Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4392
Назва: Філософія: теоретичний курс
Автори: Шрамко, Ярослав Владиславович
Абдула, Андрій Іванович
Балута, Галина Анатоліївна
Козаченко, Надія Павлівна
Мішалова, Олена Віталіївна
Панафідіна, Оксана Петрівна
Брюховецький, Микола Миколайович
Оліфер, Олена Євгеніївна
Ключові слова: філософія
онтологія
гносеологія
теорія пізнання
методологія науки
філософія науки
сучасна філософія
теоретична філософія
філософська антропологія
аксіолоія
теорія цінностей
соціальна філософія
політична філософія
філософія свідомості
філософія історії
систематична філософія
Дата публікації: 25-чер-2021
Видавництво: Криворізький державний педагогічний університет
Бібліографічний опис: Філософія: теоретичний курс : навчальний посібник для студентiв закладiв вищої освіти / за ред. Я. В. Шрамка. — Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2021. — 264 с.
Короткий огляд (реферат): Навчальний посібник узагальнює досвід викладання курсу філософії, який упродовж тривалого перiоду забезпечує кафедра філософії Криворізького державного педагогічного університету для студентiв нефілософських спеціальностей, i може бути корисним не тільки студентам, якi прагнуть успішно опанувати цю дисципліну, а й усiм, хто бажає ознайомитися з ключовими проблемами систематичної філософії.
Опис: 1. Арiстотель. Метафiзика. Пер. з давньогр. О.Юдiна. Харкiв: Фолiо, 2020. 2. Арiстотель. Полiтика. Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. Київ: Основи, 2000. 3. Бекон Ф. Новый органон. Сочинения в двух томах. Т. 2. Москва: Мысль, 1972. 7–82. 4. Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания. Сочинения. Под ред. И. С. Нарского. Москва: Мысль, 1978. 152–247. 5. Блаженный Августин. Творения. Т. 3. Киев: УЦИММ-Пресс, 1988. 6. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / LogischPhilosophische Abhandlung / Tractatus Logico-Philosophicus. Пер. с нем. Д. Лахути, И. Добронравов, Д. Пирс, Б. МакГиннесс. Москва: Канон+РООИ «Реабилитация», 2008. 7. Гегель Г. В. Ф. Основи фiлософiї права, або природне право i державознавство. Пер. з нiм. Р. Осадчука, та М. Кушнiра. Київ: Юнiверс, 2000. 8. Гоббс Т. Левiафан. Київ: Дух i Лiтера, 2000. 9. Декарт Р. Метафiзичнi розмисли. Пер. з франц. З. Борисюк, та О.Жупанського. Київ: Юнiверс, 2000. 10. Декарт Р. Мiркування про метод, щоб правильно спрямувати свiй розум i вiдшукати iстину в науках. Пер. з фр. В. Адрушка i С. Гатальської. Київ: Тандем, 2001. 11. Кант I. Критика чистого розуму. Пер. з нiм. I. Бурковського. Київ: Юнiверс, 2000. 12. Кант I. Критика практичного розуму. Пер. з нiм. I. Бурковського. Київ: Юнiверс, 2004. 13. Конфуцiй. Вислови. Харкiв: Фолiо, 2014. 14. Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии // Лейбниц Г. Сочинения в 4 томах. Т. 2. Москва: Мысль, 1983. 15. Ляйбнiц Г. В. Монадологiя. Sententiae 28.1 (2013): 151–77. 16. Лок Дж. Два трактати про врядування. Пер. з англ. О. Тереха, та Р. Димерця. Київ: Основи, 2001. 17. Локк Д. Розвiдка про людське розумiння: В 4 кн. Пер. з англ. Н. Бордукова. Харкiв: Акта, 2002. 18. Мак’явеллi Н. Флорентiйськi хронiки. Державець. Пер. з iтал. А. Перепадя; передм. А. Бичко. Харкiв: Фолiо, 2007. 19. Мор Т., та Т. Кампанелла. Утопiя. Мiсто Сонця. Пер. з лат. Й. Кобова, та Ю. Цимбалюка. Київ: Днiпро, 1988. 20. Нiцше Ф. Так мовив Заратустра: Книжка для всiх i нi для кого. Пер. з нiм. А. В. Савченко. Харкiв: Фолiо, 2019. 21. Ортега-i-Гасет Х. Бунт масс. Вибранi твори. Київ: Основи, 1994. 15–139. 22. Пiко делла Мiрандола Дж. Промова про гiднiсть людини. Всесвiт 11–12 (2013): 44–64. 