Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6084
Назва: Лабіринти дорослішання: психічний розвиток особистості підлітково-юнацького віку
Автори: Токарева, Наталя Миколаївна
Ключові слова: підлітково-юнацький вік
період дорослішання
світосприймання
щастя
самотність
субкультура
діалогізація життєвого простору
особистісний конструкт
Дата публікації: 21-жов-2021
Видавництво: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
Бібліографічний опис: Токарева Н. М. Лабіринти дорослішання: психічний розвиток особистості підлітково-юнацького віку : монографія. Кривий Ріг : ТОВ «НВП "Інтерсервіс"», 2021. 216 с.
Короткий огляд (реферат): Монографія презентує інтегративний контент дослідження вимірів дорослішання особистості у складному просторі несталого інформаційного суспільства. Автор делікатно окреслює значимі вектори психічного розвитку особистості підлітково-юнацького вікового періоду – періоду загостреної вразливості, від якої підлітки й юнаки намагаються захиститися, демонструючи негативізм, неконтрольовану агресивність або занурюючись у прірву депресії. Естетичний діапазон представлення інформації – від наукових постулатів і теоретико-емпіричних обґрунтувань проблеми вікового розвитку особистості до симфонії поезії й зображувального мистецтва дозволяє осмислити метаморфози дорослішання, надає можливість зрозуміти суперечності підлітково-юнацької субкультури. Видання адресоване психологам, педагогам та іншим зацікавленим особам, котрі можуть бути долучені до психолого-педагогічного супроводу особистості на шляху дорослішання.
Опис: Абелъс, X. (1999). Интеракция, идентификация, презентация. Введение в интепретативную социологию: пер. с нем. Санкт-Петербург : Алетейя. 272 с. Абульханова-Славская, К. А. & Березина, Т. Н. (2001). Время личности и время жизни. Санкт-Петербург : Алетейя. 304 с. Айдинян, Р. М. (2008). Трактат о счастье. Санкт-Петербург : Алетейя. 88 с. Ананьев, Б. Г. (1980). К постановке проблемы развития детского самосознания. Избранные психологические труды : В 2-х т. Т. 2. Москва : Педагогика. С. 103 – 127. Андреева, Г. М. (2005). Психология социального познания. Москва : Аспект˗Пресс. 288 с. Андреева, А. Д. (2018). Особенности субъективного образа детства у родителей учащихся первых и пятых классов школ разного типа. Теоретическая и экспериментальная психология, 11 (3). С. 6–20. Антонова, И. В. (2000). Проблема личностной идентичности. Психология самосознания. Хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М». С. 471–488. Аргайл, М. (2003). Психология счастья. Санкт-Петербург : Питер. 127 с. Бахтин, М. М. (2000). Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. Санкт-Петербург : Азбука. 336 с. Бахтин, М. В. (2006). В поисках счастья. Религиозно-этические учения древности. Москва : Изд-во МИДК. 130 с. Башкатов, И. П. & Стрелкова, Т. С. (2006). Характеристики молодежно-подросткового граффити. Социальные исследования, 11 (271). С. 141–146. Белл, Д. (2004). Грядущее постиндустриального общества. Опыт социального прогнозирования / пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. Москва : Academia. 788 с. Белкин, А. И. (2008). Герменевтическое понимание в коммуникации авторов граффити. Сибирский педагогический журнал, 15. С. 361–369. Бендас, Т. В. (2006). Гендерная психология : учеб. пособ. СанктПетербург : Питер. 431 с. Бердяев, Н. А. (1934). Я и мир объектов: опыт философии одиночества и общения. Париж : YAMCA Press. 480 с. Бердяев, Н. А. (1993). О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. Москва : Республика. 460 с. Бондар, Л. В. (2012). Філософія щастя : ціннісно-праксеологічний аспект : дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Одеса. 186 с. Брайнин-Пассек, В. (2002). О постмодернизме, кризисе восприятия и новой классике. Новый мир искусства, 5 (28). С. 7–10. Булах, І. С. (2003). Психологія особистісного зростання підлітка. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова. 340 с. Варіативність cоціалізації особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства (2017) : монографія / авт. колектив : Н. М. Токарева, А. В. Шамне, О. О. Халік та ін. / за ред. Н. М.