Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3017
Назва: Свій - Чужий в українській діаспорній літературі для дітей та юнацтва: національна концептосфера, імагологічні моделі
Автори: Варданян, Марина Володимирівна
Ключові слова: українська література
українська діаспорна література
література для дітей та юнацтва
національна концептосфера
імагологічні моделі
Дата публікації: 2018
Видавництво: Видавництво «Діонат» (ФО-П Чернявський Д.О.)
Бібліографічний опис: Варданян М. В. Свій - Чужий в українській діаспорній літературі для дітей та юнацтва: національна концептосфера, імагологічні моделі : монографія / М. В. Варданян. - Кривий Ріг : Видавництво «Діонат» (ФО-П Чернявський Д.О.), 2018. - 406 с.
Короткий огляд (реферат): Монографія присвячена дослідженню різножанрового діапазону творів українських письменників, які писали в еміграції для дітей та юнацтва. Розгляд тематичного поля української діаспорної літератури для дітей та юнацтва ХХ ст. здійснюється з точки зору категорій Свій - Чужий, що відкриваються в інтерпретаційній моделі дослідження в трьох ракурсах: національному, інокультурному та етичному. Українознавча проблематика представлена такими темами: патріотичними, релігійними, історичними, темами колективної пам’яті, Голодомору, що відтворюють сенси відмінного українського досвіду, яким наповнені твори письменників українського зарубіжжя. Осмислені теми презентовані через основні концепти віра, боротьба, воля, єдність, рідний край, рід, нація. Ядром національної концептосфери Свого в літературі для дітей та юнацтва української діаспори визначено концепт «Україна». Імагологічні моделі в концептосфері дитячої літератури діаспори визначаються через гетеро-образи: Чужий-ворожий та Інший-близький. В аспекті проблематики Чужого здійснено спробу осмислити систему цінностей, що закладена в аналізованій художній літературі. А, отже, виокремлено національну самоповагу, терпимість до інших культур, відповідальність перед Іншим. Адресовано літературознавцям, викладачам вишів, педагогам, здобувачам вищої освіти, а також широкому загалу читачів, які цікавляться питаннями української діаспори, національної ідентичності загалом та осмисленням національних, антиколоніальних, інокультурних сенсів зокрема.
Опис: 1. Антохій 1984 – Антохій М. Шевченкознавство // Енциклопедія українознавства: словникова частина / гол. ред. В. Кубійович та ін.; Наукове товариство ім. Шевченка. Париж – Нью-Йорк: Молоде життя, 1984. Т. 10. С. 3823 – 3835. 2. Багряний 1946 – Багряний І. Думки про літературу // МУР. Збірник літературно-мистецької проблематики. Збірник І. Мюнхен – Карльсфельд, 1946. С. 25 – 36. 3. Багряний 1946а – Багряний І. Молодь Великої України і наші завдання. [Б.м.] На чужині. [Б.в.], 1946. 26 с. 4. Багряний 2005 – Багряний І. До Ворскли, по рибу: Оповідання // Дивосвіт «Веселки» : антологія літератури для дітей та юнацтва: В 3 т. / упор.: І. Т. Бойко; Б. Й. Чайковський, С. О. Герейло та ін. – К.: Веселка, 2005. Т. : Українська література, 2005. С. 293 – 295. 5. Багряний 2006 – Багряний І. Національна ідея і «націоналізм» // Публіцистика / упоряд. О. Коновал; передм. І. Дзюби; післямова Г. Костюка. К.: Смолоскип, 2006. С. 56 – 65. 6. Багряний 2011 – Багряний І. Казка про лелек та Павликамандрівника. К.: Смолоскип, 2011. 48 с. : іл. 7. Багряний 2011а – Багряний І. Телефон. К.: Смолоскип, 2011. 48 с. : іл. 8. Багряний – Багряний І. Експромти [Електронний ресурс]. URL: http://ua.convdocs.org/docs/index-63455.html?page=4 (дата звернення: 18 травня 2018 рік) 9. Багряний а – Багряний І. Колискова [Електронний ресурс]. URL: http://www.poetryclub.com.ua/metrs_poem.php?poem=16304 (дата звернення: 22 травня 2018 рік) 10. Балабас 1937 – Українська Реальна Гімназія в Ржевницях. Коротка загальна інформація / упоряд. О. Балабас. Ржевниці: Видання Т-ва «Українська школа», 1937. 11 с. ЦДАВОВ. Ф. 4102, оп. 2, справа 4. Арк. 11. 11. Балаклицький 2006 – Балаклицький М. Іван Багряний як літературна постать // Вибрані твори / упоряд., автор передмови та приміток М. Балаклицький. К.: Смолоскип, 2006. С. 5–41. 12. Барагура 1965 – Барагура В. «Цвітка» // Ми і наші діти. Торонто – Нью-Йорк, 1965. Збірник І. С. 307 – 312. 13. Барагура 1980 – Барагура В. Меч і книга: історичні оповідання для старших дітей і мо́лоді ; 2-ге вид. Торонто : Українське видавництво «Добра книжка», 1980. 112 с. 14. Барагура 1980а – Барагура В. Чверть сторіччя навчальної і виховної ролі «Веселки» // Альманах Українського народного союзу. Джерсі-Сіті – Нью-Йорк: Свобода, 1980. Вип. 70. С. 117 – 132. 15. Барагура 1983 – Барагура В. Книжка в процесі розвою культурно-національного життя народу // Ми і наші діти: бюлетень Об’єднання працівників літератури для дітей і мо́лоді. Торонто: Нашим дітям – ОПДЛ, 1983. Ч. 10. С. 3 – 10. 16. Барагура 1996 – Барагура В. Де Ти, Христе, в день Твого світлого Воскресіння // Зустріч з русалкою у хвилях океану. Крихти з мого життя – дійсність і вигадка. Джерсі-Сіті: Свобода, 1996. С. 62 – 63. 17. Барагура 1974 – Барагура М. Р. Роляник (Роман Завадович): «Хлопці з зеленого бору» // Наше життя. 1974. № 3 (березень). С. 10. 18. Барагура – Барагура В. Казкові притчі про звірів і людей. Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 65, оп. 1, справа 5. Арк. 17 – 18. 19. Бартіш 2015 – Бартіш С. В. Антропологічні засади формування концепту ДИТЯЧА ПОЕЗІЯ в українській та німецькій літературах. Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Бердянськ, 2015. 19 с. 20. Бачинський 1914 – Бачинський Ю. Українська імміграція в З’єдинених Державах Америки. Львів: Накладом Ю. Балицького і О. Гарасевича, 1914. 493 с. 21. Безансон 1993 – Безансон А. Війна більшовиків проти селян // Всесвіт. 1993. № 9–10. С. 128 – 132. 22. Безпечний 2009 – Безпечний І. Теорія літератури. К.: Смолоскип, 2009. 388 с. 23. Бернет 1958 – Бернет Ф. Г. Малий лорд / пер. Варвари Літинської. Вінніпег: Printed by Trident Press Ltd, 1958. 168 с. 24. Білецька 1973 – Білецька Т. Бабунині казки. Торонто: ОПДЛ – Нашим дітям, 1973. 63 с. 25. Білецький 1947 – Білецький Л. Учитель-громадянин і засади його праці // Українська школа на еміграції. 1947. Ч. 2 – 3. С. 1 – 9. 26. Білецький 1963 – Білецький Д., Ступак Ю. Українська дитяча література: навчальний посібник для педагогічних інститутів та педучилищ. К.: Радянська школа, 1963. 235 с. 27. Більченко 2010 – Більченко Є. Чужий. Інший. Ближній. Філософія діалогу як філософія Третього: монографія. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 388 с. 28. Близнець 1999 – Близнець В. Земля світлячків. К.: Веселка, 1999. 118 с. 29. Богданець-Білоскаленко 2009 – Богданець-Білоскаленко Н. І. Українська дитяча література. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини ХІХ ст. – І половини ХХ ст.: навчальний посібник. К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. 280 с. 30. Богданець-Білоскаленко 2011 – Дитяча література. Твори українських письменників ІІ половини ХХ – початку ХХІ століть: навчальний посібник / упоряд. Н. І. БогданецьБілоскаленко. К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. 480 с. 31. Боднарчук 1956 – Боднарчук І. Коляда в діда Миколи // Соняшник. 1956. № 1. С. 5 – 7. 32. Боднарчук 1956а – Боднарчук І. Михасева зустріч з Канадою // Соняшник. 1956. № 6. [Б. с.]. 33. Боднарчук 1966 – Боднарчук І. Над Збручем // Боднарчук І. Далекі обрії. Торонто: ОПДЛ, 1966. С. 5 – 11. 34. Боднарчук 1982 – Боднарчук І. Кладка: дитячі новельки / обкладинка та ілюстрації М. Левицького. Торонто: Нашим дітям – ОПДЛ, 1982. 45 с. 35. Боднарчук 1986 – Боднарчук І. У дорозі життя: повість з життя еміграційної мо́лоді. Торонто: ОПДЛ – Нашим дітям, 1986. 72 с. 36. Боднарчук 1993 – Боднарчук І. За Збруч // Боднарчук І. За Збруч. Торонто: Фундація ім. Івана Боднарчука, 1993. С. 9 – 26. 37. Боднарчук 2007 – Боднарчук І. Святвечір // Наше життя. 2007. № 12 (грудень). С. 34 – 35. 38. Бойківська 1964 – Бойківська І. Вплив чужого світу на українську молодь // Крилаті. 1964. № 4. С. 2 – 3. 39. Бойко 2011 – Бойко Ю. Ідеологія українського націоналізму // Тетеріна-Блохин Д. Історія української політичної еміграції в славних іменах. Полтава: Видавець Шевченко Р. В. – Дарина Тетеріна-Блохин – Мюнхен, 2011. Т. ІІ. С. 385 – 394. 40. Бойн 2018 – Бойн Дж. Хлопчик у смугастій піжамі / пер. З англ. Віктора Шовкуна. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. 192 с. 41. Бондарук 2013 – Бондарук О. Нарис: проблема дефініції жанру (англійський та російський варіанти) // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2013. Вип. 33. С. 46 – 51. 42. Боровик 1977 – Боровик М. Українсько-канадська преса та її значення для українських меншин в Канаді. Мюнхен: [б. в.], 1977. 341 с. 43. Бризгун-Шанта 1988 – Бризгун-Шанта Л. Моя таємниця: оповідання. Торонто: Карпати, 1988. 182 с. 44. Бризгун-Шанта 2005 – Бризгун-Шанта Л. Чорні хмари над золотистим полем. К.: Ярославів Вал, 2005. 112 с. 45. Бризгун-Шанта 2006 – Бризгун-Шанта Л. Перший Великдень Курчатка-жовтенятка [Електронний ресурс]. Торонто, 2006. URL: http://abetka.ukrlife.org/shantajovt.html (дата звернення: 11 травня 2018 рік) 46. Бризгун-Шанта 2010 – Бризгун-Шанта Л. Слово письменниці до учасників «Навчального Тижня про Голодомор» // Українка в світі. 2010. № 1. С. 19 – 20. 47. БС 1995 – Байройтські спомини з «Юних днів, днів весни». 1945 – 1950. З нагоди 50-літнього ювілею. ЗСА. Канада, 1995. 183 с. 48. Будний 2008 – Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 430 с. 49. Бусел 2009 – Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ, 2009. 1736 с. 50. Буссенар 1965 – Буссенар Луї. Борці за волю. – Нью-Йорк : ОКО, 1965. 32 с. 51. Бура-Чайковський 1967 – Визначні українські жінки. Матеріали і гутірки / упоряд. С.-О. Бура, Д. Чайковський. Нью-Йорк: Спілка української мо́лоді Америки, 1967. 116 с. 52. Вайлд 1947 – Вайлд Оскар. Зоряний хлопчина / пер. з англ. м. Михайло Лотоцький. Регенсбург: Накладом Видавничої спілки «Українське слово», 1947. 38 с. 53. Вайлд 1947а – Вайлд Оскар. Велетень-себелюб / пер. з англ. м. Михайло Лотоцький. Регенсбург: Накладом Видавничої спілки «Українське слово», 1947. 16 с. 54. Вакуленко 1952 – Вакуленко П. В джунглях Нової Гвінеї: життя і пригоди українського дослідника Миклухи-Маклая. Аделаїда: Видавництво «Єдність», 1952. 