23. Платон. Держава. Пер. з давньогр. Д. Коваль. Київ: Основи, 2000. 24. Платон. Дiалоги. Пер. з давньогр. Й. Кобiва, та Ю. Мурашка. Харкiв: Фолiо, 2008. 25. Поппер К. Вiдкрите суспiльство та його вороги. Пер. з англ. О. Коваленка. Т. 1. Київ: Основи, 1994. 26. Поппер К. Злиденнiсть iсторицизму. Фiлософська i соцiологiчна думка 9 (1990): 69–75. 27. Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. Москва: Эдиториал УРСС, 2002. 28. Ролз Дж. Теорiя справедливостi. Пер. з англ. О. Мокровольського. Київ: Основи, 2001. 29. Секст Эмпирик. Три книги пирроновых положений // Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. Т. 2. Москва: Мысль, 1976. 207–381. 30. Спиноза Б. Этика. Минск: Харвест, 2001. 31. Фреге Г. Мысль: Логическое исследование // Фреге Г. Логика и логическая семантика. Москва: Аспект Пресс, 2000. 326–342. 32. Юм Д. Исследование о человеческом познании // Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2. Москва: Мысль, 1996. 33. Г’юм Д. Трактат про людську природу: Спроба запровадження експериментального методу мiркування про об’єкт моралi. За ред. Е. К. Мосснера, пер. з англ. П. Насада. Київ: Видавництво «Всесвiт». 2003. 1. Аболiна Т. Г., та iн. Прикладна етика: Навчальний посiбник. Київ: Центр учбової лiтератури, 2012. 2. Асмус В. Ф. Античная философия: Учебное пособие. 2-е изд. Москва: Высшая школа, 1976. 3. Бацевич Ф. С. Фiлософiя мови: Iсторiя лiнгвофiлософських учень. 2-ге вид. Київ: Академiя, 2011. 4. Бичко I. В., В. Г. Табачковський, та Г. I. Горак. Фiлософiя. Курс лекцiй: Навчальний посiбник. Київ: Либiдь, 1993. 5. Бичко I. В., та iн. Фiлософiя: Пiдручник для студентiв вищих закладiв освiти. Київ: Либiдь, 2001. 6. Бойченко В. I., та iн. Фiлософiя iсторiї: Пiдручник для вищих шкiл. Харкiв: Прапор, 2006. 7. Бойченко I. В. Фiлософiя iсторiї: Пiдручник. Київ: Знання, 2000. 8. Волинка Г. I., ред. Фiлософiя: Природа, проблематика, класичнi роздiли. Київ: Каравела, 2009. 9. Воловик В. I. Вступ до фiлософiї: Навчальний посiбник. Запорiжжя: Просвiта, 2000. 10. Воронкова В. Г. Фiлософiя: Навчальний посiбник. Київ: Професiонал, 2004. 11. Габрiєлян О. А., I. I. Кальной, та О. П. Цвєтков. Фiлософiя iсторiї: Пiдручник. Київ: Академвидав, 2010. 12. Головко Б. А. Фiлософська антропологiя: Навчальний посiбник. Київ: IЗМН, 1997. 13. Горлач М. I., В. Г. Кремiнь, та В. К. Рибалко, ред. Фiлософiя: Пiдручник. Харкiв: Консум, 2000. 14. Гусєв В. I. Вступ до метафiзики: Навчальний посiбник. Київ: Либiдь, 2004. 15. Данильян О. Г., та В. М. Тараненко. Основи фiлософiї: Навчальний посiбник. Харкiв: Право, 2003. 16. Дворецька Г. В. Соцiологiя: Навчальний посiбник. 2-ге вид. Київ: КНЕУ, 2002. 17. Добронравова I. С., та Л. I. Сидоренко. Фiлософiя та методологiя науки: Пiдручник для студентiв вищих навчальних закладiв. Київ: ВПЦ «Київський унiверситет», 2008. 18. Дойчик М. В. Фiлософiя iсторiї: Навчально-методичний посiбник. Iвано-Франкiвськ: Симфонiя форте, 2010. 19. Заїченко Г. А., та iн. Фiлософiя: Пiдручник. Київ: Вища школа, 1995. 20. Кузьменко Г. Н., и Г. П. Отюцкий. Философия и методология науки: Учебник для магистратуры. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 21. Мондiн Б. Онтологiя i метафiзика. Жовква: Мiсiонер, 2010. 22. Надольний I. Ф., ред. Фiлософiя: Навчальний посiбник. Київ: Вiкар, 1997. 23. Надольний I. Ф., ред. Фiлософiя: Навчальний посiбник. 6-те вид. Київ: Вiкар, 2006. 24. Пазенок В. С. Фiлософiя: Навчальний посiбник. Київ: Академвидав, 2008. 25. Петрушенко В. Л. Фiлософiя: Пiдручник. Львiв: Магнолiя, 2008. 