Токаревої. Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс». 220 с. Ватова, Л. С. (2000). Психологические причины и условия возникновения подросткового вандализма : дисс. … канд. психол. наук спец. 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. Калуга. 195 с. Вельш, В. (1992). «Постмодерн»: Генеалогия и значение одного спорного понятия Путь. Международный философский журнал, 1. С. 109– 136. Виничук, Н. В. (2008). Психосемантический анализ представлений о счастье китайских и российских студентов : автореф. дис. … канд. психолог. наук : спец. 19.00.01. – общая психология, психология личности, история психологии. Хабаровск. 23 с. Воловик, Г. В. (2001). Життя як цінність: соціально-філософський аналіз : дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Запоріжжя. 185 с. Выготский, Л. С. Педология подростка : Проблема возраста. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 4. / под ред. Д. Б. Эльконин. Москва : Педагогика, 1984. С. 5–269. Выготский, Л. С. (2005). История развития высших психических функций. Психология развития человека. Москва : Изд˗во Смысл; Эксмо С. 208–548. (Библиотека всемирной психологии). Гидденс, Э. (2004). Трансформация интимности: Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах / пер. с англ. В. Анурина. Санкт-Петербург : Питер. 208 с. Гіденс, Е. (2004). Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя / пер.с англ. Н. П. Поліщук. Київ : Альтерпрес. 100 с. Головаха, И. (2004). Социальное значение асоциальных граффити. Социология : теория, методы, маркетинг, 2. С. 64–77. Градинарова, Е. А. (2004). «Информационный человек»: его проблемы в епоху постмодерна. Вопросы гуманитарных наук, 5 (14). С. 129–130. Джей, М. (2018). Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом / пер. с англ. Н.Яцюк. Москва : Манн, Иванов и Фербер. 320 с. Джидарьян, И. А. (2013). Психология счастья и оптимизма. Москва : Институт психологии РАН. 263 с. Дольто, Ф. (2013). На стороне подростка / пер. с фр. А. К. Борисовой. Екатеринбург : Рама Паблишинг. 423 с. (Серия «Авторитетные детские психологи»). Дубровина, И. В. (2000). Психическое здоровье детей и подростков. Екатеринбург : Деловая книга. 176 с. (Руководство практического психолога). Дубровина, И. В., Андреева, А. Д., Гуткина, Н. И. [и др.] (2003). Практическая психология образования : учеб. пособ. для вузов / под ред. И. В. Дубровиной. Москва : Просвещение. 480 с. Єгупов, М. В. (2015). Ідентичність як атрибут людини і суспільства: дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Київ. 214 с. Жайворонок, В. В. (2004). Етнолінгвістика в колі суміжних наук. Мовознавство, 5 (6). С. 23–35. Жарова, Д. В., Терех, Е. Ю. (2018). Психологические особенности подросткового буллинга. Научно˗педагогическое обозрение. Pedagogical Review, 1 (19). С.102–116. Захаров, А. И. (2000). Предупреждение отклонений в поведении ребенка. Санкт-Петербург : СОЮЗ. 224 с. Зливков, В. Л., Лукомська, С. О. (2020). До питання про інтеграцію сучасних теорій ідентичності. Раціогуманістичні студії: зб. тез наук. доповідей методологічного семінару / відп. ред. В. Л. Зливков; укладачі С. О. Лукомська, О. В. Котух. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. С. 46–50. Зоріна, В. І. (2017). Ідеальний образ дорослого як чинник особистісного розвитку підлітка : автореф. дис…. канд. психол. наук : спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Київ. 23 с. Иванова, Н. Л. (2003). Психологическая структура социальной идентичности: дис. … доктора психол. наук. Ярославль. 409 с. Ильин, Е. П. (2000). Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер. 512 с. Ильин, Е. П. (2012). Психология риска : учеб. пособие. СанктПетербург : Питер. 288 с. Ильин, Е. П. (2014). Психология агресивного поведения. СанктПетербург : Питер. 368 с. Ильин, И. П. (2001). Постмодернизм : Словарь терминов. Москва : Интрада. 384 с. Иноземцев, В. Л. (1998). Современный постмодернизм: конец социального или вырождение социологии? Вопросы философии, 9. С. 27– 37. Иноземцев, В. Л. (2000). Современное постиндустриальное общество : природа, противоречия, перспектива. Москва : Логос. 