Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4343
Назва: Соціальна ефективність професійної діяльності фахівців корекційних закладів освіти України (на прикладі Дніпропетровської області)
Автори: Коломоєць, Таміла Григорівна
Ключові слова: професійна діяльність
фахівець
корекційний педагог
корекційна (спеціальна) освіта
професіоналізм
трудовий потенціал
професійний потенціал
соціальна ефективність
соціальний ефект
діти з особливими потребами
соціалізація
соціальна адаптація
інклюзивна освіта
спеціальні освітні заклади
вчитель-дефектолог
психолого-педагогічна корекція
субєктно-субєктні відносини
робота з батьками
спеціальна освіта
вчитель-логопед
Дата публікації: 28-кві-2015
Видавництво: СТИЛЬ-ИЗДАТ, ФОП Бровін О. В.
Бібліографічний опис: Коломоєць Т. Г. Соціальна ефективність професійної діяльності фахівців корекційних закладів освіти України (на прикладі Дніпропетровської області) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04. Харків, 2015. 24 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні і галузеві соціології. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України, Харків, 2015. У дисертаційному дослідженні розв’язано актуальну наукову проблему, що полягає у розробці концептуальних засад соціального аналізу та виміру соціальної ефективності професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти, а також обґрунтуванні чинників та індикаторів, що уможливлюють її кількісно-якісне оцінювання з метою її підвищення. Уточнено зміст професійної діяльності, професіоналізму, ефективності та соціальної ефективності професійної діяльності, а також чинників, що на неї впливають. Побудовано ієрархію чинників професійної діяльності. Уточнено місію діяльності корекційних закладів освіти не тільки як системи спеціальних, соціокультурних, психолого-педагогічних та лікувальних методів і заходів психофізичної корекції дітей з особливими освітніми потребами, але і як соціальної сфери реалізації професійно-трудового потенціалу педагогічних працівників, кінцевим соціальним ефектом якого є формування у вихованців здатності до самооцінки своїх можливостей та успішної соціалізації в суспільстві. Побудовано теоретичну модель соціальної ефективності професійної діяльності на основі міждисциплінарного підходу. Подано методичний підхід до визначення соціальної ефективності професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти та його кількісно-якісного оцінювання. Представлено аналіз результатів емпіричного соціологічного дослідження рівня соціальної ефективності професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти Дніпропетровської області, виявлено недоліки, зокрема: недостатньо розгалуженою є мережа навчально-виховних (корекційних) закладів освіти, в яких надається комплексна допомога і підтримка дітям з особливими потребами; недостатнім є рівень забезпечення їх кваліфікованими кадрами; не створено належним чином спеціальних умов, необхідних для визначення ступеню компенсаторно-корекційного впливу на розвиток дитини з максимальним використанням її потенційних можливостей. На підставі виявлених недоліків у роботі окреслено перспективні шляхи удосконалення діяльності працівників освітніх, зокрема корекційних закладів, які спрямовані на більш успішну та ефективну соціалізацію та інтеграцію в суспільство дітей з особливими потребами.
