Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6416
Назва: Концептуально-технологічна модель підготовки майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери
Автори: Василюк, Тамара Григорівна
Лисоконь, Ілля Олександрович
Размолодчикова, Іванна Вікторівна
Шимко, Ія Миколаївна
Ключові слова: вища освіта
заклад вищої освіти
освітологія
освітня політика
підготовка фахівців
соціальна освіта
європейський освітній простір
компетентнісний підхід
професійна компетентність
соціальний педагог
соціальний працівник
адаптація
практична підготовка
професійна підготовка
соціалізація
консультування
соціально-психологічний театр
соціально-педагогічне консультування
творча драматургія
метод
Дата публікації: чер-2022
Бібліографічний опис: Концептуально-технологічна модель підготовки майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери [монографія] / авт. кол. Т. Василюк, І. Лисоконь, І. Размолодчикова, І. Шимко ; упоряд. І. Лисоконь. Кривий Ріг : КДПУ, 2022. 182 с.
Короткий огляд (реферат): Виклики сучасного світу безпосередньо впливають на суспільне життя. Український народ завжди тяжів і тяжіє до європейського вектору розвитку, а відтак актуалізуються соціокультурні питання й потреби. Сьогодні вітчизняна вища освіта, як один із провідних соціальних інститутів держави, покликана стати провайдером суспільних змін та реалізовувати потребу у професійній підготовці для ринку праці висококваліфікованих кадрів, зокрема педагогічних. В умовах сучасних соціальних трансформацій, євроінтеграції та проявів локальних військових агресій цілком зрозумілою є потреба у фахівцях із соціальною освітою. Розвиток соціального напряму призводить до появи університетських осередків з підготовки відповідних соціальних кадрів. Колективна монографія містить матеріали, присвячені висвітленню актуальних питань вітчизняної соціальної освіти, формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери, особливостей їх соціалізації у процесі практичної підготовки та реалізації інноваційних психолого-педагогічних методик професійної підготовки до роботи з окремими групами клієнтів. Представлена монографія охоплює проміжні результати наукових розвідок науково-педагогічних працівників з кафедральної наукової теми «Соціально-педагогічні засади формування професійно орієнтованої особистості в умовах державної освітньої політики» (державний реєстраційний номер 0120U104338). Наукову працю адресовано здобувачам вищої освіти, молодим ученим, науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та наукових установ, фахівцям-практикам і всім особам, зацікавленим у розвитку соціальної освіти і соціальної роботи.
Опис: 1. International Standard Classification of Education (ISCED). Montreal : UNESCO Institute for Statistics, 2012. 85 р. URL : http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf 2. Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIIІ. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 3. Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17 квітня 2002 року №347/2002. Офіційний вісник України. № 16. 11 с. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002/print1363267212303792#Text 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. Т. Бусел. Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. 1440 с. 5. Соціолого-педагогічний словник / за ред. В. Радула. Київ : «ЕксОб», 2004. 304 с. 6. Ягупов В. Педагогіка : навч. посіб. Київ : Либідь, 2002. 560 с. 7. Корсак К. Вища освіта. Енциклопедія Сучасної України : електронна версія / гол. редкол.: І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL : https://esu.com.ua/search_articles.php?id=34340 8. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад.: І. Бабин, Я. Болюбаш, А. Гармаш й ін. ; за ред. Д. Табачника і В. Кременя. Київ : Плеяди, 2011. 100 с. 9. Тематичний словник-довідник з соціології. Чернівці : ЧНУ, 2009. 112 с. 10. Козубовський Р. Мета і завдання соціальної роботи. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. Вип. 36. С. 91–92. 11. Ніколаєнко С. Нова місія університетів та якість вищої освіти – вимога часу. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–25 трав. 2018 р.). Київ, 2018. С. 13–17. 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/266-2015-п 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» від 27 серпня 2010 р. № 787. Київ URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787-2010-п#Text 14. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 15. Наказ Держспоживстандарту України «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів» від 28 липня 2010 року № 327. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va327609-10 16. INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION. Fields of education and training 2013 (ISCED-F 2013) – Detailed field descriptions. Montreal : UNESCO Institute for Statistics, 2013. 