79 с. 55. Вакуленко 1979 – Вакуленко П. Папуа Нова Гвінея. Аделаїда: Українське видавництво «Австраліяна», 1979. 48 с. 56. Вальденфельс 2002 – Вальденфельс Б. Топографія Чужого. Студії до феноменології Чужого. К.: ППС, 2002, 2004. 206 с. 57. Варданян 2010 – Варданян М. В. Національні константи Володимира Винниченка та ментальне становлення особистості під впливом української літератури // Культура фахового мовлення юриста: збірник матеріалів круглого столу (28 квітня 2010 р.). Кривий Ріг: КФ ДДУВС, 2010. С. 28 – 31. 58. Варданян 2010а – Варданян М. В. Соціально-філософська проблематика романів В. Винниченка 1930–40-х рр. Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Кіровоград, 2010. 20 с. 59. Варданян 2011 – Варданян М. В. Поетика «дівчачих повістин» Івана Андрусяка // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. Випуск 94. С. 149 – 155. 60. Варданян 2012 – Варданян М. В. Романи «муженського циклу» Володимира Винниченка: проблематика, жанровостильові особливості: монографія. Кривий Ріг: Діоніс (ФО-П Чернявський Д.О.), 2012. 230 с. 61. Варданян 2014 – Варданян М. В. Жанрово-стильова своєрідність «дитячого» доробку Івана Багряного // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: зб. наукових праць. Кривий Ріг, 2014. Вип. 3. С. 34 – 51. 62. Варданян 2014а – Варданян М. В. Література для дітей і юнацтва в культурних осередках української діаспори // Матеріали Міжнародної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» (22–24 жовтня 2014 р.). Кривий Ріг, 2014. Том 2. С.188 – 189. 63. Варданян 2014б – Варданян М. В. Модель міфологічної комунікації у віршованих казках письменників української діаспори // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матеріали Міжнародної наукової конференції (25 – 26 вересня 2014 р.): збірник. Бердянськ, 2014. С. 167 – 169. 64. Варданян 2014в – Варданян М. Шевченкіана літератури для дітей і юнацтва української діаспори // Наукові праці: науково-методичний журнал. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. Вип.228. Т. 240: Філологія. Літературознавство. С. 13 – 16. 65. Варданян 2014г – Варданян М. В. Образ Олександра Довженка в публіцистиці української діаспори (на матеріалі літературнокритичних портретів Ю. Лавріненка та І. Кошелівця) // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. Київ: НВП Інтерсервіс, 2014. Вип. 4. С. 118 – 128. 66. Варданян 2015 – Варданян М. В. Жанрова типологія «дитячої періодики» української діаспори // Мова. Суспільство. Журналістика: збірник матеріалів і тез ХХІ міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 3 квітня 2015 р.). К.: Видавець Паливода А. В., 2015. С. 11 – 14. 67. Варданян 2015а – Варданян М. Історична література для дітей і юнацтва ХХ ст.: концептосфера та ідеологія // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. № 1. С. 12 – 22. 68. Варданян 2015б – Варданян М. В. Образ Європи та «чужинця» в рецепції Винниченка-експатріанта // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. Вип. 142. С. 166 – 169. 69. Варданян 2016 – Варданян М. В. Концептосфера «свого» / «чужого» в повістях для юнацтва в мюнхенських виданнях української діаспори // Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки: збірник наукових праць. Мюнхен, 2016. Том ІХ. С. 229 – 233. 70. Варданян 2017 – Варданян М. В. Відкриття Іншого: екзотичні образи в нарисовій літературі для дітей та юнацтва письменників української діаспори // Молодий вчений. 2017. № 11. С. 192 – 196. 71. Варданян 2017а – Варданян М. «Діти і війна» у творчій рецепції письменників українського зарубіжжя: колективна пам’ять та ідентичність // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 162. С. 86 – 95. 72. Варданян 2017б – Варданян М. Картини сакрального світу в дитячій літературі української діаспори // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. Кривий Ріг: ФОП Маринченко С. В., 2017. Вип. 10. С. 78 – 88. 73. Варданян 2017в – Варданян М. В. Концепт «Україна» в духовних рефлексіях письменників української діаспори: міфопоетичний аспект // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. Маріуполь: МДУ, 2017. Вип. 17. С. 17 – 22. 74. Варданян 2017г – Варданян М. В. Між життям і смертю: «голодова» проблематика в українській діаспорній дитячій літературі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: зб.наук.статей. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІV. С. 108 – 113. 75. Варданян 2017ґ – Варданян М. В. Національна архетипна образність у віршованих казках письменників української діаспори // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: зб. наук. статей. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІІ. С. 97 – 102. 76. Варданян 2017д – Варданян М. В. «Україна-минула»: образи козацтва в історико-пригодницьких жанрах письменників української діаспори // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки: збірник наукових праць. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. № 2. С. 10 – 16. 77. Варданян 2017 – Варданян М. В. Україна на роздоріжжі: експатріанський цикл оповідань «Намисто» В. Винниченка в контексті радянської дитячої літератури 20-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. № 2 (20), жовтень 2017. С. 47 – 51. 78. Варданян 2017ж – Варданян М. В. «Україна-своя-чужа»: ідентифікаційний простір казок Леоніда Полтави та Василя Симоненка // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. К.: НВП Інтерсервіс, 2017. Вип. 8. С. 123 – 131. 79. Варданян 2017з – Варданян М. В. Англо-український переклад наукових текстів літературознавчого спрямування // Актуальные научные исследования в современном мире : збірник наукових праць ХХХІІ Міжнародної наукової конференції (26–27 грудня 2017 р., Переяслав-Хмельницький). Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 12 (32), ч. 2. С. 88 – 93. 80. Варданян 2018 – Варданян М. В. Дитяча література: навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, випр. і допов. Кривий Ріг: Видавничий центр КДПУ, 2018. 128 с. 81. Варданян 2018а – «І в мене був свій рідний край…»: хрестоматія української діаспорної літератури для дітей та юнацтва / упоряд. М. В. Варданян. Кривий Ріг: Видавництво «Діонат» (ФО-П Чернявський Д. О.), 2018. 504 с. + іл. 82. Варданян 2018б – Варданян М. В. Концептосфера Свого – Чужого як інтерпретаційна стратегія літератури для дітей та юнацтва української діаспори // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018. Вип. 32, Т. 1. С. 15 – 17. 83. Варданян 2018в – Варданян М. В. Література для дітей та юнацтва української діаспори ІІ половини ХХ ст. як «література місії»: стан та завдання // Молодий учений. 2018. № 4 (56). С. 316 – 319. 84. Варданян 2018г – Варданян М. В. Ментальний світ українця в перекладній літературі для дітей та юнацтва письменників української діаспори // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. Вип. 46. С. 12 – 16. 85. Варданян 2018ґ – Варданян М. В. Національні константи української діаспорної літератури для дітей та юнацтва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. № 1 (21), квітень 2018. С. 22 – 26. 86. Варданян 2018д – Варданян М. В. Об’єднання працівників дитячої літератури в українському зарубіжжі: напрями діяльності й інтелектуально-творчі здобутки // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. 2018. № 1 (52). С. 4 – 9. 87. Варданян 2018є – Варданян М. В. Проблематика Чужого в системі цінностей Української діаспорної літератури для дітей та юнацтва // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. Маріуполь: МДУ, 2018. Вип. 18. С. 13 – 18. 88. Варданян 2018ж – Варданян М. В. Буктрейлер як засіб підвищення читацької активності майбутніх учителів початкової школи в навчанні дитячої літератури // Інформаційні технології і засоби навчання. Київ, 2018. Том 64, № 2. С. 39 – 47. 89. Великодні дзвони 1968 – Великодні дзвони: антологія новішої української великодньої поезії / упоряд. Г. Г. Кінах. Рим: Видавництво Отців Василіян, 1968. 239 с. 90. Винниченко 1976 – Винниченко В. Намисто. Разок перший з додатком оповідань «Білесенька» та «Стелися, барвінку, низенько». Вінніпег, Канада: Видавнича Спілка Тризуб, 1976. 272 с. 91. Винниченко 1980 – Винниченко В. Щоденник / редакція, вступна стаття та примітки Г. Костюка. Едмонтон – НьюЙорк: Видання Канадського інституту українських студій, 1980. Т. 1: 1911 – 1920. 500 с. 92. Винниченко 1988 – Винниченко В. Поклади золота / вст. ст. Г. Костюка. – Нью-Йорк: Українська Вільна Академія наук у США, 1988. 268 с. 93. Винниченко 1989 – Винниченко В. Намисто: оповідання / упоряд. Й. Й. Брояк. К.: Веселка, 1989. 380 с. 94. Винниченко 2010 – Винниченко В. Щоденник. Том третій (1926 – 1928). К. : «Смолоскип», 2010. 624 с. 95. Винниченко 2012 – Винниченко В. Щоденник. Том четвертий (1929 – 1931). К. : «Смолоскип», 2012. 344 с. 96. Війна і міф 2016 – Війна і міф. Невідома Друга світова / за заг. ред. О. Зінченка, В. В’ятровича, М. Майорова. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 272 с. 97. Вільчинська 2009 – Вільчинська Т. П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові ХVII – ХХ ст. Автореф. дис. … д-ра філол. наук. К., 2009. 40 с. 98. Вільчинська 2008 – Вільчинська Т. Концептосфера сакрального в сучасній науковій парадигмі [Електронний ресурс]. 2008. URL:http://philology.lnu.edu.ua/teoria_praktyka_ukr_mova/vyp_03_2008/25.%20Vil'chynska.pdf (дата звернення: 14 травня 2018 рік ) 99. Вовк 2012 – Вовк Віра. Чар-писанка. Львів: БаК, 2012. 120 с. 100. Волиняк 1954 – Волиняк П. Київ. Читанка для 3 класу. Торонто: Видавництво «Нові дні», 1954. 112 с. 101. Волиняк 1958 – Волиняк П. Що одна писанка наробила // Соняшник. 1958. № 28 (квітень). С. 4 – 5. 102. Волиняк 1961 – Волиняк П. По Шевченківських місцях // Соняшник. 1961. № 3. С. 14 – 17. 103. Волиняк 1968 – Волиняк П. Запоріжжя. Читанка для 5 класу. 1968. 104 с. 104. Ворскло 1957 – Ворскло Віра. Христос Воскрес! // Соняшник. 1957. № 16 (квітень). С. 3. 105. Гаджиєв 1992 – Гаджиев К. Тоталитаризм как феномен ХХ века // Вопросы философии. 1992. № 2. С. 3 – 25. 106. Гайдеггер 2001 – Гайдеггер М. Навіщо поети? // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Вид. 2-ге, допов. / за ред. Марії Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 230 – 249. 