Опис: 1. Коломоєць Т. Г. Криза трудової мотивації в сучасному суспільстві та шляхи її подолання / Н. О. Шура, Т. Г. Коломоєць // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2013. – № 4. – С. 16–20. 2. Коломоєць Т. Г. Соціальна сфера реалізації професійного потенціалу працівників корекційних закладів освіти / Т. Г. Коломоєць // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – Вип. 58. – С. 86–94. 3. Коломоєць Т. Г. Сучасна оцінка та напрямки підвищення соціальної ефективності професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти / Т. Г. Коломоєць // Грани. – 2014. – № 10 (114). – С. 68–73. 4. Коломоєць Т. Г. Теоретична сутність професійної діяльності та професіоналізму: наукові суперечності / Т. Г. Коломоєць // Соціальна психологія. – 2013. – № 5–6. – С. 5–17. 5. Коломоєць Т. Г. Формування системи спеціальної освіти для дітей з особливими потребами: соціологічний аспект / Т. Г. Коломоєць // Нова парадигма. – 2014. – № 123. – С. 195–205. 6. Коломоєць Т. Г. Професійна діяльність та чинники, що зумовлюють її в сучасних умовах / Т. Г. Коломоєць // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць / [наук. ред. А. М. Колот [та ін.]]. – Київ : ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014. – Вип. 2 (8). – С. 202 –207. 7. Коломоєць Т. Г. Соціальна ефективність професійної діяльності в контексті класичної та сучасної наукової думки / А. С. Лобанова, Т. Г. Коломоєць // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : зб. наук. праць / [гол. ред. О. Поважний]. – Донецьк : ДонДУ, 2014. – Т. ХV, вип. 281. – С. 291–300. 8. Коломоєць Т. Г. Інформаційне та методичне забезпечення визначення соціального ефекту професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти / Т Г. Коломоєць // Спеціальні технології:актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. праць / [наук. ред. Д. Ядранський [та ін.]]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 61. – С. 113–118. 9. Коломоец Т. Г. Социальный аспект профессиональной деятельности педагогов при работе с детьми с ограниченными возможностями / Т. Г. Коломоец // Экономика, социология и право. – М. : Спецкнига, 2014. – № 1. – С. 128–129. 10. Коломоєць Т. Г.Шляхи підвищення соціальної ефективності праці фахівців корекційних закладів освіти України / Т. Г. Коломоєць // Science and education a new dimension: Society for cultural and scientific progress in central and eastern Europe. – Humanities and Social Sciences. – II(6). – Вudapest, 2014. – issue: 36. – P. 58–63. 11. Коломоєць Т. Г. До питання оцінки соціальної ефективності професійної діяльності працівника / Т. Г. Коломоєць // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину : матер. ІІ Міжнародної конференції, 10 -11 жовтня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 29–31. 12. Коломоєць Т. Г. Сучасні проблеми молодіжного ринку праці в Україні / Т. Г. Коломоєць // Сталий розвиток промисловості та суспільства : матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 22 – 25 травня 2013: у 2 т. – Кривий Ріг, 2013. – Т. 2. – С. 125–127. 13. Коломоєць Т. Г. Сучасний погляд на трактування феномену соціальної ефективності професійної діяльності / Т. Г. Коломоєць // Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку. 11–12 квітня 2014 р. – Одеса : Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 2014. – С. 69–72. 14. Коломоєць Т. Г. Корекційні заклади освіти як сфера соціалізації дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] / Т. Г. Коломоєць // Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток : матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-21 березня 2014 р. – Рівне : Рівненський інститут Університету «Україна», 2014. – Режим доступу: http://univerua.rv.ua/ naukova_robota/volynski_naukovi_studii/nv1_2_2014.php 15. Коломоєць Т. Г. Нормативне забезпечення майбутньої соціалізації та соціальної адаптації вихованців корекційних закладів освіти / Т. Г. Коломоєць // Суспільні науки, історія, сучасність і майбутнє : матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 вересня 2014 р. – Київ. : Київська наукова суспільнознавча організація, 2014. – С. 48–51. 16. Коломоєць Т. Г. Особливості професійної діяльності в сучасних умовах розвитку суспільства / Т. Г. Коломоєць // Стратегия качества в промышленности и образовании : матер. ІХ Международной конференции, 31 травня – 7 липня 2013 р. ; у 3 т. – Варна : Фортуна, 2013. – Т. 3. – С. 330–332. 17. Коломоєць Т. Г. Шляхи підвищення соціальної ефективності праці фахівців корекційних закладів освіти України / Т. Г. Коломоєць // International Scientific and Professional Conference Problems of humanities and socio-economic sciences, 15 листопада 2014 р. – Вudapest : Society for cultural and scientific progress in central and eastern Europe, 2014. – Режим доступу: http://scaspee.com/6/post/2013/09/modern-science-tendencies-of-evelopment.html 18. Коломоєць Т. Г. До питання оцінки соціальної ефективності професійної діяльності працівника / Т. Г. Коломоєць // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину : матер. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10 -11 жовтня 2014 р. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 29–30.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4343
https://doi.org/10.31812/123456789/4344
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Автореферат_Коломоец ТГ.pdf670.98 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.