Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4387
Назва: Model of Socialization of Preschoolers with Special Needs in the System of Special Education
Інші назви: Модель соціалізації дошкільників з особливими потребами у системі спеціальної освіти
Автори: Коломоєць, Таміла Григорівна
Ключові слова: cпеціальна освіта
корекційна освіта
діти з особливими потребами
соціалізація
інклюзивна освіта
психофізичні порушення
дошкільна освіта
соціальна адаптація
субєктно-суб'єктні відносини
соціальна ефективність
педагог
inclusive education
socialization
children with special needs
psychophysical disturbances
social adaptation
preschool education
special education
Дата публікації: 2017
Видавництво: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Бібліографічний опис: Коломоєць Т. Г. Model of Socialization of Preschoolers with Special Needs in the System of Special Education / Т. Г. Коломоєць // Наука і освіта : науково-практичний журнал. - 2017. - 2 / CXXXXXV. - С. 47-53.
Короткий огляд (реферат): The relevance of socialization of children with special needs beginning at the stage of preschool age is proved in the article. Critical analysis of scientific works on the socialization’s nature was made. Absence of common opinion on the pointed concept is grounded, and main scientific views on the problem are summarized. Main tasks of special educational establishments are formed, which will allow to improve the process of socialization of children with special needs. Subject-subject character of relationship between an employee of special educational establishment and their pupils is proved. Model of such interaction is built. У статті доведена актуальність соціалізації дітей з особливими потребами ще на етапі дошкільного віку. Здійснено критичний аналіз наукових праць з питань сутності соціалізації. Обґрунтовано відсутність єдиної думки на вказане поняття та узагальнено основні наукові погляди з цього питання. Сформовано основні завдання спеціальних закладів освіти, що дозволять покращити процес соціалізації дітей з особливими потребами. Доведено суб’єктно-суб’єктний характер взаємовідносин працівника спеціального закладу освіти з його вихованцями. Побудовано модель такої взаємодії.
Опис: 1. Авраменко О. О. Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема / О. О. Авраменко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. Електронне наукове фахове видання. – 2013.– Вип. 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-in/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK& P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2013_5_3 2. Парыгин Б. Д. Основысоциально-психологическойтеории / Б. Д. Парыгин. – Москва : Мысль, 1971. – 351 с. 3. Кон И. С. Ребенок и общество : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. С. Кон. – М. : Издательский центр “Академия”, 2003. – 336 с. 4. Левада Ю. А. Собраниесочинений / Ю. А. Левада. – Москва : Наука, 1970. – 344 с. 5. Мудрик А. В. Социализациячеловекакак проблема / Анатолий Мудрик // Социальнаяпедагогика. – 2005. – № 4. – С. 47–57. 6. Андреева Г. М. Социальнаяпсихология / Г. М. Андреева. – Москва. : Аспект-Пресс, 1996. – 376 с. 7. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретическиепроблемы в психологии / Б. Ф. Ломов. – Москва : Наука, 1984. – 446 с. 8. Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 341 с. 9. Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Капської. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с. 10. Савченко С. В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / С. В. Савченко. – Луганськ, Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. 2004. – 61 с. 11. Андриенко Е.В. Социальнаяпсихология. – М.: Академия, 2002. – 264 с. 12. Москаленко В.В. Социализацияличности. – Киев: Вища школа, 1986. – 200 с. 13. Литвиненко С. Я. Дитина і середовище: проблеми взаємодії / С. Я. Литвиненко, В. М. Ямницький // Оновлення змісту та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2002. – Вип. 22. – С. 216–219. 14. Мухина В. С. Возрастнаяпсихология : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Мухина. – Москва : Академия, 1997. – 432 с. 15. Кравченко Т. В. Теоретико-методичні засади соціалізації дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / Т. В. Кравченко. – Київ : Iнститут проблем вихованняНаціональноїакадеміїпедагогічних наук України, 2010. – 40 с. 16. Рогальська І. П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / І. П. Рогальська. – Луганськ, 2009. – 43 с. 17. Коломоєць Т. Г. Нормативне забезпечення майбутньої соціалізації та соціальної адаптації вихованців корекційних закладів освіти / Т. Г. Коломоєць // Суспільні науки, історія, сучасність і майбутнє : матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 вересня 2014 р. – Київ. : Київська наукова суспільнознавча організація, 2014. – С. 48–51. 18. Українське студентство у пошуках ідентичності : монографія / [за ред. В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 520 с. 19. Хижняк Л. М. Державна освітня політика в умовах глобалізації: пошуки оптимальної моделі / Л. М Хижняк // Державне будівництво. – 2007. – № 1. –[Електронний ресурс] – Режим доступу :http://www.kbuapa. kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/index.html 20. Коломоєць Т. Г. Формування системи спеціальної освіти для дітей з особливими потребами: соціологічний аспект / Т. Г. Коломоєць // Нова парадигма. – 2014. – № 123. - С. 195-205. 21. Абульханова К. А. Предисловие / К. А. Абульханова, А. Н. Славская // Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. – Москва: Мысль, 2003. – С. 6–33. 22. Идея системности в современной психологии / [под ред. В. А. Барабанщикова]. – Москва : Ин-т психологи РАН, 2005. – 496 с. 23. Сокурянська Л. Г. Цінніснадетермінаціястановленнясоціальноїсуб’єктностістудентства в умовахсоціокультурноїтрансформації : автореф.дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузевісоціології» / Людмила ГеоргіївнаСокурянська ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 36 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4387
https://doi.org/10.31812/123456789/4387
ISSN: 24311-8466
Розташовується у зібраннях:Кафедра дошкільної освіти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Коломоєць-стаття eng..docx„Основна стаття“84.24 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/Відкрити
Коломоєць-стаття (2).docxстаття українською мовою101.01 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.