Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6929
Назва: Прийоми контрастивного перекладу художніх текстів у навчальних цілях
Автори: Щербак, Юлія Володимирівна
Ключові слова: контрастивний переклад
контрастивна лінгвістика
контрастивний аналіз
художній текст
художній переклад
методика навчання перекладу
перекладацька компетентність
контрастивна компетенція
Дата публікації: 1-гру-2022
Бібліографічний опис: Щербак Ю. В. Прийоми контрастивного перекладу художніх текстів у навчальних цілях : магістерська робота / науковий керівник - кандидат пед. наук, доц. Ольга Борисівна Каневська. Кривий Ріг, 2022. 76 с.
Короткий огляд (реферат): У дослідженні визначено та схарактеризовано специфічні прийоми контрастивного перекладу художніх текстів у навчальних цілях; розроблено методичні рекомендації до використання контрастивного перекладу текстів у процесі навчання перекладу; описано методику застосування контрастивного аналізу художнього тексту на заняттях із художнього перекладу (на матеріалі творів А. Рембо).
Опис: 1. Андрієнко Т. П. Переклад як когнітивно-комунікативна діяльність. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. С. 13–18. 2. Андрейчук Н. І. Контрастивна лінгвістика: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2015. 343 с. 3. Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980). URL: http://sum.in.ua/s/cyghanshhyna#:~:text=Словник%20української%-20мови&text. 4. Вандепітте С., Сюттер Ґ. Де Контрастивна лінгвістика і перекладознавство[Contrastive linguistics and Translation Studies]. Handbook of Translation Studies. Volume 4. 2013, pp. 36–41. Translation: 2021. URL: https://doi.org/10.1075/hts.4.con4 5. Василенко Т. П. Формування англомовної лексичної компетенції майбутніх філологів з письмового перекладу публіцистичних текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2015. 199 с. 6. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: посібник для переклад. від-нь вузів. Вінниця: Нова книга, 2008. 246 с. 7. Вітченко А. Ю. Методика використання оригінальних художніх текстів у процесі формування перекладацьких умінь студентів-філологів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. Вип.3. С. 57-61 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_3_13. 8. Гаврилів Т. Текст між культурами. Перекладознавчі студії. Київ: Критика, 2005. 200 с. 9. Гайнічеру О. І. Поезія і мистецтво перекладу. Київ: Дніпро, 1990. 210 с. 10. Гамали О. И., Каневская О. Б. Лингвистический и лингвостилистический анализ художественного текста: проблемы, цели, задачи. Анализ поэтики текста как универсальная база профессиональной подготовки учителя-словесника: монография; кол. авт.: О. И. Гамали, Н. А. Дудников, О. Б. Каневская и др.; общ. ред. С. И. Ковпик; Криворожский педагогический институт ГВУЗ «КНУ». Кривой Рог: Изд. Р. А. Козлов, 2013. 240 с. С. 9–14. 11. Гардашук Т. Семіотичний аналіз явищ культури: монографія. Київ, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 2021. 396 с. 12. Глінка Н. В. Художній текст / художній твір: питання інтерпретації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. 2015. №53. С. 55–57. 13. Голобородько Є. П. Педагогічна онтософія: проблеми і перспективи: науково-педагогічні праці: У 2 т. Т. 1. Херсон: ВАТ ХМД, 2007. 556 с. 14. Головня А. В. Особливості передачі культурного компонента порівняння при перекладі прозових творів Редьярда Кіплінга. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. 2011. №9 (220), Ч. ІІ. С. 156–163. 15. Дубенко О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Вінниця: Нова книга, 2005. 224 с. 16. Жлуктенко Ю. О., Бублик Ю. А. Контрастивна лінгвістика: проблеми і перспективи. Мовознавство. 1976. № 4. С. 3-15. 17. Журавльова О. Переклад як складова процесу інтерпретації тексту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика. 2009. Вип. 10. С. 245–250. 18. Задорожна І. П. Developing Language Learning Strategies and Self-Evaluation Skills as Key Factors in Promoting Prospective FL Teachers’ Autonomy. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. Випуск 29. C. 69-75. 19. Зепетнек С. Т. Нова компаративістика як теорія і метод. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія. Київ: Києво-Могилянська академія, 2009. С. 147 –177. 20. Зінукова Н. В. Усний переклад у зовнішньоекономічній сфері: теорія і методика навчання магістрів-філологів: монографія. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. 424 с. 21. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. (На матеріалі англомовних перекладів української прози). Львів: Вид-во при Львівському університеті, 1989. 216 с. 22. Іваненко К. В. Специфіка перекладу художнього тексту. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. 2011. Вип. 22. С. 116–120. 23. Ігнатенко В. Д. Методика навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів французькою мовою: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2017. 239 с. 24. Кавицька Т. І. Формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому перекладі з української мови на англійську: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2015. 296 с. 25. Каневська О. Дидактичний потенціал лінгвостилістичного аналізу тексту на уроках російської мови як іноземної. Освітній вимір. №56(4), 2021. С. 122-142. https://doi.org/10.31812/educdim.v56i4.4377 26. Карабан В. І., Борисова О. В., Колодій Б. М., Кузьміна К. А. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську): навчальний посібник. Вінниця: НОВА КНИГА. 2003. 208с. 27. Карабан В. І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову: навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. Вінниця: Нова книга, 2003. 608 с. 28. Карпчук Н. П., Петровська Н. М., Сахащик О. І., Семенюк Л. Й. Лексичні аспекти перекладу: методичні рекомендації з теорії і практики перекладу для студентів ІV курсу ф-ту міжнародних відносин. Луцьк : РВВ – Вежа, 2006. 116 с. 29. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу: підручник. Вінниця: Нова книга, 2006. 592 с. 30. Клименко Л. В. Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті Євроінтеграції. Літературознавчі студії. 2015. Вип. 1(1). С. 228–235. 31. Козак Т. Б. Особливості художнього перекладу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна», Вип. 51, 2015. С. 221-223. 32. Конспект лекцій з дисципліни «Порівняльна лексикологія англійської та української мов» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалаврського) зі спеціальності 035 «Філологія» / укл. к. філол. н., доц. Валуєва Н. М. Кам’янське: ДДТУ, 2018. 72 c. 33. Коптілов В. В. Актуальні питання українського художнього перекладу. Київ: Вид-во Київ, ун-ту, 1971. 131 с. 34. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: навч. посіб. Київ: Юніверс, 2002. 280 с. 35. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов: навчальний посібник. (Korunets’ I. V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian languages). Вінниця: Нова книга, 2003. 464 с. 36. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Вінниця: «Нова книга». 2001. 448 с. 37. Котлярова І. Особливості методики викладання усного послідовного перекладу у вищих навчальних закладах. URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/47299/1/Особливості_методики_викладання_усного_послідовного_перекладу.PDF 38. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства: підручник. Київ: Академія, 2006. 424 с. 39. Криса Б. С. Світоглядні аспекти художнього перекладу / АН УРСР, Ін-т суп. наук. Київ: Наук, думка, 1985. 127 с. 40. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. 416 с. 41. Куконіна Н. А. Зіставлення словника перекладу із словником оригіналу як перекладознавча проблема: (на матеріалі перекладів шекспірівського «Гамлета»): автореф. дис. ... канд. філол. наук; спец. 10.02.16: Перекладознавство / Київ, нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2002. 20 с. 42. Кушниров М. О. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: орієнтація на цінності особистісного розвитку й гуманізму. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технологіях. 2014. №8. С. 348–356. 43. Лавриненко О. О. Методика викладання перекладу: навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2011. 154 с. 44. Лановик М. Теорія відносності художнього перекладу: Літературознавчі проекції. Тернопіль: Ред.-видавн. відділ ТНПУ, 2006. 470 с. 45. Линтвар О. М. До проблеми художнього перекладу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. 2012. №30. С. 144–147. 46. Логвиненко О. М. Культура перекладу художнього твору: психологічний аспект. Український інформаційний простір: науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / гол. редактор М. С. Тимошик. Київ, 2014. Ч.2. С. 117–122. 47. Максименко Л. О. Специфіка психологічних механізмів мовленнєвої діяльності перекладача у письмовому двосторонньому перекладі. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Вип. 24. 2015. С. 25–37. 48. Нариси з контрастивної лінгвістики: збірник наукових праць / ред. Ю. О. Жлуктенко; АН Української РСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. К.: Наукова думка, 1979. 194 с. 49. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту. Основи лінгвопоетики. Вінниця: Нова книга, 2005. 164 с. 50. Некряч Т. Є., Чала Ю. П. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів: навчальний посібник. Вінниця: Нова книга, 2008. 200 с. 51. Ніколаєва Т. Особливості художнього перекладу з української на англійську мову. Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філологія. 2018. №42. С. 119–127. 52. Ніколенко О. М. Поезія французького символізму. Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо: посібник для вчителя. Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. 215 с. 53. Ніконова В. Г. Проблема адекватності перекладу художнього тексту: типи міжмовної мовленнєвої кореляції. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. 2017. №34. С. 21–27. 54. Новикова М. А., Шама И. Н. Символика в художественном тексте. Символика пространства: (на материале «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя и их английских переводов): учеб. пособие. Запорожье: СП «Верже», 1996. 171 с. 55. Новікова Т. В. Художній переклад і порівняльне літературознавство: точки дотику. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2014. №10(2). С. 150–153. 56. Переклад як процес: навч. посіб. / укл.: А. Є. Нямцу, І. Л. Тарангул. Чернівці: Рута, 2008. 36 с. 57. Полюжин М. М., Максимчук Н. М., Омельченко Л. Ф. Теорія і практика перекладу з англійської мови на українську: навч. посіб. Київ: НМК ВО, 1991. 94 с. 58. Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. 376 c. 59. Рецкер Я. Й. О закономерных соответствиях при переводе на родной язык; пер. 1950. URL: http://lib.ysu.am/disciplines_bk/deed3224db8784e6888c4fab367bde80.pdf 60. Романишин Н. І. Контрастивна стилістика англійської та української мов: Конспект лекцій для студентів базового напряму «Філологія» спеціальності «Прикладна лінгвістика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 140 с. 61. Сдобников В. В. Комунікативна ситуація як основа вибору стратегії перекладу: дис. … док. філол. наук: 10.02.20. Київ, 2015. 495 с. 62. Селіванова О. О. Світ свідомості в мові (Мир сознания в языке): монографія. Черкаси: Чабаненко Ю., 2012. 488 с. 63. Стандарт спеціальності 035 Філологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти затверджений і введений у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 871. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf 64. Тетеріна О. Б. Переклад як наукова проблема в українській літературно-критичній думці XIX – початку XX ст.: (компаративний дискурс): автореф. дис.... канд. філол. наук; спец. 10.01.05: Порівняльне літературознавство / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2004. 20 с. 65. Фабрична Я. Г. Методика навчання майбутніх філологів письмового двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля (англійська й українська мови): дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2014. 234 с. 66. Фінкель О. М. Переклад у середній школі. Українська мова в школі. 1952. № 5. С. 44-54. 67. Фока М. В. Підтекст літературно-художнього твору як літературознавча проблема. Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph. Riga, Latvia: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 386 p. 68. Чайковська Т. В. Труднощі художнього перекладу. Сучасні наукові дослідження – 2006: матеріали II Міжнар. наук.–практ. конф., 20–28 лютого 2006 р. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. С. 25. 69. Червінко Є. О. Методика навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з української мови англійською з використанням перекладацького скоропису: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Харків, 2014. 210 с. 70. Чередниченко О. І. Про мову і переклад. Київ: Либідь, 2007. 247 с. 71. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад». Вінниця: Нова Книга, 2013. 376 с. 72. Щербак Ю. В. Лінгводидактичні підходи та принципи використання художнього тексту в процесі навчання іноземної мови. Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті доктора педагогічних наук, професора В. Л. Скалкіна (12 квітня 2022 року). Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. 436 с. С. 282-284. 73. Шемуда М. Г.. Художній переклад як важливий чинник міжкультурної комунікації. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія: Філологічні науки, Кн. 1. 2013. С. 164 –168. 74. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства XX сторіччя. Київ: Смолоскип, 2009. 342 с. URL: https://ukrlit.net/info/translation/15.html 75. Штомпель Г. В. Зіставно-стилістичний аналіз дієслів "знати" в різномовних художніх текстах. eaKirNTU (Electronic archive Kirovograd National Technical University). URL: https://core.ac.uk/download/pdf/81588495.pdf 76. Шупта О. В. Формування перекладацької лінгвістичної компетенції. 