DSpace Repository

Поняття хмаро орієнтованого навчального середовища закладу вищої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Мінтій, Ірина Сергіївна
dc.contributor.author Вакалюк, Тетяна Анатоліївна
dc.date.accessioned 2020-12-20T14:01:52Z
dc.date.available 2020-12-20T14:01:52Z
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.citation Вакалюк Т. А. Поняття хмаро орієнтованого навчального середовища закладу вищої освіти / Т. А. Вакалюк, І. С. Мінтій // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (26 червня 2020 р.) / за ред. С. Щудло, О. Заболотної, Л. Загоруйко. – Дрогобич, 2020. – С. 32-34. uk_UA
dc.identifier.uri http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4107
dc.description 1. Воронин А. М. Управление развитием инновационной образовательной среды. Брянск, 1995. 281 с. 2. Биков В. Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем. Професійна освіта: педагогіка і психологія: Україно-польський журнал. [за ред.: І. Зязюна, Н. Ничкало, Т. Левовицького, І. Вільш]. Вид. ІV. Ченстохова : Вид-во Вищої Педагогічної Школи у Честохові, 2004. С. 59–80. 3. Вакалюк Т.А. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики: теоретико-методологічні основи: Монографія / за заг. ред. проф. Спіріна О.М. Житомир: О.О.Євенок, 2018. 388 c. 4. Крылова Н. Б. Антропологический, деятельностный и культурологический подходы. М. : НИИ школьных технологий, 2005. 184 с. 5. Лапінський В.В. Навчальне середовище нового покоління та його складові. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. №6 (13). С. 26–32. 6. Литвинова С. Г. Етапи, методологічні підходи та принципи розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу. Комп'ютер у школі та сім'ї. № 4 (116). 2014. С. 5–11. 7. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія / [Копняк Н., Корицька Г., Литвинова С., Носенко Ю., Пойда С., Сєдой В., Сіпачова О., Сокол І., Спірін О., Стромило І., Шишкіна М.]; / за заг. ред. С. Г. Литвинової. К. : ЦП "Компринт", 2015. 163 c. 8. Основні поняття хмарних технологій [Електронний ресурс]. URL : http://academicfox.com/lektsiya-1-osnovni-ponyattya-hmarnyh-tehnolohij/ – (дата звернення: 10.09.2013) 9. Равкин З. И. Актуальные проблемы методологии историко-педагогического исследования. М. : Ин-т теор. педагогики и междунар. иссл. в образов. РАО, 1993. 93 с. 10. Хмарні технології [Електронний ресурс]. URL : http://oblakovosviti.blogspot.com/. (дата звернення: 10.11.2013) 11. Шишкіна М. П. Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу : дис... докт. пед. наук : 13.00.10 / Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. К., 2016. 441 с. 12. Шишкіна М. П., Попель М. В. Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень [Електронний ресурс] Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. №5 (37). С. 66-80. URL : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/903/676. (дата звернення: 10.01.2014). 13. Ярошинська О.О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : дис... докт. пед. наук : 13.00.04 / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань, 2015. 543 с. 14. ISO/IEC 17788:2014 "Information technology — Cloud computing — Overview and vocabulary" [Electronic Resourse] / Online Browsing Platform (OBP). URL : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17788:ed-1:v1:en (last access: 23.03.2018). 15. Mell Peter, Grance Timothy. The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendation of the National Institute of Standards and Technology. Computer Security Division. Information Technology Laboratory. National Institute of Standards and Technology. Gaitherburg, MD 20899- 8930. 2011. 7p.
dc.description.abstract У дослідженні проаналізовано різні визначення поняття "хмаро орієнтоване навчальне середовище ЗВО" та узагальнено, що "хмаро орієнтоване навчальне середовище закладу вищої освіти" - навчальне середовище закладу вищої освіти, в якому дидактичні цілі підготовки фахівців, а також забезпечення співпраці викладачів та студентів, досягаються шляхом використання технологій і сервісів хмарних обчислень. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ТзОВ «Трек-ЛТД» uk_UA
dc.subject хмарні технології uk_UA
dc.subject ХОНС ЗВО uk_UA
dc.subject хмаро орієнтоване навчальне середовище uk_UA
dc.subject хмарні обчислення uk_UA
dc.title Поняття хмаро орієнтованого навчального середовища закладу вищої освіти uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics