Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4997
Назва: Формування механізму соціалізації дошкільників з особливими потребами у закладах спеціальної освіти
Автори: Коломоєць, Таміла Григорівна
Ключові слова: спеціальна освіта
діти з особливими освітніми потребами
соціалізація
суб'єктно-суб'єктні відносини
корекційно-розвивальний процес
адаптація
дошкільники
механізм соціалізації
Дата публікації: лис-2020
Видавництво: КДПУ
Бібліографічний опис: Коломоєць Т. Г. Формування механізму соціалізації дошкільників з особливими потребами у закладах спеціальної освіти / Т. Г. Коломоєць // Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами інтерактивних та продуктивних технологій : колективна монографія / [О. В. Ковшар, Н. Г. Недодатко, М. В. Бадіца, К. Є. Суятинова, А. Є. Іншаков, І. Є. Іншакова, К. І. Коновалова, М. О. Чулошнікова та ін.] ; за ред. О. В. Ковшар. – Кривий Ріг, 2020. – С. 74-97.
Короткий огляд (реферат): Розглянуто теоретичний аспект соціалізації дошкільників з особливими освітніми потребами. Визначено роль корекційних закладів у соціалізації дітей. Запропоновано механізм соціалізації дошкільників з особливими освітніми потребами.
Опис: 1. Авраменко О. О. Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. URL: http://www.irbis- nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? I21DBN=LIN&P21DBN=UJRN&Z21ID= &S21REF =10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FI LA=&2_S21STR=Vnadps_2013_5_3 2. Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. Москва : Мысль, 1971. 351 с. 3. Кон И. С. Ребенок и общество : учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. Москва : Издательский центр «Академия», 2003. 336 с. 4. Левада Ю. А. Собрание сочинений. Москва : Наука, 1970. 344 с. 5. Мудрик А. В. Социализация человека как проблема. Социальная педагогика. 2005. № 4. С. 47–57. 6. Андреева Г. М. Социальная психология. Москва : Аспект-Пресс, 1996. 376 с. 7. Андриенко Е. В. Социальная психология. Москва : Академия, 2002. 264 с. 8. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы в психологии. Москва : Наука, 1984. 446 с. 9. Лукашевич М. П., Семигіна Т. В. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посіб. Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. 341 с. 10. Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Капської. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 256 с. 11. Савченко С. В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка». Луганськ, Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. 2004. 61 с. 12. Москаленко В. В. Социализация личности. Київ : Вища школа, 1986. 200 с. 13. Литвиненко С. Я., Ямницький В. М. Дитина і середовище: проблеми взаємодії. Оновлення змісту та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. 2002. Вип. 22. С. 216–219. 14. Мухина В. С. Возрастная психология : учеб. для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Академия, 1997. 432 с. 15. Кравченко Т. В. Теоретико-методичні засади соціалізації дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Київ : Iнститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, 2010. 40 с. 16. Рогальська І. П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка». Луганськ, 2009. 43 с. 17. Державний стандарт спеціальної освіти: коментар фахівця. Острів знань. URL : http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code- 7555C1542A62/list-BD 57D 40B26 18. Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання. Наказ Міністерства освіти і науки України №912 від 1.10.2010. URL : http:/ /osvita . ua/legislation/Ser_osv/9189/ 19. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями. URL : https://osvita.ua/vnz/reports/sociology/12302/ 20. Сім’я і дитина в умовах інклюзивної освіти: методичні поради батькам щодо сімейного супроводу навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату : навч.-метод. посіб. / ред. А. Г. Шевцов, А. В. Романенко, Л. О. Ханзерук, А. В. Чеботарьова ; за заг. наук. ред. А. Г. Шевцова. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2013. 112 с. 21. Коломоєць Т. Г. Нормативне забезпечення майбутньої соціалізації та соціальної адаптації вихованців корекційних закладів освіти. Суспільні науки, історія, сучасність і майбутнє : матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 вересня 2014 р. Київ. : Київська наукова суспільнознавча організація, 2014. С. 48–51. 22. Українське студентство у пошуках ідентичності : монографія / за ред. В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. 520 с. 23. Хижняк Л. М. Державна освітня політика в умовах глобалізації: пошуки оптимальної моделі. Державне будівництво. – 2007. – № 1. URL : http:// www. kbuapa. kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/index.html 24. Коломоєць Т. Г. Формування системи спеціальної освіти для дітей з особливими потребами: соціологічний аспект. Нова парадигма. 2014. № 123. С. 195-205. 25. Абульханова К. А., Славская А. Н. Предисловие. Бытие и сознание. Человек и мир. / С. Л. Рубинштейн. Москва : Мысль, 2003. С. 6–33. 26. Идея системности в современной психологии. / под ред. В. А. Барабанщикова. Москва : Ин-т психологии РАН, 2005. 496 с. 27. Сокурянська Л. Г. Ціннісна детермінація становлення соціальної суб’єктності студентства в умовах соціокультурної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології». Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2007. 36 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4997
https://doi.org/10.31812/123456789/4997
Розташовується у зібраннях:Кафедра дошкільної освіти (монографії)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Коломоєць_ монографія.pdf511.7 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.