. 1.Zighunov, V. M. (2015). Profesijna pidghotovka majbutnikh menedzheriv z turyzmu do orghanizaciji turystsjko-sportyvnoji dijaljnosti. [Professional training of future tourism managers to organize tourism and sports activities]. Kharkiv. 2.Kolotukha, O. V. (2018). Teoretyko-metodychni zasady aktyvnogho turyzmu. [Theoretical and methodological principles of active tourism]. 3.Kolotukha, O. V. (2019). Gheoghrafija sportyvnogho turyzmu ta aktyvnoji rekreaciji: Slovnyk-dovidnyk. [Geography of sports tourism and active recreation: Dictionary-reference book]. Kharkiv. 4.Konokh, A. P. & Konokh, O. Je. (2009). Pidghotovka fakhivciv sportyvnogho ta ozdorovchogho turyzmu u vyshhykh navchaljnykh zakladakh. [Training of sports and health tourism specialists in higher educational institutions]. Zaporizzia.5.Konokh, A. P. (2007). Teoretychni ta metodychni zasady profesijnoji pidghotovky majbutnikh fakhivciv zi sportyvno-ozdorovchogho turyzmu u vyshhykh navchaljnykh zakladakh.[Theoretical and methodological principles of professional training of future specialists in sports and health tourism in higher educational institutions]. Kyjiv. 6.Fedorchenko, V. K. (2004). Teoretychni ta metodychni zasady pidghotovky fakhivciv dlja sfery turyzmu. [Theoretical and methodological principles of training for tourism]. Kyjiv. 7.Fokin, S. P. (2010). Turyzmologhichni aspekty sportyvnogho turyzmu. [Tourism aspects of sports tourism].
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6514
https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-194-218-221
Розташовується у зібраннях:Кафедра туризму та економікиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.