304 с. Казанская, В. Г. (2011). Подросток : социальная адаптация : книга для психологов, педагогов и родителей. Санкт-Петербург : Питер. 288 с. Киселев, С. В. (2005). Знаково-психологические мотивы граффити в молодежной субкультуре. Социальные исследования, 9 (257). С.113–115. Кле, М. (1991). Психология подростка : психосексуальное развитие / пер. с фр. Москва : Педагогика. 298 с. Клейберг, Ю. А. (2003). Психология девиантного поведения. Москва : ТЦ Сфера. 160 с. Козловски, П. (1997). Культура постмодерна: Общественнокультурные последствия технического развития / пер. с нем. Москва : Республика. 240 с. Козырева, П. М. & Смирнов, А. И. (2017). Счастье осмысленное и спонтанное. Социологическая наука и социальная практика, 4 (20). С. 65– 92 . Кон, И. С. (1984). В поисках себя : Личность и ее самосознание. Москва : Политиздат. 336 с. Кон, И. С. (1989). Психология ранней юности. Москва : Просвещение. 255 с. (Серия: Психол. наука – школе ) Кон, И. С. (2008). Люди и обстоятельства. Детство и юность. 80 лет одиночества. Москва : Время. 448 с. Короленко, Ц. П. & Дмитриева, Н. В. (2009). Homo Postmodernicus. Психологические и психические нарушения в постмодернистском мире: монография. Новосибирск : НГПУ. 248 с. Краткий психологический словарь (1998). А. В. Петровский & М. Г. Ярошевский (ред); Л. А. Карпенко (ред.-сост.). Ростов-на-Дону : Феникс. 512 с. Крылова, И. В. & Непомнящий, А. В. (2011). К проблеме социализации личности в информационном обществе. Научные проблемы гуманитарных исследований. Вып. 3. С. 174–182. Крэйг, Г. (2000). Психология развития / пер. с англ. Н.Мальгиной, Н.Миронова и др.. Санкт-Петербург : Питер. 992 с. Кули, Ч. Х. (2000). Человеческая природа и социальный порядок : пер. с англ. Москва : «Идея-пресс, Дом интеллектуальной книги». 320 с. Латта, Н. (2012). Пока ваш подросток не свел вас с ума / пер. с англ. М.М.Яблокова. Москва : РИПОЛ классик. 352 с. Лебедев, В. И. (2002). Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции : монография. Москва : Юнити˗Дана. 448 с. Леонтьев, Д. А. & Рассказова, Е. И. (2006). Тест жизнестойкости. Москва : Смысл. 63 с. Лукач, Д. (2003). Конец двадцатого века и конец эпохи модерна; пер. Н. Селиверстова. Санкт-Петербург : Наука. 256 с. Лященко, М. Н. (2017). Социально˗философские основания одиночества. Социум и власть, 1 (63). С. 16–22. Максименко, С. Д. (2006). Ґенеза здійснення особистості : монографія. Київ : Видавництво ТОВ «КММ». 240 с. Мальковская, И. А. (2016). Знак коммуникации: Дискурсивные матрицы. Москва : ЛКИ. 240 с. Маньковская, Н. Б. (2000). Эстетика постмодернизма. СанктПетербург : Алетейя. 348 с. Маслоу, А. (2008). Мотивация и личность. Санкт˗Петербург : Питер. 352 с. Мацумото, Д. (2008). Человек, культура, психология. Удивительные загадки, исследования и открытия. Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК. 234 с. Межуєв, В. (2011). Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі. Філософська думка, 4. С. 90–101. Менделевич, В. Д. (2001). Психология девиантного поведения : учеб. пособ. Москва : МЕДпресс. 432 с. Мид, Д. (1994). Интернализированные другие и самость. Американская социологическая мысль : Тексты / под ред. В. И. Добренькова. Москва : Изд-во МГУ. С. 222–225. Мид, М. (1998). Культура и мир детства: Избранные произведения / пер. с англ. и коммент. Ю. А. Асеева. Москва : Наука. 455 с. Михайлова, Е. В. (2007). Самопрезентация : теории, исследования, тренинг. Санкт˗Петербург : Речь. 224 с. Мишутина, Е. А. (2008). Счастье человека: альтернатива «быть» или «иметь». Теория и практика общественного развития, 5. С. 3–12. Мишутина, Е. А. (2009). Социально-философский анализ феномена счастья: автореф. дис… канд. философ. наук : спец. 19.00.11 – социальная философия. Новочеркасск. 24 с. Мочалов, Л. В. (1997). Раннее евангелие постмодернизма или «При наличии отсутствия». Нева, 4. С. 191–205. Ньюкомб, Н. (2003). Развитие личности ребенка / пер. с англ. В. Белоусова. Санкт-Петербург : Питер. 640 с. Осорина, М. В. (1999). Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. Санкт-Петербург : Питер. 