107. Гайдеггер 2001а – Гайдеггер М. Гельдерлін і сутність поезії // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Вид. 2-ге, допов. / за ред. Марії Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 250 – 261. 108. Гайдеггер 2007 – Гайдеггер М. Дорогою до мови / пер. з нім. Володимир Кам’янець. Львів: Літопис, 2007. 232 с. 109. Гарачковська 2008 – Гарачковська О. О. Українська літературна казка 70–90-х років ХХ ст.: сюжетно-образна структура, хронотоп. Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Кіровоград, 2008. 18 с. 110. Гарачковська 2011 – Українська література для дітей: хрестоматія / упоряд. О. О. Гарачковська. К.: ВЦ «Академія», 2011. 800 с. 111. Гауфф 1958 – Гауфф В. Казки. Вінніпег: Тризуб, 1958. 76 с. 112. Гелл 1984–1992 – Гелл Еллис Гру. Родина бобрів: оповідання з природи / пер. Леся Бризгун-Шанта. Торонто: Нашим дітям – ОПЛДМ, 1984–1992. Ч. 1. 43 с. 113. Геник 2003 – Геник С. 150 видатних українок. ІваноФранківськ: Лілея-НВ, 2003. 236 с. 114. Герасимович 1973 – Герасимович І. Голод на Україні. НьюЙорк: Видавництво «Говерла», 1973. 298 с. 115. Гнідець 1997 – Гнідець У. С. Специфіка комунікації в літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози). Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Сімферополь, 2008. 20 с. 116. Головінський 1965 – Головінський І. Психічний розвиток у дитячому і юнацькому віці та зв’язані з ним виховні проблеми в еміграційній дійсності // Ми і наші діти. 1965. С. 11 – 21. 117. Головінський 1986 – Головінський І. Проект «Виховного ідеалу українці в діаспорі» // Матеріали Другого Світового Конгресу Вільних Українців. Торонто – Нью-Йорк – Лондон: Видання Світового Конгресу Вільних Українців, 1986. С. 237. 118. Головко 1983 – Головко А. Пилипко. Червона хустина: оповідання; Бур’ян: роман. К.: Дніпро, 1983. 296 с. 119. Голод 1993 – Голод 1932–33 // Крилаті. 1993. № 5 (травень-червень). С. 3 – 5. 120. Гольник 2010 – Гольник О. Краєзнавчий аспект оповідань В. Винниченка про дітей (художній образ Єлисаветграда кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Наукові записки. – Випуск 92. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. С. 36 – 45. 121. Горболіс 2016 – Горболіс Л. Чужина: коди інтерпретації. Суми: ВВП «Мрія», 2016. 176 с. 122. Горохович 1990 – Горохович А. Батьки і діти. Вінніпег – Торонто: Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада, 1990. 176 с. 123. Гошовський 1946 – Гошовський Б. Українська дитяча література // Збірник МУР. 1946. № 2. С. 118. 124. Гошовський 1947 – Гошовський Б. З новин дитячої літератури // Українські вісті. 1947. № 19. С. 6. 125. Гошовський 1951 – Гошовський Б. У боротьбі за духа нації в душах дітей // На сторожі душі української дитини. Париж– Нью-Йорк – Торонто – Буенос-Айрос–Мельборн: ОПДЛ, 1951. С. 22 – 32. 126. Гошовський 1965 – Гошовський Б. Раз добром налите серце // Ми і наші діти. Дитяча література. Мистецтво. Виховання / за ред. Б. Гошовського. Торонто – Нью-Йорк: ОПДЛ, 1965. Збірник І. С. 133 – 179. 127. Гошовський 1965а – Гошовський Б. О. Олесь і українська дитяча література // Ми і наші діти. Дитяча література. Мистецтво. Виховання / за ред. Б. Гошовського. Торонто – Нью-Йорк: ОПДЛ, 1965. Збірник І. С. 179 – 205. 128. Гошовський 1965б – Гошовський Б. «Дзвінок» і Катря Гриневичева // Ми і наші діти. Дитяча література. Мистецтво. Виховання / за ред. Б. Гошовського. Торонто – Нью-Йорк: ОПДЛ, 1965. Збірник І. С. 206 – 211. 129. Гошовський 1965в – Гошовський Б. Назад до Івана Франка // Ми і наші діти. Дитяча література. Мистецтво. Виховання. Торонто – Нью-Йорк: ОПДЛ, 1965. Збірник І. С. 218 – 227. 130. Гошовський 1965г – Гошовський Б. Стан дослідження // Ми і наші діти. 1965. С. 127 – 133. 131. Гошовський 1966 – Гошовський Б. Українська дитяча література: спроба огляду і проблематика. Торонто – НьюЙорк: ОПДЛ, 1966. 116 с. 132. Грабович 1997 – Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка. К.: Основи, 1997. 604 с. 133. Гренджа-Донський 1947 – Гренджа-Донський В. Сирітка. Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 13,оп. 3, справа 5. Арк. 1. 134. Гриневич 2005 – Гриневич В. Міт війни та війна мітів [Електронний ресурс]. 2005. URL: https://krytyka.com/ua/articles/mit-viyny-ta-viyna-mitiv (дата звернення: 16 травня 2018 рік) 135. Гриневичева 1946 – Гриневичева К. Моя праця в «Дзвінку» // МУР: збірник літературно-мистецької проблематики. Мюнхен – Карльсфельд, 1946. Збірник ІІ. С. 119 – 120. 136. Гринь 2013 – Гринь М. Іван Багряний серед мо́лоді Торонто // Шугай О. Іван Багряний: нове й маловідоме. К.: Смолоскип, 2013. С. 837 – 841. 137. Гришко 1999 – Гришко В. Нація, націоналізм, національна революція і революційна демократія // Карби часу: історія, література, політика. Публіцистика. У двох томах. К.: Смолоскип, 1999. Т. 1: 1946 – 1952. С. 655 – 673. 138. Гришко 2006 – Гришко В. Живий Багряний // Іван Багряний. Вибрані твори / упоряд., автор передмови та приміток М. Балаклицький. К.: Смолоскип, 2006. С. 556 – 562. 139. Гришко 2009 – Гришко В. Фатальний 1933 рік в Україні // Карби часу: публіцистика. У двох томах. К.: Смолоскип, 2009. Т. 2. С. 419 – 443. 140. Грінченко 1965 – Грінченко Б. Періодичні видання для дітей // Ми і наші діти. Дитяча література. Мистецтво. Виховання / за ред. Б. Гошовського. Торонто-Нью-Йорк: ОПДЛ, 1965. Збірник І. С. 254 – 263. 141. Грушевський 1993 – Грушевський М. С. Історія України / упоряд. А. Ф. Трубайчук. К. : «Варта», 1993. 256 с. 142. Гурбанська 1998 – Гурбанська А. І. Віктор Близнець: літературний портрет. К.: [Б.в.], 1998. 130 с. 143. Гусерль 2010 – Гуссерль Э. Картезианские медитации / пер. С нем. В. И. Молчанова. М.: Академический проект, 2010. 229 с. 144. Гусєва 2016 – Гусева Е. А. Теоретические аспекты исследования жанра очерка // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Соціальні комунікації». 2016. Вип. 16. C. 58 – 64. 145. Ґадамер 2000 – Ґадамер Г.-Г. Істина і метод. К.: Юніверс, 2000. 478 с. 146. Ґадамер 2001 – Ґадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. К.: Юніверс, 2001. 278 с. 147. Давиденко 1973 – Давиденко І. Коли Україна вмирала з голоду // Крилаті. 1973. № 5. С. 15 – 16. 148. Дейко 1975 – Дейко М. Євшан-зілля: четверта читанкапідручник для шкільного та позашкільного навчання. Австралія – Англія: Видавництво «Рідна мова», 1975. 222 с. 149. Дейко 1977 – Дейко М. Рідне слово. Перша читанка після «Букваря». Австралія – Англія: Видавництво «Рідна мова», 1977. 117 с. 150. Державин 1948 – Державин В. Три роки літературного життя на еміграції (1945–1947). Мюнхен: Вид-во «Академія», 1948. 30 с. 151. Дефо 1956 – Дефо Д. Робінзон Крузо / переповів Микола Сидір-Чарторийський. Нью-Йорк: Українське видавництво «Говерля», 1956. 126 с. 152. Дибчук 2006 – Дибчук Л. В. Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991 – 2005 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук. К., 2006. 20 с. 153. Дирва 2012 – Дирва Н. Передслово // Лепкий Б. Казки. Тернопіль: Богдан, 2012. С. 3 – 4. 154. Дитяча преса 1966 – Дитяча преса // Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ – ІІ). Париж – НьюЙорк, 1966. Т. 5. С. 1798 – 1811. 155. Дитяче Різдво 1964 – Дитяче Різдво // Наше життя. 1964. Ч. 11. С. 1. 156. Дитяча література 1947 – Дитяча література // Українські вісті. 1947. № 32. С. 4. 157. Дзюба 2013 – Дзюба І. На трьох континентах: у 3-х кн. К.: Видавництво «КЛІО», 2013. Кн. І: «Нашого цвіту по всьому світу…». Від Малоросії до України. Енциклопедія опору. 807 с. 158. Дмитренко 1969 – Дмитренко М. Михайлик. Торонто: Видавництво «Євшан Зілля», 1969. 48 с. 159. Довгополова 2007 – Довгополова О. А. Другое, Чужое, Отторгаемое как элементы социального пространства. Одесса: СПД Фридман, 2007. 300 с. 160. Донцов 1966 – Донцов Д. Націоналізм. Лондон – Торонто: Українська Видавнича Спілка; Ліга Визволення України, 1966. 363 с. 161. Дорошенко 1959 – Дорошенко В. «Просвіта», її заснування та праця. Філадельфія: Видання «Молода Просвіта» ім. Митрополита А. Шептицького, 1959. 103 с. 162. Дубчак 2009 – Дубчак О. П. Концептуальна опозиція «свій – чужий» в українській мовній картині світу. Автореф. дис. ... канд. філол. наук. К., 2009. 24 с. 163. Дяченко 2005 – Дяченко С. Новаторство Спиридона Черкасенка у жанрі романної прози // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2005. № 6. С. 139 – 141. 164. Єрмоленко 2018 – Єрмоленко В. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ–ХХ століть. К.: Дух і літера, 2018. 480 с. 165. Ждан 1966 – Ждан Михайло Б., Пап Михайло С. Життьовий шлях Володимира Радзикевича // Володимир Радзикевич: ювілейний збірник. Клівленд: Український Музей-Архів у Клівленді, 1966. С. 9 – 19. 166. Жулинський 2006 – Жулинський М. Олександер Олесь (1878 – 1944) // Жулинський М. Слово і доля. К.: Видавництво «А.С.К.», 2006. С. 215 – 221. 167. Забарний 1996 – Забарний О. Шляхом спокути (Рецензія на повість Ольги Мак «Каміння під косою») // Дивослово. 1996. № 11. С. 57–59. 168. Забіла 1971 – Забіла Н. Троянові діти. К.: Веселка, 1971. 112 с. 169. Завадович 1948 – Завадович Р. Наказ хвилини // Українські вісті. 1948. № 46. С. 4. 170. Завадович 1948а – Завадович Р. Через землю і любов до Батьківщини // Українські вісті. 1948. № 43. С. 4. 171. Завадович 1956 – Завадович Р. Кобзарева гостина. ДжерсіСіті – Нью-Йорк: Видання Українського Народного Союзу, 1956. 24 с. 172. Завадович 1964 – Завадович Р. Пригоди гномика Ромтомтомика. Торонто – Нью-Йорк: ОПДЛ – Нашим дітям, 1964. 43 с. 173. Завадович 1965 – Завадович Р. Майбутнє належить дітям // Ми і наші діти. Дитяча література. Мистецтво. Виховання. Торонто – Нью-Йорк: ОПДЛ, 1965. Зб. І. С. 264 – 267. 174. Завадович 1966 – Завадович Р. Грудка рідної землі // Крилаті. 1966. № 4 (квітень). С. 2. 175. Завадович 1970 – Завадович Р. Тодірків літачок. Торонто – Нью-Йорк: ОПДЛ – Нашим дітям, 1970. 16 с. 176. Завадович 1983 – Завадович Р. З чим прийдемо на ювілей Християнської України? // Ми і наші діти. 1983. Ч. 10. С. 11 – 13. 177. Завадович 2011 – Завадович Р. Молода Січ // Українське дошкілля / упор. Н. і О. Зінкевич ; передм. А. Погрібного. 8 вид. К. : Смолоскип, 2011. С. 304. 