96 p. 17. Курбатов С. Між національним та глобальним: місія університету на просторовому перехресті. Вища освіта України. 2013. №. 49. Т. 2. С. 46–56. 18. Калашнікова С. Ідентифікація сучасних орієнтирів розвитку вищої освіти. Вища освіта України. 2014. № 3. С. 12–23. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2014_3_4 19. Кремень В. Освіта та наука в Україні – інноваційні проекти. Стратегія. Реалізація. Результати. Київ : Грамота, 2005. 448 с. 20. Іванюк І. Освітня політика : навч. посіб. Київ : Таксон, 2006. 226 с. 21. Гальперіна В. Освітня політика в трансформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 09.00.03 / Інститут вищої освіти НАПН України. Київ, 2003. 17 с. 22. Бобрицька В. Проблема становлення поняттєво-категорійного апарату освітньої політики в структурі досліджень феномену сучасної освіти. Освітня політика: філософія, теорія, практика : монографія / за ред. В. Андрущенка. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. С. 109–143. 23. Cibulca J., Fusarelly L., Cooper B. Preface The Need for a Politics Handbook. Handbook of Education Politics and Polity. Rout ledge. 2008. 8 p. 24. Панченко Л. Цінності освіти в контексті глобалізації. Філософія. Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. Вип. 15. С. 158–162. URL : https://cutt.ly/eJG8q5S 25. Освітньо-професійна програма 231.00.04 «Соціальна адвокація», першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. URL : https://cutt.ly/PJG3NND 26. Освітньо-професійна програма «Соціальна робота та соціальне політика», другого (магістерського) рівня, галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота. Західноукраїнський національний університет. URL : http://psr.wunu.edu.ua/pro-kafedru/ 27. Освітньо-професійна програма «Соціальне інспектування», другого (магістерського) рівня, галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 232 Соціальне забезпечення. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2021. URL : https://cutt.ly/DJG3HNC 28. Освітньо-професійна програма «Соціальна робота (Соціальна педагогіка)», першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2022. URL : https://cutt.ly/8JWbFho 29. Освітньо-професійна програма «Соціальна педагогіка», другого (магістерського) рівня, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, 2021. URL : https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/akredytatsiia%20ta%20litsenzuvannia/osvitni_prohramy/magistr/fpp/OPP_011_2021.pdf 30. Реєстр освітніх програм підготовки бакалаврів 2021 Бердянського державного педагогічного університет. Бердянський державний педагогічний університет, 2021. URL : https://bdpu.org.ua/opp/bakalavr/2021-2/ 31. Освітньо-професійна програма «Соціальна робота. Психологія», другого (магістерського) рівня, галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020. URL : https://www.vspu.edu.ua/content/img/education/ntask2.pdf 32. Сайт кафедри економіки підприємства Донбаської державної машинобудівної академії. Донбаська державна машинобудівна академія, 2022. URL : http://www.dgma.donetsk.ua/obschaya-informatsiya-ep.html 33. Освітньо-професійна програма «Соціально-психологічна реабілітація», другого (магістерського) рівня, галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. URL : https://cutt.ly/WJEfNaa 34. Освітні програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» у 2022–2023 н. р. Національний універистет біоресурсів і природокористування України, 2022. URL : https://nubip.edu.ua/node/109863 35. ОПП Закріплення освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за структурними підрозділами університету. Національний технічний універистет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2021. URL : https://kpi.ua/op 36. Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм від 01 лютого 2021 року № 128 : наказ Міністерства освіти і науки України. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/z0454-21 37. Освітньо-професійна програма «Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю», першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2020. URL : https://cutt.ly/BJEd3CQ 38. Наукова школа А. Кавалерова. 2022. URL : https://cutt.ly/DJEdF24 39. Наукові школи та гуртки Волинського університету Лесі України. 2022. URL : https://ra.vnu.edu.ua/naukova-diyalnist/naukovi-shkoly-ta-oseredky/ 40. Наукова школа Н. Сейко «Соціально-педагогічний супровід дітей груп ризику». Житомирський державний універистет імені Івана Франка, 2022. URL : https://zu.edu.ua/school-risk-group.html 41. Наукова школа «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» Г. Єльникової. Українська інженерно-педагогічна академія, 2022. URL : http://pmpn.uipa.edu.ua/?page_id=2081&lang=uk 42. Кафедра соціальної освіти та соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2022. URL : https://spf.npu.edu.ua/vykladachi-ta-kafedry/kafedra-pedahohiky 43. Наукова школа «Актуальні проблеми соціального виховання в теорії та історії педагогіки». Уманський державний педагогічний університету імені Павла Тичина, 2022. URL : https://fspo.udpu.edu.ua/12500-2/ 44. Наукова школа «Актуальні проблеми соціальної роботи в громаді: історія, теорія, практика». Уманський державний педагогічний університету імені Павла Тичини, 2022. URL : https://fspo.udpu.edu.ua/наукова-школа-кравченко-оксани-олекс/ 45. Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2021 рік / за заг. ред. С. Квіта. Київ : НАЗЯВО, 2022. 232 с. 46. Дубасенюк О. Ціннісне відношення до професіоналізму виховної діяльності. Нові технології виховання : зб. наук. статей. Київ : ІСДО, 1995. С. 145–154. 47. Кучера Т., Насонова Л., Дейнека В. Філософія освіти : навч. посіб. Харків : ХНМУ, 2015. 63 с. URL : https://cutt.ly/MJWQaDe 48. Корчова О. М. Риторична компетентність як складник професійної підготовки соціальних педагогів. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. 2013. Вип. 22. С. 23–28. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2013_22_6 49. Буркова Л. Визначення класу соціономічних професій. Практична психологія та соціальна робота. № 7. 2010. С. 68–73. 50. Зязюн І. Філософія педагогічної дії : монографія. Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. 608 с. 51. Мельничук І. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : дис. … на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2011. 585 с. 52. Робак В. Система підготовки соціальних працівників у деяких зарубіжних країнах. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки, 2013. № 2. С. 206–210. 53. Колумбійська школа соціальної роботи. Колумбійський університет, 2022. URL : https://socialwork.columbia.edu/about/ 54. Бондарук І. Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : «Педагогіка, соціальна робота». Вип. 29. С. 29–33. 55. Соціальна робота : підруч. / за ред. Н. Ничкало. Тернопіль : ВАТ «ТВПК Збруч», 2010. 330 с. 56. Лещук Г. Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2009. 20 с. 57. Бартош О. До проблеми теоретичної підготовки бакалаврів соціальної роботи у Великій Британії. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2014. № 5 (288), Ч. 1. С. 187–195. 58. Скачкова Г. Зарубіжний та вітчизняний досвід підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з особами, що мають особливі освітні потреби. Освітологічний дискурс, 2018. № 1–2 (20–21). С. 116–128. 59. Офіційний сайт Талліннського університету. 2022. URL : https://www.tlu.ee/hti 60. Освітньо-професійна програма «Соціальна робота», спеціалізація «Соціальна педагогіка», першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота. Криворізький державний педагогічний університет, 2021. URL : https://cutt.ly/qJEsfsg 61. Офіційний сайт Вільного університету Берліну. 2022. URL : https://www.fu-berlin.de/ 62. Офіційний сайт Протестантського університету прикладних наук Фрайбурга. 2022. URL : https://www.eh-freiburg.de/ 63. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. 2022. URL : https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy 1. Абрамович Т. Розвиток професійної компетентності соціального педагога в системі післядипломної освіти. 13.00.04 / Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демʼянчука. Рівне, 2018. 310 с. 2. Англо-український словник / уклад. Л. Подвезько, М. Балла. Київ : «Радянська школа», 1974. 663 с. 3. Антонова О., Маслак Л. Європейський вимір компетентнісного підходу та його концептуальні засади. / О. Антонова, Л. Маслак // Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід : монографія / за ред. О. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. С. 81–100. 4. Арістова Н. Формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Педагогіка. Психологія. Філософія. Київ, 2014. Вип. 199. Ч. 2. С. 10–16. 5. Архипова С. Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності. Вісник Львівського університету. Сер. : Педагогічна. 2009. Вип. 25. Ч 1. С. 99–105. 6. Бєлєнька Г. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах університетської освіти. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки. 2012. № 4. С. 114-119. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_4_25 7. Бизяева А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия. / А. Безяева. Псков : ПГПИ, 2004. 216 с. 8. Болонский процесс (на основе опыта мониторингового исследования): глоссарий / авт.-сост. В. Байденко, О. Ворожейкина, Е. Карачарова и др.; под науч. ред. В. Байденко и Н. Селезневой. Москва : Исслед. Центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. 148 с. 9. Борбич Н. В. Проблема формування соціальної компетентності майбутнього вчителя у сучасній освітній системі : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-23 березня 2012 р.). 2012. С. 37–41. 