26. Предборська I. М., та С. О. Ганаба. Фiлософiя iсторiї: Навчальний посiбник. Суми: Унiверситетська книга, 2012. 27. Присухiн С. I. Фiлософiя. Частина 2. Система фiлософiї у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях. Київ: КНЕУ, 2006. 28. Причепiй Є. М., А. М. Чернiй, та Л. А. Чекаль. Фiлософiя: Пiдручник. 2-ге вид. Київ: Академвидав, 2007. 29. Сiлаєва Т. О., та iн. Фiлософiя: Навчальний посiбник. Тернопiль: Астон, 2008. 30. Таран В. О., В. М. Зотов, та Н. О. Рєзанова. Соцiальна фiлософiя: Навчальний посiбник. Київ: Центр учбової лiтератури, 2009. 31. Фролов И. Т., и др. Введение в философию: Учебное пособие для вузов. 3-е изд. Москва: Республика, 2003. 32. Шевчук Д. Сучасна полiтична фiлософiя : навчальний посiбник. Острог: Видавництво Нацiонального унiверситету «Острозька академiя», 2012. 33. Шинкарук В. I., ред. Фiлософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис, 2002. 34. Чанышев А. Н. Философия Древнего мира: Учебное пособие для вузов. Москва: Высшая школа, 1999. 35. Ящук Т. I. Фiлософiя iсторiї: Курс лекцiй. Київ: Либiдь, 2004. 1. Баумейстер А. Бiля джерел мислення i буття. Київ: Дух i Лiтера, 2012. 2. Лакс М. Дж. Метафiзика: Сучасний вступний курс. Пер. з англ. М. Симчича i Є. Полякова. Київ: Дух i Лiтера, 2016. 3. Стружевскiй В. Онтологiя. Пер. з пол. К. Новiкової. Київ: Дух i Лiтера, Iнститут релiгiйних наук св. Томи Аквiнського, 2014. 4. Чанышев А. Н. Трактат о небытии. Вопросы философии 10 (1990): 157–65. 5. Blatti S., and S. Lapointe, eds. Ontology after Carnap. Oxford: Oxford University Press, 2016. 6. Hartmann N. Zur Grundlegung der Ontologie. Berlin: de Gruyter, 1965. 7. Lowe E. J. The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science. Oxford: Clarendon Press, 2006. 8. Thomasson A. L. Ontology Made Easy. New York: Oxford University Press, 2015. 9. Turner J. Ontological Nihilism. Oxford Studies in Metaphysics. Vol. 6. Eds. K. Bennett, and D. Zimmerman. Oxford: Oxford University Press, 2011. 3–55. 1. Потебня О. Думка й мова (фрагменти): Слово. Знак. Дискурс. Антологiя свiтової лiтературно-критичної думки XX ст. За ред. О. М. Зубрицької. Львiв: Лiтопис, 1996. 23–39. 2. Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: Концепция Дэниела Деннета. Москва: Канон+, 2004. 3. Chalmers D. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. New York: Oxford University Press, 1996. 4. Churchland P. M. Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes. The Journal of Philosophy 78.2 (1981): 67–90. 5. Dennett D. C. Consciousness Explained. New York: Back Bay Books, 1991. 6. James W. Does «Consciousness» Exist? Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Method 1.18 (1904): 477–91. 7. Kirk R. Sentience and Behaviour. Mind 83 (1974): 43–60. 8. Place U. T. Is Consciousness a Brain Process? British Journal of Psychology 47.1 (1956): 44–50. 1. Альберт Г. Трактат о критическом разуме. Москва: Едиториал УРСС, 2003. 2. Баумейстер А. Вступ до фiлософських студiй, або Iнтелектуальнi подорожi до країни фiлософiї. Київ: Iнститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. (Частина третя. Пiзнання реальностi). 3. Гетье Э. Является ли знанием истинное и обоснованное мнение? Analytica 1 (2007): 123–126. 4. Козаченко Н. П. Сокращение «Трилеммы Мюнхгаузена»: проблема бесконечности и современные теории обоснования. Актуальнi проблеми духовностi 13 (2012): 213–31. 5. Лоу С. Изолированный мозг. Философский тренинг. Пер. с англ. А. Л. Никифорова. Москва: АСТ, 2007. 38–48. 6. Лоу С. В логовище релятивиста. Философский тренинг. Пер. с англ. А. Л. Никифорова. Москва: АСТ, 2007. 62–77. 7. Лоу С. Странный мир чисел. Философский тренинг. Пер. с англ. А. Л. Никифорова. Москва: АСТ, 2007. 241–54. 8. Лоу С. Что такое знание? Философский тренинг. Пер. с англ. А. Л. Никифорова. Москва: АСТ, 2007. 255–69. 9. Мамчур Е. А. Объективность науки и релятивизм: К дискуссиям в современной эпистемологии. Москва: ИФ РАН, 2004. 10. Никифоров А. Л. Понятие истины в теории познания. Эпистемология и философия науки 16.2 (2008): 50–65. 11. Овчинников Н. Ф. Знание – болевой нерв философской мысли (к истории концепций знания от Платона до Поппера). Вопросы философии 1 (2001): 83–113. 12. Овчинников Н. Ф. Знание – болевой нерв философской мысли (к истории концепций знания от Платона до Поппера). Вопросы философии 2 (2001): 124–51. 13. Твардовський К. Чому знання — це сила? Лекцiя на вiдкриттi Публiчних унiверситетських лекцiй у Львовi 10 листопада 1912 року. Sententiae 2 (2016): 133–141. 14. Шрамко Я. В. Знания и убеждения: их развитие и критический пересмотр. Философия науки 1.24 (2005): 3–19. 15. Шрамко Я. В. Некоторые проблемы аналитической эпистемологии. Логос 1 (2006): 3–25. 1. Лук’янець В. С., О. М. Кравченко, та Л. В. Озадовська. Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологiчної культури. Київ: ВIПОЛ, 2000. 2. Лук’янець В. С., та iн. Свiтогляднi iмплiкацiї науки. Київ: ПАРАПАН, 2004. 3. Чуйко В. Л. Рефлексiя основоположень методологiй фiлософiї науки. Київ: Центр практичної фiлософiї, 2000. 4. Gower B. Scientific Method: A Historical and Philosophical Introduction. Oxon: Routledge, 1997. 5. Merton R. K. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago: The University of Chicago Press, 1973. 6. Miller D. The Objectives of Science. Philosophia Scientiae 11.1 (2007): 21–43. 7. Ziman J. Real Science: What It Is, and What It Means. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 1. Абдула А. I. Вiдкрите суспiльство, критичне мислення та рацiональнiсть. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiлософсько-полiтологiчнi студiї 18 (2018): 13–20. 2. Абдула А. И. Демократия и легитимность. Актуальнi проблеми духовностi 13 (2012): 193–99. 3. Абдула А. И. Массовость как характеристика современного общества. Актуальнi проблеми духовностi 15 (2014). 91–102. 4. Абдула А. I. Соцiальний атомiзм та суспiльний договiр. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiлософсько-полiтологiчнi студiї 17 (2018): 9–14. 5. Апель К.-О. Дискурс i вiдповiдальнiсть: Проблема переходу до постконвенцiональної моралi. Пер. з нiм. В. Куплiна. Київ: Дух i Лiтера, 2009. 6. Арендт Х. Джерела тоталiтаризму. Київ: Дух i Лiтера, 2005. 7. Бiлорус О. Г., та iн. Глобалiзацiя i безпека розвитку. Київ: КНЕУ, 2001. 8. Вебер М. Соцiологiя. Загальноiсторичнi аналiзи. Полiтика. Пер. з нiм. О. Погорiлого. Київ: Основи, 1998. 9. Внучко С. М. Глобальнi проблеми сучасностi: Причини виникнення та шляхи їх розв’язання. Вiсник СевНТУ. Сер.: Полiтологiя. 145 (2013): 95–99. 10. Гайденко П. П. История и рациональность: Социология М. Вебера и веберовский ренессанс. Москва: Политиздат, 1991. 11. Маркузе Г. Структура iнстинктiв i суспiльство: Фiлософське дослiдження вчення Зиґмунда Фройда. Пер. О.Юдiна. Київ: НiкаЦентр, 2010. 12. Назарчук А. В. Этика глобализирующегося общества. Москва: Директмедиа Паблишинг, 2002. 13. Сичивица О. М. Либерал-рестрикционизм и архитектоника гармонического мира. Львiв: Каменяр, 2013. 14. Соколов В. В. Разум и культура у рационалистов и теоретиков естественного права Нового времени (XVII в.). Разум и культура. Москва: Изд-во Моск. Унт-та, 1984. 