178. Завадович 2011а – Завадович Р. Ната // Українське дошкілля / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич. К.: Смолоскип, 2011. С.341. 179. Завадович – Завадович Р. Ісусова сльоза // Джерело Марії: легенди і перекази. Весела абетка. Читанка [Електронний ресурс]. URL: http://abetka.ukrlife.org/djerelomarii29.html (дата звернення: 18 травня 2018 рік ) 180. Завадович а – Завадович Р. Погоня // Джерело Марії: легенди і перекази. Весела абетка. Читанка [Електронний ресурс]. URL: http://abetka.ukrlife.org/djerelomarii2.html (дата звернення: 18 травня 2018 рік) 181. Завадська 2002 – 100 найвідоміших образів української міфології / Завадська В. та ін. К.: Орфей, 2002. 448 с. 182. Заставний 1991 – Заставний Ф. Д. Українська діаспора (розселення українців у зарубіжних країнах). Львів: Світ, 1991. 120 с. 183. Захарчук 2010 – Захарчук І. Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму (еволюція, функції, аберації). Автореф. дис. … д-ра філол. наук. К., 2010. 32 с. 184. Зборовська 2003 – Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. К.: «Академвидав», 2003. 392 с. 185. Зінкевичі 2011 – Українське дошкілля / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич. К.: Смолоскип, 2011. 558 с. 186. Зінкевичі 2014 – Український декламатор: збірка віршів для мо́лоді. Вид. 2 / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич; передм. Р. Семківа. К.: Смолоскип, 2014. 400 с. 187. Зінько 1960 – Зінько В. Є. Рідна школа у Бразилії (історичноправний нарис). Прудентопіль – Апостолес: Видавництво оо. Василіян, 1960. 244 с. 188. З’їзд 1946 – З’їзд письменників дитячої літератури // Українські вісті. 1946. № 12. С. 4. 189. Зубанич 1998 – Чорна книга України: збірник документів, архівних матеріалів, листів, доповідей, статей, досліджень, есе / Демократична партія України; упоряд. та ред. Ф. Зубанич; передм. В. Яворівський. К.: Просвіта, 1998. 782 с. 190. І. Б. 1946 – І. Б. До питань про дитячу літературу // Українські вісті. 1946. № 13. С. 3. 191. Іванишин 2012 – Іванишин П. Критика і метакритика як осмислення літературності. К.: ВЦ «Академія», 2012. 288 с. 192. Ільницький 2009 – Ільницький М. Поезія «трагічного оптимізму» // Поети Празької школи: Срібні сурми: антологія / упорядкування, передмова та літературні сильветки М. Ільницького. К.: Смолоскип, 2009. С. 7 – 32. 193. Ільницький 2009а – Ільницький М. На перехрестях віку: у 3 кн. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. Кн. ІІІ. 902 с. 194. Ільницький 2014 – Ільницький М. Знаки доби і грані таланту. К.: ТОВ «Видавництво КЛІО», 2014. 432 с. 195. Ільченко 1973 – Ільченко В. Голод – злочин Москви // Крилаті. 1973. № 3. С. 16. 196. Каменярі 1919 – Каменярі. 1919. Ч. 1–6. 208 с. 197. Качак 2015 – Качак Т. Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва // Українська література в загальноосвітній школі. 2015. №3. С. 22 – 24. 198. Качак 2016 – Качак Т. Українська література для дітей та юнацтва: підручник. К.: ВЦ «Академія», 2016. 362 с. 199. Качуровський 2008 – Качуровський І. Поняттєвість і образність. Вступ до іконіки // Качуровський І. Генерика і архітектоніка. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. Кн. ІІ. С. 7 – 14. 200. Качуровський 2008а – Качуровський І. Променисті сильветки: лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2008. 766 с. 201. Качуровський 2008б – Качуровський І. 150 вікон у світ: з бесід, трансльованих по Радіо «Свобода». – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 462 с. 202. Качуровський 2008в – Качуровський І. Українська релігійна література // Качуровський І. Генерика і архітектоніка. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. Кн. ІІ. С. 328 – 350. 203. Кизилова 2013 – Кизилова В. Християнсько-релігійний дискурс української прозової літературної казки другої половини ХХ – початку ХХІ століття // Мандрівець. 2013. № 5. С. 53 – 56. 204. Кизилова 2014 – Кизилова В. В. Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини XX століття. Автореф. дис. ... д-ра філол. наук. К., 2014. 40 с. 205. Киличенко 1988 – Киличенко Л. Українська дитяча література. К.: Вища школа, 1988. 264 с. 206. Кирпа 1992 – Кирпа Г. Поруч зі світом злагоди й добра… [про українську письменницю-емігрантку Катерину Перелісну] // Соняшник. 1992. № 11–12. С. 5 – 6. 207. Кирпа 1993 – Кирпа Г. Князь Роман зі Славної [про українського письменника Романа Завадовича] // Соняшник. 1993. № 3–4. С. 22 – 23. 208. Кирпа 1995 – Кирпа Г. «Той, хто відлетів зіркою» // Леонід Полтава. Лісова книга / упоряд. і передм. Галини Кирпи та Дмитра Чередниченка. К. : Веселка, 1995. С. 3 – 4. 209. Кирпа 2008 – Кирпа Г. Повернення додому // Перелісна К. Скажу на вушко! Казки та вірші для дітей / упоряд. і передм. Г. М. Кирпи; худ. оформлення В. А. Дунаєвої. К.: Школа, 2008. С. 3 – 6. 210. Кирпа 2011 – Листок із вирію: поезія української діаспори / упоряд. Галина Кирпа, Дмитро Чередниченко. К.: Етнос, 2011. Кн. 3: Журавлики: поезія укр. діаспори для дітей. 608 с. 211. Кирпа 2015 – Кирпа Г. Мій тато став зіркою. Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. 38 с. 212. Кіплінг 1947 – Кіплінг Р. Брати Моуглі (оповідання з життя дитини між звірями) / пер. з англ. Некарсульм: Роман-газета, 1947. 16 с. 213. Кіплінг 1948 – Кіплінг Р. Ріккі-Тіккі-Таві / пер. з англ. Бад Вьорльзгофен: Видавництво «Нашим дітям – ОПДЛ», 1948. 15 с. 214. Клочек 1997 – Клочек Г. Українська література в школі як націотворчий фактор. Кіровоград: Видавництво РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1997. 24 с. 215. Клочек 2000 – Клочек Г. Лицар національної ідеї // Багряний І. Тигролови: роман; Чому я не хочу вертатись до СРСР?: памфлет / Біографія Івана Багряного та шкільна версія аналізу роману «Тигролови» Гр. Клочека. Кіровоград: Степова Еллада, 2000. С. 3 – 24. 216. Книга мистців 1954 – Книга мистців і діячів української культури. Торонто: Друкарня Отців Василіян, 1954. 312 с. 217. Кобець 1958 – Кобець Олекса. Хвала Шевченкові // Соняшник. 1958. № 27. С. 2. 218. Кобець 1967 – Кобець О. Про хлопчика Івася, що вміє сам себе оборонити // Крилаті. 1967. № 11 (листопад). С. 11 – 12. 219. Ковалевська 2008 – Ковалевська Є. Бітники – перші неформали в житті та літературі [Електронний ресурс]. 2008. URL:http://litakcent.com/2008/01/29/jevhenija-kovalevskabitnyky-pershi-neformaly-v-zhytti-ta-literaturi/ (дата звернення: 18 травня 2018 рік) 220. Ковалів 2007 – Літературознавча енциклопедія: у 2-х т. / авт.- уклад. Ю. І. Ковалів. К.: ВЦ «Академія», 2007. Т. 1. 608 с. 221. Ковальова 2009 – Ковальова Г. Опозиція «свій – чужий» при формуванні національної ідентичності в контексті глобалізації // Наукові записки. Серія «Філософія». 2009. № 5. С. 84 – 91. 222. Ковпік 2014 – Ковпік С. Поетика густативів (на матеріалі творів української прози ХІХ ст.). Кривий Ріг – Київ: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. 179 с. 223. Ковпік 2014а – Ковпік С. Поетика густативного у циклі кулінарних казок для дітей // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: зб. наукових праць. К., 2014. Вип. 4. С. 52 – 64. 224. Кодлюк 1997 – Кодлюк Я. П., Одинцова Г. С. Розповіді про письменників: посібник для вчителя початкових класів. Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. 128 с. 225. Кожушко 2011 – Кожушко І. Про специфіку вживання терміна «концептосфера» в сучасній когнітивній лінгвістиці // Лінгвістичні студії. 2011. Вип. 22. С. 285 – 289. 226. Козачок 2006 – Українська дитяча література: хрестоматія / вступна ст. та упоряд. Л. П. Козачок. К.: Вища шк., 2006. 519 с. 227. Конквест 1993 – Конквест Р. «Жнива скорботи». Радянська колективізація і голодомор. К.: Либідь, 1993. 275 с. 228. Корнівський – Корнівський А. Питання української еміграції в Европі. На правах рукопису. [Б.м.]: Українська освідомна служба, [Б.р.]. 13 с. 229. Костюк 1983 – Костюк Г. Криваві роки (До історії голоду і терору в Україні) // На магістралях доби. Статті на суспільнополітичні теми. Торонто – Балтімор: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1983. С. 127 – 153. 230. Костюк 2008 – Костюк Г. Зустрічі і прощання: спогади у двох книгах / передм. М. Жулинського. К. : Смолоскип, 2008. Кн. 1. 2008. 720 с. 231. Костюк 2002 – Костюк Г. Літературно-мистецькі перехрестя (паралелі). Вашінгтон – Київ, 2002. 411 с. 232. Костюк 2015 – Костюк Г. Вибрані праці: у 5 т. / упоряд. Н. Баштова, передм. В. Панченка. К.: Смолоскип, 2015. Т. 1: Літературознавство. Критика. 974 с. 233. Костюченко 2009 – Костюченко В. Літературними стежками. Нарис історії української літератури для дітей ХХ століття. К.: К.І.С., 2009. 344 с. 234. Котяш 2013 – Котяш І. Автобіографічні елементи художніх творів Спиридона Черкасенка // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. Рівне: Дятлик М., 2013. С. 75 – 79. 235. Кошелівець 1973 – Кошелівець І. У хороший Шевченків слід ступаючи… // Симоненко В. Берег чекань. Мюнхен: Видавництво «Сучасність», 1973. С. 7 – 59. 236. Кривда 2009 – Кривда Н. Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення. Автореф. дис. … д-ра філос. наук. К., 2009. 37 с. 237. Кристева 2004 – Кристева Ю. Самі собі чужі / пер. з фр. З. Борисюк. К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. 263 с. 238. Кузьменко 1982 – Кузьменко С. Слово про книжку // Жіночий світ. 1982. Ч. 10. С. 1–2. Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 65, оп. 1, справа 3. Арк. 1 – 2. 239. Кузьменко 1983 – Кузьменко С. Слово про книжку // Ми і наші діти. 1983. Ч. 10. С. 16 – 18. 240. Кузьменко 1995 – Живуть на світі добрі звірі…/ переклади з англ. С. Кузьменко. Торонто: Видання Організації Українок Канади, 1995. 42 с. 241. Кузьменко – Кузьменко С. Маринчина писанка // Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 65, оп. 1, справа 4. Арк. 22. 242. Кузьменко а – Кузьменко С. Що я можу зробити для України // Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 65, оп. 1, справа 4. Арк. 13. 243. Куліш 1967 – Куліш В. Пацани: повість про безпритульних. – Мюнхен: Шлях перемоги, 1967. 319 с. 244. Кульчицький 1965 – Кульчицький О. Переживання казки і літературного твору в психічному розвитку дітвори й мо́лоді // Ми і наші діти. Торонто – Нью-Йорк. 1965. Збірник І. С. 36 – 44. 245. Лазебник 1991 – Зарубіжні українці / Лазебник С. Ю. та ін. К.: Вид-во «Україна», 1991. 