Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4344
Назва: Соціальна ефективність професійної діяльності фахівців корекційних закладів освіти України (на прикладі Дніпропетровської області)
Автори: Коломоєць, Таміла Григорівна
Ключові слова: професійна діяльність
фахівець
корекційний педагог
корекційна (спеціальна) освіта
професіоналізм
трудовий потенціал
професійний потенціал
соціальна ефективність
соціальний ефект
діти з особливими потребами
соціалізація
соціальна адаптація
інклюзивна освіта
спеціальні освітні заклади
вчитель-дефектолог
психолого-педагогічна корекція
субєктно-субєктні відносини
робота з батьками
Дата публікації: 29-кві-2015
Видавництво: ФОП Бровін О. В.
Бібліографічний опис: Коломоєць Т. Г. Соціальна ефективність професійної діяльності фахівців корекційних закладів освіти України (на прикладі Дніпропетровської області) : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04. Харків, 2015. 230 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні і галузеві соціології. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України, Харків, 2015. У дисертаційному дослідженні розв’язано актуальну наукову проблему, що полягає у розробці концептуальних засад соціального аналізу та виміру соціальної ефективності професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти, а також обґрунтуванні чинників та індикаторів, що уможливлюють її кількісно-якісне оцінювання з метою її підвищення. Уточнено зміст професійної діяльності, професіоналізму, ефективності та соціальної ефективності професійної діяльності, а також чинників, що на неї впливають. Побудовано ієрархію чинників професійної діяльності. Уточнено місію діяльності корекційних закладів освіти не тільки як системи спеціальних, соціокультурних, психолого-педагогічних та лікувальних методів і заходів психофізичної корекції дітей з особливими освітніми потребами, але і як соціальної сфери реалізації професійно-трудового потенціалу педагогічних працівників, кінцевим соціальним ефектом якого є формування у вихованців здатності до самооцінки своїх можливостей та успішної соціалізації в суспільстві. Побудовано теоретичну модель соціальної ефективності професійної діяльності на основі міждисциплінарного підходу. Подано методичний підхід до визначення соціальної ефективності професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти та його кількісно-якісного оцінювання. Представлено аналіз результатів емпіричного соціологічного дослідження рівня соціальної ефективності професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти Дніпропетровської області, виявлено недоліки, зокрема: недостатньо розгалуженою є мережа навчально-виховних (корекційних) закладів освіти, в яких надається комплексна допомога і підтримка дітям з особливими потребами; недостатнім є рівень забезпечення їх кваліфікованими кадрами; не створено належним чином спеціальних умов, необхідних для визначення ступеню компенсаторно-корекційного впливу на розвиток дитини з максимальним використанням її потенційних можливостей. На підставі виявлених недоліків у роботі окреслено перспективні шляхи удосконалення діяльності працівників освітніх, зокрема корекційних закладів, які спрямовані на більш успішну та ефективну соціалізацію та інтеграцію в суспільство дітей з особливими потребами. Ключові слова: професійна діяльність, фахівець, корекційна (спеціальна) освіта, професіоналізм, трудовий потенціал, професійний потенціал, соціальна ефективність, соціальний ефект, учні з особливими потребами, соціальна адаптація, соціалізація.
Опис: 1. Абалкин Л. И. Национальная экономика / Л. И. Абалкин, М. А. Атрамова, А. И. Алексеев. – М. : Экономист, 2007. – 864 с. 2. Абульханова К. А. Предисловие к книге С. Л. Рубинштейна «Бытие и сознание. Человек и мир» // К. А. Абульханова – М.; СПб. и др.: «Питер». – 2003, С. 6–33. 3. Агапова М. Б. Проблема професіоналізму майстра виробничого навчання в умовах євроінтергаційних процесів: акмеологічний аспект / М. Б. Агапова // Педагогічна теорія і практика : зб. наук. праць. – К. : КиМу, 2011. – Вип. 2. – С. 23–30. 4. Академік. Економічний словник он-лайн. Ефективність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/16954 5. Акменс Л. Корекційно-розвивальна спрямованість взаємозв’язку вчителя та вихователя в спеціальному навчально-виховному закладі / Л. Акменс // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 109–113. 6. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – Л.: ЛГУ. – 1969. – 339 с. 7. Анцыферова Л. И. Психологическое содержание феномена субъект и границы субъектно-деятельностного подхода / Л. И. Анцыферова // Проблема субъекта в психологической науке. – М. : Академический проект, 2000. – С. 27–42. 8. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон ; [общ. ред. и предисл. П. С. Гуревича]. – М. : Прогресс–Политика, 1992. – 608 с. 9. Атаманчук Г. В. Обеспечение рациональности государственного управления / Г. В. Атаманчук. – М. : Юридическая література, 1998. – 230 с. 10. Афанасьев В. Г. Об эффективности социального управления / В. Г. Афанасьев, А. Д. Урсул // Вопросы философии. – 1982. – № 7. – С. 57–69. 11. Баєва Т. Ф. Корекційна педагогіка як галузь педагогічної науки / Т. Ф. Баєва // Освіта Донбасу. – 2011. – № 2. – С. 57–68. 12. Бакурадзе А. Б. Мотивация труда педагогов / А. Б. Бакурадзе. – М. : Сентябрь, 2005 – 192 с. 13. Баланда А. Л. Система соціальних індикаторів національної безпеки: еволюція наукових поглядів та проблема формування / А. Л. Баланда // Університетські наукові записки. – 2008. – № 2. – С. 275–278. 