288 с. Петров, В. Г. & Злыгостаева, К. В. (2015). Представления о счастье у студентов. Вестник Кемеровского государственного университета, 3 (63). Т.3. С. 197–203. Пикулева, О. А. (2013). Психологическая многозначность понятия «самопрезентация личности» и современные научные подходы к пониманию его содержания. Социальная психология и общество, 2. С. 21– 37. Покровский, Н. Е. & Иванченко, Г. В. (2008). Универсум одиночества : социологические и психологические очерки. Москва : Логос. 408 с. Постовалова, В. И. (1988). Картина мира в жизнедеятельности человека; Б. А. Серебренников (отв. ред). Человеческий фактор в языке : Язык и картина мира. Москва : Наука. С.8–69. Психология подростка. Полное руководство (2003) / под ред. А. А. Реана. Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК. 432 с. (Серия: Психологическая энциклопедия). Психология современного подростка / под ред. Л. А. Регуш (2005). Санкт-Петербург : Речь. 400 с. Радзієвська, Т. В. (2010). Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту: Текст – соціум – культура – мовна особистість : монографія. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агенство». 491 с. Райс, Ф. (2000). Психология подросткового и юношеского возраста / пер. с англ. Н. Мальгиной, С. Харитонова и др.. Санкт-Петербург : Питер. 624 с. Рогова, Е. Е. (2016). Влияние одиночества на зависимое поведение подростков. Общественные науки, 6–2. С. 365–371. Роменець, В. А. Психологія творчості: навч. посіб. Київ : Либідь, 2001. 288 с. Селигман, М. Э. П. (2006). Новая позитивная психология. Научный взгляд на счастье и смысл жизни / пер. с англ. Москва : София. 368 с. Сенько, Т. В. (2017). Психодиагностика и психотерапия семьи. Бельско-Бяла : ADDENDIUM. 384 с. Силиг, Т. (2016). Почему никто не рассказал мне это в 20? / пер. с англ. П. Миронова. Москва : Манн, Иванов и Фербер. 240 с. Синягина, Н. Ю. (2003). Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. Москва : ВЛАДОС. 96 с. Скворцова, К. М. (2015). Діяльність як субстанція щастя. Гуманітарний вісник ЗДІА, 60. С.100–113. Слободчиков, И. М. (2006). Теоретико˗экспериментальное исследование феномена одиночества личности (на материале подросткового возраста): дисс.… доктора психол. наук : спец. 19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии. Москва. 330 с. Слободчиков, И. М. (2005). Переживание одиночества в рамках формирования «Я-концепции» подросткового возраста. Психологическая наука и образование, 10 (1). С. 28–32. Словник української мови (1971). У 11 т. Т.2. / за ред. І. К. Білодід (голов. ред.) та ін.; П. П. Доценко & Л. А. Юрчук (Ред. тому). Київ : Наукова думка. 550 с. Словник української мови (1973). У 11 т. Т. 4. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка. Татаркевич, В. (1981). О счастье и совершенстве человека. Москва: Прогресс. 284 с. Титаренко, А. И. (1984). Антиидеи. Опыт социальноэтического анализа. Москва : Политиздат. 478 с. Токарева, Н. М. (2006). Комунікативне програмування креативних моделей поведінки особистості. Психологічна детермінація креативної поведінки : монографія / С. Ф. Устименко, Н. М. Токарева, А. І. Воронін [та ін.]; за ред. Н. М. Токаревої. Кривий Ріг : Видавничий дім. С. 31–55. Токарева, Н. М. (2007). Корекційно-розвивальні можливості проективних методик у розвитку креативності. Психологічні основи розвитку креативності особистості в умовах педагогічної інноватики : метод. посібник / С. Ф. Устименко, Н. М. Токарева, А. І. Воронін [та ін.]; за заг. ред. Н. М. Токаревої. Кривий Ріг : Видавничий дім. С. 92–111. Токарева, Н. М. (2010). Особливості самокатегоризації особистості юнаків у контексті становлення особистісної та соціальної ідентичності. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип.9. Кам’янець-Подільський : Аксіома. С. 641–650. Токарева, Н. М. (2014). Особливості моделювання особистісних конструктів підлітків у сім’ях різного типу. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. Вип. 23. С. 619–630. Токарева, Н. М. (2015). Психологія комунікативного моделювання особистісних конструктів у підлітковому віці: дис. … доктора психол. наук : спец. 19.00.07. – педагогічна та вікова психологія. Київ. 530 с. Токарева, Н. М. (2015а). Моделювання особистісних конструктів підлітків у вимірах освітнього простору: монографія. Кривий Ріг : ТОВ ВНП «ІНТЕРСЕРВІС». 