10. Брушлинский А. В. Проблемы психологии субъекта. Москва : Институт психологии РАН, 1994. 109 с. 11. Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника. Харків : Видавнича група «Основа», 2007. 250 с. 12. Герасимова О. І. Формування рефлексивних умінь студентів педагогічного університету в процесі навчання філологічних дисциплін : дис. … канд пед. наук : 13.00.09. Київ, 2013. 198 с. 13. Гребенкина Л. К. Формирование профессионализма учителя в системе непрерывного профессионального образования : дис…. доктора пед. наук 13.00.01. Москва, 2000. 441 с. 14. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала. Москва : Издательство Московского психолого-социального института: Воронеж НПО «МОДЭК», 2004. 752 с. 15. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 618. 16. Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості: орієнтири для ХХІ століття. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : наук.-метод. зб. Київ : Контекст, 2000. С. 58–72. 17. Зимняя И. Ключевые компетентности – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня. 2003. № 5 С. 34–44. 18. Зимняя И. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 40 с. 19. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека освітньої політики / під заг. ред. О. Овчарук. Київ : «К.І.С.». 2004. 112 с. 20. Конаржевский Ю. Система. Урок. Анализ. Псков : Изд-во ПОИПКРО, 1996. 440 с. 21. Концепція педагогічної компетентності майбутніх учителів у системі ступеневої підготовки спеціалістів початкової ланки освіти. URL: http://www.kgpa.km.ua/?q=node/233 22. Корінна Г. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів в умовах закладів вищої освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Сер. : «Педагогічні науки». URL: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2601 23. Кубенко І. Що таке компетентність і як її розуміють у світі. Теорія та методика управління освітою. 2010. Вип. 1. URL : http://tme.umo.udu.ua/docs/Dod/1_2010/kubenko.pdf. 24. Куземко Л. Зміст, форми і методи формування технологічної компетентності студентів педагогічних спеціальностей. Освітологічний дискурс. 2015. № 2 (10). С. 159–169. 25. Куц М. Про особливості тлумачення терміна «імплементація». Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 133–138. 26. Леонтьев Д. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Дмитрий Алексеевич Леонтьев. 3-е изд. Москва : Смысл, 2007. 511 с. 27. Лєпіхова Л. Соціально-психологічна компетентність у психологічній взаємодії. Вища освіта України. 2004. № 3. С. 4–7. 28. Липатникова И., Паршина Т. Формирование когнитивной компетентности в процессе обучения студентов педагогических вузов элементарной математике. Современные проблемы науки и образования. URL: www.science-education.ru/101-5492. 29. Макаренко О. Об интерактивной компетенции как одной из составляющих профессиональной культуры специалиста. Философия образования. 2010. № 3. С. 142–147. 30. Метаева В. Рефлексия как метакомпетентность. Педагогика. 2006. № 3. С. 37–51. 31. Горылев А., Пономарева Е., Русаков А. Методология TUNING: компетентностный подход при определении содержания образовательных программ. Нижний Новгород, 2011. 46 с. 32. Мудрик А. Социализация человека : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. 050711 (031300) – Социальная педагогика. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Академия, 2006. 304 с. 33. Нагорна Н. В. Формування у студентів понять компетентності й компетенції. Виховання і культура. 2007. № 1–2 (11–12) С. 266–268. 34. Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. № 600. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf 35. Нові програми та можливості, відкрита наука, розвиток дослідницьких інфраструктур : плани МОН у науковій євроінтеграції на 2022 рік. URL : https://cutt.ly/tHpOMQG 36. Освіта для демократичного громадянства і освіта прав людини : хартія ради Європи. URL : www.academia.edu/2053430 37. Освітня політика та освіта «рівний – рівному»: проект ПРООН. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України. URL : http://www.ime.eduua.net/osv_pol.html 38. Пантюк И. Профессиональные компетенции специалиста по социальной работе : учеб. пособ. Минск : БГУ, 2011. С. 118-167 39. Петрук В. Формування базового рівня професійної компетентності у майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інтерактивних технологій : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2011. С. 21 40. Поліщук В. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2006. 454 с. 41. Пометун О. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище. Рідна школа. 2007. № 5. С. 46–49. 42. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 1 липня 2014 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 43. Прямикова Е. Развитие социального мышления старшеклассников в процессе изучения общественных дисциплин: дис. … канд. соц. наук : 22.00.06. Екатеринбург, 2004. 