14. Банцер В. С. Психологічні умови та чинники розвитку професійної творчості керівника / В. С. Банцер // Наука і освіта. – 2010. – Спецвип.: проект «Когнітивні процеси та творчість». – С. 129–134. 15. Бех І. Д. Становлення професіонала в сучасних соціальних умовах / І. Д. Бех // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2008. – № 2. – С. 109–115. 16. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1998. – 481 с. 17. Боднар А. М. Педагогический потенциал учителя (личностногуманистический аспект) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец.13.00.01. / А. М. Боднар. – Екатеринбург, 1993. – 13 с. 18. Божинская Т. Л. Педагогический потенциал региональной культуры в современном российском образовании: дис. на соис. степ. канд. фил. наук : спец. 13.00.01. / Т. Л. Божинская. – Краснодар, 2010. – 166 с. 19. Бояринцева Е. А. Профессиональный потенциал в условиях информатизации российского общества : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. соц. наук : спец. 22.00.03 «Экономическая социология и демография» / Елена Александровна Бояринцева. – Саратов, 2011. – 21 с. 20. Буткевич В. В. Личность учителя как предмет научного познания / В. В. Буткевич. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка, 2000. – 172 с. 21. Ваврик Й. А. Професіоналізм та конкурентоздатність особистості в умовах системної кризи / Й. А. Ваврик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка : зб. наук. праць. Серія : Психологічні науки. – 2012. – Вип. 82, т. 1. – С. 62–66. 22. Вебер М. Социология религии / Макс Вебер // Избранное. Образ общества / [пер. с нем.]. – М. : Юрист, 1994. – 308 с. 23. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. І гол. ред. В. А. Бусел]. – К. : Ірпінь ; Перун. – 2002. – 1440 с. 24. Вербець В. В. Соціологія : навч. посіб. [Електронний ресурс] / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. – К. : КОНДОР, 2009. – 550 с. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/12991010/sotsiologiya/sotsializatsiya_osob istosti 25. Верхоглядова Н. І. Характеристика і структура трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Верхоглядова, М. І. Русинко // Інноваційна економіка. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_4/37.pdf 26. Винославська О. В. Психологія : навч. посіб. / О. В. Винославська. – К. : Фірма ІНКОС, 2009. – 390 с. 27. Вознесенский И. Мотивация педагогов: выбираем пути решения / И. Вознесенский. – М. : Деловой мир, 2008. – 120 с. 28. Волянюк Н. Рефлексивність як детермінанта суб'єктності тренеравикладача / Н. Волянюк // Соціальна психологія. – 2005. – № 2(10). – С. 114–127. 29. Выготский Л. С. Основные проблемы современной дефектологии [Електронний ресурс] / Л. С. Выготский. – Режим доступу : http://www.newreferat.com/ref-17773-4.html 30. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; [под ред. В. В. Давыдова]. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с. 31. Гноєвська О. Ю. Підготовка педагогів до роботи з батьками дітей, що навчаються в умовах освітньої інтеграції / О. Ю. Гноєвська // Логопедія. – 2013. – №. 3. – С. 28–32. 32. Горюнова Л. Н. Теоретические представления Г. В. Суходольского о психологическом описании деятельности [Электронный ресурс] / Л. Н. Горюнова // Психея+Клио :Электронный журнал по истории психологии. – 2010. – Том 2, вып. 2. – Режим доступа : http://www.psyhistory.ru/index.php?YRI=2010&NMI=0 33. Грановская Р. М. Элементы практической психологии / Р. М. Грановская. – 2-е изд. – Л. : ЛГУ, 1988. – 560 с. 34. Грішнова О. А. Конкурентоспроможність персоналу підприємства: критерії визначення та показники вимірювання / О. Грішнова, О. Шпирко // Україна : аспекти праці. – 2004. – № 3. – С. 3–9. 35. Грішнова О. А. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку : монографія / О. А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка ; [за наук. ред. О. А. Грішнової]. – Черкаси : Маклаут, 2011. – 360 с. 36. Гуревич Р. С. Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах : монографія / Р. С. Гуревич. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2009. – 410 с. 37. Давидюк Т. В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв'язок категорій / Т. В. Давидюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 30–35. 38. Даниленко Л. І. Управління інклюзивною школою на засадах менеджменту освітніх інновацій / Л. І. Даниленко // Інклюзивна школа: особливості організації та управління : навч.-метод. посіб. / [А. А. Колупаєва, Ю. М. Найда, Н. З. Софій та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Даниленко. – К., 2007. – С. 22–26. 39. Дембицька Н. М. Концептуальні засади дослідження соціальнопсихологічних детермінант становлення суб'єкта економічної соціалізації / Н. М. Дембицька // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 3 – С. 100–111. 40. Денисенко О. І. Підвищення ефективності роботи дефектологів та вихователів компенсуючих груп спеціальних та комбінованих дитячих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. І. Денисенко. – Режим доступу : http://sadkalinka.klasna.com/uk/article/pidvishchennya-efektivnosti--roboti-defektologiv-t.html 41. Дергалева И. Ю. Мониторинг профессионального потенциала менеджера / И. Ю. Дергалева, И. В. Резанович // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия : Экономика и менеджмент. – 2008. – Вып. 30(130). – С. 50–57. 42. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 848 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iitzo.gov.ua/korektsijna-ta-inklyuzyvna-osvita/prohramnometodychne-zabezpechennya/ 43. Державний стандарт спеціальної освіти: коментар фахівця. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://shkola.ostriv.in.ua/publication/ code-7555C1542A62/list-BD57D40B26 44. Деркач A. A. Введение в акмеологию / A. A. Деркач, Н. В. Кузьмина. – М. : РАГС, 1995. – 315 с. 45. Деятельность // Философский словарь. Энциклопедии и словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://enc-dic.com/philosophy/Dejatelnost-3090.html 46. Дікова-Фаворська О. М. Віталістська модель соціальної роботи з інвалідами / О. М. Дікова-Фаворська // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2009. – Том 14, вип.13. – С. 33–39. 47. Дікова-Фаворська О. М. Громадська діяльність осіб з функціональними обмеженнями здоров’я як форма реалізації / О. М. ДіковаФаворська // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – Вип. 15. – С. 554–560. 48. Дікова-Фаворська О. М. Освітні потреби осіб з функціональними обмеженнями: соціальна інтерпретація [Електронний ресурс] / О. М. ДіковаФаворська. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/ Psihologia/59383.doc.htm 49. Дікова-Фаворська О. М. Соціальне самопочуття людей з особливими потребами як соціальна проблема. / О. М. Дікова-Фаворська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження суспільства: методологія, теорія, методи». – 2009. – № 844. – С. 274-276. 50. Дікова-Фаворська О. М. Специфічні групи осіб з обмеженими можливостями здоров’я у фокусі соціології / О. М. Дікова-Фаворська. – Житомир : Полісся, 2009. – 488 с. 51. Дридзе Т. М. Оценка социальных последствий инновационных управленческих решений / Т. М. Дридзе, О. Е. Трущенко // Прогнозное социальное проектирование: теоретико-методологические и методические проблемы. – М. : Наука, 1994. – С. 76–89. 52. Дружилов С. А. Обобщенный (интегральный) подход к обеспечению становления профессионализма человека [Электронный ресурс] / С. А. Дружилов // «Психологические исследования» : Электронное периодическое издание. – 2012. – № 1(21). – Режим доступа : http://www.psystudy.ru/index.php/num/2012n1-21/621-druzhilov21.html 53. Дружилов С. А. Становление профессионализма как процесс формирования концептуальной модели профессиональной деятельности / С. А. Дружилов // Журнал прикладной психологии. – М. : ИД «ЭКО», 2004. – № 6. – С. 40–45. 54. Дьяченко М. И. Психология высшей школы (Особенности деятельности студентов и преподавателей вуза) / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : БГУ, 1978. – 320 с. 55. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. О. Дюркгейм ; [пер. с фр. и послесловие А. Б. Гофмана]. − М. : Наука, 1990. − 575 с. 56. Економічний словник-довідник / [за ред. С. В. Мочерного ; худож. оформ. В. М. Штогрина]. – К. : Феміна, 1995. – 368 с. 57. Ефремова Т. Ф. Эффективность [Електронний ресурс] / Т. Ф. Ефремова. Толковый словарь русского языка.– Режим доступу : http://что-означает.рф/%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 58. Євстафієва Л. М. Психологічні чинники становлення життєвої стратегії у студентської молоді / Л. М. Євстафієва // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 18. – С. 325–333. 59. Жукова И. В. Индикаторы социального развития как инструмент социального программирования: зарубежный опыт / И. В. Жукова // Социология. – 1994. – № 3–4. – С.110–136. 60. Жукович Л. Чи конкурентоспроможні наші випускники? [Електронний ресурс] / Л. Жукович // День. – 2010. – № 65. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=295439&mainlang=ukr 61. Завалишина Д. Н. Субъект профессиональной деятельности: динамический аспект / Д. Н. Завалишина // Психология субъекта профессиональной деятельности. – Москва-Ярославль, 2002. – Вып. 2. – С. 42–64. 62. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с. 63. Засенко В. В. До проблеми особистісного підходу у навчанні дітей з порушеннями психофізичного розвитку / В. В. Засенко / Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. – К. : Наук. світ, 2006. – Вип. 8 – С. 85–88. 64. Захарчук М. Є. Аналіз досвіду США в організації інклюзивного навчання дітей загальноосвітньої школи / Мар’яна Євгенівна Захарчук // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – № 6. – С. 213–220. 65. Захарчук М.Є. Становлення і розвиток інклюзивної освіти у США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Мар’яна Євгенівна Захарчук. – Тернопіль, 2013. – 22 с. 66. Зеер Э. Ф. Эмоциональный компонент в профессиональном становлении педагога / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Мир психологии. – 2002. – № 4(32). – С. 194–203. 67. Зиновьев И. Ф. Конкурентоспособность экономических кадров : монография / И. Ф. Зиновьев, Е. И. Трохимец. – Симферополь : ЧП «Феникс», 2008. – 134 с. 68. Знаков В. В. Психология субъекта и психология человеческого бытия / В. В. Знаков // Субъект, личность и психология человеческого бытия. – М., 2005. – С. 9–44. 69. Иванов В. Н. Управленческая парадигма XXI века : учеб. пособ. Для вузов / В. Н. Иванов, А. В. Иванов, А. О. Доронин. – М. : МГИУ, 2002. – Т. 1. – 180 с. 70. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности / Е. М. Иванова. – М. : МГУ, 1987. – 227 с. 71. Івченко А. Тлумачний словник української мови / А. Івченко. – Х. : Фоліо, 2002. – 543 с. 72. Идея системности в современной психологии / [под ред. В. А. Барабанщикова]. – М. : Ин-т психологи РАН, 2005. – 496 с. 73. Ирбаева Е. М. Формирование профессионального потенциала будущего инженера : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Елена Муратовна Ирбаева. – Казахстан : Караганды, 2007. – 25 с. 74. Каган. М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа) / М. С. Каган. – М. : Политиздат. – 1974. – 328 с. 75. Калініченко В. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в контексті соціального партнерства [Електронний ресурс] / В. Калініченко // Теорія і методика професійної освіти : додаток. – 2012. –№ 1. – С. 1–7. – Режим доступу : www.tmpe.gb7.ru/docs/dod/12kalinichenko.pdf. 76. Кальєніна Н. В. Сутність категорії «трудовий потенціал підприємств» / Н. В. Кальєніна // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2008. – № 3. – С. 111–115. 77. Каньоса Н. Г. Мотивація як внутрішній чинник розвитку професіоналізму особистості / Н. Г. Каньоса // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 18. – С. 333–344. 78. Карамушка Л. М. Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій) : монографія / Л. М. Карамушка, О. А. Філь .– К. : Фірма «ІНКОС», 2007. – 268 с. 79. Катербарг Т. О. Профессиональный потенциал педагогов как педагогическая категория и функциональный компонент образовательного пространства школы [Электронный ресурс] / Т. О. Катербарг // Современные научные исследования и инновации». – 2013. – № 4. – Режим доступу : http://web.snauka.ru/issues/2013/04/23281 80. Кірдіна О. Г. Нові технології забезпечення професіоналізму менеджерів в умовах інноваційної економіки / О. Г. Кірдіна // Вісник економіку, транспорту та промисловості. – 2012. – Вип. 38. – С. 267–271. 81. Кілієвич О. Мікроекономіка для аналізу державної політики : підручник /О. Кілієвич, О. Мертенс – К. : вид-во Соломії Павличко «Основи», 2005. – 655 с. 82. Киселева О. О. Теория и практика развития профессионального потенциала учителя : дис. на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Ольга Олеговна Киселева. – М., 2006. – 356 с. 83. Ковшова Ю. Н. Проблемы педагогического профессионализма в условиях дистанционного образования / Ю. Н. Ковшова, Л. В. Полюдова, А. Н. Якуткин // Материалы международной научно-практ. конф. – Новосибирск : НГПУ, 2005 – С. 266–277. 84. Колесніченко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. А. Колесніченко, Л. Л. Борисенко. – К. : КНЕУ, 2002. – 157 с. 85. Колесніченко. Л. А. Психологiя та педагогіка : навчальний посібник / Л. А. Колесніченко, М. В. Артюшина та iн. пiд ред. Л. А. Колесніченко. – Київ : КНЕУ, 2008. – 408 с. 86. Коломоєць Т. Г. До питання оцінки соціальної ефективності професійної діяльності працівника / Т. Г. Коломоєць // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину : матер. ІІ Міжнародної конференції, 10 -11 жовтня. – Одеса, 2014. – С. 29 – 31. 87. Коломоєць Т. Г. Інформаційне та методичне забезпечення визначення соціального ефекту професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти / Т. Г. Коломоєць // Спеціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. праць / [наук. ред. Д. Ядранський [та ін.]]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 61. – С. 113–118. 88. Коломоєць Т. Г. Корекційні заклади освіти як сфера соціалізації дітей з особливими потребами / Т. Г. Коломоєць [Електронний ресурс] // Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток : матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 – 21 березня 2014 р. – Рівне, 2014. – Режим доступу: http://univerua.rv.ua/naukova_robota/volynski_naukovi_studii/nv1_2_2014.php 89. Коломоєць Т. Г. Криза трудової мотивації в сучасному суспільстві та шляхи її подолання / Н. О. Шура, Т. Г. Коломоєць // Вісник академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2013. – № 4. – С. 16–20. 90. Коломоєць Т. Г. Нормативне забезпечення майбутньої соціалізації та соціальної адаптації вихованців корекційних закладів освіти / Т. Г. Коломоєць // Суспільні науки, історія, сучасність і майбутнє : матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 вересня 2014 р. – К. : Київська наукова суспільнознавча організація, 2014. – С. 48–51. 91. Коломоєць Т. Г. Особливості професійної діяльності в сучасних умовах розвитку суспільства / Т. Г. Коломоєць // Стратегия качества в промышленности и образовании : матер. ІХ Международной конференции, 31 травня – 7 липня 2013 р. у 3 т. – Варна : Фортуна, 2013. – Т. 3. – С. 330 – 332. 92. Коломоєць Т. Г. Професійна діяльність та чинники що зумовлюють її в сучасних умовах / Т. Г. Коломоєць // Соціально-трудові відносини: теорія та: зб. наук. праць / [наук. ред. А. М. Колот [та ін.]]. – Київ : ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014. – Вип. 2 (8). – С. 202 – 207. 93. Коломоєць Т. Г. Соціальна ефективність професійної діяльності в контексті класичної та сучасної наукової думки / А. С. Лобанова, Т. Г. Коломоєць // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : зб. наук. праць / [гол. ред. О. Поважний]. – Донецьк : ДонДУ, 2014. – Т. ХV, вип. 281. – С. 291–300. 94. Коломоєць Т. Г. Соціальна сфера реалізації професійного потенціалу працівників корекційних закладів освіти / Т. Г. Коломоєць // Соціальні технології актуальні проблеми теорії і практики. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – Вип. 58. – С. 86–94. 95. Коломоєць Т. Г. Социальный аспект профессиональной деятельности педагогов при работе с детьми с ограниченными возможностями / Т. Г. Коломоец // Економика, социология и право. – М. : Спецкнига, 2014. – № 1. – С. 128–129. 96. Коломоєць Т. Г. Сучасна оцінка та напрямки підвищення соціальної ефективності професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти / Т. Г. Коломоєць // Грані. – 2014. – № 10 (114) – С. 86–94. 