448 с. Токарева, Н. М. (2015b). Розвиток перцептивно-інтерактивної компетентності підлітків: психологічний дискурс. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 30. Кам’янець-Подільський : Аксіома. С. 622–633. Токарева, Н. Н. (2016). Социально-психологическая детерминация личностного развития подростков в современном обществе префигуративного типа. Право. Экономика. Психология. Научнопрактический журнал, 1 (4). С. 92–102. Токарева, Н. (2016а). Самокатегоризация персонологичного профиля подростков в контексте становления личностной и социальной идентичности. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Technica, IX, Краков. С. 198–207. Токарева, Н. М. (2017). Варіативність самопрезентації підлітків у сучасному інформаційному суспільстві. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип.38. Кам’янецьПодільський : Аксіома. С. 398–409. Токарева, Н. М. (2017а). Психологічні особливості соціалізації особистості у соціокультурному контексті постмодерну. Варіативність cоціалізації особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства : монографія / авт. колектив : Н. М. Токарева, А. В. Шамне, О. О. Халік та ін. / за ред. Н. М. Токаревої. Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс». С. 17–26. Токарева, Н. (2018). Психологический контент переживания одиночества подростками в социокультурном пространстве постмодернизма. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 11. Kraków : wyd. Naukowe UP, Jęz. ros. S.109–120. Токарева, Н. М. (2018a). Генеза логіко˗смислової організації мовлення підлітків у постнекласичній перспективі сучасності. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: зб.наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Серія «Психологія». Переяслав-Хмельницький. Вип. 24 (1). С. 343–359. Токарева, Н. М. (2019). Психологічний контент конфліктної поведінки підлітків. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип.45. Кам’янець-Подільський : Аксіома. С.381–404. Токарева, Н. М. (2020). Психологія управління освітнім процесом у сучасному суспільстві : підручник [для магістр. закладів вищої освіти пед. профілю]. Частина І. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». С. 454–455. Токарева, Н. М., Саєнко, Н. О. (2016). Роль сім’ї у корекційнореабілітаційному супроводі хворих на шизофренію. Актуальні проблеми психології в закладах освіти : зб. наук. праць / за ред. Н. М. Токаревої [відп. ред.] та ін. Вип. 6. Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс». С. 310–316. Токарева, Н. М., Шамне, А. В. & Макаренко, Н. М. (2014). Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу: монографія. Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс». 312 с. Токарева, Н. М. & Шамне, А. В. (2017). Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів]. Київ : НУБіП. 548 с. Токарева, Н. М. & Шамне, А. В. (2020). Концептуалізація суб’єктивного образу дорослості у семантичному просторі мовної особистості. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика : зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний пед. університет імені Григорія Сковороди». Серія «Психологія». Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 27 (1). С. 287–309. Тоффлер, Э. (2002). Шок будущего (Футурошок) / пep. с англ. Е. Руднева, Л. Бурмистрова и др. Москва : ООО «Издательство АСТ». 557 с. Уайнхолд, Б., Уайнхолд, Дж. (2002). Освобождение от созависимости / пер. с англ. А. Г. Чеславской. Москва : Независимая фирма «Класс». 224 с. Уилсон, Э. (2018). Смысл существования человека / пер. с англ. О.Сивченко. Москва : Альпина Паблишер. 214 с. Ульянова, Т. Ю. (2017). Індивідуально-психологічні особливості конфліктності як властивості особистості: дис… канд. психол. наук : спец. 19.00.01. – загальна психологія, психологія особистості, історія психологія. Одеса. 256 с. Фанталова, Е. Б. (2001). Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта. Самара : Бахрах-М. 128 с. Фаррахов, А. Ф. (2014). Одиночество как социокультурный феномен: концептуализация и практическое проявление в современном обществе: дисс. … канд. философ. наук : спец. 09.00.11. – социальная философия. Краснодар. 