252 с. 246. Лановик 1997 – Історія української еміграції / Лановик Б. Д. та ін.; за ред. Б. Д. Лановика. К.: Вища школа, 1997. 520 с. 247. Лановик 2006 – Лановик З. Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дискурсу). Автореф. дис. … д-ра філол. наук. К., 2006. 36 с. 248. Левінас 1999 – Левінас Е. Між нами. Дослідження. Думкипро-іншого / пер. з фр. В. Куринського. К.: Дух і літера; Задруга, 1999. 312 с. 249. Левченко 2013 – Левченко Г. Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки. Київ: Академвидав, 2013. 332 с. 250. Леник 1990 – Леник В. Вчора, сьогодні, завтра. До історії Українського Інтернату в Мюнхені. Мюнхен: Накладом Товариства «Рідна школа» в Німеччині; друкарня «Логос», 1990. 85 с. 251. Леник 1994 – Леник В. Українці на чужині або репортажі з далеких доріг. Львів: Червона калина, 1994. 335 с. 252. Лепкий 1934 – Лепкий Б. Орли: історичне оповідання. Львів: Накладом товариства «Просвіта», 1934. 56 с. 253. Лепкий 1991 – Лепкий Б. До питання про переклади ліричних поезій // Тетради и практика переводчика. К.: Вища школа. Вип. 17. 1991. С. 161 – 172. 254. Лепкий 2011 – Лепкий Б. Шевченкова верба // Українська література для дітей: хрестоматія / упоряд. О. О. Гарачковської. К.: ВЦ «Академія», 2011. С. 208 – 209. 255. Лешко 2013 – Лешко У. О. «Соняшник» – дитячий журнал українських емігрантів у Канаді (50–60 рр. ХХ століття) [Електронний ресурс]. 2013. URL: http://wsc.kymu.edu.ua/toms/09/074-076.pdf (дата звернення: 20 травня 2018 рік) 256. Липа 1953 – Липа Ю. Призначення України. Нью-Йорк: Видавництво «Говерла», 1953. 314 с. 257. Лисянський 1948 – Лисянський Б. Виховна проблема нашої сучасності // Українська школа. 1948. Ч. 7 – 8. С. 5 – 10. 258. Лівенко 2005 – Лівенко І. М. Модель світу та форми її художнього вираження в поезії Юрія Тарнавського. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Дніпропетровськ, 2005. 20 с. 259. Лівицька-Холодна 1955 – Лівицька-Холодна Н. Шлях Велетня / передм. М. Борецького. Нью-Йорк: Видавництво Михайла Борецького, 1955. 143 с. 260. Ліда 1987 – Ліда. Родина Качуровських: оповідання з природи / вільний переклад з фр. Лесі Бризгун-Шанти. Торонто: ОПЛДМ. 1987. Ч. 2. 21 с. 261. Ліда 1998 – Ліда. Родина ведмедів: оповідання з природи / вільний переклад з фр. Лесі Бризгун-Шанти. Торонто: Об’єднання працівників літератури для дітей та мо́лоді ім. Глібова; Дитяче видавництво «Карпати»; друкарня оо. Василіян, 1998. Ч. 4. 56 с. 262. Лотоцький 1937 – Лотоцький О. Батьки й діти на еміграції. Львів: Накладом автора, 1937. 12 с. 263. Лотоцький 1965 – Лотоцький О. «Хрестоматія» «Вінок» і В-во «Нашим дітям» – «Мальовані казочки» у Петербурзі // Ми і наші діти. 1965. С. 236 – 240. 264. Луцюк 2015 – Луцюк М. Еволюція близнюкового міфу у давньосхідній традиції // Синопсис: текст, контекст, медіа. 2015. № 3 (11). [Електронний ресурс]. URL:http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/viewFile/157/160 (дата звернення: 26 травня 2018 рік) 265. Ляхович 1966 – Ляхович Т. Їдемо до Австралії. Відірвані від рідних земель // Українці в Австралії: матеріали до поселення українців в Австралії / ред. Т. Ляхович. Мельбурн: Наукове товариство ім. Шевченка в Австралії; Накладом Союзу Українських Організацій Австралії. 1966. Том І. С. 30 – 51. 266. Мак – Мак Ольга. Як Олег здобув Царгород.[Б.м.],[Б.р.]. 30 с. 267. Мак 1955 – Мак Ольга. Бог вогню: пригодницька повість з бразілійського життя. Перший том: В Санто Антоніо. Мюнхен: Українське видавництво, 1955. 334 с. 268. Мак 1955а – Мак Ольга. Бог вогню: пригодницька повість з бразілійського життя. Том другий: Драма на Ґваїрі. Мюнхен: Українське видавництво, 1955. 297 с. 269. Мак 1956 – Мак Ольга. Бог вогню: пригодницька повість з бразілійського життя. Том третій: В Мато Ґроссо. Мюнхен: Українське видавництво, 1956. 335 с. 270. Мак 1973 – Мак Ольга. Каміння під косою. Торонто: Накладом видавництва «Гомін України», 1973. 159 с. 271. Маланюк 1941 – Маланюк Є. Шевченко // Поклін Т. Шевченкові: матеріали до влаштування свят на пошану Т. Шевченка: декламації, інсценізації, реферати. Краків: Українське видавництво, 1941. С. 14. 272. Маланюк 1954 – Маланюк Є. Поезії в одному томі. Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук, 1954. 314 с. 273. Маланюк 1962 – Маланюк Є. Pro memoria (Волошкові очі) // Маланюк Є. Книга спостережень. Торонто: Накладом Видавництва «Гомін України», 1962. Т. 1. С. 178 – 180. 274. Малик 1980 – Малик В. Журавлі-журавлики / передм. Б. Й. Чайковського. К.: Веселка, 1980. 127 с. 275. Малик 1982 – Малик В. Князь Кий. К.: Веселка, 1982. 270 с. 276. Малкович 2015 – Малкович І. Золотий павучок. К.: Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2015. 32 с. 277. Маморський 1973 – Маморський М. Бог – наш! // Крилаті. 1973. № 4. С. 20 – 22. 278. Маморський 2011 – Маморський М. Дід Іван // Українське дошкілля / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич. К.: Смолоскип, 2011. С. 338 – 340. 279. Манакін 2012 – Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація. К.: ВЦ «Академія», 2012. 288 с. 280. Марко 2013 – Марко В. П. Аналіз художнього твору. К.: Академвидав, 2013. 280 с. 281. Маркусь 1978 – Маркусь В. Передмова // Роман Завадович «З буднів у свято»: збірка віршів на релігійну тему. Чикаго: Ставропігія, 1978. С. 7 – 13. 282. Марунчак 1991 – Марунчак М. Історія українців Канади. Вінніпег: Накладом Української вільної академії наук в Канаді, 1991. Т. І. 464 с. 283. Марунчак 1991а – Марунчак М. Історія українців Канади. Вінніпег: Накладом Української вільної академії наук в Канаді, 1991. Т. ІІ. 506 с. 284. Маруняк 1975 – Маруняк В. Українська гімназія в Чехії. 1925 – 1945. Альманах Української гімназії в Празі – Ржевницях – Модржанах. Мюнхен: Видання кол. учнів УРРГ– УРГ, 1975. 272 с. 285. Маруняк 1985 – Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні. 1945–1951. Мюнхен: Академічне видавництво доктора Петра Белея, 1985. Том І. 435 с. 286. Маруняк 1998 – Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні. 1952–1975. К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1998. Том ІІ. 128 с. 287. Мацьків П. В. Концептосфера Бог в українській мовній картині світу: біблійний, фольклорний, словниководіахронний дискурси. Автореф. дис. … д-ра філол. наук. К., 2008. 36 с. 288. Мацько 2010 – Мацько В. П. Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі ХХ століття. Автореф. дис. … д-ра філол. наук. К., 2010. 36 с. 289. Мельничук – Мельничук Б., Уніят В. Дослідження життя і творчості Р. Завадовича [Електронний ресурс]. URL: http://time.te.ua/osobystosti/185-osobystosti2/467-knyazyuy-knyazyu-na-otchiy-zemli.html (дата звернення: 20 травня 2018 рік) 290. Мерфі 2007 – Мерфі Н. Г. Українська діаспора в США: збереження традицій національної культури. Донецьк: «Вебер» (Донецька філія), 2007. 257 с. 291. Ми і наші діти 1965 – Ми і наші діти. Дитяча література. Мистецтво. Виховання / за ред. Б. Гошовського. Торонто – Нью-Йорк: ОПДЛ, 1965. Збірник І. 390 с. 292. Ми і наші діти 1969 – Ми і наші діти: бюлетень Об’єднання працівників дитячої літератури ім. Леоніда Глібова. Торонто: Нашим дітям – ОПДЛ, 1969. Ч. 7. 31 с. 293. Ми і наші діти 1983 – Ми і наші діти: бюлетень Об’єднання працівників літератури для дітей і мо́лоді. Торонто: Нашим дітям – ОПДЛ, 1983. Ч. 10. 61 с. 294. Ми і наші діти 1993 – Ми і наші діти: бюлетень-каталог Українських працівників літератури для дітей і мо́лоді. Торонто: Нашим дітям – ОПДЛ, 1993. Ч. 13. 25 с. 295. Михида 2012 – Михида С. Психопоетика українського модерну: проблеми реконструкції особистості письменника. Кіровоград: «Поліграф – Терція», 2012. 352 с. 296. Михида 2014 – Михида Л. Іван Багряний: таємниці творчої лабораторії. Мала проза. К. : Український пріоритет, 2014. 352 с. 297. Мкн 1948 – Мкн. Т. Еміграційний шкільний театр // Українська школа на еміграції. 1948. № 1–2 (4–5). С. 21 – 23. 298. Мовчан 1947 – Мовчан Юл. Чого нам треба і не треба вчитися у німців // Українські вісті. 1947. № 44. С. 3. 299. Мовчун 2011 – Українська література для дітей: хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / упоряд. А. І. Мовчун, З. Варавкіна. К.: Арій, 2011. 680 с. 300. Морачевська 1953 – Морачевська М. Катерина Перелісна: Для малят – про звірят // Наше життя. 1953. Ч. 5 (травень). [Б.с.] 301. Мудрик-Мриц 1983 – Мудрик-Мриц Н. Дитячий куток: вірші для дітей. Торонто: ОПДЛ – Нашим дітям, 1983. 78 с. 302. Мукерджі 1961 – Мукерджі Д. Г. Пригоди хороброго голуба / пер. Стефанії Нагірної. Чикаго: Нашим дітям – ОПДЛ, 1961. 110 с. 303. МУР 1946 – Чого ми хочемо // МУР: збірник літературномистецької проблематики. Збірник І. Мюнхен – Карльсфельд, 1946. С. 3–6. 304. Наливайко 2006 – Наливайко Д. Літературна імагологія: предмет і стратегії // Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. С. 91 – 103. 305. Наріжна 1942 – Наріжна І. Як зла царівна предоброю стала. Львів – Краків : Українське видавництво, 1942. 38 с. 306. Наріжний 1942 – Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Прага: [Б.в.], 1942. 372 с. 307. Наркевич 1954 – Наркевич Н. Легенда про Святого Миколая // Наше життя. 1954. № 11 (грудень). С. 22. 308. Наркевич 1957 – Наркевич Н. Ялинка для звіряток // Наше життя. 1957. № 1 (січень). С. 24. 309. Наркевич 1958 – Наркевич Н. Малі друзі Кобзаря // Наше життя. 1958. № 3 (березень). С. 22 – 23. 310. Наркевич 1959 – Наркевич Н. Тарасова гра // Наше життя. 1959. № 3 (березень). С. 22. 311. Наркевич 1960 – Наркевич Н. Щасливий Святий вечір // Сніжинки / упоряд. Марія Юркевич. Філадельфія: Союз українок Америки, 1960. С. 23 – 24. 312. Наркевич 1962 – Наркевич Н. Богородична травка // Наше життя. 1962. № 1 (січень). С. 24 – 25. 313. Наркевич 1962а – Наркевич Н. Великодня писанка // Наше життя. 1962. № 4 (квітень). С. 24. 314. Наркевич 1964 – Наркевич Н. Сніп пшениці // Наше життя. 1964. № 12 (грудень). С. 14. 315. Наркевич 1965 – Наркевич Н. Киця-писанчарка // Наше життя. 1965. № 4 (квітень). С. 25. 316. Наркевич 1972 – Наркевич Н. Як Тарасик вчився малювати // Наше життя. 1972. № 3 (березень). С. 30. 