97. Коломоєць Т. Г. Сучасний погляд на трактування феномену соціальної ефективності професійної діяльності / Т. Г. Коломоєць // Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку. – Одеса : Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 2014. – С. 69–72. 98. Коломоєць Т. Г. Сучасні проблеми молодіжного ринку праці в Україні / Т. Г. Коломоєць // Сталий розвиток промисловості та суспільства : матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 22 – 25 травня 2013: у 2 т. – Кривий Ріг, 2013. – Т. 2. – С. 125–127. 99. Коломоєць Т. Г. Теоретична сутність професійної діяльності та професіоналізму: наукові суперечності / Т. Г. Коломоєць // Соціальна психологія. – 2013. – № 5–6. – С. 5–17. 100. Коломоєць Т. Г. Формування системи спеціальної освіти для дітей з особливими потребами: соціологічний аспект / Т. Г. Коломоєць // Нова парадигма. – 2014. – № 123.-.С. 195–205. 101. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. К. : «А. С. К.» – 2011. – 206 с. (Серія «Інклюзивна освіта»). 102. Колупаєва А. А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи / Колупаєва А. А. // Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади : монографія. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 458 с. 103. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 272 с. 104. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами : Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 23.06.99 № 7/5–7, Президії Академії педагогічних наук України 16.06.99 р. № І1–7/6–6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mavkovychi.org.ua/?p=24 105. Концепція спеціальної освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку в Україні на найближчі роки та перспективу. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 23.06.99 № 7/5–7, Президії Академії педагогічних наук України від 16.06.99 № І1–7/6–6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/laws/ konc_gos_st.doc 106. Косянчук Т. Ф. Результативність діяльності підприємства та її діагностика / Т. Ф. Косянчук, Ю. Г. Галкіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 3, т. 1. – С. 121–124. 107. Кравченко А. И. Социология управления: фундаментальный курс : учеб. пособие / А. И. Кравченко, И. О. Тюрина. – 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академический проект, 2005. – 1136 с. 108. Крамаренко В. І. Соціально-трудовий потенціал: регіональні пріоритети розвитку / В. І. Крамаренко // Экономика и управление. – 2012. – № 6. – С. 71–75. 109. Кудр І. Г. Роль релігійної етики в економічній діяльності (М. Вебер) / І. Г. Кудря // Гілея : науковий вісник. – 2012. – Вип. 63. – С. 78 – 84. 110. Кузьмина Н. В. Проблемы профессиональной подготовки специалистов в вузах / Н. В. Кузьмина // Проблемы отбора и профессиональной подготовки специалистов в вузах. – Л., 1970. – С. 47–61. 111. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилища / Н. В. Кузьмина. – М. : Высш. шк., 1990. – 119 с. 112. Курлянд З. Н. Сутність процесу виховання: лекції з педагогіки / З. Н. Курлянд. – Одеса : Півенноукраїнський держ. пед. ін-т ім. К. Д. Ушинського, 1999. – 192 с. 113. Кушваха Р. А. Ефективність – одна з найважливіших категорій в економіці та її значення в процесі господарювання / Р. А. Кушваха // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. науково-технічних праць. – Львів : УкрДЛТУ, 2006. – Вип. 15.2. – С. 227–230. 114. Лапшина В. Л. Професіоналізація: сутність та структура поняття [Електронний ресурс] / В. Л. Лапшина // Український соціум. – 2005. – № 2–3. – С. 54-58. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/usoc /2005_2-3/54-58.pdf 115. Леонтьев А. Н. Деятельный ум. Деятельность, Знак, Личность / А. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 2001. – 384 с. 116. Леонтье А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 176 с. 117. Леонтьев А. Н. Психическое развитие ребенка и обучение / А. Н. Леонтьев // Научная сессия Харьковского государственного педагогического института 17–19 декабря 1938 г. : тезисы докладов. – Х., 1938. – 2 с. – Отдельная пагинация, стеклограф. 118. Леонтьев А. Н. Психологические основы развития ребенка и обучения / А. Н. Леонтьев. – М. : Смысл. – 2009. – 426 с. 119. Линенко А. В. Сутність й аналіз трудового потенціалу підприємства за показниками ефективності його використання / А. В. Линенко, О. Л. Шевченко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2008. – № 4. – С. 111–116. 120. Лич В. М. Науково-методичні основи відтворення трудового потенціалу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Володимир Миколайович Лич. – К., 2005. – 35 с. 121. Лобанова А. Мотивация труда в социальных организациях промышленных предприятий (на примере шахт Криворожья в Украине и Силезкого Воеводства в Польше) : монография. / А. Лобанова, Я. Руг, Є. Славіна. –– Кривой Рог – Забже : Дионис, 2012. – 331 с. 122. Логвинов А. М. Управление персоналом : учеб. пособ. / А. М. Логвинов, И. М. Полежаєва. – Красноярск : КрасГАСА, 2005. – 366 с. 123. Локосов В. В. Стабильность общества и система предельно-критических показателей его развития / В. В. Локосов // Социологические исследования. – 1998. – № 4. – С. 86–94. 124. Людина. Суб'єкт. Вчинок : філософсько-психологічні студії / [за заг. ред. В. О. Татенка]. – К. : Либідь, 2006. – 360 с. 125. Мамонтова В. Ф. Формирование профессионального потенциала муниципальных служащих в современной России : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. социол. наук : спец. 