159 с. Фаррахов, А. Ф. (2016). Способы преодоления одиночества подростками. Интеллект. Инновации. Инвестиции : Философские науки, 1. С. 74–75. Фельдштейн, Д. И. (2011). Психолого˗педагогические проблемы построения новой школы в условиях значимых изменений ребенка в ситуации его развития. Инновационные проекты и программы в образовании, 3. С.23–28. Фетискин, Н. П., Козлов, В. В. & Мануйлов, Г. М. (2002). Социальнопсихологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Изд-во Института Психотерапии. 490 с. Франкл, В. (1989). Человек в поисках смысла / пер. с англ.; общ. ред.. Л. Я. Гофмана, Д. А. Леонтьева. Москва : Прогресс. 272 с. Фромм, Э. (1994). Анатомия человеческой деструктивности / пер. с англ. Э. М. Телятниковой; под ред. П. С. Гуревича и С. Я. Левита. Москва : Республика. 447 с. (Серия «Мыслители ХХ века»). Фромм, Э. (2008). Искусство любить / пер. Л. Трубицына, А. Ярхо, А. Соловейчик. Москва : Азбука˗классика. 224 с. Фромм, Э. (2010). Иметь или быть? / пер. с нем. Э. М. Телятниковой. Москва : Астрель. 314 с. Фромм, Э. (2012). Бегство от свободы / пер. с англ. Г. Ф. Швейника. Москва : Астрель. 284 с. Фукуяма, Ф. (2004). Великий разрыв / пер. с англ. под общ. ред. А. В. Александровой. Москва : ООО «Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак». 474 с. Хайнц, М. (2014). Позитивный тайм-менеджмент: Как успевать быть счастливым. Москва : Альпина Паблишер. 128 с. Харарі, Ю. Н. (2020). Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього / пер. с англ. Я. Лебеденка. Харків : Глобус. 543 с. Холлис, Дж. (2009). Перевал в середине пути: Как преодолеть кризис среднего возраста и найти новый смысл жизни / пер. с англ. В. И. Белопольский, В. В. Мершавка. Москва : Когито-Центр. 208 с. (Юнгианская психология). Хренов, Н. (2002). Культура в эпоху социального хаоса. Москва : Эдиториал УРСС. 448 с. Чиксентмихайн, М. (2011). Психология оптимального переживания / пер. с англ. Москва : Прогресс. 122 с. Шамне, А. В. (2015). Теорія та практика психосоціального розвитку у підлітково-юнацькому віці : монографія. Київ : ТОВ ВНП «Інтерсервіс». 488с. Шапарь, В. Б. (2010). Психология кризисных ситуаций. Ростов-наДону : Феникс. 452 с. (Серия : Психологический факультет). Шаповаленко, И. В. (2005). Возрастная психология (психология развития и возрастная психология). Москва : ГАРДАРИКИ. 349 с. Шевченко, И. С. (2002). Вариативность самопрезентации в интернет˗общении : автореф. дис.… канд. психол. наук: 19.00.01 – загальна психологія, психологія особистості, історія психологія. Казань. 23 с. Шнейдер, Л. Б. (2001). Профессиональная идентичность: Структура, генезис и условия становления: дис. … канд. психол. наук : спец 19.00.13. – психология развития, акмеология. Москва. 321 с. Щеглов, И. А. (2014). Социализация личности как теоретическая проблема. Теория и практика общественного развития, 1. С. 36–39. Эйдемиллер, Э. Г., Юстицкис, В. В. (1999). Психология и психотерапия семьи. Санкт-Петербург : Питер. 656 с. Эммонс, Р. (2004). Психология высших устремлений. Мотивация и духовность личности. Москва : Смысл. 416 с. Эриксон, Э. (1996). Идентичность: юность и кризис / пер. с англ. Москва : Прогресс. 352 с. Acker, Ch. P. (2013). Flip the script. A Guidebook for Aspiring Vandals and Typographers Gingko Press in association with Upper Playgraund. New York. 224 р. Arnett, J. J. (1997). Young people's conceptions of the transition to adulthood. Youth & Society, 29 (1), 3–23. Arnett, J. J. (2007). Emerging Adulthood: What Is It, and What Is It Good For? Child Development Perspectives, 1 (2), 68–73. Bandura, A. (1978). The self system in reciprocal determinism. American Psychologist, 3. Р. 356–357. Baumrind, D. (1980). New directions in socialization research. American Psychologist, 35. Р. 639–652. Baumrind, D. (1983). Rejoinder to Lewis's reinterpretation of parental firm control effects: Are authoritative families really harmonious? Psychological Bulletin, 94(1), 132–142. Berzonsky, M. D., Soenens, B. & Luyckx, K. (2013). Development and validation of the revised Identity Style Inventory (ISI-5) : Factor structure, reliability, and validity. Psychological assessment. Vol. 25 (3). P. 893–908. Bradburn, N. M. (1969). The Structure of Psychological Well-Being. Oxford: Aldine. 