166 с. 44. Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / пер. Э. Гусинский, Ю. Турчанинова. 2-е, изд. испр. Москва : Когито-Центр, 2001. 142 с. 45. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва : Когито-Центр, 2002. 396 с. 46. Радишевська М. Філософсько-педагогічні засади формування інтерактивної компетентності майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей. Вісник Житомирського державного університету. Сер. : «Педагогічні науки». Вип. 48. 2009. С. 116–119. 47. Родигіна І. Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання. Харків : Основа, 2005. 96 с. 48. Селевко Г. Компетентости и их классификация. Народное образование. 2004. № 4. С. 138–143. 49. Сергійчук О. Професійна компетентність майбутнього учителя у системі підготовки до педагогічної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. № 4. Ч. 2. 2011. С. 188-206. 50. Сластенин В. А. Гуманитарная культура специалиста. Магистр. 1991. № 4. С. 3–22. 51. Словарь по социальной педагогике : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / авт.-сост. Л. Мардахаев. Москва : Издательский центр «Академия», 2002. 368 с. 52. Спіріна Т. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців – соціальних педагогів. Наукові записки. Сер. : «Педагогічні науки». URL : https://www.researchgate.net/publication/277279753_Formuvanna_profesijnih_kompetentnostej_majbutnih_fahivciv_socialnih_pedagogiv 53. Ульянич І. В. Рефлексивна компетентність у педагогічній діяльності. Практична психологія та соціальна робота. № 2. 2009. С. 49-51. 54. Хомский Н. Язык и мышление. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. 126 с. 55. Чудинский Р., Лукъянчикова Н. Формирование оценочной компетенции обучающихся на ступени основного общего образования. Социально-экономические процессы. № 2 (048), 2013. С. 17–21. 56. Щедровицкий Г. Коммуникация, деятельность, рефлексия/ Исследования рече-мыслительной деятельности. Психология. Вып. ІІІ Алма-Ата : Изд-во Казахского педагогического института, 1974. С. 12–28. 57. Tuning, Educational Structures in Europe. Learning outcomes. Competences. Methodology. 2001 – 2009. URL: www. Relintdeusto / Tuning Project. 1. Алєксєєнко Т. Соціалізація особистості: можливості й ризики : науково-метод. посіб. Київ, 2007. 152 с. 2. Безпалько О. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 208 с. 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. 952 с. 4. Голованова Н. Социализация и воспитание ребенка. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 272 с. 5. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с. 6. Гончаренко С. Фундаменталізація професійної освіти. Ksztalceniezawodowe: pedagogikai psychologia. 2006. № 7. С. 165–175. 7. Грищенко І. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 7 (109). С. 59. 8. Дмитрук Л. Проблема адаптації українських та іноземних студентів-першокурсників до навчального процесу : зб. наук. праць. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань : УДПУ, 2019. Вип. 2. С. 32–38. 9. Дубініна О. В. Інформаційне забезпечення організаційного механізму діяльністю ЗНЗ. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2015. Вип. 1. С. 40–48. 10. Звєрєва І. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні : теорія і практика : монографія. Київ : Правда Ярославичів, 1998. 394 с. 11. Ващук Ф. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : монографія. Ужгород : ЗакДУ, 2011. 560 с. 12. Каиров И. Педагогическая энциклопедия. Москва : Советская энциклопедия. Т. 3. 1964–1988. 13. Климов Е. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-Дону, 1996. 512 с. 14. Ковальова І. Розвиток науково-технічної творчості молоді України 1985–1990 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун.-т. Донецьк, 1996. 20 с. 15. Кононко О. Як виявити рівень самостійності учнів. Початкова школа. 1989. № 1. С. 40-43. 16. Корнєв М. Соціальна психологія : підручник. Київ : Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1995. 304 с. 17. Крайнік О., Сергієнко Т. Теоретичні аспекти особливостей міжнародного співробітництва у галузі освіти в Україні : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація спільних міжнародних проектів та реформування відносин: наука, виробництво і ринок». Одесса : Балан В. О., 2018. № 1. 116 с. 18. Кремень В. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. Київ : Грамота, 2005. 448 с. 19. Крисюк Г. Психологічні особливості соціалізації студентської молоді. Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць. Київ : Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ, 2009. Т. ХІ. Ч. 1. 620 с. 20. Крысько В., Саракуев Э. Введение в этнопсихологию. Москва, 1996. 344 с. 21. Лавриченко Н. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. Київ : ВІРА ІНСАЙТ, 2000. 444 с. 22. Лемак М., Петрищев В. Методичне видання психологу для роботи. Діагностичні методики. Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші. 2011. 23. Макаренко А. Собрание сочинений: в 7 т. Москва, 1957. Т. 2. 220 с. 24. Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоспроможності української освітньої системи. Наукові записки. Історичні науки. 2013. Вип. 21. С. 149–155. 25. Овчаренко Г. Педагогічні умови соціалізації студентів мистецькопедагогічних спеціальностей у позанавчальній діяльності : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.05 / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2005. 20 с. 26. Онушкин В., Огарев Е. Образование взрослых: междисциплинарный словарь терминологии. Санкт-Петербург ; Воронеж, 1995. 27. Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія : підручник : у 2 кн. Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. Чернівці : Книги – XXI, 2010. 464 с. 28. Парсонс Т. Система современных обществ. Москва : Аспект Пресс, 1997. 270 с. 29. Про вищу освіту : Закон України . Відомості Верховної Ради, 2014, № 37–38, ст. 2004 (зі змінами згідно Закону № 2745-VIII від 06.06.2019). Відомості Верховної Ради, 2019. № 30. 30. Рогова Т. Професійна підготовка студентів у ВЗН: її знаки та якість : зб. наук. праць. Сер. : «Педагогіка та психологія». Харків, 2017. Вип. 56. С. 294–301. 31. Розум С. Психология социализации и социальной адаптации человека. Санкт-Петербург : Речь, 2006. 365 с. 32. Рудик А. Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Житомирський державний університет імені Івана Франка. Житомир, 2021. 320 с. 33. Русова С. Нова школа соціального виховання. Катеринослав : Ляйпціг, 1924. 154 с. 34. Савенкова Л. Формування у студентів інформаційної культури як основи самоосвіти. Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. праць. Сер. 17. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. Вип. 6. 267 с. 35. Савченко С. Науково-теоретичні засади адаптації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього 31 простору : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук Луганськ, 2004. 42 с. 36. Семиченко В. Психологические основы процесса профессиональной подготовки студентов вуза : учеб. пособ. Полтава, 1989. 37. Сисоєва С., Соколова І. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження : наук. видання. Київ : ВД ЕКМО, 2010. 38. Булах І., Волосовець О., Вороненко Ю. Система управління якістю медичної освіти в Україні : монографія. Дніпропетровськ : АРТПРЕС, 2003. 212 с. 39. Соціалізація в системі категорій і понять соціальної педагогіки. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. : Педагогіка та Психологія. С. 449–450. 40. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / уклад. В. Волович, В. Тарасенко, М. Захарченко та ін. ; під заг. ред. В. Воловича. 1998, 736 с. 41. Сухомлинський В. Избранные произведения: В 5 т. Київ, 1979. Т. 1. 474 с. 42. Танько Т. Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів у педагогічних університетах : автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.04. Харків, 2004. 41 с. 43. Філософський словник соціальних термінів / за ред. В. Андрущенко. Київ ; Харків, 2002. 670 с. 44. Хомич Л. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04. Київ, 1998. 443 с. 45. Шевчук Т. Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів як невід'ємна детермінанта формування їхніх професійних компетенцій. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. 2017. Вип. 27 (2). С. 189-193 46. Шквир О. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2004. 214 с. 47. Василюк Т. Дидактичні засади формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних дисциплін. Дис. …канд. пед. наук 13.00.09. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль. 2017. 1. Дмитрук Л. Проблема адаптації українських та іноземних студентів-першокурсників до навчального процесу. Збірник науковихпраць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: УДПУ, 2019. Вип. 2. С.33. 2. Шимко І. М. Аспекти соціалізації особистості в інклюзивній освіті. Предиктори успішної інклюзії: медико-психологічний та соціально-педагогічний аспекти : збірник тез всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 22 листопада 2019 року). С.142. 3. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 4. Vasyliuk T., Kuts M. General Scientific Bases of Social Competence Definition as a Qualitative Characteristic of Students Socialization Process. Students' Validative Competences Formation while Humanitarian Disciplines Studying: monograph / edited by S.Ostapenko. Prague: Octant-Print s. r. o., 2021. P.9. 5. Мізерна О. Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку : автореф. дис. … канд. псих. наук. Київ, 2005. С.14. 6. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / редкол.: С. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с. 7. Механізми регулювання інтеграційних процесів в Україні: навч. посіб. / І. Артьомов, В. Бакуменко, В. Бондаренко та ін.. Ужгород: Ліра, 2009. C.440. 8. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 9. Історія педагогіки : посіб. / за ред. М. Левківського, О. Дубасенюк. Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 1999. С.8 10. Василюк Т. Дидактичні засади формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних дисциплін. дис. …канд..пед. наук 13.00.09. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль. 2017. С.27. 11. Василюк Т. Дидактичні засади формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних дисциплін. Дис. …канд..пед. наук 13.00.09. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль. 2017. С.34-35. 12. Сисоєва С. Формування психолого-педагогічної компетентності студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції : [зб. матер. Міжн. науково-практичної конференції, 22 – 24 квітня 2009 р., Київ – Житомир / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої]. Київ : КІМ, 2009. С. 22. 13. Сисоєва С., Галицька М. Культурологія освіти. Київ : Ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. 64 с. 14. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ. Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. С.100. 15. Механізми регулювання інтеграційних процесів в Україні: навч. посіб. / І. Артьомов, В. Бакуменко, В. Бондаренко та ін.. Ужгород: Ліра, 2009. C.456. 16. Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIIІ. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 17. Лисоконь І. О. Інвестиційна діяльність закладів вищої освіти в «освітньому праві» України. Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26-27 лютого 2021 р. Київ, 2021. С.16. URL : http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4219 18. Бобрицька В. Проблема становлення поняттєво-категорійного апарату освітньої політики в структурі досліджень феномену сучасної освіти. Освітня політика: філософія, теорія, практика : монографія / за ред. В. Андрущенка. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. С. 142 19. Освітологія: фахова підготовка : навч.-метод. посіб. / за ред. В. Огнев’юк. Київ : ВП «Едельвейс», 2014. С.6. URL : https://lib.iitta.gov.ua/711892/1/Освітологія%20фахова%20підготовка.pdf 20. Шевчук Т. Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів як невід’ємна детермінанта формування їхніх професійних компетенцій. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна, 2017. Вип. 27. № 2. С.190 21. Склярук А. Сучасний стан наукової концептуалізації категорії «проблемна сім’я». Психологія особистості. 2013. №1 (4). С. 278 22. Крисюк Г. Психологічні особливості соціалізації студентської молоді. Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ. Київ, 2009. Т. ХІ. Ч. 1. С. 213. 23. Малихін О. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект : монографія /О. Малихін. Кривий Ріг, 2009. С. 213. 24. Грищенко І. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 7 (109), с. 59. 25. Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIIІ. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 26. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І. Звєрєвої. Київ; Сімферополь : Універсум, 2012. с.72. 27. Савченко С. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка»/ Луганськ, 2004. С.24. 28. Рапацевич Е. Современная энциклопедия / под общ. ред. А. Астахова. Минск : Современная школа, 2010. С.543. 29. Василюк Т. Дидактичні засади формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних дисциплін. дис. …канд..пед. наук 13.00.09. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль. 2017. С.65. 30. Соціальна педагогіка: підручник. 4-е вид. виправ. та доп. / за ред. проф. А. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2009. С.4. 31. Соціальна педагогіка : словник-довідник / за заг. ред. Т. Алєксєєнко. Вінниця, 2009. С.497. 32. Шимко І., Талаш І. Соціалізація особистості: навч.-метод. посіб. Кривий Ріг, 2018. Ч.1. с.49. 33. Василюк Т., Размолодчикова І. Соціально-психологічний театр як інноваційна технологія соціальної роботи. Інноваційна педагогіка. 2021. № 3. С. 89 34. Соціально-психологічний театр як інтерактивна інноваційна методика роботи з вразливими сім'ями. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна-робота і сучасність: теорія і практика професійного й особистісного розвитку соціального працівника» (18 грудня 2020 р. м. Київ). - Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. С.205-208. 35. Примуш М. Загальна соціологія: навч. посіб. Київ : ВД «Професіонал», 2004. С.486. 36. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 37. Razmolodchykova I. Planning and Organization of Work of the Extracurricular Educational Institution as a Socio-Pedagogical Issue and the Basis of Development of a Creative Personality. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2022. 