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы» / Виктория Фатхулловна Мамонтова. – Тюмень, 2005. – 19 с. 126. Маноха И. П. Человек и потенциал его бытия / И. П. Маноха. – Омск : Стимул К, 1995. – 256 с. 127. Марков А. С. Формирование профессионализма как качества личности специалиста : дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Алексей Сергеевич Марков. – Москва, 2002. – 182 c. 128. Марков В. Н. Профессиональный потенциал и зона ближайшего профессионального развития / В. Н. Марков // Акмеологическое исследование потенциала, резервов и ресурсов человека. – М. : РАГС. – 2005. – С. 87–99. 129. Марков М. Технология и эффективность социального управления / М. Марков ; пер. с болг. ; [под ред. Т. В. Керимовой]. – М. : Прогресс. – 1982. – 267 с. 130. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Прогресс, 1996. – 309 с. 131. Маркс К. Капитал : т. 1. / К Маркс, Ф. Энгельс // Полное собрание сочинений в 50-ти т. – 2-е изд. – Т. 23.- М. : Изд. Политической литературы, 1960 г. – 283 с. 132. Маркс К. Критика политической экономии : т. 2. / К. Маркс, Ф. Энгельс // Полное собрание сочинений в 50-и т. – 2-е изд. – Т. 46. – М. : Изд. политической литературы, 1969 г. – 521 с. 133. Маслоу А. Психология бытия / А. Маслоу.– М. : Рефл-бук, 1997. – 304 с. 134. Матюха М. М. Економіка праці та соціально-трудових відносин : навч. посіб. для дистанційного навчання / М. М. Матюха. – К. : Університет «Україна». – 2007. – 306 с. 135. Мокряк В. Л. Современные тенденции на рынках труда Украины и Польши : монография / В. Л. Мокряк, Я. Руг, А. С. Лобанова. - Ополе -Кривой Рог : «ИВИ», 2002. – 258 с. 136. Москаленко В. В. Особливості дослідження соціалізації особистості в інтерсуб'єктній парадигмі / В. В. Москаленко // Соціальна психологія. – 2009. – № 6. – С. 22–36. 137. Мухамедвалеева Е. А. Актуализация профессиональнокультурного потенциала будущего педагога профессионального обучения : дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Елена Анатольевна Мухамедвалеева. – М., 2006. – 178 с. 138. Нарзулае С. Б. Аспекты социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта / С. Б. Нарзулаев, И. Н. Сафронова, Н. А. Петухов // Вестник Томского государственного пед. ун-та. – 2012. – № 5. – С. 154–159. 139. Нелюбов С. А. Субъективность и профессионализм руководителя образовательного учреждения как условия успешности его управленческой деятельности / С. А. Нелюбов // Матер. Международной научно-практ. конф. – Новосибирск : Твердый знак, 2006. – С. 404. 140. Носова О. В. Конкурентоспроможність підготовки фахівців вищими навчальними закладами відповідно до вимог ринку праці [Електронний ресурс] / О. В. Носова, О. С. Маковоз // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во Херсонського державного ун-ту. 2010. – Вип. 3. – С. 100. – Режим доступу : http://ite.ksu.ks.ua/webfm_send/210 141. Общественная солидарность и разделение труда по Дюркгейму [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://socio.rin.ru/cgibin/article.pl?id=1197 142. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua 143. Парфенова И. С. Социальная эффективность профессиональной переподготовки безработных: опыт социолого-управленческого анализа : дис. на соиск. учен. степ. канд. социол. наук : 22.00.08 «Социология управления» / Ирина Сергеевна Парфенова ; Уральская академия государственной службы. – Екатеринбург, 2005. – 189 с. 144. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. / А. Пигу. – М. : Прогресс, 1985. – 527с. 145. Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессионального становлення человека / Ю. П. Поваренков – М. : УРАО, 2002. – 160 с. 146. Погрібна В. Л. Соціологія професіоналізму як галузь соціології: онтологічні, епістемологічні, практичні аспекти (на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України) : дис на здобуття наук. ступеня докт. соціол. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Вікторія Леонідівна Погрібна ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х., 2009. – 421 с. 147. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс. Книга 1. Общие основы. Процесс обучения / И. П. Подласый – М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 576 с. 148. Положення про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.11 № 872 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-п 149. Положення про навчально-реабілітаційний центр : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 16.08.2012 № 920. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z 1502-12 150. Психологічний словник / [за ред. В. І. Войтика]. – К. : Вища школа, 1982. – 214 с. 151. Психологiя та педагогіка : навч. посiб. / Л. А. Колесниченко, М. В. Артюшина, О. М. Котикова [та iн.] ; [пiд ред. Л. А. Колесниченко]. – К : КНЕУ, 2008. – 408 с. 152. Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання : Наказ Міністерства освіти і науки України від 1.10.2010 № 912 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/ 153. Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : Розпорядження Кабінету міністрів України від 27. 08. 2010 № 1726-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.uapravo.net/akty/postanovi-osnovni/akt8tuot1h.htm 154. Про реабілітацію інвалідів в Україні : Закон України від 06. 10. 2005 № 2961-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2961-15/page3 155. Радченко Я. В. Об экономической оценке эффективности управленческих решений / Я. В. Радченко // Экономические науки. – 1991. – № 3. – С. 42–50. 