318 р. Campbell, A., Converse, P. E., & Rodgers, W. L. (1976). The quality of American life: Perceptions, evaluations, and satisfactions. New York: Russell Sage Foundation. 588 р. Cote, J. E. (2000). Arrested Adulthood: The Changing Nature of Maturity and Identity. New York : New York University Press. 224 p. Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542– 575. Diener, E., Biswas-Diener, R. (2008). Happiness: Unlocking the mysteries of psychological wealth. Maiden, MA: Blackwell Publishing. 304 р. Erikson, E. H. (1964) Insight and Responsibility: Lectures on the Ethical Implications of Psychoanalytic Insight. Norton, New York. 260 р. Goldstein, A. (1996). The psychology of vandalism. New York : Plenum Press. 296 p. Grotevant, H. D. (1997). Identity processes: Integrating social psychological and developmental approaches. Journal of Adolescent research. Vol. 12 (3). P. 354–357. Gurba, E. (2008). The Attributes of Adulthood Recognised by Adolescents and Adults. Polish Psychological Bulletin, 39 (3), 129–137. Howe, N. & Strauss, W. (1992). The new generation gap. The Atlantic Monthley, December. P. 67–89. Lachmann, R. (1988). Graffiti as Career and Ideology. The American Journal of Sociology, 94 (2), Р. 229–250. Lutes, C. J. (1981). Early Marriage and Identity Foreclosure. Adolescence; Roslyn Heights (ed.). N. Y. Vol. 16, (64), 809 р. Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the Context of the Family: Parent-Child Interaction. Handbook of Child Psychology, 4. Socialization, Personality, and Social Development. New York: Wiley. Р. 1– 101. Macdonald, N. (2002). The Graffiti Subculture : Youth, Masculinity and Identity in London and New York. Palgrave Macmillan, New York. 306 р. Marcia, J. E. (1967). Ego identity status: Relationship to change in selfesteem, «general maladjustment», and authoritarianism. Journal of Personality, 35(1), 119–133. Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence / Adelson J. (ed.) Handbook adolescent psychology. New York : John Wiley. 785 р. Massoglia, M., Uggen, Сh. (2010). Settling Down and Aging Out: Toward an Interactionist Theory of Desistance and the Transition to Adulthood. American Journal of Sociology, 116 (2), 543–582. Muuss, R. E. (1988). Theories of adolescence (5th ed.). Crown Publishing Group. New York : Random House. 300 p. Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6). P. 1069–1081. Ryff, C. D, Singer, B. H. (2006). Best news yet on the six-factor model of well-being. Social Science Research, 35 (4), 1103–1119. Snyder, M. (1974). Self-monitoring of expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, Vol.30. P. 526–537. Schlenker, B. R. & Weigold, M. F. (1992). Interpersonal processes involving impression regulation and management. Annual Review of Psychology. Vol. 43. P.133–168. Schwartz, S. J. (2001). The evolution of Eriksonian and, neo-Eriksonian identity theory and research: A review and integration. Identity: an international journal of theory and research. Vol. 1 (1). P. 7–58. Tajfel, H. & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. Psychology of Intergroup Relations. Chicago. 296 p. Tedeschi, J. T. & Lindskold, S. (1976). Social psychology : interdependence, interaction, and influence : monograph. Wiley, New York. Publication year. 705 p. Tulke, J. (2013). Aesthetics of Crisis Street art Austerity Urbanism and the Right to the City. Free Researcher a estheticsofcrisis. New York. Р. 312– 324. Veenhoven, R. (1995). World Database of Happiness. Social Indicators Research, 34 (3). P. 299 – 313. ULR : www. eur.nl / fsw/ research/happiness.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6084
https://doi.org/10.31812/123456789/6084
Розташовується у зібраннях:Кафедра загальної і вікової психології (монографії)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Віражі дорослішання_compressed.pdf4.53 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.