1(33). p. 18. doi: 10.31435/rsglobal_ijitss/30032022/7757 38. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 39. Крисюк С. Державне управління освітою : навч. посіб. для слухачів, асп., докторантів спец. «Державне управління освітою. Київ : НАДУ, 2009. 220 с. 40. Кучера Т., Насонова Л., Дейнека В. Філософія освіти : навч. посіб. для осіб, що навчаються в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Харків : ХНМУ, 2015. С. 3-4. 1. Алмазов Б. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1986. 150 с. 2. Антонов А. Семья и время. Вестник Московского гос. ун-та. Сер. 18. 1997. № 2. С. 3-4. 3. Галасюк И. Психология социальной работы : учеб. Москва : Дашков и К., 2013. 304 с. 4. Гапончук О. Напрями консультативної діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі. Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє : зб. тез наук. роб. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 6-7 жовт. 2017). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. С. 114–117. 5. Нємая Я., Колос Л., Конченкова І. Гендернй інтерактивний театр : навч. посіб. Київ : Школа рівних можливостей, 2007. 176 с. 6. Эйдемиллер Э. Семейная психотерапия. Л : Медицина, 1990. 192 с. 7. Жеребньова Л. Соціально-психологічний театр. К: Шк. світ, 2011. С. 26–27. 8. Завацька Л. Технології професійної діяльності соціального педагога : навч. посіб. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2008. 240 с. 9. Капська А. Соціальна робота : навч. посіб. Київ : ЦНЛ, 2005. 328 с. 10. Коваль Л. Соціальна педагогіка. Соціальна робота : навч. посіб. Київ : 13МН, 1997. 392 с. 11. Мацковский М. Социология семьи. Проблемы и теории семей. Москва : Просвещение, 2008. 213 с. 12. Минухин С. Множество моих голосов. Эволюция психотерапии. Т. 1: «Семейный портрет в интерьере»: семейная терапия / пер. с англ. Т. К. Кругловой. Москва : Независимая фирма «Класс», 1998. С. 18– 35. 13. Норвуд Р. Женщины, которые любят слишком сильно. Москва : Изд-во «Добрая книга», 2012. 352 с. 14. Павловська М. Драматичне виховання - теорія і практика. Прага, 2016. 37 с. 15. Pavlovska M. Cestasoucasneskolekeskoletvorive MSD: Brno, 2002. ISBN 80-86633-02-0. 16. Пожидаєва О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Київський нац. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ, 2011. 20 с. 17. Полякова О. Театральні технології як засіб професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1 (14). С. 81–82. 18. Подольська Є. Кредитно-модульний курс культурології : навч. посіб. Київ : Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. С. 121 . 19. Раковская Г. Социально-педагогические условия развития доверительного взаимодействия субъектов консультирования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / ОГПУ. Оренбург, 2000. 220 с. 20. Род Мартин. Психология юмора / пер. с англ. под ред. Л. Куликова. СПб. : Питер, 2009. С.11. 21. Сатир В. Как строить себя и свою семью. Москва : Педагогика-Пресс, 1992. 192 с. 22. Сергієнко І. Методика соціально-психологічних театрів. Черкаси : Escape, 2002. 54 с. 23. Склярук А. Сучасний стан наукової концептуалізації категорії «проблемна сім’я». Психологія особистості. 2013. №1 (4). С. 270–280. 24. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / за ред. А. Капської та ін. Київ : УДЦССМ, 2000. 258 с. 25. Современный словарь по педагогике / сост. Е. Рапацевич. Минск : Современное слово, 2001. С. 725–726. 26. Социальная педагогика: курс лекций / под общ. ред. М. Галагузовой. Москва : ВЛАДОС, 2000. 416 с. 27. Соціальна педагогіка : словник-довідник / Т. Алєксєєнко, Ю. Жданович, І. Звєрєва та ін.; за заг. ред. Т. Алєксєєнко. Вінниця : Планер, 2009. 542 с. 28. Сысенко В. Супружеские конфликты. Москва : Финансы и статистика, 1989. С.12-13. 29. Торохтий В. Психология социально-педагогической деятельности. Психологическая наука и образование PSYedu.ru. 2010. № 5. С. 58–71. URL : http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2010/n5/Torohtiy.shtml 30. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. Москва : Ренесанс, 1992. 296 с. 31. Холостова Е. Социальная реабилитация : учеб. пособ. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006. 340 с. 32. Шахрай В. Потенціал інтерактивного театру у формуванні соціальної компетентності школярів. Соціальна педагогіка : теорія і практика. 2011. № 4. С. 49 33. Шахрай В. Театральне мистецтво як профілактично-терапевтичний засіб у соціально-педагогічній роботі з підлітками. Педагогічні науки : зб. наук. праць. 2011. № 58. С. 94.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6416
https://doi.org/10.31812/123456789/6416
ISBN: 978-617-8096-09-0
Розташовується у зібраннях:Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи (монографії)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
кол_моно_СПСР_2022.pdf3.33 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.