156. Радько С. Г. Оценка трудового потенциала предприятия с учетом рисков его управления / С. Г. Радько // Управление риском. – 2003. – № 2. – С. 30–41. 157. Радько С. Г. Трудовой потенциал как социально-экономическая система и риски его управления / С. Г. Радько // Управление риском. – 2006. – № 1. – С. 55–62. 158. Рассказов Ф. Д. Профессиональный потенциал педагога как педагогическая категория / Ф. Д. Рассказов, Т. О. Катербарг // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2013. – № 1. – С.132–141. 159. Регіони України: проблеми та пріоритети соціальноекономічного розвитку : монографія / [за ред. д.е.н., проф. З. С. Варналій]. – К. : Знання України, 2005. – 498 с. 160. Резанович Е. А. Профессиональный потенциал менеджеров как фактор повышения конкурентоспособности промышленного развития : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Евгений Александрович Резанович. – Челябинск, 2008. – 26 с. 161. Рогов Е. И. Основы вузовской педагогики : учеб. пособ. для студ. ун-тов / Е. И. Рогов. – Л. : ЛГУ, 1972. – 311 с. 162. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с. 163. Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности / С. Л. Рубинштейн // Вопросы психологии. – 1986. – № 4. – С. 101–108. 164. Рубинштейн С. Проблемы психологии в трудах Карла Маркса [Электронный ресурс] / С. Рубинштейн // Сов. психотехника. – 1934. – Т. VII, № 1. – Режим доступа : http://scepsis.net/library/id_2041.html 165. Рябыкина З. И. Личность как субъект формирования бытийных пространств / З. И. Рябыкина // Субъект, личность и психология человеческого бытия. – М. : Институт психологии РАН, 2005. – С. 45-57. 166. Самойлова Н. И. Педагогические условия формирования информационной компетенции у будущих инженеров : дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Наталия Ивановна Самойлова. – Казань, 2007. – 175 с. 167. Cамсонова О. О. Концептуальні ідеї розуміння сутності поняття «професіоналізм» у психолого-педагогічних дослідженнях [Електронний ресурс] / О. О. Самсонова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. – 2012. – Вип. 24. – С. 250–255. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Pfto/2012_24/files/P2412_41.p 168. Свинарева А. Д. Рекомендации по повышению уровня мотивации педагогов образовательного учреждения [Електронний ресурс] / А. Д. Свинарева. – Режим доступу : http://school.mykostroma.ru/ 169. Синьов В. М. Побудова науково-категоріального апарату корекційної педагогіки / В. М. Синьов // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 2(10). – С .5–25. 170. Сімко Р. Т. Поняття готовності до професійної діяльності на сучасному етапі розвитку психологічної науки [Електронний ресурс] / Р. Т. Сімко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць. – 2011. – № 13. – С. 415–425. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspl/2011_13/415-425.pdf 171. Слободчиков В. И. Категория возраста в педагогике и психологии развития [Электронный ресурс] / В. И. Слободчиков. – Режим доступа : http://www.voppsy.ru/issues/1991/912/912037.htm 172. Смирнова О. П. Психологічні чинники становлення професіоналізму керівника / О. П. Смирнова, І. А. Овсяник // Ринок праці та зайнятість населення. – 2009. – № 2. – С. 30–33. 173. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. ; Л., 1935. – Т. I. – 371 с. 174. Сокурянська Л. Г. Ціннісна детермінація становлення соціальної суб’єктності студентства в умовах соціокультурної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Людмила Георгіївна Сокурянська ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 36 с. 175. Сорокин П. А. Система социологии. В 2 т. / П. А. Сорокин // Социальная аналитика. Учение о строении сложных социальных агрегатов. – М., 1993. – Т. 2. – 183 с. 176. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/sociology/12302/ 177. Софій Н. З. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Н. З. Софій, Ю. М. Найда // Інклюзивна школа: особливості організації та управління : навч.–метод. посіб. / [кол. авторів : А. А Колупаєва, Ю. М. Найда, Н. З. Софій [та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Даниленко]. – К., 2007. – С. 22–27. 178. Становов А. А. Социальная эффективность профессионального обучения государственных гражданских служащих : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. социол. наук : спец. 22.00.08 «Социология управления» / Алексей Анатольевич Становов ; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М., 2007. – 24 с. 179. Стрельченко Д. С. Познавательные способности профессионала: сущность и пути развития (акмеологический подход) / Д. С. Стрельченко. – М. : Междунар. академия акмеологических наук, 2003. – 76 с. 180. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации / Т. Стюарт // Новая постиндустриальная волна на Западе: антология / [под ред. В. Л. Иноземцева]. – М. : Academia, 1999. – 390 c. 181. Талтынов С. М. Трудовая мотивация в системе управления человеческими ресурсами : дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Сергей Михайлович Талтынов. – Воронеж, 2004 – 202 c. 182. Татенко В. О. Суб'єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології / В. О. Татенко // Людина. Суб'єкт. Вчинок : філософськопсихологічні студії. – К. : Либідь, 2006. - С. 316-357. 183. Таранченко О. М. Загальні принципи здійснення адаптацій та модифікацій навчально–виховного процесу / О. М. Таранченко, Ю. М. Найда // Інклюзивна школа: особливості організації та управління : навч.