317. Наркевич – Наркевич Н. Біфана // Джерело Марії: легенди і перекази. Весела абетка. Читанка [Електронний ресурс]. URL: http://abetka.ukrlife.org/djerelomarii6.html (дата звернення: 19 травня 2018 рік) 318. Наркевич а – Наркевич Н. Кліст // Джерело Марії: легенди і перекази. Весела абетка. Читанка [Електронний ресурс]. URL: http://abetka.ukrlife.org/djerelomarii4.html (дата звернення: 13 травня 2018 рік) 319. Націоналізм 2010 – Націоналізм: антологія. Вид. 3-тє / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. К.: ВД «Простір»; Смолоскип, 2010. 684 с. 320. Національна книга 2008 – Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. 1000 с. 321. Неврлий 2009 – Неврлий М. Минуле й сучасне: збірник слов’янознавчих праць / передм. І. Дзюби. К.: Смолоскип, 2009. 956 с. 322. Немченко 2000 – Немченко Г., Немченко І. Вежі духовності: посібник з літератури української діаспори. Херсон: Айлант, 2000. 252 с. 323. Немченко 2004 – Немченко С. Леонід Полтава. Незламність духу вигнанця і патріота // Українська мова і література в школі. 2004. № 4. С. 74 – 77. 324. Нитченко 1994 – Нитченко Д. Під сонцем Австралії. Мельборн: Видавництво «Байда», 1994. 479 с. 325. Нитченко 1996 – Нитченко Д. Силуети. Ніжин: Просвіта, 1996. 82 с. 326. Нитченко 1998 – Нитченко Д. З літературно-видавничого життя в Австралії: бібліографічна розвідка // Українці в Австралії / ред. М. Павлишин та ін. Мельборн: Союз Українських організацій Австралії, 1998. Том ІІ. С. 656 – 686. 327. Новиков 2001 – Новиков А. Дитячі п’єси-казки Марка Кропивницького // Початкова школа. 2001. № 5. С. 54 – 55. 328. Нямцу 2001 – Нямцу А. Традиционные сюжеты, образы, мотивы. Черновцы: Рута, 2001. 157 с. 329. Овдійчук 2014 – Овдійчук Л. Жанрово-стильові особливості сучасної авторської казки // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. 2014. Вип. 4. С. 220 – 227. 330. Олександер 1970 – Олександер Л. Окупант змінює окупанта // Крилаті. 1970. № 8. С. 17. 331. Олесь 1961 – Олесь О. В роковини Шевченка // Соняшник. 1961. № 63. С. 19. 332. Олесь 1940 – Олесь О. Княжа Україна. Прага: Книгозбірня Пробоєм, 1940. 176 с. 333. Оляндер 2011 – Оляндер Л. Форми вияву імагологічних процесів у суспільстві й у літературі та способи їх відображення у творах письменників // Волинь філологічна: текст і контекст. 2011. Вип. 12. С. 175 – 182. 334. ОПДЛ 1964 – Об’єднання працівників дитячої літератури ім. Л. Глібова. Торонто – Нью-Йорк: Центральний державний архів зарубіжної україніки, 1964. Ф. 22, оп. 1, справа 117. Арк. 1. 335. ОПДЛ 1951 – ОПДЛ. До українського громадянства // На сторожі душі дитини. Париж – Нью-Йорк – Торонто – БуенасАйрес – Мельборн: ОПДЛ – Нашим дітям, 1951. 34 с. 336. Основи 1947 – Основи // Збірник МУР. 1947. № 3. С. 3 – 4. 337. Ост 1946 – Ост В. Репатріяція. Німеччина, 1945–1946. [Б.м.], 1946. 111 с. 338. Павличко 2002 – Павличко С. Теорія літератури / передм. Марії Зубрицької. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. 697 с. 339. Пакуляк 1983 – Пакуляк В. П’ять літер ОПЛДМ // Ми і наші діти. 1983. Ч. 10. С. 50 – 51. 340. Пакуляк 1983а – Пакуляк В. У 37-му річницю ОПЛДМ // Ми і наші діти. 1983. Ч. 10. С. 24 – 25. 341. Палієнко 2008 – Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій). К.: Темпора, 2008. 688 с. 342. Панч 1985 – Панч П. Біленький фартушок: оповідання // Панч П. Син Таращанського полку: вибрані твори для сер. шк. віку. К.: Веселка, 1985. С. 185 – 186. 343. Панченко 2004 – Панченко В. Є. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: книга розвідок та мандрівок. К. : Твім інтер, 2004. 288 с. 344. Папуша 2004 – Папуша О. Дитяча література як маргінес літературознавчої теорії: до проблеми конституювання об’єктів наукового дискурсу // Слово і час. 2004. № 12. С. 20 – 26. 345. Парфанович 1967 – Парфанович С. Військовий договір (уривок з повісті «Карусь і ми») // Крилаті. 1967. № 9 (вересень). С. 7 – 8. 346. Перелісна 1994 – Перелісна К. Три правди. Торонто: УПЛДМ, 1994. 24 с. 347. Переяславець 1941 – Переяславець Володимир. Пророк України // Поклін Т. Шевченкові: матеріали до влаштування свят на пошану Т. Шевченка: декламації, інсценізації, реферати. Краків: Українське видавництво, 1941. С. 8. 348. Переяславець 1950 – Переяславець Володимир. Три матері // Євшан-Зілля. «Привіт, Україно, тобі!»: збірник. Торонто: ОПДЛ – Нашим дітям, 1950. Вип. 1. С. 11. 349. Петелицький 2000 – Петелицький С. До Освенціуму за Україну / пер. з англ. О. Тереха. К.: Суспільна Служба України, 2000. 120 с. 350. Пилипчук 2014 – Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 466 с. 351. Плохій 2016 – Плохій С. Брама Європи / пер. з англ. Романа Клочка. Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. 496 с. 352. Погідний 1936 – Погідний М. Байки для дітей. Львів: Видавництво «Світ дитини», 1936. 70 с. 353. Погідний 1967 – Погідний М. Ілля Муромець: староукраїнська билина. Буенос-Айрес: Видавництво Юліяна Середяка, 1967. 32 с. 354. Погідний 1985 – Погідний М. Гетьманська булава. Торонто: Нашим дітям – ОПДЛ, 1985. 24 с. 355. Погідний-Угорчак 1975 – Погідний-Угорчак М. Дніпрові дзвони. Торонто: ОПЛДМ, 1975. 38 с. 356. ПП з’їзд 1946 – Письменницько-педагогічний з’їзд // Мистецький Український Рух: збірник. 1946. Вип. 2. С. 116 – 127. 357. ПП з’їзд 1946а – Письменницько-педагогічний з’їзд // Мистецький Український Рух: збірники літературномистецької проблематики. 1946. Вип. 1. С. 105. 358. Поклін 1941 – Поклін Т. Шевченкові: матеріали до влаштування свят на пошану Т. Шевченка: декламації, інсценізації, реферати. Краків: Українське видавництво, 1941. 126 с. 359. Поліщук 2015 – Поліщук В. Слово й образ Тараса Шевченка у творчості Наталі Лівицької-Холодної // Шевченків світ. 2015. Вип. 8. С. 99 – 106. [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shesv_2015_8_10 (дата звернення: 17 квітня 2018 рік) 360. Полтава 1955 – Полтава Л. Чи зійде завтра сонце: повість з недалекого майбутнього. Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1955. 160 с. 361. Полтава 1959 – Полтава Л. «Кобзар» Тараса Шевченка // Наше життя. 1959. № 3 (березень). С. 21. 362. Полтава 1965 – Полтава Л. З думок про творчість для дітей // Ми і наші діти. 1965. С. 273 – 274. 363. Полтава 1968 – Полтава Л. Малий індіянин. Нью-Йорк: ОПДЛ – Нашим дітям, 1968. 16 с. 364. Полтава 1969 – Полтава Л. Маленький дзвонар із Конотопу: історичні оповідання / іл. М. Михалевича, М. Дмитренка. Торонто – Нью-Йорк: Видавництво «Нашим дітям – ОПДЛ», 1969. 40 с. 365. Полтава 1976–1977 – Полтава Л. Історія Української народної помочі в Америці та Канаді. Пітсбург: [Б.в.], 1976–77. 408 с. 366. Полтава 1993 – Полтава Л. Абетка з історії України / іл. Я. Паладій. К.: МП «Пам’ятки України», 1993. 36 с. 367. Полтава 2013 – Полтава Леонід. У двадцяту річницю (Іван Багряний) // Шугай О. Іван Багряний: нове й маловідоме. К.: Смолоскип, 2013. С. 435 – 437. 368. Полтава 2018 – Полтава Л. Гетьманська шабля // «І в мене був свій рідний край…» хрестоматія української діаспорної літератури для дітей та юнацтва / упор. М. В. Варданян. Кривий Ріг: Видавництво «Діонат» (ФО-П Чернявський Д. О.), 2018. С. 134 – 138. 369. Полтава – Полтава Л. Гетьманська шабля // Весела Абетка. Читанка [Електронний ресурс]. URL: http://abetka.ukrlife.org/shablia.htm (дата звернення: 17 травня 2018 рік) 370. Полтава а – Полтава Л. Казка про Чародія-лиходія, Івасика і Чорне море // Весела абетка [Електронний ресурс]. URL: http://abetka.ukrlife.org/charod.html (дата звернення: 21 травня 2018 рік) 371. Полтава б – Полтава Л. Подорожі і пригоди Миклухи-Маклая або Каарам-Тамо – людина з Місяця / ілюстрації Юрія Кульчицького. Париж: Видавництво «Дніпрова хвиля», [Б.р.]. 56 с. 372. Постанова 1970 – Постанова Ради Міністрів Української РСР від 31 грудня 1970 року № 658 «Про літературну премію імені Лесі Українки» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/658-70-%D0%BF(дата звернення: 22 травня 2018 рік) 373. Пресіч 2014 – Пресіч О. В. Повоєнна українська проза в Канаді: проблемно-тематичні, жанрово-стильові пошуки. Автореф. дис. … канд. філол. наук. К., 2014. 18 с. 374. Пригара 1966 – Пригара М. Козак Голота: збірка оповідань за мотивами українських народних дум. К.: Веселка, 1966. 80 с. 375. Пригара 1978 – Пригара М. Михайлик – джура козацький // Пригара М. Повісті та оповідання. К.: Веселка, 1978. Т. 2. С. 79 – 246. 376. Просалова 2012 – Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / упоряд. В. А. Просалова. Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. 516 с. 377. Процюк 2011 – Процюк С. Маски опадають повільно: роман про Володимира Винниченка. К.: ВЦ «Академія», 2011. 304 с. 378. Радзикевич 1956 – Радзикевич В. Історія української літератури. Детройт: Батьківщина, 1956. Т. 3: Нова доба. 132 с. 379. Радзикевич 1967 – Радзикевич В. Ніч проминула. Брюссель – Лондон: Видавництво Центральної управи Спілки української мо́лоді, 1967. 140 с. 380. Радзикевич 2011 – Радзикевич В. Як король Данило полював на лебедів // Українське дошкілля / упор. Н. і О. Зінкевич. К.: Смолоскип, 2011. С. 287 – 288. 381. Разживін – Разживін В. Ідеологічний чинник в історичній прозі для дітей (на матеріалі історичних повістей 20–30-х років ХХ століття) [Електронний ресурс]. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16577/34-Razzhivin.pdf?sequence=1 (дата звернення: 24 травня 2018 рік) 382. Ревакович 2012 – Ревакович М. Мова як іншість: українська поезія Патриції Нел Ворен (Килини) // Ревакович М. Persona non grata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність. К.: Критика, 2012. С. 179 – 186. 383. Резолюція 1948 – Резолюція ІІІ з’їзду ОПДЛ // Українська школа на еміграції. 1948. № 1 – 2. С. 31 – 32. 384. Рен 1975 – Рен Е. «Совєтський рай» // Крилаті. 1975. Ч. 10. С. 17. 385. Рідні голоси 1993 – Рідні голоси з далекого континенту: Твори сучасних українських письменників Австралії / упоряд. та передм. А. Г. Михайленка. К.: Веселка, 1993. 239 с. 386. Рідні голоси 2000 – Рідні голоси з далеких далей: творчість письменників-емігрантів з Черкащини: статті. Черкаси: Відлуння, 2000. 147 с. 387. Рікер 2002 – Рікер П. Сам як інший. Вид. 2-ге / пер. В. Андрушко, О. Сирцова. К.: Дух і літера, 2002. 456 с. 388. Рікер 2005 – Рікер П. Ідеологія та утопія. К.: Дух і літера, 2005. 386 с. 389. Рішар 2001 – Рішар Ж.-П. Смерть та її постаті // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 209 – 226. 390. Р. Г. 1967 – Р. Г. Катерина Перелісна – «Три правди» // Наше життя. 1967. Ч. 8. С. 6. 391. Р. М. 1962 – Р. М. Література для дітей // Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ – ІІ). Париж – НьюЙорк, 1962. Т. 4. С. 1333 – 1369. 392. Роляник 1948 – Роляник Р. Хлопці з зеленого бору. Мюнхен: Видавництво «Нашим дітям», 1948. 62 с. 393. Роляник 2011 – Роляник. Твій дух між нами // Українське дошкілля / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич. К.: Смолоскип, 2011. С. 342. 394. Роляник 2011а – Роляник. Я Шевченка поважаю // Українське дошкілля / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич. К.: Смолоскип, 2011. С. 342. 395. Ростек-Вакуленко 1996 – Ростек Л., Вакуленко П. Микола Миклуха-Маклай: 150 років з дня народження. [Б.м.], 1996. 46 с. 396. Руснак 2005 – Руснак І. Є. «Я був повний Україною…»: художня історіософія Уласа Самчука. Вінниця: ДП ДКФ, 2005. 406 с. 397. Сабат 2009 – Сабат Г. П. Казки Івана Франка як естетикопоетикальна система. Автореф. дис. ... д-ра філол. наук. К., 2009. 40 с. 398. Саварин 1986 – Саварин П. Передмова // Хрестоматія Тисячоліття Хрещення Руси-України. Філадельфія – Торонто: С.К.В.О.Р., 1986. С. 5– 8. 399. Саїд 2003 – Саид Э. Мысли об изгнании // Иностранная литература. 2003. № 1. С. 252 – 262. 400. Сартр 1999 – Сартр Ж.-П. За закрытыми дверями. Х.: Фолио, 1999. [Електронний ресурс]. 1999. URL:https://royallib.com/book/sartr_ganpol/za_zakritimi_dveryam i.html (дата звернення: 19 травня 2018 рік) 401. Свобода-Веселка 1995 – Свобода-Веселка, 9 серпня 1995 р. Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 22, оп. 1, справа 116. Арк. 14. 402. Семенченко 2011 – Семенченко М. Дітям – про історичну травму // День [Електронний ресурс]. 2011. URL: http://incognita.day.kiev.ua/dityam-pro-istorichnu-travmu.html (дата звернення: 1 червня 2018 рік) 403. Сенишин 1983 – Сенишин Г. Бібліографія голоду в Україні 1932 – 1933 / вст. сл. Я. Рудницького; передм. авт. Оттава – Монреаль: [Б.в.], 1983. 56 с. 404. Сидор-Чарторийський 1975 – Сидор-Чарторийський М. Діти і школа. Нью-Йорк: Вид-во Чарторийських, 1975. 70 с. 405. Сидор-Чарторийський 1976 – Сидор-Чарторийський М. За краще пізнання своїх дітей: психологічний нарис. Нью-Йорк: Видавництво «Говерла», 1976. 48 с. 406. Симчич 1980 – Про морського царя та його дочок / пояснення англ. мовою прот. С. Л. Симчича. Вінніпег: Видавнича спілка «Тризуб», 1980. 32 с. 407. Сібо 1957 – Сібо Б. Літаючі самоцвіти. Мельборн–Аделаїда: Видавництво «Ластівка», 1957. – 64 с. 408. Сірий 1948 – Сірий Ю. Енциклопедія для дітей // Українські вісті. 1948. № 29. С. 5. 409. Скорина 2005 – Скорина Л. Література та літературознавство української діаспори. Вид. 2-ге, допов. Черкаси: БрамаУкраїна, 2005. 384 с. 410. СКУ 2017 – Світовий Конгрес Українців: 50 років у підтримці українського народу. Торонто: Вид-во СКУ, 2017. 28 с. 411. Слабошпицький 2006 – Слабошпицький М. 25 поетів української діаспори. К.: Видавництво «Ярославів Вал», 2006. 728 с. 412. Слабошпицький 2013 – Слабошпицький М. Наша людина в Кенгуралії. Про Дмитра Чуба, Ніценка, Нитченка і його книжку // Чуб Д. Живий Шевченко: невигадані оповіді. К.: Видавництво «Ярославів Вал», 2013. С. 14 – 25. 413. Славутич 1988 – Славутич Яр. У вирі багатокультурності. Спогади учасника. Едмонтон: Видавництво «Славута», 1988. 224 с. 414. Славутич 1992 – Славутич Я. Українська література в Канаді: вибрані дослідження, статті й рецензії. Едмонтон: Славутич, 1992. 336 с. 415. Слово 1962 – До читачів // Слово. Збірник українських письменників. Нью-Йорк: Об’єднання українських письменників в екзилі, 1962. Ч. І. С. 5 – 6. 416. Смірнова 2013 – Смірнова Н. Історичні казки Ольги Мак: семантичний рівень // Вісник Черкаського університету: серія «Філологічні науки». 2013. № 5. С. 57 – 62. 417. Сміт 1994 – Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / пер. З англ. П. Таращук. К.: Основи, 1994. 224 с. 418. Смолій 1970 – Смолій І. Сонцебори: казкове оповідання. Брюссель – Лондон – Мюнхен – Нью-Йорк – Торонто: Вид-во Центральної Управи Спілки Української Молоді, 1970. 44 с. 419. Сокирко 2011 – Сокирко А. М. Світоглядно-ментальні особливості українського романтизму. Автореф. дис. … канд. філос. наук. К., 2011. 16 с. 420. Сорока 1999 – Сорока П. Леся Бризгун-Шанта, або в пошуках золотого горішка. Нарис життя і творчості. – Тернопіль: Стаф Софт, 1999. 124 с. 421. Ставничий 1966 – Ставничий І. Передмова // Володимир Радзикевич: ювілейний збірник. Клівленд: Український Музей-Архів у Клівленді, 1966. С. 5 – 8. 422. Статут 1961 – Статут Об’єднання працівників дитячої літератури ім. Л. Глібова. Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 22, оп. 1, справа 117. Арк. 2 – 3. 423. Стебельський 1965 – Стебельський Б. Малюнок дитини і для дитини // Ми і наші діти. 1965. С. 51 – 118. 424. Стефаник 2007 – Стефаник В. Камінний хрест / Упорядник текстів, передмова І. М. Андрусяк. К.: Школа, 2007. 269 с. 425. Сулима 1998 – Сулима В. Біблія і українська література: навчальний посібник. К.: Освіта, 1998. 400 с. 426. Тарнавський 2006 – Тарнавський О. Творчість Івана Багряного – Одіссея людини над прірвою // Іван Багряний. Вибрані твори. К.: Смолоскип, 2006. С. 600 – 609. 427. Твен 1959 – Твен М. Принц і злидар: повість для мо́лоді / пер. з англ. мови М. Рябової. Вінніпег: Видавнича спілка «Тризуб», 1959. 190 с. 428. Тейлор 2013 – Тейлор Ч. Етика автентичності / пер. з англ. Андрія Васильченка. К.: Дух і літера, 2013. 128 с. 429. Тис 1959 – Тис Ю. Конотоп. Торонто: Видавництво «Гомін України», 1959. 172 с. 430. Тис 1970 – Тис Ю. Про лицаря Добриню та його сестричку Забаву. Торонто – Нью-Йорк: ОПДЛ – Нашим дітям, 1970. 32 с. 431. Тихолоз 2003 – Тихолоз Н. Б. Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка. Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Львів, 2003. 20 с. 432. Тищенко 1951 – Тищенко Ю. З історії української дитячої книги // На сторожі душі української дитини. Париж – НьюЙорк – Торонто – Буенос-Айрос – Мельборн: ОПДЛ, 1951. С. 5 – 21. 433. Трощинський 1994 – Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціальнополітичне явище / НАН України. Ін-т соціології; відп. ред. В. Б. Євтух. К.: Інтел, 1994. 260 с. 434. УВУ 2006 – Історія фундації Українського Вільного Університету. 30 років діяльності: 1975 – 2005. Нью-Йорк: Українська книжка, 2006. 324 с. 435. Українка у вільному світі 1959 – Українка у вільному світі (1884 – 1959): збірник, виданий у 75-ліття Українського жіночого руху і 10-ліття Світової Федерації Українських Жіночих організацій. Нью-Йорк, 1959. 170 с. 436. УЛД 2011 – Українська література для дітей: хрестоматія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / упор. А. І. Мовчун, З. Д. Варавкіна. К.: Арій, 2011. 680 с. 437. УПА 1967 – Українська повстанська армія. У 25-річчя // Крилаті. 1967. № 10 (жовтень). С. 1. 438. УПЛДМ – Українські працівники літератури для дітей і мо́лоді ім. Леоніда Глібова. Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 22, оп. 1, справа 117. Арк. 12 – 13. 439. УПЛДМ 1993 – Українські працівники літератури для дітей і мо́лоді ім. Леоніда Глібова. Торонто, травень 1993. Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 22, оп. 1, справа 117. Арк. 4 – 5. 440. УПЛДМ 1994 – Українські працівники літератури для дітей і мо́лоді ім. Леоніда Глібова. Торонто – Лондон, 15 червня 1994. Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 22, оп. 1, справа 117. Арк. 7. 441. Федчук 1995 – Федчук Б. Ганя. Торонто: УПЛДМ «Серце і книжка», 1995. 44 с. 442. Фінічева 2012 – Фінічева В. Дружини репресованих криворізьких освітян. Ольга Дорошенко (Мак) // Історична пам’ять Дніпропетровщини: події, факти, імена: збірник статей та документів: у 5-ти т. Дніпро: Науково-ред. центр Дніпропетровської обласної редколегії по підгот. й вид. тем. серії книг «Реабілітовані історією»; Вид-во «Моноліт». Т. 5: Криворіжжя у тенетах політичних репресій / уклад. Є. І. Бородін, В. В. Іваненко, Л. М. Прокопенко та ін. 2012. 220 с. 443. Фрай 2001 – Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 142 – 172. 444. Фрай 2010 – Фрай Н. Великий код: Біблія і література / пер. з англ. Ірини Старовойт. Львів: Літопис, 2010. 362 с. 445. Француженко-Вірний 2015 – Француженко-Вірний М. Заокеанські письменники України. К.: Смолоскип, 2015. 312 с. 446. Фройд 2012 – Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Тотем и табу. «Я» и «Оно». Неудовлетворенность культурой / пер. с нем. И. Кузьменко. Харьков – Белгород, 2012. 480 с. 447. Ф’ют 2009 – Ф’ют А. Зустрічі з Іншим / пер. з польської Я. Поліщук. Харків: Видавництво «Акта», 2009. 264 с. 448. Ханенко-Фрізен 2011 – Ханенко-Фрізен Н. Інший світ або Етнічність у дії: канадська українськість кінця двадцятого століття. К.: Смолоскип, 2011. 392 с. 449. Хархун 2009 – Хархун В. Соцреалістичний канон в українській літературі: ґенеза, розвиток, модифікації. Ніжин: ТОВ «Гідромакс», 2009. 508 с. 450. ХЛ – Хатка в лісі: народна казка. Відень: Чайка, [б.р.]. 16 с. 451. Храплива 1957 – Храплива Л. Ластівочка. Клівленд: Видавництво «Батурин», 1957. 20 с. 452. Храплива 1958 – Храплива Л. Вітер з України: оповідання та казки для дітей. Мюнхен: Українське видавництво, 1958. 142 с. 453. Храплива 1964 – Храплива Л. На весь Божий рік: декламатор для дітей. Нью-Йорк: [Б.в.], 1964. 94 с. 454. Храплива 1965 – Храплива Л. Виховні проблеми у творах Лесі Українки // Ми і наші діти. 1965. С. 275 – 289. 455. Храплива 1965а – Храплива Л. Вітер з України: друга збірка оповідань для дітей шкільного віку. Нью-Йорк: [Б.в.], 1965. 145 с. 456. Храплива 1965б – Храплива Л. Воскресний дзвін // Писанка українським дітям. Нью-Йорк – Мюнхен: Видавництво «Українським дітям», 1965. С. 16. 457. Храплива 1965в – Храплива Л. Пригоди писаночки // Писанка українським дітям. Нью-Йорк – Мюнхен: Видавництво «Українським дітям», 1965. С. 10 – 15. 458. Храплива 1967 – Храплива Л. Отаман Воля: повість для мо́лоді. Мюнхен: Українське видавництво, 1967. 271 с. 459. Храплива-Щур 1956 – Храплива-Щур Л. Найбільший дарунок. Свято-Миколаївська сценка. Мюнхен: Друкарня «Ціцеро», 1956. 16 с. 460. Храплива-Щур 1982 – Храплива-Щур Л. Українські народні звичаї в теперішньому побуті. Торонто: Виховна Комісія СФУЖО, 1982. 