2007. URL: http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Pedagogica/19428.doc.htm. 77. Afzaal M. The pragmatics of text messaging making meaning in messages: 1st edition, by Michelle A. McSweeney, Routledge Press, New York. 2018. 182 p. 78. Alves F., Goncalves J. L. Modelling translator’s competence: relevance and expertise under scrutiny. Doubts and Directions in Translation Studies. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, 2007. P. 41-55. 79. Angelli C. Interprtation as a communicative event: a look through Hymes’ Lenses. Meta. 2000. Vol. 45 No 4. P. 580-592. 80. Bajo M. T., Padilla F., Padilla P. Comprehension Processes in Simultaneous Interpreting. Translation in Context / ed. by A. Chesterman, N. Salvador, Y. Gambier. Amsterdam: John Benjamins, 2000. P. 127-142. 81. Baker M. In Other Words. A Course Book on Translation. Routledge. London, 1992. 82. Beaugrande R. A New Introduction to the Study of Text and Discourse. URL: https://web.archive.org/web/20090123021036/http://beaugrande.com/new_-intro_to_study.htm 83. Beaugrande R. Text Linguistics at the Millenni um: Corpus data and Missing Links. Text, №20 (2), 2000. P. 153–195. 84. Bell R. T. Translation and Translating: Theory and Practice. London: Longman, 1995. 85. Bugarski R. Jezik od mira do rata. Beograd: Beogradski krug. 3rd ed., Beograd: Čigoja štampa/XX vek, 1997. URL: https://books.google.de/books/about/Jezik_Od_Mira_Do_Rata_Drugo_Dopunjeno_Iz.html?id=8cwqywEACAAJ&redir_esc=y 86. Colina S. Translation Teaching: from Research to the Classroom. New York: McGraw Hill, 2003. 87. Coseriu E. Kontrastive Linguistik und Übersetzung: ihr Verhältnis zueinander, 1988. URL: https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/69775 88. Delisle J. Translation: an interpretive approach. University of Ottawa, 1988. 89. Fauconnier G. Conceptual Integration and Formal Expression. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1650417 90. Gambier Y. In Schäffner C. Translation Research and Interpreting Research – Traditions, Gaps and Synergies. Clevedon. Multilingual Matters Ltd., 2004. 91. Gerding Salas C. Teaching Translation: Problems and solutions. Translation Journal, №4(3). URL: http://translationjournal.net/journal/13educ. 92. Ghazala H. Essays in Translation and Stylistics. 1st ed. Dar El–Ilm Lilmalayin, Beirout, 2004. 93. Johns A. M. Text, Role and Context: Developing Academic Literacy’s. New York: Cambridge University Press, 1997. 171 p. 94. Jorge V., Sequero M. Literature as a teaching resource in teaching spanish as a foreign language. Web of science. Vol. 21. Spain: Junta extremadura, 2015. P. 30–52. 95. Ioannou-Georgiou S. Constructing meaning with virtual reality. TESOL Journal. 2002. Vol. 11. №3. P. 21-26. 96. Krashen S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Longman, 1993. 97. Lefevere A. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London. New York. Routledge, 1992. 98. Malmkjær K. Translation Competence and the Aesthetic Attitude. Beyond descriptive Translation Studies: Investigations in Homage to Gideon Toury / ed. by A. Pym, M. Schlesinger, D. Simeoni. Amsterdam: John Benjamins, 2008. P. 293-310. 99. Newmark P. Approaches to Translation. Hertfordshire. Prentice Hall, 1988. 100. Nida E., Charles R. Taber. The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill Academic Publishers, 2003. 218 p. 101. Pattison A. Painting With Words. Translation and creativity. Perspectives on creative writing and translation studies / In Loffredo, E., & Perteghella, M. (Eds.). Bloomsbury Publishing, 2007. P. 84–96. 102. Schleiermacher F. On the Different Methods of Translating. Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida / ed. by Rainer Schulte and John Biguenet. London–Chicago: The University of Chicago Press, 2001. 103. Shejbalová D. Methods and Approaches in Vocabulary Teaching and Their Influence on students’ acquisition. Masaryk University–Faculty of Education– English Language & Literature Dept., 2006. 104. Steiner G. After Babel: Aspects of Language and Translation. 2nd ed. Oxford; New York: Oxford University Press, 1992. 538 p. 105. Trimble L. English for Science and Technology. A Discourse Approach. New York: Cambridge University Press, 1992. 180 p. 106. Wolfram W. Knowledge and Skills in Translational Behavior. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1996
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6929
Розташовується у зібраннях:Кафедра перекладу та слов'янської філології (магістерські)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Диплом_Щербак.pdf638.11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.