–метод. посіб. / [кол. авторів : А. А Колупаєва, Ю. М. Найда, Н. З. Софій [та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Даниленко]. – К., 2007. – С. 31-33. 184. Теория социального обмена Джорджа Хоманса [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wiki.uspi.ru/index.php/Теория_социального_обмена_Джорджа_Хоманса 185. Уйсімбаєва Н. В. Проблема формування професійно важливих якостей у майбутніх фахівців / Н. В. Уйсімбаєва // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – № 16, т. 1. – С. 329–335. 186. Українське студентство у пошуках ідентичності : монографія / [за ред. В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 520 с. 187. Український дефектологічний словник / [за ред. акад. В. І. Бондаря]. – К. : Милосердя України. – 2001. – 212 с. 188. Файєр О. А. Поняття професійної діяльності та її структурні елементи [Електронний ресурс] / О. А. Файєр // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3. – С. 126–132. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Unzap/2009_3/unz31Faier.pdf 189. Филатова О. В. Профессионально важные качества как компоненты профессиональной пригодности / О. В. Филатова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. праць. – 2011. – Вип.159(4). – С. 278–281. 190. Хейне П. Экономический образ мышления / П. Хейне, П. Дж. Боуттке, Д. Л. Причитко ; [пер. с англ. 10-го изд.]. — М. : Вильямс, 2007. — 544 с. 191. Херцберг Ф. Побуждения к труду и производственная мотивация / Ф. Херцберг, М. У. Майнер // Социологические исследования. − 1990. − № 1. − С. 121–129. 192. Хижняк Л. М. Державна освітня політика в умовах глобалізації: пошуки оптимальної моделі [Електронний ресурс] / Л. М Хижняк // Державне будівництво. – 2007. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/index.html 193. Хижняк Л. М. Проблемні поля на ринку праці і ринку освітніх послуг: оптимізація управління / Л. М. Хижняк // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : зб. наук. пр. ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – Т. Х., вип. 116 : Соціологія державного управління. ; Серія : «Спеціальні та галузеві соціології». – С. 126–132. 194. Хижняк Л. М. Університетська освіта : навч. посіб. / Л. М. Хижняк. – Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 192 с. 195. Хохліна О. П. Сутність корекційно-розвивальної роботи в спеціальних закладах освіти для дітей з порушенням психофізичного розвитку / О. П. Хохліна, О. П. Глоба // Освіта Донбасу. – 2003. – № 2. – С. 66–68. 196. Ціжма О. А. Трудовий потенціал як невід’ємна складова соціально-економічних відносин країни / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Економіка». – 2008. – Вип.6. – С. 41–47. 197. Череп А. В. Дослідження сутності економічної категорії «трудовий потенціал» у менеджменті різних рівнів / А. В. Череп, Я. О. Зубрицька // Вісник Запорізького національного університету. Серія Економічні науки. – 2010. – № 4(8). – С. 90-95. 198. Черкасов Г. Н. Социальная эффективность: сущность и критерии / Г. Н. Черкасов // Социологические исследования. – 1978. – № 1. – С. 39-46. 199. Шамхалов Ф. Основы теории государственного управления : учеб. для вузов / Ф. Шамхалов. – М. : Экономика, 2003. – 518 с. 200. Шаро О. І. Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів / О. І. Шаров // Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – С. 18-21. 201. Шептенко П. А. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина ; [под ред. В. А. Сластенина]. – М. : Академия, 2001. – 208 с . 202. Шнайдер В. І. Організація індивідуального навчання (Методичні рекомендації на допомогу педагогам ЗОШ та спеціальних закладів, реабілітаційних центрів, фахівцям психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогам, психологам, батькам) / В. І. Шнайдер, О. О Кулик, Г. М. Фінько. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2007. – 148 с. 203. Що таке соціальне виховання? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vidpo.net/shho-take-socialne-vihovannja.html 204. Экономический словарь / [под ред. А. Н. Азрииляна]. – 2-е изд. – М. : Институт новой экономики, 2009. – 1152 с. 205. Ядранський Д. М. Соціальна ефективність та результат трудового процесу / Д. М. Ядранський // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2012. – № 1. – С. 40–44. 206. Якса Н. В. Корекційна педагогіка : метод. посіб. / Н. В. Якса. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 188 с. 207. Яцишина Л. Інструменти забезпечення конкурентоспроможності професійної освіти в маркетингу / Л. Яцишина, О. Лабурцева // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 4(32). – С. 54-57. 208. Barbbour G. Measuring Local Government Productivity / G. Barbbour // Municipal Yearbook. – 1975. – 246 p. 209. Lipsky D.K., & Inclusion and school reform : Transforming America's classrooms / D. K. Lipsky, A . А. Gartner, – Baltimore, MD : Brooks, 1997. – 221 р. 210. Milles I. The OCED list of social indicators / I. Milles – Cambridge : Canbridge Univ. Press, 1982. 211. Spedding S. Teachers as agents of change. In P. J. Foreman (ed.), Integration and inclusion in action. (pp. 341–372) / S. Spedding. – Sydney : Harcourt Brace. (2nd Edition published 2001), 391–430. 212. Whitaker P. Managing change in schools. Buckingham / P. Whitaker. – Open University Press, 1993. – 119 р.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4344
https://doi.org/10.31812/123456789/4344
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація_Коломоєць Т.Г._.pdf2.81 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.