52 с. 461. Храплива-Щур 1993 – Храплива-Щур Л. Михайлик повертається додому // Новий шлях. 1993. Ч. 21. Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 22, оп. 1, справа 117. Арк. 5. 462. Храплива-Щур 1997 – Говорить четверте покоління. Голод 1933 моїми очима: праці дітей та мо́лоді, нагороджені на ХХІV Літературному конкурсі ім. Марусі Бек / ред. і передм. Леся Храплива-Щур. Торонто: Видання СФУЖО, 1997. 75 с. 463. Храплива-Щур 1998 – Храплива-Щур Л. Відійшла Ольга Мак // Жіночий світ. 1998. № 7–8. С. 27. Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 22, оп. 2, справа 111. Арк. 52. 464. Христенко 1989 – Христенко І. Настуся. К.: Веселка, 1989. 310 с. 465. Цегельська 1950 – Цегельська О. Петрусева повість: оповідання. [Б.м.]: Видавництво «Нашим дітям» – ОПДЛ, 1950. 39 с. 466. Цегельська 1958 – Цегельська О. На Святий Вечір // Наше життя. 1958. № 1 (січень). С. 22 – 23. 467. Цегельська 2018 – Цегельська О. Джерело Марії // «І в мене був свій рідний край…»: хрестоматія української діаспорної літератури для дітей та юнацтва / упоряд. М. В. Варданян. Кривий Ріг: Видавництво «Діонат» (ФО-П Чернявський Д. О.), 2018. С. 434 – 436. 468. Церковна 2015 – Церковна А. Імагологічна диспозиція «свій» – «чужий» в контексті українсько-англійського культурного діалогу доби романтизму // Полілог. 2015. № 3. С. 13 – 16. 469. Чепурна 2008 – Чепурна О. В. Дискурс дитини у прозі українських письменників-шістдесятників (Гр. Тютюнник, В. Близнець, Є. Гуцало). Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Кіровоград, 2008. 20 с. 470. Чередниченко 1993 – Чередниченко Д. Хай ряст не в’яне // Кобець О. Ряст: вірші для дітей. Черкаси: Сіяч, 1993. С. 3 – 4. 471. Чередниченко 2011 – Чередниченко Д. Провісник незалежності // Полтава Л. Е. Хто як говорить?: вірші та оповідання для дітей / упоряд. та передм. Д. Чередниченка. К.: Національний книжковий проект, 2011. С. 3 – 14. 472. Черепанова 2008 – Черепанова С. Філософія родознавства / передм. проф. В. Г. Скотного. К.: Т-во «Знання», КОО, 2018. 460 с. 473. Черінь 1965 – Черінь Г. Котики // Наше життя. 1965. № 4 (квітень). С. 25. 474. Черінь 1966 – Черінь Г. Листування. Джерзі-Ситі – Нью-Йорк: Видання Українського Народного Союзу, 1966. 54 с. 475. Черінь 1981 – Черінь Г. Листи до Святого Миколая: п’єси для дітей / іл. Ніни Мудрик-Мриц. Торонто – Чикаго: ОПДЛ – Нашим дітям, 1981. 42 с. 476. Черінь 1983 – Черінь Г. Голос вопіющого в пустині // Ми і наші діти. 1983. Ч. 10. С. 19 – 21. 477. Черінь 2011 – Черінь Г. На день народження Шевченка // Українське дошкілля / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич. К.: Смолоскип, 2011. С. 333. 478. Черінь – Черінь Г. Недільна школа для батьків // Центральний державний архів зарубіжної україніки. Ф. 22, оп. 1, справа 31. Арк. 7 – 10. 479. Черінь а – Черінь Г. Українські діти: оповідання для дітей ред. Є. Рослицький. Торонто: Видання комісії шкільництва. [Б. р.]. 70 с. 480. Черкасенко 2015 – Черкасенко С. Ф. Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів. К.: Знання, 2015. 364 с. 481. Черкасенко 2018 – Черкасенко С. Пророк // «І в мене був свій рідний край…»: хрестоматія української діаспорної літератури для дітей та юнацтва / упоряд. М. В. Варданян. Кривий Ріг: Видавництво «Діонат» (ФО-П Чернявський Д. О.), 2018. С. 453 – 454. 482. Чернова 2007 – Чернова К. О. Українська діаспора як соціокультурна система. К.: ДАКККіМ, 2007. 347 с. 483. Чижевський 2011 – Чижевський К. Чужий – Інший – Свої: розмова над берегом ріки. Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2011. 96 с. 484. Чіпак 2011 – Чіпак У. Типологізація та альтернативи осмислення категорії Танатосу // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2011. Вип. 15. С. 445 – 452. 485. Чорнобицька 1954 – Чорнобицька Г. Обрій // Новий обрій. 1954. № 1. С. 79 – 80. 486. Чуб 1947 – Чуб Д. Шевченко в житті. На чужині. [Б.в.], 1947. 48 с. 487. Чуб 1948 – Чуб Д. Три книжки для дітей // Українські вісті. 1948. № 32. С. 6. 488. Чуб 1948а – Чуб Д. Рецензія на книгу Р. Роляника «Хлопці з зеленого бору» // Українські вісті. 1948. № 44. С. 6. 489. Чуб 1963 – Чуб Д. Живий Шевченко (Шевченко в житті). Мюнхен – Мельбурн: Дніпрова хвиля, 1963. 116 с. 490. Чуб 1975 – Чуб Д. Стежками пригод: оповідання, нариси, вірші. Мельборн: Просвіта, 1975. 119 с. 491. Чуб 1977 – Чуб Д. З новогвінейських вражень. По слідах Миклухи-Маклая. Мельборн: Вид-во «Ластівка», 1977. 128 с. 492. Чуб 1980 – Чуб Дмитро. Літературна спадщина Івана Багряного. Торонто–Едмонтон: [Б.в.], 1980. 22 с. 493. Чуб 1981 – Чуб Д. Люди великого серця. Мельборн: Ластівка, 1981. 243 с. 494. Чумак 1977 – Чумак Я. Чи варт поглянути на минуле? Або: значення мемуаристики // Кузьмович-Головінська М. Чужиною. Торонто: Українське видавництво «Добра книжка», 1977. С. 5 – 6. 495. Шацька 2011 – Шацька Б. Минуле – пам’ять – міт. Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. 248 с. 496. Шашко 2008 – Шашко А. Жанр літературної казки у творчості Олександра Олеся // Вісник СумДУ. Серія: Філологія. 2008. № 2. С. 200 – 205. 497. Шевельов 2009 – Шевельов Ю. Донцов ховає Донцова // Шевельов Ю. Вибрані праці: у 2-х кн. Вид. 2-ге / упоряд. І. Дзюба. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. Кн. ІІ: Літературознавство. С. 769 – 811. 498. Шевельов 2009а – Шевельов Ю. Ми і ми (до українотеренних читальників моїх) // Шевельов Ю. З історії незакінченої війни / упоряд. Оксана Забужко, Лариса Масенко. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. С. 49 – 62. 499. Шевельов 2009б – Шевельов Ю. Так було, чи так мало бути? // Шевельов Ю. Вибрані праці: у 2-х кн. Вид. 2-ге / упоряд. І. Дзюба. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. Кн. ІІ: Літературознавство. С. 488 – 499. 500. Шевченко 1964 – Шевченко Т. Заповіт: оригінал і переклади. Буенос-Айрес: Видавництво Юліана Середяка, 1964. 64 с. 501. Шевчук 1949 – Шевчук Гр. Табір в літературі і література в таборі // Сучасне й минуле. 1949. Ч. 1–2. С. 55 – 61. 502. Шостак 2017 – Шостак О. Цикл Івана Франка «До Бразилії»: грані композиції та поетичної мови // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки. 2017. № 2. С. 271 – 279. 503. Щербак 1991 – Щербак М. Чебрець: вибрані поезії. Кліфтон: Computoprint Corporation, 1991. 272 с. 504. Юнг 2001 – Юнг К. Г. Психологія та поезія // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 119 – 138. 505. Юнг 2013 – Юнг К. Г. Архетипи і колективне несвідоме / пер. Катерини Котюк. Львів: Видавництво «Астролябія», 2013. 588 с. 506. Юриняк 1947 – Юриняк А. Рецензія: Дмитро Чуб «Шевченко в житті» // Українські вісті. 1947. № 25. С. 4. 507. Як виховувати дітвору 1953 – Як виховувати дітвору та молодь: методичні поради та програми українознавства для передшкілля, шкіл і доповнявальних курсів для дорослих. Мюнхен: CICERO, 1953. 60 с. 508. Якобсон 1978 – Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М., 1978. С. 16 – 4. 509. Andriewsky 2015 – Andriewsky Olga. Towards a Decentred History: The Study of the Holodomor and Ukrainian Historiography // East/West: Journal of Ukrainian Studies. 2015. Volume ІІ. No. 1. Pp. 17–52. 510. Cuddon 2013 – Cuddon John Anthony. A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. UK, 2013. 784 р. 511. Dyserinck 2003 – Dyserinck H. Imagology and the Problem of Ethnic Identity // Intercultural Studies. Scholarly Review of the International Association of Intercultural Studies. 2003. Issue # 1. URL: https://is.muni.cz/el/1421/podzim2009/NIDCC03_01/um/2_Dys erinck.pdf (дата звернення: 28 травня 2018 рік) 512. Editorial Staff 1957 – Editorial Staff. Dear Reader // Веселка. 1957. № 1. С. 14. 513. Frank 2007 – Frank H. Cultural Encounters in Translated Children’s Literature: Images of Australia in French Translation. Manchester, UK and Kinderhook, NY: St. Jerome, 2007. 262 p. 514. Franko 2000 – Franko Ivan. Fox Mykyta / English version Bohdan Melnyk. Toronto: The Baslilian Press, 2000. 237 p. 515. Halbwachs 1980 – Halbwachs M. The collective Memory / introduction by Mary Douglas. New York: Harper Colophon Books, 1980. 157 p. 516. Hryhor Gulutsan 1982 – Hryhor Gulutsan Lena, Zwozdesky Gene, Sembaliuk Cheladyn Larisa. Snow Folk Song. Edmonton: Kazka Productions Ltd, 1982. 517. Hryhor Gulutsan 1987 – Hryhor Gulutsan Lena, Zwozdesky Gene, Sembaliuk Cheladyn Larisa. Vesnivka. Edmonton: Kazka Productions Ltd, 1987. 518. Hryhor Gulutsan 1988 – Hryhor Gulutsan Lena, Zwozdesky Gene, Sembaliuk Cheladyn Larisa. The Enchanted Christmas Tree. Edmonton: Kazka Productions Ltd, 1988. 519. Kondrashov 2007 – Kondrashov O. An Exploratory Study of Fourth Wave Ukrainian Immigration in Winnipeg. URL: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/MWU/ TC-MWU-8039.pdf (дата звернення: 10 травня 2018 рік) 520. Pavlyshyn 2003 – Pavlyshyn O. Famine 1932 – 1933: Selected Bibliography // Famine-Genocide in Ukraine, 1932 – 1933: Western Archives, Testimonies and New Research / ed. W. W. Isajiw. Toronto: Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, 2003. Pp. 191 – 212. 521. Pawlowsky 1997 – Pawlowsky A. A. Ukrainian Canadian Literature in Winnipeg: A Socio-Historical Perspective, 1908 – 1991. A Thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy / University of Manitoba. 1997. URL: http://www.nlcbnc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/NQ32887.pdf (дата звернення: 10 травня 2018 рік) 522. The UGR 2008 – The Ukrainian Gymnasium Regensburg, Germany. 1945 – 1949. Our Reunions and Legacies. New Jersey, 2008. 471 p. 523. Superle 2010 – Superle M. Creating a ‘Masala’ Self: Bicultural Identity in Desi Young Adult Novels // International Research in Children’s Literature. 2010. 3.2. Pp. 119 – 133. 524. Vardanian 2017 – Vardanian M. The sphere of “The Self” concept: thematic horizons in literary works for children and youth of Ukrainian Diaspora writers // Proceedings of ХІ International scientific conference “Results of modern scientific research”. Morrisville, Lulu Press., 2017. Pp. 81 – 85.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3017
https://doi.org/10.31812/123456789/3017
Розташовується у зібраннях:Кафедра початкової освіти (монографії)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.