15. Фромм Е. Мати чи бути? Пер. з нiм. О. Михайлова та А. Буряк. Київ: Український письменник, 2010. 16. Хабермас Ю. Єднiсть розуму в розмаїттi його голосiв. Комунiкативна практична фiлософiя: Пiдручник. За ред. А. М. Єрмоленка. Київ: Лiбра, 1999. 255–87. 17. Шрамко Я. В. Аналiтична соцiальна та полiтична фiлософiя. Актуальнi проблеми духовностi 20 (2019): 1–17. 18. Bigongiari D. The Political Ideas of St. Thomas Aquinas: Representative Selections. New York: Free Press, 1997. 19. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books, 1973. 20. Bergson H. Les deux sources de la morale et de la religion. Paris: Les Presses universitaires de France, 1948. 21. Berlin I. Two Concepts of Liberty. Incorporating Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press, 2002. 166–217. 22. Canetti E. Masse und Macht. Hamburg: Claassen Verlag, 1960. 23. Eidlin F. Popper and democratic theory. Studies in political thought 2.1 (1993): 69–84. 24. Engels F. Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. Werke. Band 21. Berlin: Diez Verlag, 1962. 25–173. 25. Hayek F. A. The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. London: Routledge, 1988. 26. Hempel C. Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science. New York: Free Press, 1965. 27. Kymlicka W. Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002. 28. MacIntyre A. After Virtue: A Study in Moral Theory. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007. 29. Mises L von. Liberalism. The Classical Tradition. Indianopolis: Liberty Fund, 2005. 30. Moscovici S. The Age of the Crowd: A Historical Treatise on Mass Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 31. Nozik R. Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books, 1974. 32. Parsons H. L. Man Today: Problems, Values And Fulfillment. Amsterdam: B. R. Gr¨uner, 1979. 33. Spencer H. Essays: Scientific, Political and Speculative. 3 vols., London: Williams and Norgate, 1891. 34. Strauss L. An Introduction to Political Philosophy. Detroit: Wayne State University Press, 1989. 35. Weber M. Die protestantische Ethik und der «Geist» des Kapitalismus. Wiesbaden: Springer VS, 2016. 36. Winch P. The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy. 2nd ed. London: Routledge, 1990. 1. Буден Б. Зона переходу: Про кiнець посткомунiзму. Пер. з нiм. Н. Ваховська. Київ: Медуза, 2013. 2. Гiденс Е. Нестримний свiт: Як глобалiзацiя перетворює наше життя. Київ: Альтепрес, 2004. 3. Ґелнер Е. Нацiї та нацiоналiзм. Нацiоналiзм. Пер. з англ. Г. Касьянова. Київ: Таксон, 2003. 4. Доманська Е.Iсторiя та сучасна гуманiтаристика: Дослiдження з теорiї знання про минуле. Київ: Нiка-Центр, 2012. 5. Касьянов Г. Past Continuous: Iсторична полiтика 1980-х — 2000-х. Україна та сусiди. Київ: Laurus, 2018. 6. Мiшалова О. В. Iдея прогресу та моделi розгортання iсторичного процесу. Актуальнi проблеми духовностi 19 (2018): 175–80. 7. Мiшалова О. В. Ключовий дiєвець iсторiї. Актуальнi проблеми духовностi 21 (2020): 159–203. 8. Тойнбi А. Дослiдження iсторiї: У 2 т. Київ: Основи, 1995. 9. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: Гештальт и действительность. Пер. с нем. К. А. Свасьяна. Москва: Мысль, 1993. 10. Ясперс К. Смысл и назначение истории. Москва: Политиздат, 1991. 11. Arendt H. The Origins of Totalitarianism. San Diego: A Harvest Book, 1976. 12. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture of Social Forecasting. New York: Basic Books, 1973. 13. Huntington S. P. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. New York: Simon and Schuster, 1996. 14. Marcuse H. One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. London: Routledge Classics, 2002. 15. Michels R. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New Brunswick: Transaction Publishers, 1999. 16. Mises L. Theory and History. An Introduction of Social and Economic Evolution. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2007. 17. Mosca G. The Ruling Class. New York: McGraw-Hill Book Company, 1939. 18. Toffler A. The Third Wave. New York: William Morrow and Company, 1980. 1. Балута Г. А. Структури мови. Кривий Рiг: Вид. Р. А. Козлов, 2015. 2. Больнов О. Ф. Фiлософська антропологiя та її методичнi принципи. Сучасна зарубiжна фiлософiя. Течiї i напрями. Хрестоматiя: Навчальний посiбник. Упорядники В. В. Лях, та В. С. Пазенок. Київ: Ваклер, 1996. 96–111. 3. Єрмоленко А. М. Консенсус. Енциклопедiя сучасної України. Веб. 04. Квiт. 2021. 4. Йонас Г. Принцип вiдповiдальностi: У пошуках етики для технологiчної цивiлiзацiї. Київ: Лiбра, 2001. 5. Куртц П. Инфомедийная революция и перспективы глобального гуманизма. Здравый смысл 3.24 (2002): 3–8. 6. Boethius. The Consolation of Philosophy. Trans. V.Watts. London: Penguin Classics, 2000. 7. Cassirer E. An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture. New York: Doubleday Anchor Books, 1944. 8. Cicovacki P., ed. Albert Schweitzer’s Ethical Vision. Oxford: Oxford University Press, 2009. 9. Fromm E. Escape from Freedom. New York: Avon Books, 1965. 10. Olson E. The Human Animal: Personal Identity Without Psychology. New York: Oxford University Press, 1999. 11. Pascal B. The Thoughts of Blaise Pascal. Ed. P. A. B¨oer, Sr., Dallas: Veritatis Splendor Publications, 2012. 12. Sartre J.-P. Existentialism Is a Humanism. New Haven: Yale University Press, 2007. 13. Scheller M. Selected Philosophical Essays. Illinois: Northwestern University Press, 1973. 14. Scheller M. The Human Place in the Cosmos. Illinois: Northwestern University Press, 2009. 15. Tiel U. Personal Identity. The Cambridge History of SeventeenthCentury Philosophy. ed. D. Graber, and M. Ayers. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 868–912. 1. Лейбин В. М. Психоанализ: Учебник. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 2. Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. Москва: Касталь, 1996. 3. Rickert H. Die Philosophie des Lebens: Darstellung und Kritik der philosophischen Modestr¨omungen unserer Zeit. T¨ubingen: Verlag von Mohr, 1920. 4. Rickert H. Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. T¨ubingen: Verlag von Mohr, 1926. 5. Scheller M. Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values: A New Attempt Toward A Foundation of An Ethical Personalism. Trans. M. S. Frings, and R. L. Funk, Evanston: Northwestern University Press, 1973. 6. Scheller M. Ressentiment. 2nd ed. Milwaukee: Marquette University Press, 1994. 7. Scheller M. Selected Philosophical Essays. Evanston: Northwestern University Press, 1973. 8. Windelband W. A History of Philosophy: With Especial Reference to the Formation and Development of its Problems and Conceptions. New York: Macmillan, 1901.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4392
https://doi.org/10.31812/123456789/4392
ISBN: 978-617-8045-07-4
Розташовується у зібраннях:Кафедра філософії (навчально-методичні матеріали)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ФілософіяТК2021.pdf1.32 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.